Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


Reciclatge


ÍNDEX

Pagina Contingut

 • Index

 • Recollida d'envasos

 • Sistemes de reciclatge: Planta recicledora de paper

 • Sistemes de reciclatge: Planta recicledora d'envasos

 • Envasos de plàstic

 • Envasos de vidre

 • Bricks (cartons per a begudes)

 • Envasos de fusta

 • Cartó

 • Llaunes

 • Propostes de reciclatge: polisportiu

 • Propostes de reciclatge: parcs, passejos i zones infantils

 • Propostes de reciclatge: muntanyes, càmpings (zones d'excursionistes)

 • Observacions

 • Bibliografia

 • RECOLLIDA D'ENVASOS

  Contenidor groc: Envasos de plàstic

  Envasos tipus “teta birck”

  Contenidor verd: Botelles de vidre, envasaments

  Contenidor blau: Cartó, paper, revistes, diaris

  Si un no es segur d'on pot reciclar un producte cal que miri si dur el símbol, punt verd que duen.

  Aquest punt verd ens diu si l'empresa fabricadora d'aquest envàs col·labora amb el medi ambient i compleix les lleis d'envasos.

  Cada producte a d'anar dins el seu contenidor corresponent de no ser així l'esforç que fan les persones de reciclatge es completament inútil, degut a que no es poden mesclar ja que després no es podrà reciclar.

  SISTEMES DE RECICLATGE

  PLANTA RECICLADORA DE PAPER:

  Després de reciclar el paper i cartó dins el contenidors blaus, el camions els buiden i transporten tots aquests materials a la planta recicledora de paper on allà dintre separen el que es paper del que es cartó.

  Segons el tipus de paper o cartó reciclat que e vulgui fer s'hauran d'afallir mes o menys quantitat de matèria prima verge per donar-li una consistència adequada.

  Amb la pasta obtinguda es forma es forma un full humit; es deposita damunt una cinta conduïda per un rodillo per eliminar els restes d'aigua.

  Un cop llets el paper de reciclatge ja poden elaborar nous envasos de paper com: capses de cartó, paper de bany, diaris...

  PLANTA RECICLADORA D'ENVASOS:

  Aquí arriben tots els envasos lleugers: envasos de plàstic, llaunes i tipus brick.

  • PLÀSTIC: com existeixen diferents tipus de plàstics (PEBD, PEAD, PET, Mixtos de envasos de plàstic) es convenient separar-los. Això es fa manualment. Es col·loquen damunt una cinta i es van separant.

  Un cop classificats es posen damunt bales premsades i s'envien a lloc corresponent per a ser reciclats i produiran bosses de fens, forros polars, banc de parcs...

  • LLAUNES:

  Les llaunes d'acer son separades per un electro iman.

  Les llaunes d'alumini son separades a traves d'un empuje produït per les corrents de foucauli.

  Un cop classificades son premsades en bales i transportades al seu lloc corresponent depenent si son d'alumini o d'acer, on son reciclats correctament.

  Amb les llaunes d'acer podem obtenir un cop reciclades: carroceria, tubs d'escape, noves llaunes...

  Amb llaunes d'alumini podem obetir un cop reciclades: electrodomestics, bicicletes, noves llaunes...

  • BRICKS: els brics es dipositen amb la esta d'envasos del contenidor groc. Un cop dins la planta de classificació son separats manualment per operaris.

  Un cop agrupats en bales premsadores, son enviats a les plantes recicladores de begudes, amb els quals es podran fabricar nous productes reciclats com bosses de paper...

  ENVASOS DE PLÀSTIC

  • PROCEDÈNCIA: procedeixen del petroli, poden adoptar diferents formes i colors. Son lleures i molt utilitzats per per envasar qualsevol tipus de productes de consum que trobem per exemple dins un serpermercat.

  • US: existeixen diferents tipus de plàstics; els més emprats son els següents:

  PEBD (polietileno de baixa densitat): emprats en aplicacions que no requereixen gran rigidez, com per exemple les bosses d'un sol us.

  PEAD (polietileno d'alta densitat): tenen grans propietats hermètiques, són més rígids i opacs. Son emprats en les garrafes de llet o productes de llimpieza.

  PET (tereftalato de polietileno): dissenyat per envasar aigua i begudes carbòniques (gas) debut a la seva resistència. Es transparent i molt lleuger.

  Mixt d'envasos de plàstic (polietileno): molt lleuger; amb ell es fabrica el producte conegut com a suro blanc. També s'utilitza per fer palanganes, terrines, tassons de iogurt i embalatges de protecció.

  • RECICLATGE : Material altament reciclable.

  El procés més emprat per a reciclar envasos es el Reciclatge Mecànic.

  Un pic recollit els envasos dels contenidors grocs es duen ala planta de selecció on son separats segons el tipus de plàstic, classificats en: PEBD, PEAD, PET i Mixt de envasos de plàstic. Després es duen ales plantes de reciclatge on passen a ser triturats i rentats.

  ENVASOS DE VIDRE

  • PROCEDÈNCIA: el vidre es un producte inalterable, resistent i molt fàcil de reciclar.

  Per fabricar el vidre emprat en els envasos es necessari mesclar carbonat (sosa) amb sílice (cal) i encalentir-ho a altes temperatures fins a fondre'l .

  • US: el vidre es un envàs molt utilitzat per contenir alguns aliments i líquids.

  Es un recipient tradicional dins les cases i te una varietat de formes com per botelles, fracs...

  • RECICLATGE: es cent per cent reciclable, després de la seva recollida en els contenidors verds.

  BRICKS (cartons per a begudes)

  • PROCEDÈNCIA: el “Cartó per Begudes/Líquids”, conegut com a Brick, es un dels envasos més moderns de la nostra societat i la seva eficàcia es gràcies a la seva fabricació en capes

  Encara que pareixi cartó, està format per dos o tres capes de cartó alumini i inclòs qualque vegada per polietileno (plàstic). Per aquest motiu com que du plàstic, s'ha de dipositar en el contenidor de plàstics (groc) i no en el de paper (blau).

  • US: les capes dels envasos tipus brick, actuen com a barrera eficaç contra l'oxigen i la llum que permet que els aliments es conservin a temperatura ambient i a més fa que sigui un envàs molt resistent. Normalment serveix per envasar llet, suc, i altres aliments líquids.

  • RECICLATGE: un cop recuperats ei separats en la planta de classificació, aquests es reciclen a traves d'un procés anomenat hidopulpado, que mitjançant l'agitació amb aigua es separen les fibres de paper del alumini i del polietileno, en les que es produeix la pasta de paper.

  Entre aquests materials reciclats que sobtenen de les fibres de paper reciclat dels bricks, ens trovam les bosses de paper i cartons per els ous o cartons ondulats entre altres.

  ENVASOS DOMÈSTICS DE FUSTA

  • PROCEDÈNCIA: els envasos de fusta es fabriquen amb tableros contraxapats de chopo. Es chopo es un arbre que creix ales choperes que es com es denominen els terrenys on es planten i cultiven aquests arbres. Amb això no es produeix desforestació ja que es planten mes chopos dels que es consumeixen.

  • US: els envasos de fusta son utilitzats principalment per envasar fruita i hortalisses, però també per formatges, botelles de vi, etc.

  • RECICLATGE: el reciclatge dels envasos de fusta son molt senzills ja q basta amb triturar-los i separar els elements metàl·lics per mitja d'un electro iman per obtenir estelles de fusta, la qual s'utilitza per fabricar taulons aglomerats amb els que posteriorment es fabriquen molts de mobles.

  Tots els envasos domèstics de fusta han de dipositar-se en el contenidor groc

  CARTÓ

  • PROCEDÈNCIA: el cartó és molt lleuger, resistent i natural.

  S'elabora a partir de la cel·lulosa procedent de la fusta o del paper recuperat.

  • US: les seves formes més freqüents per envasar son les capses i les bosses de paper.

  Els productes que es poden obtenir del paper i del cartó reciclat són múltiples, destacant el paper de diari, les capses i bosses de paper entre altres.

  • RECICLATGE: es reciclable al cent per cent. Cada vegada que es recicla, les fibres de cel·lulosa es van reteant, per això, es necessari utilitzar una nova matèria prima. Les separacions correctes del paper i del cartó en el contenidor blau, lo més net possible i així d'aquesta forma es poden reciclar donant lloc al paper i al cartó reciclat de qualitat.

  Només el contenidor blau garantitza que el paper/cartó dipositat dins ell es recicli.

  LLAUNES

  • PROCEDÈNCIA: els envasos metàl·lics es poden fabricar d'acer o alumini.

  L'acer es produeix de la mescla de tres matèries primeres: ferro, carbó i califa. Es un material altament mal·leable, dúctil i resistent.

  L'alumini s'extreu de la bauxita per mitjà de processos electrònics. Tenen bones propietats tèrmiques, es mal·leable i dúctil. Es el metall no ferrer més utilitzat. Es molt lleuger, resistent i no s'oxida.

  • US: els envasos d'acer i alumini tenen una multitud de aplicacions. Els trobem en els mercats principalment com a llaunes de refresc i conserva i també en productes de casa i cuitat personal.

  • RECICLATGE: Acer i alumini son metalls cent per cent reciclabes.

  Els envasos metàl·lics, llaunes, botes de beguda, etc; un cop dipositats en els contenidors grocs son enviats a una planta de separació on es classifiques segons el tipus de metall i després son conduïts ales fundacions corresponents on es transformen en matèria prima.

  PROPOSTES DE RECICLATGE

  • POLISPORTIU:

  Zones de reciclatge i perquè: a l'entrada del polisportiu es un bon lloc, ja que justament es la zona per on hi passa mes gent.

  Una zona també molt bona seria just al costat dels vestuaris, encara en mes motiu en el de les dones degut a les seves necessitats personals. Es una zona que necessita molta d'igeni, per tant trob que es una bon lloc.

  A l'entrada de les de bàsquet, gimnasos... sobretot en els que hi ha grades per el públic; on allà també e posaria.

  Ho indicaria amb un bon cartell on també estigues indicat els colors de les papereres i que s'ha de posar dins cada un d'ells.

  Serien com grans papereres separades i de colors diferents i els colors tal i com son la resta de contenidors. (verd: vidre, groc: plàstic, brics, blau: cartó, papers i un altre per ala resta de fems)

  • PARCS, PASSEJOS O ZONES INFANTILS:

  Zones de reciclatge i perquè: dins els parc, tant de passeig com per el nins petit en posaria bastants ja que solen ser zones on hi va molta de gent i on també berenen.

  Els col·locaria segons el parc; si per exemple fos un típic parc això quadrat o de plaça almenys a dos cantons. I si fos una espècia de camí, els posaria cada cert metres a que crec que en massa ocasions la gent els tira a terra per falta de papereres o contenidors i segon per la falta també de contenidors o papereres aposta per el reciclatge.

  En ells també i posaria per a que serveix cada un dels colors.

  Dins un parc o zones on hi ha nins petits o joves crec que son llocs estratègics per tal que des de ben petits creixin amb l'idea del reciclatge i la posin en pràctica.

  • MUNTANYES, CÀMPINGS... (zones d'excursionistes):

  Zones de reciclatge i perquè: moltes de les zones on sol haver-hi bastants d'excursionistes manquen de punts verds.

  Son zones que necessiten essencialment aquests punts, degut a la gran quantitat de objectes que es tiren després de menjar o després de passar-hi un dia allà.

  Els posaria just a pocs metres de les taules o planades on la gent sol seure per a dinar, ja que si fossin just al devora podria molestar als excursionistes i anar-se'n a altres zones on no n'hi agues i ja tornaríem a ser al problema del principi.

  El camp es una zona natural i hem de cuidar-lo, ja que degut a la contaminació de les ciutats de cada vegada son menys naturals.

  OBSERVACIONS

  Aquest projecte de posar zones punts verds per el reciclatge es una feina massa important a la qual crec que si li hi dona molt poca

  Tenint en compte que una gran majoria de gent tira els papers a terra per la seva comoditat de no cercar papereres o contenidors o perquè simplement estan lluny, s'haurien de prendre certes mides.

  Gran problema dins a les ciutats i per tot Hi ha contenidors de reciclatge per tot? La resposta es que NO.

  No fa massa anys eren més escassos les zones d reciclatge; només trobaves pel carrer contenidors d'un sol tipus, es a dir, contenidors comuns on ho tires tot i oblides la feina de reciclar a casa. Y si no el problema era que avies d'anar lluny per tal de reciclar i les ganes et follien.

  Avui en dia, no passa tant, però encara ocorreix.

  BIBLIOGRAFIA

  Tota l'informació d'aquest treball es treta de la següent pagina web:

  http://www.ecoembes.com
  Descargar
  Enviado por:Cris
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar