Física


Quntrol tecno


QUNTROL TECNO TEMA 5 ( el corrent elèctric )

1.- que és un circuit elèctric?

Es un conjunt d'operadors elèctrics que conectts entre si d'1 manera adeqada permeten la circulació y control dl corrent elecric.

2.- quins tipus d' operadors elèctrics hi ha??

Generadors,conductors,receptors,connectors,elements de proteccio,elements d control.

3.- defineix generadors:

generen energia a partit de altres formes d energia. p ex.piles

4.- defineix conductors:

deixen passar el crrent electric y unexen l conjunt delements dl circuit. P ex. Cables

5.- defineix receptors:

transformen lenergia electrica en alres formes d'energia. P ex. timbre...

6.- defineix connectors:

permeten una corrcta conexió dls diferens elemnts dl circuit. P ex. Endolls, portabombetes.

7.- defineix elements de proteccio:

protegeixen les instalaions electriques davan sobrecargues y curtcircuits. Pex. Fusible

8.- defineix elements de control:

permeten de manipular d'1 manera voluntaria el pas dl corrent. P ex. Pulsadrs, interuptors...

9.- qines son ls magnituds electriqes?

voltatge, intensitt y resistencia. La relacio entre les 3 es conex cm a llei d ohm Simbol:

10.- q es difrencia d potencial ( voltatge )?

Es lenergia am la qal ls electrons son impulsats des del generadr. Simbol: V

13.- defineix intensitt d corrent:

s la magnitud q indica la qantitt de carrega q circula x 1 punt del conductor en1 segon. Simbol: I

15.-defineix resistencia:

es l'oposicio q presenta 1 conductor a sr trabssat xl corrent electric. Simbol:R

16.-explica la llei d'ohm:

17.- que es el polimetre?

Intrument + habitual d mesura d magnituds elecrtiqes, mesura: intensitts, diferencies d potencial o resistencies d componens.

18.- el polimetre quines parts te?

La pantalla, els selectors i els borns(conectors)

19.- quins tipus d polimetre hi ha?

Analogics(dagulla) i digitals(d pantalla digital)

20.- el circuits o peradors electric com poden ser?

En serie o en paralel

21.- defineix conexio en serie:

que es conecten un a continuacio d laltre

22.- dins dels cnnectors en serie s distingegen:

generadors (piles) i receptors (bombetes)

23.-digues la 1ª llei d conectors en serie ( receptors):

la intensitt de corrent es la mateixa en qasebol punt dl cirqit

24.- digues la 2a llei d conectors en serie ( receptors):

la diferencia de potencial dun generador es rpartex entre ls receptors

25.- digues la 3a llei d conectors en serie ( receptors):

la resistencia ttal dl cirqit es la suma d ttes les resistencies parcials dl operadrs.

26.- defineix generadors ( conexio en serie ):

s conecten d mnera q el pol positiu suneix am el pol negatiu dl seguant.

27.- digues la 1ª llei d conectors en serie (generadors):

la tensio d sortida s la suma de les tensions d cadasqn dels genradrs.

28.- digues la 2a llei d conectors en serie ( generadors):

axi saugmenta la intensitt d corrent xo el temps d funcionamen s l matex ql d1 sol generadr.

29.- definex conexi en paralel:

s conecten tts al mateix punt dl cirqit.

30.- dins dels cnnectors en paralel s distingegen:

generadors (piles) i receptors (bombetes)

31.- digues la 1ª llei d conectors en serie ( receptors):

lintensitt ttal s la suma d les intensitts q cirqlen x cada receptor.

32.- digues la 2ª llei d conectors en serie ( receptors):

la diferencia d potencial s la mateixa n tts els receptors

33.- digues la 3ª llei d conectors en serie ( receptors):

la resistencia ttal sobte: 1/Rt=1/R1+1/R2..

34.-defineix generadors ( en paralel ):

s connecten entre si ts els pols positius i tts els pols ngatius.

35.-que es lelectromagnetisme?

Es quan cirqla corrent electric x 1 conductor, s pot observa q es crea un camp magnetic al seu boltan.

36.-on sutilitza lelectromagnetisme?

En timbres,reles,motors i generadors.

37.- q es lelectroimant?

Bobina d fil conducto smaltt en linterior d la qal sa introduit un nucil d ferro dols i q esun operado capas d produir un intens camp magnetic qan es travssat xl corren electric.

38.- quines son les altres apliacions elegtromagnetiqes?

El motor electric d corren continu, generadr electric d corren continu, timbre i rele.

39.- q s l gnerador d corren continu?

S 1 dispositiu q permet d transforma lenergia mekanica en energia electrica. Simbol:

40.- q es el timbre electric?

Es 1 dispositiu d electro magnetic capas d transformar lenergia electrica en so. Simbol:

41.- digues les parts dl timbre:

electroiman, vareta elastica, martell, campana i element ruptor.

42.- que es un relé?

Interruptor o commutador electric q saciona x mitja d procedimnts electromagntics, permet controlar cirqits d gran intenstt i voltatge. Simbol:

43.-digues les parts dl relé:

electroimant, una xapa metalica i diversos commutadrs.

I: V/R

R:V/I

V:RxI
Descargar
Enviado por:NenE
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar