Ingeniero Técnico de Obras Públicas


Química de materiales


FORMIGÓ FRESC

Objecte:

Fabricar formigó, determinar la seva consistència amb el con d'Abrams i fer-lo servir per fabricar provetes, destinades als assaigs de ruptura a compresió, d'acord amb la normativa.

Procediment:

Determinarem les quantitats de granulats, ciment i aigua nessesaris per obtenir uns 44 dm3 de la dossificació a assajar.

Aquesta quantitat correspon aproximadament a la necessària per fabricar 8 provetes cilíndriques de 15x30cm.

Pessem les quantitats de granulats i ciment determinades i mesurem el volum d'aigua que correspon al pes d'aigua determinat (D=1kg/dm3).

Embrutem la formigonera amb aigua, ciment isorra que triem. Aixo ho fem a fi de que les parets i paletes no retinguin despres part dels component dosificats.

Buidem a la formigonera en marxa la mitat o ¾ de l' aigua mesurada i tot el ciment i deixem que es pasti fins que s' homogeneïtzi la pasta. Tot seguít afegim successivament la sorra, la graveta, la grava i la resta de l'aigua i deixarem pastar el temps que ens aconselli la pràctica.

Per determinar el con d'Abrams omplirem el motlle col·locat sobre la xapa metàl·lica, tots dos previament mullats, en tres capes de manera que cadascun ocupi una tercera part del motlle.

Cada capa es compacta donat 25 cops amb una barra, distribuïts uniformament per tota la superfície i penetrant fins cosi la capa inferior. Un cop ple el motlle, s'enrassa amb una espàtulai s'aixeca el motlle vertical i ràpidament.

Es determina l'index de consistencia mesurant la diferència entre l'alçada del motlle i el punt més alt de la mostra. La mesura es fa amb una aproximació de 0,5cm.

Sí hi ha un esllavissament lateral no es considera correcte l'assaig i es repeteix. Sí torna a esílavisar-se es considera que el formigó no té la plasticitat i cohesió necessàries per a la mesura amb el con d'Abrams.

Per fabricar les provetes s'utilitzen motlles cilíndrics, les cares interiors dels quals es pinten amb oli perquè l'operació de desemmotllat sigui facil.

S'omplen en 3 capes successives de la mateixa manera que ho hem fet en el con d'Abrams. Sí queden marcats els forats de la barra es fan desapareixer colpejant lleuqerament les parets del motlle amb una massa de goma. Es treu el formigó sobrant i s' enrasa.

Els motlles no s'han de moure ni desemmotllar-se fins passades com a mínim 24 hores i com a máxim 48 hores. S'han de conservar tapats amb un tros de tela de sac (xarpallera) humida i a una temperatura entre l6º i 27ºC.

Resultats

Es donar  l'index de consist ncia en cm obtingut i el tipus de consistència que li correspon.

2. FORMIGÓ ENDURIT

Objecte:

Curat i trencat de provetes a fi de determinar les resistències a compressió i a tracció indirecta (brasiler) d'un formigó.

Procediment:

A les 24 h de fabricades es desemmotllen les provetes, es retolen amb una referència i es guarden a la cambra humida fins el dia del seu trencament. Es netegen els motlles i es pinten amb oli.

Per a l'assaig de ruptura a compressió s'han de recapçar (cast.: refrentar) les provetes amb sofre líquid a fi de que les bases de la proveta siguin paral.leles.

Per al recapcat es fon i es manté el sofre a uns 125ºC. S'omple el plat de l'aparell de recapcat amb el sofre líquid s'hi col.loca la proveta, pressionant-la contra el plat i el diedre perpendicular. Es deixa que solidifiqui el sofre uns 45segons i es treu la proveta de l'aparell.

Després d'unes 2 hores el recapçat tindrá  suficient resisténcia i la proveta es podrá trencar.

Per determinar la tensió máxima o resistència es col·locar la proveta centrada sobre el plat inferior de la premsa i es baixarà  el palt superior fins a tocar la base superior de la proveta. Es tancarà  la porta de protecció i es posarà en marxa el mecanisme de càrrega de la premsa. S'anir  augmentant la

c rrega de forma continua a una velocitat d'uns 5 Kp/cm2/s fins

1'inici de la ru~tura la cual ~œ detz-ctara ~-~rqu I~a~uI1a que

indica la c rrega arriba a un m xim i immediatament comenca a

b~ix&r fins a la fractura de la proveta.

Per a l'assaig brasiler es col~locar  la proveta cil¡ndrica

centrada i recolzada sobre el plat inferior de la premsa al llarg

d'una de les seves generatrius, baixant el plat superior fins que

quedi recolzat sobre la generatriu oposada. Despr s de tancar la

porta de protecci¢ es comencar  a carregar de forma continua a

una velocitat d'uns O'3 Kp/cm2/s fins arribar al m xim de c rrega

que pot suportar la proveta (P).

Resultats

La resist ncia de formig¢ a comDressi¢ ser  la mitjana de

la de les provetes assajades, sent aquestes:

= P/S , (Kp/cm2)

La superficie S de les provetes cil¡ndriques de diametre

15cm s de 177 cm2.

La P s la c rrega m xima en Kp.

La resist ncia a tracci¢ indirecta es calcula per la

f¢rmula:

R~1 = 2 P / ~.l.d, (Kp/cm2)

p s la c rrega m xima en Kp., 1 s la longitud de la

proveta (3C cm) i d s el di metre (15 cm).

Els resultats han d'anar acompanyats de la data de
Descargar
Enviado por:Yonki
Idioma: catalán
País: España

Palabras clave:
Te va a interesar