Educación y Pedagogía


Proyecto didáctico


1.Introducció - Justificació

El projecte didàctic que hem realitzat i es centra en l'adquisició d'habilitats i coneixements en relació a les TIC. El projecte curricular que proposem neix degut a la importància que, com a grup, hem donat a les noves tecnologies com a eina de treball.

Actualment, el coneixement de les noves tecnologies és indispensable per obtenir un reconeixement social, laboral i cultural.

Per aquest motiu hem decidit apropar-les a aquelles persones que necessiten d'aquest instrument per progressar socialment.

El present disseny curricular tindrà com a títol “Classes d'informàtica per a dones”, i a continuació anirem contextualitzant a nivell social, institucional i organitzatiu el nostre projecte.

El projecte es divideix en 8 punts que són els següents:

 • El context: Ubicació del nostre projecte en un context real i amb unes necessitats especifiques que determinen l'aprenentatge del grup.

 • Els objectius: Aquest apartat està dividit en objectius generals, específics i didàctics que ajuden i obliguen a explicitar els valors i els desitjos implícits en professors i alumnes.

 • Els destinataris: A partir del grup destinatari concretem mitjançant uns indicadors la formació del grup d'aprenentatge.

 • Els continguts: Estan lligats a l'aprenentatge i a la cultura i el context del col·lectiu. Són el nucli del projecte i a partir d'ells s'aconseguiran els objectius proposats.

 • Les estratègies metodològiques: Són els mitjans que proposem en base al nostre grup d'aprenentatge per tal d'aplicar els continguts dissenyats.

 • L'avaluació: Per tal de fer un seguiment òptim del curs, apliquem els diferents tipus d'avaluació que hi ha.

 • Bibliografia: materials emprats i consultats durant el procés de realització del projecte.

2. Context- Necessitats

El nostre projecte té com a context un barri marginal de Barcelona, el Raval.

Aquest barri, és un centre històric degradat i habitat per un nombre considerable d'immigrants del sur, i principalment marroquins, malgrat que actualment hi conviuen multitud de persones de diferents nacionalitats.

Aquest barri està dominat popularment pel “Barrio chino”, una zona de gran tradició de prostitució. Aquest nom queda, cada cop més, desbancat pel de el Raval. La recuperació, quasi reinvenció, del nom de Raval és, en ella mateixa, significativa; canviar el nom d'alguna cosa és tota una declaració de principis que explica clarament la voluntat de canvia envers les coses, el seu significat i la seva funcionalitat. Amb la realització del nostre projecte volem donar una empenta a aquesta voluntat de canvi que cada cop més, es desenvolupa en el Raval.

Malgrat això el barri del Raval encara segueix sent un espai on s'aglutina un número important de persones que es troben es situació de risc social i, a més, presenten dèficits en àmbits com l'educació, tant en infants com en adults, el món laboral i l'economia.

Per tant, la situació social que envolta al barri ha fet que poguéssim constatar que les dones d'aquesta zona estan en condicions d'inferioritat laboral i social.

3.Objectius

A partir del context proposem un seguit d'objectius a traves dels quals pretenem que els nostres destinataris adoptin uns aprenentatges concrets basats en les noves tecnologies.

Els objectius generals que hem considerat més pertinents per a la situació social, econòmica i cultural que presentarà el nostre grup seran els següents:

Adquirir coneixements bàsics d'informàtica

Proporcionar coneixements, estratègies i mètodes per afavorir la inclusió en el mon laboral i social.

Adquirir conductes de responsabilitat i compromès per el bon desenvolupament integral de la persona.

Per altra banda, els objectius específics que constituiran les unitats didàctiques del curs seran els següents:

  • Utilitzar l'ordinador com a eina i els seus perifèrics (Torre, impressora)

  • Adquirir coneixement sobre el funcionament del WINDOWS, el programa WORD i Internet Explorer

  • Propiciar actituds positives envers les TIC.

  • Respectar el material proporcionat a classe.

  • Comprometre's amb la dinàmica establerta durat el curs.

Els objectius didàctics que proposem per al nostre curs d'informàtica adreçat a dones del barri del Raval, es divideixen en continguts Procedimentals, Conceptuals i Actitudinals, que el grup destinatari assolirà al finalitzar el curs:

Continguts Actitudinals : El grup assolirà diverses actituds i hàbits per tal de fomentar un bon funcionament durant el curs.

 • Adquirir hàbits de respecte en vers el material

 • Adquirir una actitud positiva i de respecte davant dubtes o preguntes que sorgeixin a l'aula

 • Adquirir l'hàbit de la puntualitat

 • Assolir mecanismes i conductes de treball cooperatiu

L'alumne ha d'assolir al finalitzar el curs coneixements bàsics, Continguts Conceptuals d'informàtica que li permetran realitzar:

 • Utilització del Windows, el programa Word i Internet Explorer

Aquestes habilitats li permetran poder accedir al PC amb tota fluïdesa, la qual cosa ajudarà a poder desenvolupar accions, relacionades amb la seva vida com o lo que és igual, Continguts Procedimentals:

 • Elaborar el seu propi currículum, cartes o receptes de cuina

 • Utilització del correu electrònic com una via de comunicació bidireccional

 • Accedir i cercar pàgines web d'interès

4.Destinataris

Els destinataris són aquell grup desconegut que es troba immers en el primer nivell de concreció, el qual és molt heterogeni i al que li correspon una sèrie d'indicadors, per tal de concretar d'una forma més directa el grup de destinataris.

4.1.Grup destinatari

En el nostre programa el grup destinatari que hem escollit són dones majors de 25 anys que viuen al barri del Raval a Barcelona, i que consten d'una activitat laboral, social i cultural inferior a les seves capacitats.

4.2. Grup d'incidència

Els indicadors que hem proposat per a crear el grup destinatari són els següents:

Context sociocultural:

 • La cultura de la que vénen

 • La seva situació familiar

 • La seva situació econòmica

Aspectes individuals

 • Coneixements de la llengua castellana i catalana

 • Coneixements previs sobre informàtica

 • Formació acadèmica

 • Disponibilitat horària

 • Edat

A partir d'aquest indicadors volem crear dos grups d'incidència per tal de realitzar una selecció i seqüenciació dels continguts i així poder acotar més el grup.

De tots els indicadors descrits anteriorment en hem fixat en els següents:

- Formació laboral

 • Formació acadèmica

 • Coneixements previs sobre informàtica

 • Disponibilitat horària

D'aquests indicadors extraurem dos grups d'incidència:

Indicadors primer grup:

 • Que tinguin acabada l'educació bàsica

 • Que hagin realitzat CFGM o CFGS

 • Que tinguin o no coneixements previs sobre ordinadors

 • Disponibilitat horària de tarda

Indicadors segon grup

 • No hagin finalitzat l'educació bàsica o no tinguin estudis

 • No tinguin coneixements previs sobre informàtica

 • Condicions laborals deficients

 • Disponibilitat horària de tarda

4.3. Indicadors per a l'anàlisi del grup d'aprenentatge

Per definir el nostre grup d'aprenentatge ens hem basat en els criteris següents:

 • Situació:

El nostre grup està format per deu dones amb les característiques següents:

 • Dones immigrants amb edats compreses dels 25 als 55

 • La seva disponibilitat només és de tardes ja que tenen que realitzar les feines de casa i portar els seus fills a l'escola. La situació familiar es basa en un model tradicional- patriarcal.

 • La situació econòmica dels destinataris és d'un nivell baix, per tant el curset esdevé gratuït.

 • Necessitats i interessos:

 • Pràctics: No tenen coneixements bàsics, per tant, partim de que és un grup analfabet funcional. No tenen tampoc coneixements d'informàtica la qual cosa fa que el curs parteixi de coneixements elementals.

 • Psicosocials: El grup presenta una motivació elevada perquè aquestes dones tenen ànsies d'aprendre a utilitzar l'ordinador per així poder-se desenvolupar en una societat tecnològica i tenir un reconeixement social.

5. Continguts

El nostre projecte té una durada de 3 mesos repartits en 4 hores setmanals que fan una durada total de 48 hores. El disseny didàctic dels curs d'informàtica per a dones del barri dels Raval, presenta els següents continguts.

 • Coneixement de l'ordinador

 • 1.1.Les parts de l'ordinador (la torre, la pantalla, el teclat, el ratolí)

  1.2.El perifèrics de l'ordinador (escàner, impressora, altaveus)

 • Introducció al WINDOWS XP i al programa WORD

 • 2.1.Coneixement de les diferents àrees del WINDOWS

  • Àrea de programes

  • Àrea de jocs

  • Mi PC

  • Paperera de reciclatge

  - Apagat i encès

  2.2.Iniciació al programa WORD

  - Coneixement de les parts (Guardar, pegar, autoformes, tipus de lletra, sangria, taules)

 • Coneixement sobre Internet

 • 3.1.Navegar en la xarxa

  3.2.Creació d'un correu electrònic

  3.3.Cercadors de la Web (GOOGLE, YAHOO)

 • Participació i implicació en el curs

 • 4.1.Motivació mostrada en les activitats.


  5.1. Selecció i seqüenciació

  TÈCNICA DE JUTGES. Escala 0-5

  CONTINGUTS

  UNIVOCITAT

  APLICAVILITAT

  ACTUALITAT

  ADEQÜACIÓ A LES NN

  SUMA

  RANGO

  1.1

  SI

  5

  1

  4

  10

  6

  1.2

  SI

  5

  2

  4

  11

  5

  2.1

  SI

  4

  3

  5

  12

  4

  2.2

  SI

  5

  3

  5

  13

  3

  3.1

  SI

  5

  4

  5

  14

  2

  3.2

  SI

  2

  5

  1

  8

  8

  3.3

  SI

  5

  5

  5

  15

  1

  4.1

  SI

  5

  0

  4

  9

  7

  Les dades que ens mostren aquesta taula ens donen a conèixer quins son aquells continguts que prenen més importància i als que tindrem que dedicar mes temps dins de la unitat didàctica.

  Observem doncs, que un dels que tenen més pes és el punt 3.2: Creació d'un correu electrònic, i el que menys, el punt 3.3: Cercadors de la WEB (GOOGLE, YAHOO).


  TÈCNICA DE GRAPHOS

  1.1

  1.2

  2.1

  2.2

  3.1

  3.2

  3.3

  4.1

  1.1

  1.2

  2.1

  2.2

  3.1

  3.2

  3.3

  4.1

  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3

  4.1

  El resultat de la seqüenciació a partir de la tècnica de graphos en dóna uns continguts estructurats de forma horitzontal.

  Cadascun dels continguts són previs als continguts posteriors, excepte l'apartat 4.1, que s'ha de donar en cadascun dels continguts anteriors.

  5.2 Decisions didàctiques

  Les decisions didàctiques a les que podem arribar a partir d'haver realitzat la seqüenciació i selecció dels continguts a través de les tècniques de graphos i de jutges són les següents:

  • El contingut 4.1 que fa referència a la motivació de les alumnes ha d'estar present en tots els altres continguts. S'ha de tenir molt present a l'hora de planificar les estratègies metodològiques. En relació a aquest contingut, els formadors hauran de ressaltar els aspectes positius dels alumnes i del seu treball i aconsellar-los en tot moment.

  • El contingut 1.1 és el contingut principal i per tant, el nucli de la nostra formació. Sense ell, el domini i l'aplicació d'aquest programa no seria possible, així com la comprensió de la resta de continguts. Hem de tenir sempre present la claredat i evidència d'aquest contingut en la formació perquè aquest determina l'adquisició de nous aprenentatges.

  • En la realització de la programació, farem servir els coneixements d'un expert informàtic, que assessori al formador/s i ajudi a elaborar estratègies adequades als continguts.

  • L'elaboració de les estratègies es faran de forma conjunta, entre el formador/s i el tècnic informàtic per tal de que tots els professionals s'impliquin dins el procés.

  • Malgrat que tota la programació queda controlada, seqüenciada i seleccionada correctament, pot passar que l'execució d'aquesta no es pugui portar a terme degut a peculiaritats personals que no havíem controlat del col·lectiu en qüestió.


 • Estratègies metodològiques

 • A continuació presentem un quadre on s'expliciten una sèrie d'estratègies metodològiques que es duran a terme en el nostre projecte.

  Temps

  Continguts

  Estratègies

  Recursos

  Espai

  Motivació

  extrínseca

  Rols dels protagonistes

  16 hores

  1.1.Les parts de l'ordinador

  1.2.Els perifèrics de l'ordinador

  Explicacions teòriques

  Demostracions pràctiques

  Combinar teoria i pràctica

  Demostracions in situ

  Materials:

  Retroprojector

  Ordinadors

  Perifèrics

  Cd interactiu que complementen les explicacions

  Humans:

  *Els 2 formadors per donar recolzament i les parts teòriques

  *El tècnic informàtic

  Aula d'informàtica

  *Utilització d'un llenguatge senzill.

  *Ressaltar els aspectes positius

  *Donar una atenció individualitzada

  *Adequar les activitats a la seva realitat

  *Resoldre els dubtes a l'instant

  *Estar disponible i accessible

  Alumnes:

  Desenvoluparan un rol actiu per què són ells el qui elaboren el seu aprenentatge amb la pràctica, però també desenvoluparan un rol passiu ja que hauran d'escoltar les explicacions dels formadors.

  Formadors:

  Desenvoluparan un paper actiu donant les explicacions i passaran a un rol de guia i orientador per tal de donar suport.


  Segon mes

  16 hores

  2.1.Coneixement de les diferents àrees de Windows

  2.2.Iniciacio al programa Word

  Explicacions teòriques

  Demostracions pràctiques

  Combinar teoria i pràctica

  Demostracions in situ

  Donar pautes escrites amb les explicacions del professor

  Realització d'exercicis pràctics

  Materials:

  Retroprojector

  Ordinadors

  Perifèrics

  Cd interactiu que complementen les explicacions

  Pautes i dossiers

  Humans:

  *Els 2 formadors per donar recolzament i les parts teòriques

  *El tècnic informàtic

  Aula d'informàtica

  *Utilització d'un llenguatge senzill.

  *Ressaltar els aspectes positius

  *Donar una atenció individualitzada

  *Resoldre els dubtes a l'instant

  *Estar disponible i accessible

  *Exercicis pràctics vinculats amb la seva vida quotidiana: copiar receptes de cuines, fer calendaris per organitzar-se, elaborar el currículum...

  Alumnes:

  Desenvoluparan un rol actiu per què són ells el qui elaboren el seu aprenentatge amb la pràctica, però també desenvoluparan un rol passiu ja que hauran d'escoltar les explicacions dels formadors.

  El rol desenvolupat serà més actiu ja que aprendran a partir dels exercicis realitzats a l'aula.

  Formadors:

  Desenvoluparan un paper actiu donant les explicacions i passaran a un rol de guia i orientador per tal de donar suport. El formadors hauran d'estar molt atents en la realització dels exercicis pràctics per poder donar suport a aquelles alumnes que més ho necessitin.


  Tercer mes

  16 hores

  3.1. Navegar en la xarxa

  3.2.Creacio d'un correu electrònic

  3.3.Cercadors de la web

  Donar les instruccions pertinent per poder navegar i cerca per internet

  Realització d'exercicis pràctics vinculats a la seva vida com cercar aspectes de la seva cultura, aprendre a escriure e-mails...

  Informar sobre els cercadors més útils

  Materials:

  Retroprojector

  Ordinadors

  Perifèrics

  Cd interactiu que complementen les explicacions

  Connexió a internet

  Guies que ajudin a cercar la informació

  Humans:

  *Els 2 formadors per donar recolzament i les parts teòriques

  *El tècnic informàtic

  Aula d'informàtica

  *Utilització d'un llenguatge senzill.

  *Ressaltar els aspectes positius

  *Donar una atenció individualitzada

  *Resoldre els dubtes a l'instant

  *Estar disponible i accessible

  *Interessar-se per aspectes de la seva cultura, religió i fer que aprenguin per aquesta motivació inicial

  Alumnes:

  Desenvoluparan un rol actiu per què són ells el qui elaboren el seu aprenentatge amb la pràctica, però també desenvoluparan un rol passiu ja que hauran d'escoltar les explicacions dels formadors.

  Formadors:

  Desenvoluparan un paper actiu donant les explicacions i passaran a un rol de guia i orientador per tal de donar suport.  L'estratègia metodològica que es portarà a terme tindrà en compte les característiques dels alumnes i serà de tipus multivariada.

  Hi hauran sessions que seran dirigides, per la qual cosa les activitats seran individuals i d'altres que es faran en grup amb exercicis de treball en equip i cooperatiu.

  Els recursos materials, espaials i temporals dels que disposarem seran els següents:

  • aula amb mobiliari rígid

  • 11 ordinadors i un retroprojector

  • Fotocopies i altres materials com CD's interactius

  El temps de les sessions seran de dues hores, les quals estaran dividides segons els temari, en classe magistral 1/3 i pràctica 2/3.

  Es tindrà en compte més la pràctica degut al seu ritme d'aprenentatge.

 • Concreció del grup d'aprenentatge

 • A partir dels indicadors del segon grup, hem elaborat el grup d'aprenentatge. Els indicadors que teníem eren:

  • No hagin finalitzat l'educació bàsica o no tinguin estudis

  • No tinguin coneixements previs sobre informàtica

  • Condicions laborals deficients

  • Disponibilitat horària de tarda

  A partir de tots aquests indicadors el nostre grups d'aprenentatge té les característiques següents:

  • Dones immigrants amb edats compreses dels 25 als 55. en total seran 10 alumnes entre les quals trobem 4 de 45, 55, 38 i 40 anys d'ètnia gitana, 4 de 35, 32, 34 i 41 anys d'ètnia magrebí i 2 alumnes xineses de 25 i 28 anys.

  • La seva disponibilitat només és de tardes ja que tenen que realitzar les feines de casa i portar els seus fills a l'escola. La situació familiar es basa en un model tradicional- patriarcal.

  • La situació econòmica dels destinataris és d'un nivell baix, per tant el curset esdevé gratuït.

  Un cop fet el nostre grup d'aprenentatge hem de tenir en compte les seves característiques individuals i col·lectives per poder dur a terme un procés d'aprenentatge eficaç i eficient tenint en compte la seva motivació i apropant les estratègies metodològiques a la seva vida quotidiana per a realitzar aprenentatges significatius.


  7. Avaluació dels aprenentatges

  OBJECTE/

  INDICADORS

  FINALITAT

  MOMENT

  INSTRUMENT

  PROTAGONISTA

  FONTS D'INFORMACIÓ

  • Alumnes

  .Coneixements previs

  .Actituds prèvies

  .Procediments previs

  .Coneixements adquirits

  .Canvis d'actituds

  .Procediments desenvolupats

  .Estratègies

  Metodològiques

  .Continguts

  .Adequació a les necessitats individual

  .Adequació a les necessitats formatives

  .Professional

  • Avaluació Diagnòstica

  • A.Formativa

  • A. Formativa

  • Diagnòstica

  • A.Formativa

  • A.Formativa

  • Diagnòstica

  • A. Formativa

  • Avaluació

  Inicial

  • A. Continua

  • A. Final

  • A. Inicial

  • A. Continua

  • A. Final

  • A. Continua

  • A. Final

  • A. Inicial

  • A. Continua

  • A. Final

  • Prova de rendiment

  • Proves de rendiment

  • Test

  • Observació

  • Entrevista

  • Anàlisi de pràctiques

  • Test

  • Proves de rendiment

  • Observació

  • Entrevista

  • Observació

  • Entrevista

  • Test

  • Formador, assessor intern i extern

  • Formador, assessor intern i extern i els alumnes

  • Formador, assessor intern i extern i els alumnes

  • Formador, assessor intern i extern

  • Formador, assessor intern i extern i els alumnes

  • Alumnes

  • Alumnes i formador

  • Alumnes i formador (heteroavaluació)

  • Formador (auotavaluació)

  • Formador (autoavaluació) i alumnes (heteroavalaució)


  8.Bibliografia

  http://www.bib.uab.es/

  Estudi:

  Immigración y prostitución: el caso del Raval (Barcelona) por Sara Carmona Benito

  Primer mes
  Descargar
  Enviado por:Llerena
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar