Psicología


Prostitució


INDEX

La prostitució.....................................................................................................1

Llocs més comuns.............................................................................................2

 • De carrer...................................................................................2

 • De carretera..............................................................................2

 • De meublé.................................................................................2

 • Barres americanes....................................................................3

 • Clubs de carretera.....................................................................3

 • Saunes i pisos de relax.............................................................3

 • Domicili......................................................................................4

Problemàtiques en la societat..........................................................................5

Incompliment de lleis........................................................................................6

Com classificar la prostitució...........................................................................7

Conclusió............................................................................................................8

La prostitució

'Prostitució'
La prostitució fa referència a qualsevol tipus de comerç sexual basat en la venda del propi cos amb la finalitat d'aconseguir un benefici a canvi de proporcionar plaer sexual a un client.

Les dones que practiquen la prostitució les anomenen prostitutes, putes, o meuques, tot i que en el llenguatge col·loquial també es poden utilitzar altres noms. Els homes que practiquen la prostitució per una clientela femenina s'anomenen gigolós. Generalment qualificada com un dels oficis més antics, la prostitució ha estat al llarg de la història de la humanitat una constant que comporta una de les formes més fàcils d'aconseguir diners o favors. Generalment està lligada a la pràctica del proxenetisme entès com explotació de grups de prostitutes per part de terceres persones que es beneficien majoritàriament dels guanys.

El món de la prostitució mou anualment grans quantitats de diners. Generalment és una pràctica tolerada, tot i que molt rarament legalitzada, i és precisament la seva no regulació el motiu que fa que generi uns importants fluxos de diner no controlats per l'estat ni, per tant, subjectes a impostos. A Suècia fins i tot, la llei persegueix el client que contracta els serveis de professionals del sexe.

Llocs més comuns:

La prostitució femenina és la més desenvolupada. El poder social dominant de l'home i la dependència econòmica de la dona han convertit al gènere femení en el més vulnerable davant la pràctica del comerç del sexe. En el món occidental, les formes en que les dones exerceixen la prostitució són principalment les següents:

 • 'Prostitució'
  Prostitució de carrer. Aquesta modalitat és la més miserable, arriscada i generalment també la més econòmica. Les prostitutes s'exhibeixen en plena via pública i esperen els seus clients que concerten amb elles el preu. El client generalment arriba amb cotxe i, un cop assolit l'acord, hi fa pujar la dona i se l'emporta a un descampat o zona aïllada per tal de realitzar les pràctiques sexuals dins el propi cotxe. En alguns barris marginals o més degradats socialment ni tan sols s'utilitza el cotxe com a mitjà d'apropament, sinó que es negocia directament a peu dret en ple carrer i les prostitutes tenen ja disposada una habitació en alguna casa dels voltants per satisfer al client.

Una variació d'aquesta modalitat són les prostitutes de carretera. Aquesta forma de prostitució ha crescut en les darreres dècades davant les pressions veïnals per eradicar-la dels els centres urbans de les ciutats. En aquest cas, les meuques esperen els seus clients a la vora de la carretera generalment sempre al mateix lloc.

 • De meublé. La prostitució es pot exercir també en locals especialment estructurats en habitacions per desenvolupar pràctiques sexuals. El meublé, com a establiment similar a un hotel però estrictament orientat a garantir la intimitat de les parelles, ha absorbit també en molts casos la pràctica de la prostitució.

En aquest casos, el client, a més de pagar a la prostituta pel seus serveis sexuals, corre també amb les despeses del lloguer de l'habitació del meublé

 • Les barres americanes varen tenir molta importància a Espanya durant la segona meitat el segle XX, com a lloc de trobada per a contactar amb prostitutes. Actualment es troben en clara regressió davant la consolidació d'altres alternatives.

Anomenades també clubs, han anat desapareixent lentament dels entorns urbans per donar pas a alternatives més sofisticades i discretes. Tingueren molta importància en la postguerra quan la prostitució era més perseguida. Aquests bars es distingeixen perquè no es pot visualitzar l'interior del local. El seu horari de funcionament és gairebé exclusivament nocturn i la seva estètica és dominada pel neó a fora i la llum escassa a dins. Les prostitutes serveixen copes darrera la barra o simplement esperen assegudes en un tamboret o en una taula que els clients se'ls acostin i les convidin a una copa. Mentre el client va pagant consumicions, negocien algun tipus de contacte sexual íntim, que generalment s'executa, un cop tancat l'acord, en espais reservats situats en el propi local o en els pisos superiors o propers. La prostituta sol percebre un percentatge sobre el total de les consumicions del client.

Els clubs de carretera, generalment freqüentats per transportistes i persones amb ocupacions que els obliguen a molts desplaçaments són una variant de la barra americana de ciutat. Segueixen funcionant amb normalitat al llarg de tota la geografia espanyola.

 • Les saunes i pisos de relax. En el teixit urbà i metropolità, els pisos dedicats a la prostitució abasten en l'actualitat el major nombre de dones dedicades a la prostitució. Es tracta de pisos o locals especialment dissenyats pel comerç sexual seccionada en diferents àrees, on les dones cobren un percentatge del preu que el client abona per cada servei i l'altra part va a parar a mans del propietari del pis. Generalment aquests locals són atesos per senyores que fan d'intermediàries entre el client i la prostituta.

Les saunes i cases de massatge acullen sovint formes de prostitució, si bé en molts casos les pràctiques són limitades només a tocaments i masturbació del client sense penetració.

 • A domicili. Aquest tipus de prostitució s'exerceix en el propi domicili del client, el qual contacta amb la treballadora sexual i organitzen la trobada.

Problemàtiques en la societat:

La prostitució és un problema complex i que genera diverses problemàtiques en la nostra societat.

La prioritat en l'acció dels Governs hauria de ser la lluita per l'eliminació de les màfies que trafiquen amb dones, posant especial atenció en les dones immigrants, que són majoria en aquesta situació degut a les seves precàries condicions econòmiques i socioculturals. A l'Estat espanyol, quan parlem de prostitució, en el 90% dels casos, ens trobem amb aquesta situació.

Per una altra banda, s'hauria de treballar des de l'àmbit preventiu i educatiu, tant sobre el dret a la salut sexual i reproductiva com sobre les relacions entre nois i noies en peu d'igualtat. Impulsant i apostant per incidir en la societat perquè el model de la sexualitat sigui de llibertat i d'igualtat entre les persones.

'Prostitució'
Per a la millora de la qualitat de vida de les treballadores sexuals s'hauria de garantir els drets de les dones i el suport a aquelles que estiguin immerses en la prostitució i generar eines de suport per tal que tinguin autonomia i capacitat de sortir d'aquesta situació, paral·lelament també s'hauria de treballar per la seguretat i l'ordenació pública als nostres carrers i municipis.

En el camp ètic i moral de l'església, les creences religioses i ètiques han tendit sistemàticament a determinar la prostitució com una activitat bruta i viciosa contraposant-hi la virtut i la decència com a estats antitètics.

L'església, al esposar la moral cristiana rebutja la prostitució al igual que qualsevol altre tipus de relació sexual fora del matrimoni, ja que constitueix un pecat greu, independentment de la legislació estatal del respecte. Ho especifica com un pecat de fornicació, que exclou del regne dels cels al qui ho comet.

Posseeix a més una sèrie d'efectes a nivell moral i físic, tan en l'individu com en la societat, que convindrà tenir presents per despertar en les consciències cristianes la necessitat de lluitar per acabar amb ell quan sigui possible.

Incompliment de lleis:

Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets.

La llibertat es reflexa en la decisió d'exercir la prostitució voluntàriament. La dignitat es perd a causa de la idea que té la societat sobre el concepte de treballadora sexual. I per últim al no estar legalitzada, la prostitució és escassa de drets.

Article 4: Ningú està sotmès a l'esclavitud ni a la servitud.

La majoria de dones que es dediquen al treball sexual, estan sotmeses a un proxeneta el qual les manipula, es queda la major part dels diners guanyats, i inclòs s'arriba al maltractament.

Article 5: Ningú serà sotmès a tortures, ni a tractes cruels, inhumans o degradants.

Com hem dit abans, les prostitutes poden estar sotmeses a maltractament físic i psicològic per part dels clients i sobretot del proxeneta.

Article14,1: En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil, i a gaudir d'ell en qualsevol país.

Les prostitutes no tenen tot el suport que tindria qualsevol ciutadà amb un altre treball i situació social. Per una altra banda, la persecució és un fet característic en aquest ambient.

Article 23: Tota persona té dret al treball, a condicions equitatives, satisfactòries, igualitàries i remunerades.

Legislativament, la prostitució no és considerada un treball i això fa que qui l'exerceix formi part d'una explotació infrahumana.

Com classificar la prostitució:

Al fer menció de treballadores sexuals i la figura laboral d'aquesta activitat, convé parlar de l'opció per exercir la prostitució. Volem referir-nos també a la distinció que s'ha aixecat entre “prostitució voluntària” i “prostitució forçada”.

Moltes dones ingressen en la prostitució, conscients del que estan fent, però mai ha significat una opció voluntàriament escollida.

Què significa el concepte de prostitució voluntària per a una jove immigrant, mare soltera de tres fills, que es troba en l'atur, i té un lloguer per pagar, quan pensa en la possibilitat d'endinsar-se en el treball sexual per sobreviure?

És innegable que cada cop són més les dones que recorren a la prostitució o a treballs que comporten a prostituir-se. Però, qui pot mesurar el grau de llibertat o voluntarietat en que cada una d'elles ha pres aquesta decisió?. Sabem que normalment l'experiència de vida com les motivacions i les decisions estan gairebé sempre marcades o determinades per les obligacions i necessitats familiars. Així doncs, es pot afirmar que la jove immigrant, anteriorment citada, si recorre finalment al treball sexual està prostituint-se voluntàriament?

Aparentment, al fer la distinció entre forçada i voluntària, suposa que quan és voluntària, la dona manté drets sobre el seu cos, ja que ha optat lliurement exercir aquesta ocupació. Per una altra banda, la prostitució és forçada quan hi ha hagut obligació a través de coacció, engany, violència... I sembla ser que per això no pot tenir drets sobre el seu cos. Podem considerar que aquesta visió no respecta el dret fonamental de la integritat física de les persones recollit en la Constitució Espanyola.

Gairebé tots els clients quan contracten els serveis d'una treballadora sexual, no fan distinció entre prostitució voluntària i forçada, en quant als drets sobre el seu cos. Per tant tampoc podem diferenciar-les per això perquè els clients no els respecten, ni s'interessen per ells.

Conclusió:

Hem arribat a la conclusió que el sexe femení és el que més destaca en el camp de la prostitució i que l'home ho pràctica de forma més reduïda.

La major font de prostitució prové de màfies que trafiquen amb dones que son enganyades i obligades a exercir aquest negoci.

Creiem que per evitar totes aquestes màfies o com a mínim reduïr-les, la prostitució s'hauria de legalitzar pel bé de la salut de la treballadora sexual, simplement pel fet de que puguin tenir Seguretat Social i més seguretat, ja que moltes d'elles són maltractades violentament.

La prostitució

Treball realitzat per:

5
Descargar
Enviado por:Neguema
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar