Educación y Pedagogía


Programación de un hábito # Programació d'un hàbit


INTRODUCCIÓ

Els hàbits proporcionen al nen formes de posar-se en relació amb el medi natural, ajudant-lo a buscar formes d'adaptació i acomodació a les condicions que aquest imposa.

Podríem resumir el hàbits , en tres apartats:

- Hàbits que reforcen l'autonomia personal: Alimentació, higiene i descans.

- Hàbits que reforcen la imatge positiva d'un mateix.

- Hàbits per la pròpia defensa.

Es hàbits que hem treballat reforcen l'autonomia personal del nen.

La higiene es una activitat que té en primer lloc una connotació manifesta de relació entre el nen i l'adult, per això es important donar-li temps i mantenir la calma per tal que el contacte amb el nen sigui plaent i gratificant.

Cal tenir en conte que moltes situacions de higiene provoquen en els nens ruptures en les relacions amb els adults, degut a que aquests les transformen en ordres autoritàries que no respecten els sentiments del nen o el seu ritme d'assimilació.

Perque això no succeeixi cal valorar cada esforç que fa el nen a la seva higiene i donar al nen la sensació que el creiem capaç de dominar tareas per la vida quotidiana.

Per últim voldria remarcar que la higiene proporciona situacions excepcionals on el nen pot experimentar una munt de sensacions diferents ( olor, temperatures, textures,... ), així com la possibilitat d'aprendre de la pròpia anatomia i les diferencies entre ells mateixos.

PROGRAMACIÓ D'UN HÀBIT: RENTAR-SE LES MANS

Que suposa?

Suposa una millora en la higiene personal, és un hàbit cultural, que no suposa un alt grau de dificultat, tot i que tindrem en conte el nivell maduratiu de cada nen a l'hora d'aplicar aquesta programació.

Es desglossa en:

 • Proposar l'acció: hem de fer que els nens se sentin des de un primer moment invitats a realitzar l'acció, i que no els forcem. Intercedirem dient: “ ara abans de menjar, ens rentarem les mans”...

 • Desmanegar als nens: en la primera fase de l'adquisició de l'hàbit ( aprenentatge ), serem nosaltres els educadors/es qui desmanegarem als nens, en la següent fase ( automatització ) els ajudarem a desmanegar-se però demanarem la seva ajuda o col·laboració, dura uns 4 mesos, i per últim a la tercera fase ( consolidació ), hauran de ser els nens qui portin a terme l'acció sense cap ajut, lo que significaria l'aprenentatge de l'hàbit, que ja passaria a la repetició per tal de consolidar la seva rutinització.

 • Obrir l'aixeta: aquest fet, tot i que també podria dependre del nen, preferim portar-lo a terme els educadors/es per tal d'evitar que els nens es mullin.

 • Mullar les mans al nen: es fa un aclarat a les mans per tal de que el sabó pugui penetrar be a les mans.

 • Posar sabó ( ensabonar ): es posa el sabó a les mans del nen, per poder rentar-les bé, aquest fet igual que obrir l'aixeta podria dependre del nen, però en tots dos casos creiem que la finalitat es acabar amb les mans netes i el cos sec, per això creiem que es més pràctic que el sabó el faciliti l'educador/a.

 • Rentar les mans: durant totes les fases de l'adquisició de l'hàbit, rentarem nosaltres curosament les mans del nen, per tal que quedin ben netes, ja que aquesta es la finalitat de l'activitat.

 • Aclarir: durant la fase d'aprenentatge, aclarirem nosaltres les mans als nens,a la fase d'automatització, ajudarem a que quedin ben netes de sabó, i a la fase de consolidació, només ens assegurarem que el nen s'aclari be les mans, intervenint si cal, per tal d'aconseguir aquesta finalitat.

 • Assecar: En totes les fases intervindrem, d'una forma més o menys ampla, per tal de no deixar als nens amb les mans humides, ja que comportaria el risc de propiciar algun tipus de fong o infecció.

 • Baixar mànigues: a la fase d'aprenentatge, baixarem les mànigues als nens els educadors/es, durant la fase d'automatització intentarem que el nen ens ajudi a baixar-li les mànigues i a la fase de consolidació, haurem d'aconseguir que el non ho faci sol.

EXECUCIÓ

L'execució d'aquets hàbit es du a terme habitualment, a l'hora dels àpats, cosa que aprofitarem per conscienciar als infants de la seva importància.

MATERIALS

Els materials que utilitzarem per portar a terme aquest hàbit son a l'abast de qualsevol educador/a a qualsevol escola bressol. Aquest materials són:

 • Aigua:que l'agafarem directament de l'aixeta a la pica.

 • Sabó:per assegurar-nos que les mans quedin ben netes.

 • Tovallola: per tal que els nen es puguin assecar les mans.

 • Cubell i un motxo:per tal de recollir l'aigua que inevitablement vessaran els infants.

Per realitzar aquesta activitat necessitarem de l'ajuda d'un altre educador/a, per tal de mantenir l'ordre a l'aula, mentre l'altre educador/a, en grups de tres o quatre nens, farà l'activitat.

ESPAI

L'espai on es dura a terme l'activitat es el lavabo. Tot i que les aules porten incorporats petits w.c's, necessitem la pica per rentar les mans, així que ho farem en el lavabo comunitari. Es necessari fer ús de les dues piques dels lavabos per tal que els grup de nens es puguin rentar les mans alhora.

TEMPORITZACIÓ

Aquest hàbit es programa per tal d'adquirir-lo en uns 7 o 8 mesos amb el següent ordre cronològic ( tenint en comte que sempre haurem de respectar el nivell maduratiu de cada nen):

Mes en que es troba

Fase

Com es mostra

Primer mes

Aprenentatge

Comença a mostrar interès quan es proposa l'acció, i li agrada el contacte amb l'aigua, tot i que encara no assumeix que no es un joc.

Segon mes

Aprenentatge

Mostra cert interès, tot i que segueix pensant que és un joc i pensa que els educadors/es son qui "posen les regles".

Tercer mes

Automatització

Accepta el "joc” i comença a complir "les regles d'aquest joc"

Quart mes

Automatització

Es planteja la quotidianitat del joc, i comença a comprendre que aquest "joc" representa una rutina.

Cinquè mes

Automatització

Assimila el fet com una rutina, i compren que ha de col·laborar.

Sisè mes

Automatització

Es mostra actiu durant l'acció i vol assumir cada cop més independència.

Setè mes

Consolidació

Amb no gaires dificultats realitza l'acció i ho fa amb autonomia

Vuitè mes

Consolidació

El nen té consolidat l'hàbit.

Requereix uns 15 minuts rentar les mans a tots els nens d'una classe de 12 nens, amb 2 educadors/es.

OBJECTIUS

- Potenciar l'autonomia del nen.

- Fer que el nen prengui consciència de importància de la neteja del seu cos.

- Potenciar l'establiment de rutines.

- Afavorir moments per a la socialització als nens.

- Introduir els conceptes “ net” i “brut”.

AVALUACIÓ

L'avaluació es fa a traves de les següents pautes d'observació:

-Mostra interès quan es proposa la acció?

-SI -NO

-Dona importància a l'acció?

-SI -NO

-Assimila el fet com una rutina?

-SI -NO

-Sap desmanegar-se?

-AMB AJUDA -SOL -NO

-Sap rentar-se les mans?

-AMB AJUDA -SOL -NO

-S'aclara bé les mans?

-AMB AJUDA -SOL -NO

-Pot abaixar-se les mànigues?

-AMB AJUDA -SOL -NO

-Col·labora en les diferents accions?

-SI COL·LABORA -NO COL·LABORA GAIRE -NO COL·LABORA

NOM

Nen 1

Nen 2

Nen 3

Nen 4

Nen 5

Mostra interès quan es proposa la acció?

SI

SI

SI

SI

SI

Dona importància a l'acció?

SI

NO

SI

NO

SI

Assimila el fet com una rutina?

SI

SI

SI

NO

SI

Sap desmanegar-se?

SOL

SOL

SOL

NO

AMB AJUDA

Sap rentar-se les mans?

SOL

AMB AJUDA

AMB AJUDA

AMB AJUDA

SOL

S'aclara bé les mans?

AMB AJUDA

SOL

SOL

SOL

SOL

Pot abaixar-se les mànigues?

SOL

SOL

SOL

AMB AJUDA

SOL

Col·labora en les diferents accions?

SI COL·LABORA

SI COL·LABORA

SI COL·LABORA

NO COL·LABORA GAIRE

SI COL·LABORA

MECANISMES DE COORDINACIÓ AMB ELS PARES

Els mecanismes principals de coordinació amb els pares, que seguiríem, seria convocar una reunió, on parlaríem amb els pares i donaríem les pautes que seguirem per tal que, a ser possible, tots ens ajustéssim a unes mateixes normes, que ajuden a consolidar la rutina de l'activitat. Tots els pares que per motius laborals o personals, no puguin assistir a la reunió, seran informats per mitjà d'un escrit on es tractaran els punts que es van donar a la reunió amb les pautes que seguirem.

També donaríem aquestes pautes per escrit als nens, per tal d'unificar criteris amb els pares en qualsevol tipus de decisió que calgui prendre.
Descargar
Enviado por:M c
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar