Economía


Producte Interior Brut # PIB (Producto Interior Bruto)


UNITAT 9_LA MESURA DE L'ACTIVITAT ECONÓMICA

 • La macroeconomia s'ocupa de l'estudi de com les llars i les empreses prenen les seves decisions i interactúen entre elles en els mercats. De l'economia en el seu conjunt.

_ Objectius:

 • Creixement del PIB

 • Baix nivell de desocupació o ocupació alta

 • Control de la inflació (IPC, deflactor del PIB)

 • Reducció del déficit públic

 • Equilibri de la balança de pagaments

 • Estabilització del tipus de canvi

 • L'origen del Producte Interior Brut (PIB)

  • El PIB és el valor total de tots els béns i serveis finals, de consum i de capital generats en un país durant un determinat període, normalment un any detarminat.

  • Mètodes per calcular el PIB:

  • De la despesa

  • Dels costos dels ingressos o de la renda

  • Del valor afegit

   • La triple dimensió del producte nacional:

   • Flux dels productes i serveis finals produits al llarg d'un període de temps determinat en una economia, pels diversos sectors productius.

   • Suma de la despesa en béns i serveis portada a terme per les economies domèstiques, les empreses, el sector públic i la resta del món.

   • Flux dels costos totals totals o rendes pagades als factors per la seva contribució al producte total de l'economia..

   • 1. El PIB pel mètode de despesa: la demanda agregada

    • El PIB és el mètode de la despesa, és igual a la suna de totes les despeses en béns i seveis que porten a terme els consumidors, les empreses, el sector públic i el sector exterior. El PIB, és el producte interior brut a preus de mercat (PIBpm). Demanda agregada:

   • Consum privat (C ) i cosum públic (G)

   • Formació Bruta de Capital (FBK) o Inversió (I):

    • FBCF: compra de béns i serveis de capital per part de les empreses o del sector public + Compra d'habitatges nous per part de les famílies.

    • La variació d'existències (estocs) de les matèries primeres, béns intermedis o béns finals. Incrementa si és + i disminueix si és -.

    • Saldo exterior: Exportacions (X) - Importacions (N)= (NX)

    • PIBpm=C+I+G+XN

     2.El PIB pel mètode de l'ingrés o renda

     • El PIB pel metode de l'ingrés, de la renda cal sumar els ingressos o les rendes que perceben les economies domèstiques com a contraprestació per aportar els seus factors o recursos al procés productiu. Les rendes de les economies domèstiques o RNB (renda nacional bruta) inclou:

     • La remuneració d'assalariats (sous, salaris i altres rendes del treball)

     • L'excedent brut d'exportació (interessos, lloguers, beneficis i altres rendes) Rendes corresponents al pagament de diferents factors productius (edificis, terres...)

     • PIBcf = Remuneració assalariats + Excedent brut d'explotació

      3.El PIB mètode del valor afegit o de la producció

      • Valor afegit: diferencia entre el preu d'un bé, sense tenir en compte els impostos indirectes i el cost dels béns intermedis adquirits per a la seva producció.

      • El PIB al cost de factors es pot expressar com la suma del valor afegit (IVA) incorporat en cada etapa de la producció.

      PIBcf = VAA + VAB + VAC ...+ VAN

      • Les transaccions de 2ª mà no formen part del PIB.

      • Els serveis que ofereix l'Estat es comptabilitzen pel cost dels factors que intervenen en la producció d'aquests béns (sous policies...)

      Relació entre el PIB a preus de mercat i el PIB al cost dels factors

      PIBpm = PIBcf + Impostos indirectes - Inversions

      • Els impostos indirectes són els que graven el preu dels béns i serveis i no tenen relació amb el contribuent. Incrementen el preu dels béns i serveis. Ex: IVA

      • Les subvencions d'exportació són transferències del sector públic a les empreses i redueixen el cost real de la producció.

      Remuneració assalariats Subvencions

      PIBcf PIBpm

      Excedent brut exportació Impostos indirectes

      La triple dimensió del PIB (mirar esquema pàg. 30 dossier)

      El PIB interior o nacional brut

      • El PIB es calcula amb el valor dels béns finals produïts a l'interior del país, independentment del propietari. En el producte nacional brut (PNB) es calcula els béns finals d'empreses nacionals.

      • La diferencia entre PIB i el PNB és el flux de rendes amb l'exterior.

      PIB + renda dels factors nacionals a l'estranger - renda dels factors estrangers en el mateix país = PNB

      PNB = PIB + béns produïts per empreses nacionals a l'estranger - béns produïts per empreses estrangeres en territori nacional

      Renda Nacional = Renda interior + Rendes nbetes rebudes de l'exterior

      El PIB real i el PIB nominal: els índex de preus

      • El PIB el podem expressar a preus corrents (en termes nominals) o a preus constants (en termes reals)

      • El PIB en euros corrents (nominal) es mesurarà amb els preus que hi hagi quan es faci la producció, mentre que el PIB a preus constants es mesurarà amb els preus que hi hagi en un any base específic.

      • Els índex de preus s'utilitzen per “deflactar”, per eliminar l'efecte de la variació dels preus en els valors corrents.

      • Els índex de preus són mesures ponderades de cada període en que cada bé es valora d'acord amb la seva importancia en el producte total.

      • El PIB nominal (€ corrents) representa el valor monetari total dels béns i serveis finals produïts en un any determinat, amb els preus de mercat de cada any.

      • Deflactor del PIB: separa l'efecte dels preus i s'obté un valor que permet conèixer l'evolució real del producte nacional.

      • Per eliminar les variacions dels preus es calcula el PIB real, dividint el PIB nominal pel “deflactor” del PIB.

      PIB real = PIB nominal/deflactor del PIB x 100

      Les omissions del PIB

      • Les transferències del sector públic a les economies domèstiques i a les empreses.

      Ex: pensions de jubilació...

      • Les activitats domèstiques.

      • L'economia submergida i les activitats il·legals

      • L'estalvi de temps: no figura el concepte de productivitat.

      • Les externalitats: + i -.

      • Els serveis públics: es valoren pel cost de les despeses que ocasionen independentment de la seva eficiencia.

      Indicadors econòmics de conjuntura

      • Permet obtenir dades d'una manera rápida i es poden fer comparacions i anàlisi de l'evolució de l'economia a molt curt termini.

      Ex: El consum de certs béns intermedis (ciment...), les exportacions, importacions...

      El PIB i el nivell de benestar

      • El PIB augmenta al augmentar la producció però té mancances: no mesura del tot la millora de la qualitat de la vida de les persones ni l'eficiència del funcionament del sistema econòmic.

      • El programa de les Nacions Unides per el desenvolupament (PNUD), utilitza uns indicadors q tenen en compte, a més d'aspectes econòmics, aspectes socials i de conservació del medi ambient, el PIB no.

      • Aquests indicadors de desenvolupament matisen el valor del PIB per càpita i incorporen nous aspectes: l'esperança de vida, l'accés a serveis de salut...
  Descargar
  Enviado por:Siana
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar