Administración y Gestión


Producció # Producción


La producció

Definició de producció:

Des del punt de vista econòmic, la producció és l'elaboració de productes (béns i serveis) a partir d'uns recursos productius bàsics (recursos naturals, treball i capital), per part de les empreses (unitats de producció, amb la finalitat que els adquireixin les economies domèstiques (unitats de consum), satisfent les necessitats humanes.

Des del punt de vista tècnic, és la combinació d'una sèrie d'elements (mà d'obra, matèria primera, maquinària, energia, direcció tècnica... (factors de producció) basada en l'observació i el seguiment d'uns procediments definits (tecnologia), amb la finalitat d'obtenir uns béns i serveis.

Des del punt de vista funcional-utilitari, és el procés pel qual s'afegeix valor a les coses, es crea una utilitat, és a dir, un valor afegit, que els factors productius no tenen per separat.

Les activitats productives s'engloben en diversos sectors:

 • el primari inclou les activitats que aprofiten els recursos naturals

 • el secundari engloba les activitats de transformació dels productes obtinguts en el sector secundari

 • el terciari inclou les activitats de prestació de serveis.

Els factors productius

Són els elements que combinats entre si proporcionen un producte.

 • Recursos naturals: matèries primeres, energia i subministraments materials diversos que formen el producte

 • Treball: temps que dediquen els treballadors a la producció d'un bé o servei.

 • Capital: béns d'inversió necessaris per a la producció: maquinària, eines, instal·lacions productives, locals i edificis, i recursos financers.

 • Organització empresarial: gestió i administració dels anteriors recursos

Tecnologia:

És la forma concreta de combinar uns factors productius amb la finalitat de produir un bé o servei. Cada bé o servei produït té associada una tecnologia productiva.

La tecnologia és el conjunt de procediments, equips productius i maquinària que combinen altres factors materials, humans i organitzatius per produir un bé o un servei. Es considera que si aquests elements es combinen de forma diferent hi ha un canvi de tecnologia.

La inversió en innovació i desenvolupament fa que les empreses destinin part dels seus recursos a millorar les tecnologies productives, de manera que proporcionin més producció o estalviïn factors productius. Això fa que les tecnologies evolucionin.

El procés de producció

Entrades/inputs (factors de producció)-Tecnologia (procediments productius)-Sortides/outputs (producte)

Els processos de producció es poden classificar segons l'horitzó temporal, el procediment productiu i el producte obtingut.

Horitzó temporal: la forma com influeix el temps i la seva planificació en el procés.

 • Producció contínua: La transformació de factors en producte és un flux constant

 • Producció intermitent: No requereix continuïtat, perquè són productes molt tipificats.

Classificació segons procés productiu: relació entre mà d'obra i tecnologia.

 • Producció manual: Sols esforç humà

 • Producció mecanitzada: equilibri en el repartiment de tasques

 • Producció automatitzada: la intervenció humana només és en tasques de supervisió i vigilància

Classificació segons el producte obtingut:

 • Producció en sèrie (procés simple): S'obté un únic producte, homogeni.

 • Producció individual (procés múltiple): S'obtenen diversos productes.

La funció de producció

La funció de producció: elements i representació

És aquella que relaciona la producció (Q), a partir del treball i el capital, és a dir, Q=F(L, Q). Aquesta funció depèn de la tecnologia utilitzada. En certa mesura, treball i capital són substituïbles entre si.

Els rendiments de la producció i la productivitat

El rendiment d'un procés de producció és la relació que hi ha entre la quantitat produïda i la quantitat dels factors productius emprats. Per a cada nivell de producció hi ha un cert rendiment dels factors productius.

La productivitat d'un factor productiu mesura el rendiment dels factors en relació amb la producció obtinguda.

La productivitat es pot expressar en relació amb el cost del treball o capital, però normalment es mesura la productivitat total, és a dir, la relació entre el valor de la producció (quantitat per preu) i el cost dels factors utilitzats.

Es poden classificar els tipus de rendiments en funció de com varien en augmentar el factors productius en la mateixa producció.

 • Rendiments decreixents a escala, si la producció augmenta menys que els factors productius

 • Rendiments constants a escala, si la producció augmenta tant com els factors productius

 • Rendiments creixents a escala, si la producció augmenta en major proporció.

L'eficiència de la producció

L'eficiència productiva existeix quan utilitzant un nombre determinat de factors es produeix el màxim que permet la tecnologia.

L'eficiència tècnica es produeix quan la tecnologia utilitzada produeix més amb els mateixos factors productius, o s'utilitzen menys factors per a produir el mateix.

L'eficiència econòmica consisteix a seleccionar aquella tecnologia que permeti produir amb el mínim cost.

Els costos de l'empresa

El cost de producció és el valor econòmic dels factors productius consumits per a la producció d'un bé o servei.

Curt termini: un exercici econòmic

Llarg termini: més d'un exercici econòmic.

Costos fixos i costos variables

 • Costos fixos: són independents del nivell de producció, és a dir, no varien amb la quantitat. Són els factors que són fixos a curt termini

 • Costos variables: són els proporcionals al nivell de producció, és a dir, varien en funció del nivell de producció.

CT = CF + CV

CM = CT/Q

CMV = CV / Q

CM = CF / Q + CMV

CMa = CT/Q

L'assignació dels costos: costos directes i costos indirectes

Costos directes: són els costos associats directament a la producció, i que es poden assignar a cada producte.

Costos indirectes: són els costos que afecten el procés productiu en general, o que són comunsa una sèrie de productes, i no es poden assignar directament.

L'estructura del cost de l'empresa

Tècniques per a calcular els costos de l'empresa

Full-costing: considera que el cost de producció és la suma dels seus costos directes o proporcionals més la part corresponent dels costos indirectes o fixos. Té l'inconvenient que cal donar una part proporcional dels costos indirectes i fixos al producte de manera subjectiva, la qual cosa pot esbiaixar la visió de la realitat

Direct-costing: Considera que el cost de producció d'un producte és el cost directe, mentre que els fixos o indirectes no s'assignen a la producció, es consideren costos d'estructura atribuïbles al període en questió.

La decisió de produir o de comprar

Minimització de costos

Davant la disjuntiva de si produir un producte necessari per l'empresa o comprar-lo, l'empresari ha de buscar el que faci els costos mínims, i maximitzi els beneficis.

El llindar de producció

És la producció mínima d'un producte per la qual surt més econòmic produir-lo que comprar-lo. Es troba mitjançant la fórmula CF / (p-CV) = Q*

El llindar de rendibilitat o el càlcul del punt mort

El llindar de rendibilitat o punt mort de l'empresa és la quantitat de producció venuda a partir de la qual es comença a obtenir beneficis. Per tant, Q* = CF / (p - CV)

Costos i oferta en competència perfecta

A curt termini, l'empresa està vinculada per les seves decisions passades d'inversió, i no pot variar la quantitat d'equipament ni la dimensió de les instal·lacions ni canviar la seva producció. A llarg termini, l'empresa pot modificar la seva dimensió.

Llei dels rendiments decreixents: si s'utilitza més quantitat d'un factor (treball) mentre tots els altres romanen constants, la productivitat marginal d'aquest factor disminuirà.

La direcció de la producció

La funció de producció: objectius i elements

La funció de producció és la funció transfomadora o fabricadora de béns, serveis o de productes dins de l'empresa. Té com a objectiu l'organització, gestió i control de les operacions de transformació dels factors productius en productes. S'encarrega de la direcció de la producció amb un subsistema de gestió.

Cal disposar dels factors productius per tal de que la direcció de la producció, pugui obtenir el producte després del procés de producció. La direcció ha de gestionar objectius, planificar i programar i controlar el resultat. La direcció depèn dels següents factors:

 • Capacitat productiva: quantitat de producció màxima que es pot realitzar d'un producte, en funció dels elements disponibles (capital i treball)

 • Demanda del producte: el nivell de demanda marcarà les quantitats del producte que pot vendre l'empresa, i les que ha de fabricar.

 • Disseny del sistema productiu: l'estructura dels processos que integren la producció i la forma de produir determinen molt la capacitat de la direcció per adaptar-se a les situacions de l'entorn.

 • Entorn econòmic: són les que determinen les oportunitats (perspectives de negoci) i les amenaces a considerar (problemes en les fonts d'aprovisionament).

La planificació de la producció

La direcció de la producció ha d'intentar complir els criteris d'eficiència i eficàcia. L'eficiència és necessària perquè el sistema de producció ha d'aconseguir el màxim producte amb el mínim cost. L'eficàcia s'assoleix quan el sistema de producció treballa assolint els objectius de quantitat, qualitat i terminis de realització.

La planificació s'estructura en fases que van del llarg termini (especificacions generals) al curt termini (especificacions concretes).

 • Pla estratègic: previsió genèrica a llarg termini sobre els objectius de l'empresa, la capacitat productiva necessària els plans d'inversions.

 • Previsió de vendes: relació de les vendes potencials amb la producció necessària.

 • Pla magistral de producció: estructura les necessitats de materials i mà d'obra, fixant una ordenació de producció.

 • Programa de producció: determinació de les ordres de producció a curt termini, tenint en compte els factors productius disponibles segons el pla magistral de producció.

Aquest sistema s'hauria de complementar amb un suport en dos nivells:

 • Control operatiu de la producció: regulació de la programació de la producció en relació amb l'adaptació a canvis

 • Control econòmic de producció: vigilància i estudi dels costos de producció i de la seva desviació en termes econòmics.

Primeres matèries

Treball

Energia

Cost primari

Costos generals industrials

Cost industrial

Costos generals adm. i comercials

Cost total de l'empresa

Cost de l'activitat o l'explotació

Costos financers

Costos generals de l'empresa
Descargar
Enviado por:Aniol Jódar
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar