Administración y finanzas


Proceso de compras


01- Gestió de proveïment 26/09/03

TEMA 2

EL PROCÉS DE LES COMPRES

1- ELS JUSTIFICANTS:

Són els suports materials en l'empresa on reflexa les operacions que realitza perquè quedi constància pels fets.

Hi ha una gran varietat de justificants:

- Full de comanda.

- Albarà o nota de entrega.

- Factura.

- Documents referents a la forma de pagament.

· Full de comanda: El client sol·licita béns o serveis a una empresa mitjançant el full de comanda.

· L'albarà o nota de entrega: L'empresa venedora posarà el producte a disposició del client o li prestarà els serveis sol·licitats. Per deixar constància aquesta entrega o prestacions de serveis, utilitzarà l'albarà.

· Factura: El proveïdor entrega al client un document en el que hi especifica els conceptes, quantitats y preus que el client ha de pagar. Específica també el mitja de pagament.

· Mitra de pagament: Conforme el que s'hagi especificat a la factura el client haurà de fer efectiu l'import de la mateixa.

2- LA COMANDA:

Quan una empresa necessita algun material te dues alternatives:

1- Esperar la visita del representant del venedor i realitzar una comanda a través d'ell.

2- Sol·licitar el producte al seu proveïdor.

COMANDA: Sol·licitud de materials que realitza l'empresa a un proveïdor després d'haver valorat les ofertes rebudes d'un conjunt de proveïdors.

Cal enviar dues copies de subministrador del full de comanda, per tal que aquets en torni una de firmada i sellada en senyal de acceptació.

2.1- Tipus de comanda

- Segons el destí dels materials:

· Per consum extraordinari: Poden ser materials que existeixen al magatzem però que per necessitar-ne per consums extraordinaris hagin estats sol·licitats expressament amb aquesta finalitat, evitant alterà els consums mitjos amb les implicacions negatives que això pot tenir sobre l'estoc.

·De reposició: Les comandes de material sobre els quals s'ha fixat un estoc mínim al magatzem.

01- Gestió de proveïment 26/09/03

- Segons la forma:

· Normal: Són aquelles en les que les quantitats sol·licitades s'han ajustat en funció de la política d'aprovisionament. Les quantitats sol·licitades es corresponen normalment amb el consum previs per un període curt de temps.

· Programada: Són les que es produeixen com a conseqüència d'un estudi realitzat sobre els materials tenint en compte els consums històrics i previstos. Els estocs mínims, les existències i les quantitats pendents de subministrar. Les quantitats sol·licitades corresponen a un període llarg de temps. Durant aquest període es contracta unes quantitats fixes de material per entregar en unes dates determinades.

- Avantatges:

1) Com que sol·licita un volum de compra alt, els preus d'adquisició de material són mes baixos.

2) Els costos de gestió són mes baixos.

- Inconvenients:

1) El risc de augmentar excessivament l'estoc o risc de que es trenqui l'estoc, sinó es preveu be la quantitat estimada total o les dates de entrega de material.

- Segons el proveïdor:

·De plaça: Dins la província.

· Nacional: Del mateix país.

· Internacional o d'importació: Fora del nostre país, de qualsevol lloc.

2.2- El imprès de full de comanda:

I detallem:

1) Dades del client.

2) Dades de l'empresa subministradora.

3) Quantitats.

4) Concepte.

5) Preus unitària.

Per portar un control de les comandes, s'acostuma a portar un llibre de registre per fer el seu seguiment.

En aquets llibre i anotarem les comandes efectuades, la data prevista d'entrega, quan es produeix la recepció de la comanda i la data real de entrega.

3- LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS:

L'albarà.

La recepció és l'acceptació dels materials condicionada o no, que es realitza al proveïdor perquè aquets pugui enviar la factura.

Una vegada la comanda es trobi al magatzem es procedirà al seu anàlisis, es a dir, compararem l'albarà i el full de comanda i identificarem la mercaderia sol·licitada amb la rebuda.

01- Gestió de proveïment 26/09/03

4- LA FACTURA:

Es el document que justifica legalment una operació de compravenda i es confecciona ajustant-se a les dades dels albarans i els fulls de comanda. Serà emesa pel venedor.

- Normativa de la factura: Dades obligatòries d'una factura:

1) Proveïdor o subministrador.

2) Data de la factura.

3) Nº de la factura.

4) Dades del client.

5) Nº d'unitats entregades de cada bé.

6) Preu unitari de cada bé.

7) Despeses, descomptes i impostos.

8) Import total de l'operació.

9) Condicions de pagament.

Em de tenir en compte:

- Les factures han de donar-se a l'acte o bé en el termini de 30 dies des de la data de la factura (devengo) o l'últim dia del mes, quan es facturí per mesos.

- El venedor haurà d'expedir un original de cada factura, però podem expedir un cas de pèrdua de l'original, però i te que fer constar el duplicat.

- Els compradors de béns mobles hauran de conservar la factura 10 anys, des de la data de recepció de la factura.

- Els compradors de béns immobles hauran de conservar la factura 15 anys, des de la data de recepció de la factura.

- Els empresaris i professionals subjectes a l'iva hauran de portar obligatòriament 2 llibres de registre. Un llibre serà de factures emeses i l'altre de factures rebudes.

4.1- Conceptes inclusos en les factures:

1) Els ports i l'assegurança.

Els ports: Són les despeses de transport.

- Els ports i les assegurances: Els conceptes estan gravats al mateix tipus d'impositiu del gènere que es transporta.

· Si una factura inclou articles gravats al 16%, al 7% i al 4% s'hauran de prorratejar els ports i les assegurances entre els diferents articles aplicant 3 bases imposables diferents.

Ex.

Article A 2.000€ 16%

Article B 1.000€ 7%

Total de factura de transport 1.500€

1500/3000=0'5 Això es diu prorratejar

Article A 2.000x0'5=1.000 Article A 2.000+1.000=3.000 16%

Article B 1.000x0'5= 500 Article B 1.000+ 500 = 500 7%

01- Gestió de proveïment 26/09/03

2) Els descomptes: Són disminucions sobre preus que estan marcats en els articles. Hi tenim 3 tipus de descompte diferent:

- Descompte comercials: Rebaixes, negociacions amb el proveïdor.

- Descomptes per quantitats: Descompte obtingut per una gran quantitat de compra (Rappels).

- Descompte financers: Es concedeixen per abonar ràpidament l'import de la compra (Dte. Per pagament immediat).

Els descomptes financers s'apliquen després d'haver restat els descomptes comercials o de quantitat. I si hi ha despeses (transport, assegurances…), el descompte s'aplicarà després de sumar-hi les despeses.

3) Unitats bonificades: Les unitats bonificades es facturen, per tant formen part de l'import brut de la factura. S'inclouen en el descompte comercial.

Ex:

Ens venen 10 unitats de producte a 10€ la unitat de les quals ens en bonifica 2 al 100% a mes a la factura hi apareix un descompte comercial del 5%.

10x10=100€

2x10= 20€

Bonificació: 2 al 100%

Descompte comercial: 5%

100-20=80 5% de 80= 4

Representa que el descompte comercial es de 24, 20 de bonificades y 4 del descompte comercial. Llavors, 100 que compren, 20 que ens bonifiquen y 4 que ens descompten del descompte comercial, només tenim que pagar 76.

01- Gestió de proveïment 26/09/03

CASO PRÁCTICO

D. Antoni Solis Cruz, cap de compres de la empresa PRODUCTOS ARANGUREN, S.A., CIF A-13866567, situada en la carrer, de, el dia 20 de abril de 2001 realitza la demanda n. º 20, por mediació de l'agent comercial Sr. Robles Martín, a la empresa., CIF A-45425677, situada al carrer Alfileritos, 15, de Toledo, codi postal 45340.

La mercaderia sol·licitada es la següent:

- 50 unitats del producte M a 25 euros/ud.

- 800 unitats del producte S a 13 euros/ud.

- 600 unitats del producte K a 17 euros/ud.

La mercaderia està subjecta al 16% de IVA, los portes que se inclouen suposen 670 euros, el descompte comercial es del 8%, la forma de pagament es realitza mediant un efecte a 30 dies des de la data de factura.

La mercaderia es servida por INDUSTRIAS DEL TAJO, S.A., en el magatzem de PRODUCTOS ARANGUREN, S.A., situat en el polígon ALCES, nau 15, de Ciutat Real, el dia 27 de abril de 2001. L'encarregat del magatzem, D. Encalmo Rubió Gascona, desprès de comprovar que els productes rebuts son els que es van sol·licitar y el bon estat dels mateixos, firma de l'albarà d'entrega n. º 184 emet per el venedor, quedant-se copia del mateix per la seva posterior entrega al departament de compres y comptabilitat.

INDUSTRIAS DEL TAJO, S.A. emet la factura n. º 114 el dia 29 de abril.

Proposta de treball:

1. Confeccionar la comanda n. º 20

2. Realitzar el alabarà de entrega n. º 184.

3. Elaborar la factura n. º114.

01- Gestió de proveïment 26/09/03

Nº de ordre___20______

.................…20……...……….....de…….Abril..………....de 2001

PROPUESTA DE PEDIDO

que hace D.____ PRODUCTOS ARANGUREN, S.A.___________________________

DNI / CIF __A-13866567___________calle_____ Olivar, 23_____________________

_______________________________Población__ Ciudad Real, 13004_____________

a D.__ INDUSTRIAS DEL TAJO, S.A.______________________________________

Población __Toledo, 45340_____calle__ Alfileritos, 15_________________________

Por mediació de__ Sr. Robles Martín _______Expedición_______________________

Condiciones____________________________________________________________

Cantidad

ARTÍCULO

PRECIO

TOTAL

Euros

Cta.

Euros

50 ud.

Producte M

25/ud.

1.250

800 ud.

Producte S

13/ud.

10.400

600 ud.

Producte K

17/ud.

10.200

01- Gestió de proveïment 26/09/03

Núm.__184____

_________27______________de____abril_______________de 2001___

ENTREGA A

PRODUCTOS ARANGUREN, S.A. ____

CANTIDAD

CONCEPTO

PRECIO/UD.

TOTAL €

50 ud.

Producte M

25

1.250

800 ud.

Producte S

13

10.400

600 ud.

Producte K

17

10.200

01- Gestió de proveïment 26/09/03

FACTURA EMITIDA POR:

INDUSTRIAS DEL TAJO S.A.

C/ Alfileritos, 15

45340 TOLEDO

Sr. D.

PRODUCTOS ARANGUREN S.A.

C/ Olivar;23

13004 CIUDAD REAL

CIF o DNI A-13866567

FACTURA N. º 114

FECHA 29 DE ABRIL DE 2001

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

%

IMPORTE

50

Producte M

25

16

1.250

800

Producte S

13

16

10.400

600

Producte K

17

16

10.200

Subtotal

21.850

Dte. Cial. 8%

-1.748

Portes

670

Subtotal

20.772

IVA

16 %

_____%

_____%

_____%

_____%

BASE IMPONIBLE

20.772

IMPORTE IMPUESTO

3.323,52

3.323,52

TOTAL FACTURA

24.095,52


Pagament per lletra de canvi a 30 dies des de la data de factura.

01- Gestió de proveïment 02/10/03

CAS PRACTIC

Exercici 1

L'empresa MAROTO S.A. de caceres, cif a-10345577, situada al carrer goya, 38 codi postal 10008, el dia 23 d'abril de 2001 rep la factura n. º 340 expedida per INDUSTRIAS GARCIA SA CIF A-37445680 de salamanca carrer navarra, 4 codi postal 37012. Aquesta factura reflexa la mercaderia sol·licitada el dia 10 d'abril, segons el full de comanda m. º 16 i l'albarà d'entrega n. º 660 de data 20 d'abril. El gènere rebut es el següent:

- Article AB quantitat 400 preu 12 Dte. 6% tipus d'iva. 7%

- Article BC quantitat 700 preu 8 Dte. 2% tipus d'iva. 16%

- Article CD quantitat 900 preu 22 Dte. 8% tipus d'iva. 16%

- Article DE quantitat 600 preu 18 Dte. 8% tipus d'iva. 4%

Els costos addicionals són embalatges 350€, assegurança 80€ i ports 450€.

La forma de pagament estipulada es la següent:

2 Efectes:

1 a 30 dies

1 a 60 dies

Confecciona la factura.

AB 4.800 7%

BC 5.600 16%

CD 19.800 16%

DE 10.800 4%

4.800+5.600+19.800+10.800=41.000

2.448=Suma de tots els descomptes

41.000-2.448=38.152

880=Despeses de transport, embalatges i assegurança

880/38.152=0,0230656

4512 x0,0230656=104,0719872

23.704x0,0230656=546,7469824

9.936 x0,0230656=229,1798016

AB 4.512+104,0719872= 4.616,071987

BC i CD 23.704+546,7469824=24.250,74698

DE 9.936+229,1798016=10.165,1798

01- Gestió de proveïment 02/10/03

FACTURA EMITIDA POR:

INDUSTRIAS GARCIA SA

C/ Navarra, 4

37012 SALAMANCA

CIF A-37445680

Sr. D.

MAROTO SA

C/ Goya,38

10008 CACERES

CIF o DNI A- 10345577

FACTURA N. º 340

FECHA 23 abril de 2001

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

%

IMPORTE

400

Article AB

12

7

4.800

Dte. Cial. 6%

-288

Subtotal

4.512

700

Article BC

8

16

5.600

Dte. Cial. 2%

-112

Subtotal

5.488

900

Article CD

22

16

19.800

Dte. Cial. 8%

-1.584

Subtotal

18.216

600

Article DE

18

4

10.800

Dte. Cial. 8%

-864

Subtotal

9.936

Embalatges

350

Ports

450

Assegurança

80

Subtotal

39.032

IVA

_7___%

_16___%

_4___%

_____%

_____%

BASE IMPONIBLE

4.616,071

24.250,746

10.165,179

IMPORTE IMPUESTO

323,125

3.880,119

406,60

4.609,85174

TOTAL FACTURA

43.641,8517


Paguem 2 lletres 1 a 30 dies, i l'altre a 60 dies

01- Gestió de proveïment 03/10/03

Exercici 2

L' empresa Productes Gordan Si es dedica principalment a la comercialització de 4 productes que son subministrats per diversos proveïdors, durant els mesos de febrer i març del 2003. Les adquisicions efectuades van ser les següents:

· 8 de febrer, factura n. º 230 del proveïdor Carlos Martinez:

- Article BD 200 unitats a 34€ incloses 20 de bonificades

- Article MH 600 unitats a 16€ incloses 50 de bonificades

- Article KN 1.400 unitats a 22€ incloses 100 de bonificades

- Descompte comercial aplicat al 5% en articles BD, KM.

- Embalatges 1,5 €/u per cada article rebut.

· 18 de febrer, factura n. º 176 del proveïdor Miquel Segura:

- Article BD 175 unitats a 32€

- Article KM 1.100 unitats a 20€

- Article RS 650 unitats a 8,75€

- Descompte comercial aplicat al 2%

- Assegurança 35€

- Embalatges 140€

· Els articles BD i MH estan subjectes al 7% d'iva, els altres al 16%.

Factura del 8 de febrer

200x34= 6.800 20 de bonificades

20x34= 680 986 es el descompte

6.800-680= 6.120

5% de 6.120= 306

680+306= 986

600x16= 9.600 50 de bonificades

50x16= 800 800 es el descompte

9.600-800= 8.800

1.400x22=30.800 100 de bonificades

100x22= 2.200 3.630 es el descompte

30.800-2.200=28.600

5% de 28.600= 1.430

2.200+1.430= 3.630

AB 6.800 7%

MH 9.600 7%

KM 30.800 16%

6.800+9.600+30.800=47.2

01- Gestió de proveïment 03/09/03

5.416=Suma de tots els descomptes

47.200-5.416=41.784

3.300=Embalatges

3.300/41.784=0,0789977599

BD+MH =14.614x0,0789977599=1.154,178633

KM =27.170x0,0789977599=2.145,821365

BD+MH = 14.614+1.154,178633=15.768,17863

KM =27.170+2.145,821365=29.315,82136

Factura del 18 de febrer

175=Embalatges i assegurances

175/3.2621,75=0,0053645

BD = 5.488 x0,0053645= 29,440376

KM+RS =27.133,75x0,0053645=145,5590019

5.488 + 29,44.0376 = 5.517,440376

27.133,75+145,5590019=27.279,309

CIF o DNI

01- Gestió de proveïment 03/09/03

FACTURA EMITIDA POR:

CARLOS MARTINEZ

Sr. D.

GORDAN SL

FACTURA N. º 230

FECHA 8 febrer de 2003

TOTAL FACTURA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

%

IMPORTE

200

Article BD (20 bonificades)

34

7

6.800

Dte. Cial. 5%

-986

Subtotal

5.814

600

Article MH (50 bonificades)

16

7

9.600

Dte. Cial.

-800

Subtotal

8.800

1400

Article KM (100 bonificades)

22

16

30.800

Dte. Cial. 5%

-3630

Subtotal

27.170

Embalatges 1,5 €/unitat

3.300

Subtotal

45.084

IVA

__7__%

__16__%

_____%

_____%

_____%

BASE IMPONIBLE

15.710,94

29.315,82

IMPORTE IMPUESTO

1.103,77

4.690,4

5.794,1725

50.878,172

01- Gestió de proveïment 03/09/03

FACTURA EMITIDA POR:

MIGUEL SEGURA

Sr. D.

GORDAN SL

CIF o DNI

FACTURA N. º 176

FECHA 18 de febrer de 2003

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

%

IMPORTE

175

Article BD

32

7

5.600

Dte. Cial. 2%

-112

Subtotal

5.488

1.100

Article KM

20

16

22.000

Dte. Cial. 2%

-440

Subtotal

21.560

650

Article RS

8,75

16

5.687,5

Dte. Cial. 2%

-113,75

Subtotal

5.573,75

Embalatges

140

Assegurança

35

Subtotal

32.796,75

IVA

__7__%

__16__%

_____%

_____%

_____%

BASE IMPONIBLE

5.517,44

27.279,30

IMPORTE IMPUESTO

386,220

4.364,689

4.750,9102

TOTAL FACTURA

37.547,660


01- Gestió de proveïment 09/09/03

· 6 de març, factura n. º 330, del proveïdor INDUSTRIES SERRAT S.A.

- Articles BD 340 unitats a 34 €

- Articles KM 800 unitats a 23 €

- Article RS 1.200 unitats a 10,5€

- Articles BD i KM se'ls aplica un descompte comercial del 9% i al RS un 6%.

- Els embalatges suposen 220€

- L'assegurança ascendeix a 40 €

· Els articles BD i MH estan subjectes al 7% d'iva, els altres al 16%.

260=Embalatges i assegurança

260/39.107,6=0,0066483

7% 10.519,6x0,0066483= 69,93745668

16% 16.744+11.844=28.588 x0,0066483=190,0616004

10.519,6+69,93745668= 10.589,53746

28.588 +190,0616004 = 28.778,0616

10/10/03

· 22 de març, factura n. º 309 de CARLES TORRES.

- Article BD 260 unitats a 31 €

- Article MH 600 unitats a 15 €

- Article KM 500 unitats a 24 € incloses 50 de bonificades

- Article RS 750 unitats a 11€ incloses 50 de bonificades

- Article BD i MH un descompte comercial del 3%

- 1,21€ d'embalatges per unitat en articles KM i RS

· Els articles BD i MH estan subjectes al 7% d'iva, els altres al 16%.

500x24=12.000

50x24= 1.200

12.000-1.200=10.800

750x11=8.250

50x11= 550

8.250-550=7.700

Embalatges

1,21x500= 605

1,21x750= 907,5

605 +907,5=1.512,2

01- Gestió de proveïment 10/09/03

IVA

7% BD 7.818,2

7% MH 8.730

7.818,2+8.730=16.548.2

16% KM 10.800

16% RS 7.700

10.800+7.700 =18.500

1.512,5 =Embalatges

18.500+1.512,5=20.012,5

· 29 de març, factura n. º 380 de INDUSTRIES SERRET S.A.

- Article BD 200 unitats a 34€

- Article MH 500 unitats a 16 €

- Article RS 600 unitats a 10 €

- Article BD i MH se'ls aplica un descompte comercial del 4%

- Embalatges 140€

- L'assegurança 40€

· Els articles BD i MH estan subjectes al 7% d'iva, els altres al 16%.

180= Embalatges

180/20.480=0,0087791

6.800+7.680=14.480x0,0087891= 127,266168

6.000x0,0087891= 52,7346

14.480+127,266168=14.607,26617

6.000+52,7346= 6.052,7346

01- Gestió de proveïment 10/09/03

Sr. D.

GORDAN SL

FACTURA EMITIDA POR:

INDUSTRIES SERRET SA

CIF o DNI

FACTURA N. º 330

FECHA 6 de març del 2003

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

%

IMPORTE

340

Article BD

34

7

11.560

Dte. Cial 9%

-1.040,4

Subtotal

10.519,6

800

Article KM

23

16

18.400

Dte. Cial. 9%

-1.656

Subtotal

16.744

1.200

Article RS

10,5

16

12.600

Dte. Cial. 6%

-756

Subtotal

11.844

Assegurança

40

Embalatge

220

Subtotal

39.367,6

IVA

_7___%

_16___%

_____%

_____%

_____%

BASE IMPONIBLE

10.589,53

28.778,06

IMPORTE IMPUESTO

741,26

4.604,48

5.345,75747

TOTAL FACTURA

44.713,3574


01- Gestió de proveïment 10/09/03

FACTURA EMITIDA POR:

CARLOS TORRES

FACTURA N. º 309

FECHA 22 de març de 2003

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

%

IMPORTE

260

Article BD

31

7

8.060

Dte. Cial. 3%

-241,8

Subtotal

7.818,2

600

Article MH

15

7

9.000

Dte. Cial. 3%

-270

Subtotal

8.730

500

Article KM

24

16

12.000

(50 bonificades)

-1.200

Subtotal

10.800

750

Article RS

11

16

8.250

(50 bonificades)

-550

Subtotal

7.700

Embalatges de KM i RS 1,21 €/unitat

1.512,15

Subtotal

36.560,47

IVA

__7__%

_16___%

_____%

_____%

_____%

BASE IMPONIBLE

16.548,2

20.012,5

IMPORTE IMPUESTO

1.158,37

3.202

4.360,374

TOTAL FACTURA

40.920,844

01- Gestió de proveïment 10/09/03

FACTURA EMITIDA POR:

INDUSTRIES SERRET SA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

%

IMPORTE

200

Article BD

34

7

6.800

500

Article MH

16

7

8.000

Dte. Cial. 4%

-320

Subtotal

7.680

600

Article RS

10

16

6.000

Embalatges

140

Assegurança

40

Subtotal

20.660

IVA

__7__%

__16__%

_____%

_____%

_____%

BASE IMPONIBLE

14.607,26

6.052,734

IMPORTE IMPUESTO

1.022,50

968,4373

1.990,9461

TOTAL FACTURA

22.650,946


01- Gestió de proveïment 10/09/03

5. FACTURA DE RECTIFICACIÓ

El 25 de març, factura n. º 10 emesa pel proveïdor CARLOS TORRES, per la devolució efectuada el dia 24 de març de 20 unitats de l'article BD per trobar-se en mal estat.

Sr. D.

GORDAN SL

FACTURA DE RECTIFICACIÓ N. º 10

FECHA 25 de març de 2003

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

%

IMPORTE

20

Devolució Article BD

(Factura nº 309)

31

7

620

Dte. Cial. 3%

-18,6

Subtotal

601,4

IVA

__7__%

_____%

_____%

_____%

_____%

BASE IMPONIBLE

601,4

IMPORTE IMPUESTO

42,1

42,1

TOTAL FACTURA

-643,5

01- Gestió de proveïment 10/09/03

L'empresa PRODUCTES ROMAN que va vendre 1300 unitats del article BF a 25 € unitat segons la factura n. º 237 de 12 d'abril de 2001, a l'empresa TINTON S.A., retorna el dia 15 d'abril 20 unitats defectuoses. A la factura es va realitzar un descompte comercial del 5% i ens van carregar 2 € unitat en concepte d'envasos a retornar-nos. Els productes estan subjectes al 16% d'iva.

FACTURA EMITIDA POR:

PRODUCTOS ROMAN

Sr. D.

TINTON SA

FACTURA N. º

FECHA 15 d'abril de 2001

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

%

IMPORTE

20

Article BF

(Factura nº 237)

25

16

500

Dte. Cial. 5%

-25

Subtotal

475

Envasos a retornar 2 €/unitat

40

Subtotal

515

IVA

_16___%

_____%

_____%

_____%

_____%

BASE IMPONIBLE

515

IMPORTE IMPUESTO

82,4

82,4

TOTAL FACTURA

-597,4

25

Sr. D.

GORDAN SL

CIF O DNI

Sr. D.

GORDAN DL

CIF o NIF

FACTURA EMITIDA POR:

INDUSTRIAS SERRET SA

FACTURA N. º 380 FECHA 29 de març de 2003

CIF o NIF

CIF O NIF
Descargar
Enviado por:Marta
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar