Tecnología Industrial


Plásticos


Els plàstics són els materials de la nostra época, ja que hui en dia són indispensables.També s'ha generalitzat l'us de materials petris. El seu ús en la construcció ha sigut molt important per al desenvolupament de les nostres ciutats.

*ELS PLÀSTICS CLASIFICACIÓ:

S'usen en substitució d'altres materials. Algunes de les raons fonamentals que han produït esta substitució són les següents: materials més lleugers, resistencia acceptable, fàcils de treballar, bona presentació i cost de producció més baix.

S'obtenen a partir de diferents productes naturals. Dos grups de plàstics:

-Termoplàstics: poden emmotlar-se quan es calfe, quan es refreden es poden tornar a calfar.(PCV, PE, PP, PS, PET)

-termoestables: només poden ser calfats i emmotlats una vegada.(PF, UF, UP)

*PROCÉS D'OBTENCIÓ I PROPIETATS DE PLÀSTICS:

Les materies primeres dels plàstics són cel.lulosa, carbó, petroli i gas natural. La industria fabrica els plàstics en forma de pols o granuls.

PROPIETATS I IDENTIFICACIÓ DELS PLÀSTICS:

Polietilé més flexble que el polipropilé i molt més que el fenoplast.

-Per a saber quins són més durs podem ratllar-los.

-Per a saber quins són més o meny densos que l'aigua, n'hi ha prou amb comprovar si suren.

-També podem descobrir propietats cremant-los, observant la flama i si es fonen:

Es fon amb el foc

Flama

Sura

Flexibilitat

Duresa

PVC

Verdosa;s'apaga quan es retira la font de calor

No

Rigid o flexible

Fácil de ratllar

PE

Blavosa;s'encén facilment

Flexible

Mlot fácil de ratllar

PS

Groga;s'encén facilment

No

Poc flexible

Fácil de ratllar

PF

No

Débil i brillant;es crema amb dificultat i es carbonitza

No

Rígid

Un poc difícil de ratllar

PET

Groga I brillant

No

Rígid

Fácil de ratllar

UF

No

Groga I dèbil;igual que la del PF

No

Rígid

Un poc difícil de ratllar

UP

No

Dèbil I brillant

No

rígid

Un poc dificil de rarllar

*EMMOTLAMENT DE PLÀSTICS:

Els plastics poden emmotlar-se mitjançant diverses techniques entre les quals destaquen:

INJECCIÓ:

S'introduix per la tremuja, I un caragol el desplaça a traés d'un tub calent, on es fon. Esta pata s'injecta a l'interior d'un motle.

COMPRESIÓ:

Amb plàstics termoestables i una premsa. El material en pols s'introduix en el motle, previament calfat, finalment tancant el motle l'objecte adquirís la forma.

BUIT:

S'utilitza una lamina de material termoplastic. Es col.loca sobre un motle, es calfa i finalment es fa el buit davall la làmina per que s'adherisca i en prenga la forma

ESTRUSIÓ:

Per a fabricar tubs de desaigüe. El material en forma de granuls entra en un tub calent . Un caragol desplaça el material fos, fins a un motle. Finalment s'introduix en un tunel on es refreda.

EXTRUSIÓ -BUFATGE:

Similar a la que s'utilitza amb el vidre. El material amb forma de cilindre entra en el motle. Després de tancar el motle, s'injecta aire comprimit, provocant que el material s'espandisca. S'obri el motle i se n'estrau l'objecte.

CALANDRATGE:

La massa de plàstic es fa passar per uns corrons, dels quals ix amb forma plana. S'utiltza sobre tot per a fabricar làmines de PVC

*TÈCNIQUES DE MECANITZACIÓ:

-Marcatge: els plàstics del centre es presenten en forma de planxes protegides per una capa fina de plàstic autoadhesiu transparent.

-´Tall i esberlament: En planxes de poc gruix, podem fer un solc en els plàstics, amb un cúter.

-Serrada: en planxes un poc més gruixudes tal com es fa en el tall de la fusta.

-Trepatge: procediment normal fer forats utilitzant les broques adequades.

-Unió de plàstics: unir diverses peces quan es vol fabricar objectes amb plàstics.Tres maneres de fer-ho:

a)Unió per adhesio: s'utilitzen coles especials

b)Unió per cohesio:mitjançant dissolvents o bé calfant el plàstic

c)Unió mecànica: s'usen reblons, caragols, conjunts femella-caragol, etc...

*TRACTAMENT DELS RISIDUS PLÀSTICS:

Els residus que es generen als habitatges són els residus sòlids urbans (RSU) ea clasifiquen en materia orgánica, paper, cartó, vidre, plàstics i metalls.

Els residus s'aboquen en abocadors per a emmagatzemar-los, i es fa una recollida selectiva.

Els residus que depositem als contenidors de recollida selctiva, es reciclen en plantes especialitzades.

Un dels problemes dels residus plàstics és que ocupen molt de volum i no es descomponen en els abocadors a la intemperie.

*ELS MATERIALS PETRIS:

Quan es construix una casa s'utilitzen materials entre altres provenents de la pedra ja que d'estos s'obté l'rena, la grava, les lloses i, fins i tot, les teules i les rejoles.

La pedra és una massa sòlida i dura i que forma cudols.

Les seues característiques són la gran duresa, resistencia al desgast, resistencia als esforços i a la possibilitat de ser treballada.

AGLOMERATS:

Una vegada s'han mesclat amb aigua, tenen la propietat d'endurir-se.s'agrupen en:

-Ciments: diversos tipus però el més conegut és el Pórtland, que es clasifica en tres categories (P-250, P-350 i P-450).

Un altre tipus de ciment és el natural ràpid que només té una categoria (NR-20)

-L'algeps: Sobte per la deshidratació i reducció d'unes pedres. Els més usuals són l'algeps blanc . No són resistents a l'aigua i no adqueirixen un enduriment aceptable fins que han passa unes quantes hores.

-Calç: Per la calcinació de roques calcàries. Pot ser aèria i hidráulica.

*FERRAMENTES PER A MATERIALS PETRIS:

Les ferramentes o utensilis utilitzats pels paletes servixen per a:

-Treballs de moviments de materials .

-Treballs de construcció.

-treballs d'enderroc parcial o total.

-Treballs de verificació i mesura.

Les ferramentes manuals i els utesilis del paleta són el següents:

Pala, pic, escarpa, maceta, piqueta, pala plana, paleta, talla- rajoles, gaveta, casc i botes reforçades.

*MATERIALS CERAMICS:

Aquells que estàn formats per una mescla que té com a base l'argila i que es couen a temperatures altes. L'argila té molta plasticitat, amb la qual cosa pot emmotlar-se amb facilitat.Algunes de les peces ceràmiques són les següents:

Teula, cairó, trencaaigües, totxana, rajola, totxo, taulell, zoclo, gelosia, taulellet, rajola calada, revoltó i l'encadellat.

I altres materials ceramics són:

-taulells: Poc gruix, s'utilitzen per a cobrir parets cobertes d'una capa d'esmalt.

-Gres: Més duresa i impermeabilitat que els taulells. Ideal per al sòl.

-Refractaris: Capaços d'aguantar temperatures altes, utilitzades en les ximeneres.
Descargar
Enviado por:La Bea
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar