Arquitectura, Obras y Construcción


Pintures


**PINTURES

Producte industrial, líquid o pols i sobre cos solid es transforma en particula seca i que ha de :

- protegir

- decorar

- funcional

*COMPONENTS D'UNA PINTURA:

1.PIGMENTS:

-productes en pols d'elements naturals.

-Serveixen per donar més consistencia i més resistencia a la pintura, donen color,

-poden ser organics (verds, blaus, vermell, taronja), inorganics i/o minerals ( ocres, colors pastels ).

Hi ha pigments especials per la corrossió. Zenc=blanc; hulla= negre; crom=groc; coure=vermell; alumini=blau

2.LLIGANT O RESINES:

-per lligar els components, envolta els pigments.

-L'hi confereix la duresa i flexibilitat quan la pintura ja esta seca, l'adderencia a les superficies, estabilitat a les diferencies de tª,... (bituminosos, olis, resines sintetiques, silicats)

-També ens defineix el secat:

a)per evaporació del dissolvent.

b)Per evaporació del dissolvent + oxidació ( pintures al oli i acriliques )

c)Per evaporació del dissolvent + reacció quimica entre components ( resines de poliuretà, pintures epoxi,...)

d)Per evaporació del dissolvent + fusió entre les diferents mol.lecules o pigments. Sempre es produeix a tª inferior a 5ºC ( revestiments)

3.DISSOLVENTS:

-confereix propietats purament d'aplicació, marcarà la viscositat.

-Segons la quantitat que n'hi posem n'hi haurà de 3 tipus:

3.1a l'aigua: per pintures acriliques, esmalts acrilics.

3.2aiguaràs: toxicitat molt baixa, poc inflamable i s'usa per pintures a l'oli, esmalts sintetics,...

3.3dissolvents organics ( acetona): pintures tipus poliuretà,... el grau d'inflamació és més elevat.

4.ALCOHOLS

5.HIDROCARBURS

6.ADDITIUS:

-confereixen propietats especials a la pintura, tant en fresc com quan ja està en el soport.

*LA QUALITAT DE LA PINTURA DEPEN:

-elecció de les materies primes adequades a l'us destinat.

-Qualitat d'aquestes materies primes.

-Proporció relativa entre elles.

-Consistencia (control) de fabricació.

*FUNCIONS DE LA PINTURA:

-acció protectora.

-Acció decorativa. Ornamentació i/o ornamentació psiquica. Groc= proporciona alegria, vermell= sensacions d'inquietud, taronja= barreja de tots dos.

-Acció funcional. Per marcar carreteres, tipus de tuberies,...

*RENDIEMENT DE LES PINTURES

Fa refernecia al consum de pintura real que te un determinat soport.

El consum real de pintura es sempre superior al teoric calculat.

El rendiment es igual a la variació entre contingut real i teoric

Rendiment m2/l = %volum solidsx10 / espessor en sec en micres

*COLOR:

1.CALIDS

Groc = ben estar

Vermell = exitacio, inquietut

Taronja = barreja

2.FREDS

Blau = obertura

Blau fosc = agovio

Violetes = sedants

*ACABATS:

-vernissos

-pintures

-esmalts (acabats brillants)

-revestiments: pintures mes gruixudes

*RECOMANACIONS D'US:

-permeable al vapor d'aigua

-impermeabilitat a l'aigua liquida

-resistencia als acids ambientals

-resistencia a la alcalinitat del suport (morter es alcali)

*SISTEMES DE PINTAT

*1.Al temple:

-pintura a l'aigua on el pigment es carbonat de calci o sulfat calcic.

-Aspecte mate agradable, baix cost, porosa, permeable, no es dura, formació de fongs.

-Usada en interiors i sobre guixos i escaioles.

*2.A la calç:

-te com a dissolvent l'aigua i com aglutinant i pigment la calç apagada.

-Bona adderencia sobre ciment, carácter sanitari, acabat mate, porosa, absorvent, endureix amb el temps, no adderencia sobre guix o fusta, rete la bruticia.

*3.Al ciment:

-pot ferse amb ciment blanc (pintura amb mes qualitat) o ordinari i es pot barrejar amb calç. com un morter de ciment, més liquid.

-Es troba en forma de pols.

-Molta resistencia a la intemperie.

-Necessita superficie rugosa per bona adderencia.

-Aspecte final mat. No recomenable sobre metall o fusta.

*4.Al silicat:

-el dissolvent es l'aigua.

-Es parteix de pigments blanc barrejats amb silicats alcalins. pintura mineral, ignifuga.

-Les sals son insolubles i resisteixen els acids mediambientals.

-No es pot aplicar sobre fustes, ni sobre formigó ni guix.

-No aplicar sobre superficies excesivament humides ni amb eflorescencies.

-S'usa per rehabilitació.

-Permeable al vapor d'aigua.

-No deixa pel.licula.

-Imposible l'assentament de microorganismes pq és mineral i alcalina.

-No es aconsellable aplicarla sota els 5ºC ni per sobre els 35ªC i l'humitat no sobrepassi el 85%.

*5.Plastiques:

-el dissolvent es l'aigua, es pot usar qualsevo pigment resistent a l'alcalinitat,

-molt bona adderencia,

-la tonalitat del color dura molt de temps,

-baixa olor

-s'asseca per evaporació de l'aigua

-sensible als factora atmosferics

-no s'ha d'aplicar sota els 5ªC,

-impermeables a l'aigua liquida,

-poc transpirables, no engrogueixen,

-poca penetracio en superficie de poro fi o poc porosa.

*6.A l'oli:

-fabricades a base de dispersins de pigments en olis assecats.

-El més usat es l'oli de llinosa.

-No es missible amb aigua cosa que evita la corrosió.

-Esmalt que triga molt en aixugar-se.

*7.Esmalts grassos:

- el dissolvent es l'aigua i l'assecatge per evaporació en mig de pintures a l'oli i sintetiques.

*8.Sintetiques:

-s'eixugen molt rapidament per evaporació o per oxidació,

-alt grau de lluentor

-bona resistencia a agents quimics suaus, al medi ambient urbà i aguanta bé els ambients industrials,

-poc resistents als alcalins.

-Tenen certa elasticitat

-Es pot usar com acabat final i imprimacions

*9.Esmalts alcalins:

-no engrogueixen, no fan olor

-aplicar per sobre els 5ºC

-adderencia bona sobre superficies galvanitzades.

*10.Al clorocautxu:

-tenen bona resistencia en ambients industrials agressius

-aguanten l'immersió, s'assequen rapidament

-S'usen en imprimacions, acabats i en forma de vernís

-Altament impermeable

-Els rajos ulttraviolats el deterioren, es formen un polsim i unes microfisures

-Recomenable es zones en contacte aamb agressors quimics, piscines, diposits d'aigua

*11.Epoxi:

-Parteixen de resines epoxi combinades amb qualsevol altra resina, acids grassos, olis.

-Impermeables a l'aigua

-bona resistencia als ambients acids

-bona adderencia sobre formigo o ciment

-resisteixen bé la seva alcalinitat

-resistencia exterior bona peró als llarg del temps perden lluentor

-tª superior a 12ºC tant en proces d'aplicació com en el de curat

-facilment descontaminable.

*12.De poliuretà:

-es necesiten dissolvents especials.

-Les mes usades estan formades per resina+catalitzador

-Son resistents a dissolvents derivats del petroli, molt resistents al fregament

-Recomenable sobre fusta (parquets)

-Igual que epoxi pero no perden la seva brillantor ni color.

*13.Revestiments plastics:

-igual que pintures plastiques però més carregues, gra mes gros que li dona mes cos.

*14.Imprimació fosfatant:

-ha de tenir poc gruix si son de dos components

-les de un component tenen un gruix de 30-35 micres

-adderencia bona sobre galvanitzats, sobre superficies de ferro no aguanten

-no aguanten l'exterior

-abans de la seva aplicacio s'ha netejar la superficie

-les que fem amb poc gruix s'ha de tenir en compte el temps de vida.

*15.Protectores del foc:

- ignifugues

- intomecents.

*16.D'alumini:

-resistents a l'exterior, poder reflectant dels raigs del sol

-dins el pigment porten pols d'alumini i aguanten tª molt altes,

-la lluentor baixa amb el temps

-les particules d'alumini fan de capa selladora

-aillen la superficie de sota de la presiencia d'aigua i d'oxigen.

-Bon comportament en ambiens marins

*17.De ferro micaci:

-igual que les d'alumini pero les particules no són d'alumini, son d'oligist,...

*18.Bituminoses:

-a base d'asfalt

-per interiors de tuberies

-impermeables, resistent a agressors quimics

-per superficies interiors en contacte amb aigua i que es molt agressiva

-L'ataca els rajos ultraviolats.

*FAMILIES DE PINTURES

-pintures ( opaques )/ -barnissos (transparents)

-productes al aigua /-productes al dissolvent

1.Per la seva funció:

1.1imprimacions.

1.2Capes intermitges.

1.3Acabats

1.4Especials:

-massilles

-galvanitzats

-ignifugs.

2.Tipus segons funció:

-Capes de fons: imprimacions, selladores, tapaporos, masilles, plastes.

-Capes d'acabat: barnissos, pintures, esmalts, revestiments.

*CARCT D'UNA CAPA D'ACABAT:

-permeable al vapor d'aigua.

-Impermeabilitat a l'aigua líquida.

-resistent als acids ambientals.

-Resistent a l'alcalinitat del soport.

-Resistent a l'assentament de microorganismes.

-Estabilitat del color i resistencia als raigs U.V.

-Ser repintables.

*SUPORTS A RECOBRIR AMB PINTURA:

1.ciment

-Característiques: gran duresa i resistencia mecanica, Relativa resistencia a la intemperie, Poros, Carácter alcalí, els arids porten sals ( eflorescencies ) , poc flexible.

-Caracteristiques de la pintura: resistent als alcalis, saturar i bloquejar poros, gra gruixut, impermeable a l'aigua, transpirable al vapor d'aigua, equilibri entre duresa i flexibilitat, bona resistencia a la llum solar.

-Pintures adequades: pintures plastiques, recubriments plastics, pintures al silicat, pintures a base de resines, pintures epoxi,...

-Causes de degradació del formigó: carbonatació, aigua, oxigen, calitat del formigó, quantitat de sals, pluges acides, esquerdes i vibracions.

2.Guix i escaiola

-Caracteristiques: superficies tobes, poroses, no resistent a la intemperie, fragua amb l'aigua, aillant termic i acustic, PH neutre, te poros molt fins.

-Caracteristiques de les pintures: duresa i resistent a l'us, impermeable a l'aigua, tamany del gra adequat, saturació dels poros, facilitat de nateja.

-Pintures adequades: pintures plastiques, acabats plastics, esmalts acrilics, esmalts sintetics,...

3.Ceramica

-caracteristiques: superficie llisa, microporus fins i escassos, presencia de sals solubles, alcalinitat en morter d'unió.

-Caract. de la pintura: impermeable a l'aigua, permeable al vapor d'aigua, pigmentació de gra molt fi perque pugui penetrar dins la ceramica.

-Pintures adequades: -sense modificar l'aspecte = bernissos hidrofugants no pel.liculants, bernissos hidrofugants, -modificant l'aspecte= pintures minerals al silicat de potasi, pintures en emulsió acuosa, pintures amb terpolimers al dissolvent.

4.Fusta

-caracteristiques: relativament tova i flexible, porosa en zones desiguals, llisa i suau, absorveix aigua, cambia de volum, atacable per microorganismes, treu productes resinosos, es combustible.

-Caract. de les pintures interiors: duresa, suau al tacte, resistent als rentats, cos per tapar betes i poros, protecció contra insectes i fongs.

-Pintures adequades: -opaques: esmalts sintetics, esmalts acrilics, esmalts de poliuretà. -transparents: igual a opaques peró amb bernissos i no esmalts.

-Caract. de les pintures per exteriors: impermeable a l'aigua, transpirable al vapor d'aigua, flexibles, protecció contra uv, protecció de fongs i insectes.

-Pintures adequades: igual que abans.

5.Ferro

-caracteristiques: el ferro s'oxida per reacció electroquimica en presencia d'aigua i oxigen. Corrosió : el ferro es consumeix en benefici de l'oxigen, el zinc es consumeix en benefici del ferro, el metall menys noble es consumeix en benefici del mes noble. La sal i els acids acceleren la corosió i els alcalis la frenen. La nateja del ferro abans de pintarlo es fonamental. Els materials de ferro no tenen poros, s'oxiden amb facilitat, mala resistencia a la intemperie, sense problemes d'adderencia, atacables pels acids i no pels alcalis

-caracteristiques de les pintures: imprimació antioxidant, impermeables a l'aigua, bona adderencia i humectació, gruix de pintura adequat, suficient numero de capes, duresa i resistencia a l'us, resistencia quimica si es precisa.

-Pintures adequades: ( sempre despres de capes de imprimació o protecció ) esmalts sintetics, pintures de clorocautxu, pintures epoxi, esmalts de poliuretà, esmalts acrilics, pintures d'alumini quan el ferro ha estat sotmes a altes tª, esmalts de ferro micaci.

6.Galvanitzats

-caracteristiques: molt llisos, no tenen poros, durs i resistents, resistents a l'oxidació, resistents a la intemperie, poc resistents als acids i als alcalis, problemes d'adderencia a pintures.

-Pintures adequades: moltes precisen una imprimació fostacromatant, resta de caracteristiques com l'hacer normal sense imprimació anticorrosiva, alguns tenen adderencia directa ( acrilics al aigua).

7.Pedra

-Caracteristiques: color depenent de la seva composicio fisica, mes o menys poros depenent de la composició, tenen absorció i desucció d'aigua, absorció de vapor d'aigua, permeabilitat al vapor d'aigua, duresa, resistencia al xoc, resistencia a compressió i tracció i flexió.

-Caract. de les pintures: influencia minima en el color i la lluentor, gran facilitat de penetració, impermeable a l'aigua, permeable al vapor d'aigua, resistencia als agents quimics, bona estabilitat davant radiacions uv.

-Pintures adequades: -no modificant l'aspecte= barnissos consolidants no pel.liculants, bernissos hidrofugs no pel.liculants, -modificant l'aspecte = pintures minerals al silicat de potassi.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar