Derecho


Personalitat jurìdica


1.DIFERÈNCIES ENTRE PERSONA FÍSICA I PERSONALITAT JURÍDICA

 • PERSONA FÍSICA

 • Persona física és també anomenada persona natural.

  Es considerada persona a tot ésser humà, que ha sobreviscut 24 hores desprès d'haver estat separat de la mare, és a dir desprès del naixement.

  Pel fet de ser persona física, te capacitat jurídica, és a dir pot tenir bens, drets i obligacions, encara que no podrà fer acte d'aquests fins la majoria d'edat (18 anys).

 • PERSONALITAT JURÍDICA

 • Per definir personalitat jurídica hem de tenir en compte el concepte de persona jurídica.

  • Persona jurídica: conjunt de persones físiques que s'uneixen per formar una empresa.

  • Personalitat jurídica: capacitat que la llei atorga a determinades entitats per a poder tenir un patrimoni propi i per tant ser subjectes de béns, drets i obligacions; separats del patrimoni dels seus components.

 • Diferències entre persona física i personalitat jurídica

 • Podem destacar com una diferencia, que la persona física és un sol membre (amb rostre, cos...) i en canvi la persona jurídica no és pot representar directament amb un ésser humà.

  A més a més, hem d'esmentar que la llei atorga uns drets, béns i obligacions complementaris, dels que té cada membre (ja com a persona física).

  2. DIFERÈNCIES ENTRE EMPRESARI INDIVIDUAL I EMPRESARI SOCIAL

  2.1 EMPRESARI INDIVIDUAL

  Empresari individual és també anomenat autònom, aquest és una persona física que amb nom propi realitza, per mitja d'una empresa, una activitat comercial, industrial o professional.

  Segons el Codi de Comerç podem ser empresaris individuals aquelles persones físiques que tenen primerament capacitats legals per exercir el comerç i a més, a més, es dediqui habitualment a ell. Per tant podem dir que tenen tres punts importants:

  • La capacitat per exercir el comerç: persones físiques amb capacitats legals, és a dir majors d'edat no incapacitats.

  • L'habitualitat: l'activitat comercial no es esporàdica, sinó què té una certa continuïtat.

  • L'exercici del comerç en nom propi.

  S'ha de tenir en compte que no existeix una separació entre el patrimoni personal i el de l'empresa, és a dir la responsabilitat d'aquest empresari serà il·limitada. A més en el cas de que aquest empresari sigui casat, també és veuran inclosos els béns conjunts de la parella i fins hi tot els béns d'aquesta.

  En resum podem dir que segons el Codi de Comerç l'empresari individual serà aquell què: sigui persona física, major d'edat amb capacitats legals, que exercici l'activitat empresarial, amb qüestió, amb continuïtat. Tindrà una responsabilitat il·limitada. Actuarà en nom propi i a més està subjecte a l'IRPF per activitats professionals.

  Característiques d'aquest empresari individual:

  • El empresari individual té el control de tota l'empresa, és a dir el propietari gestiona directament l'empresa, la dirigeix.

  • La responsabilitat jurídica és també la titularitat de l'empresari, les obligacions del empresari es converteixen en personals. És a dir, és inexistent la diferencia entre patrimoni empresarial i el patrimoni personal.

  2.1.1. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA CONSTITUCIÓ

  • Els menors d'edat o incapacitats podran, per mitjà d'un tutor o representant, continuar amb el comerç dels pares.

  • Els menors d'edat, els incapacitats i els pròdigs, no podran ser empresaris individuals.

  • Els béns que quedaran afectes en aquesta activitat empresarial seran:

   • Els béns del comerciant.

   • Els béns adquirits en aquesta activitat mercantil.

   • Els béns comuns amb el cònjuge (si hi hagués) i sense existir una oposició per part d'aquest.

   • Els béns propis del cònjuge (si hi hagués) si existeix un consentiment d'aquest en l'activitat mercantil.

  2.1.2. TRÀMITS ESPECIFICS DE LA CONSTITUCIÓ

  • Inscripció voluntària en el Registre Mercantil.

  • En la Delegació d'Hisenda del seu domicili tindrà que donar d'alta l'Impost d'Activitats Econòmiques i declaració censal.

  • Sol·licitud i alta de treballadors per compte propi en la Tresoreria de la Seguretat Social (regim especial d'autònoms). En cas de contractar treballadors, ha d'afiliar-los i donar-los d'alta en el Regim General de la Seguretat Social.

  • En la Direcció Provincial de Treball ha de comunicar l'obertura del centre de treball, a més a més, de obtenir el llibre de visites i el calendari laboral.

  2.2 EMPRESARI SOCIAL

  Societats en las que varies persones físiques posen el capital per un finançament conjunt. El capital serà confiat a l'Empresari Professional el qual aporta diners o no a l'empresa, ja que pot aportar coneixements respecte a la presa de decisions, del mercat, de les tecnologies,...

  Aquest Empresari professional Arrisca així el seu lloc de treball dins d'aquesta empresa.

  Els accionistes tenen l'acció com un títol, el qual els hi dona el dret de rebre una renda, un capital (mensual, anual, un tant de benefici; és a dir el que estigui anteriorment acordat), aquest accionista en qualsevol moment pot deixar l'empresa venent les seves accions.

  Cal dir que els accionistes busquen aconseguir uns fruits presents i futurs de la seva inversió en l'empresa i l'empresari busca la supervivència de l'empresa i el seu creixement.

  2.3 DIFERENCIES ENTRE EMPRESARI INDIVIDUAL I EMPRESARI SOCIAL

  Com a diferencies podem destacar que un empresari individual és ell únicament què és fa càrrec del béns, drets i obligacions; en canvi un empresari social són un conjunt de persones que ajunten el seu capital per finançar l'empresa (això comporta menys risc personal).

  Amb aquesta característica de l'empresari individual ens podem adonar que el seu risc és molt més elevat, és a dir l'empresari social no és una sola persona qui s'hi arrisca, en aquest cas podríem dir que les obligacions son repartides.

  Si el empresari individual a més està casat, també arrisca el patrimoni personal del seu cònjuge cosa que en l'empresari social no passa.

  Una altre que podem esmentar és què a l'empresa de l'empresari social cada propietari té les seves accions i amb elles si no està d'acord amb els beneficis que li dona les pot vendre sense afectar als altres empresaris, en canvi l'individual pot ser que quedi arruïnat i ha de vendre tota l'empresa.

  3. DIFÈRENCIES ENTRE SOCIETATS CIVILS, D'ECONOMIA SOCIAL I MERCANTILS I DINTRE D'AQUESTES DIFÈRENCIES ENTRE SOCIETATS PERSONALISTES I CAPITALISTES.

  3.1 SOCIETATS CIVILS

  Podríem definir com a societats civils el contracte que tenen dos o més persones, les quals estan obligades a posar en comú uns diners, béns o indústria, amb la finalitat de repartir els beneficis entre ells.

  Aquests socis participen en els resultats segons el pactat i sinó en proporció a l'aportació feta.

  Hem d'esmentar que la societat serà administrada pel socis que hi formen part.

  La responsabilitat front a tercers és il·limitada i mancomunada. No és obligatori que aquesta societat tingui personalitat jurídica, però en pot tenir; per això es poden distingir dos tipus de societats:

  • Societat civil sense personalitat jurídica: la relació dels socis no és transmesa a terceres persones, cada soci actuarà sota el seu nom propi.

  • Societats civils amb personalitat jurídica: és constitueix mitjançant l'Escriptura Pública i s'inscriu en el Registre Mercantil.

  Com a característiques de les societats civils podem esmentar:

  • Es recomanable (no obligatori) fer una escriptura, davant de notari, per tal de facilitar els tràmits. La inscripció al Registre Mercantil com ja hem dit anteriorment no és obligatòria, a no ser que la societat civil amb qüestió sigui amb personalitat jurídica.

  • Es aconsellable que seguidament del nom de la societat les inicials “S.C.” o “societat civil”.

  • Las constitució i dissolució de la societat civil està subjecte a l'Impost de Transmissió Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  • Els socis han de incloure la seva participació en els guanys en l'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

  3.2 SOCIETATS D'ECONOMIA SOCIAL

  Els socis que formen part d'aquesta societat d'economia social treballen dins d'ells. Els mateixos treballadors són els amos. És una cooperativa; la participació dels ciutadans en la vida econòmica del país és un factor important d'aquesta societat, i també cal esmentar que és un bo mitja per crear llocs de treball. El seu objectiu és l'auto ocupació.

  3.3 SOCIETATS MERCANTILS

  Podem considerar una societat mercantil com una associació voluntària per crear un fons comú, ja pot ser amb participació de béns o de treball, per obtenir un benefici comú.

  Perquè aquesta societat tingui personalitat jurídica, diferent a la dels socis, cal inscriure's en el Registre Mercantil, a partir d'aquest moment seria quan aquesta societat tindria autonomia patrimonial, i així actuar en nom propi; a més el contracte on es reflecteix la voluntària de persones ha de ser escrit en l'Escriptura Pública.

  És poden classificar en:

  • Societats personalistes: (societat col·lectiva, comanditària) l'aspecte personal domina al del capital. El nombre de socis és petit; es valoren molts els coneixements o les característiques de les persones abans d'entrar a formar part dels socis, ja que al ser un nombre petit de socis és basen en la mútua confiança.

  • Societats capitalistes: (S.A., S.L.) per poder formar part de la societat com a socis, l'únic important és el capital d'aquest, no les característiques (personalitat) d'aquest soci; nio cap altre tipus d'aportació dins de la societat, és així com la responsabilitat és limitada a l'aportació econòmica.

  3.3.1 DIFÈRENCIES ENTRE LA SOCIETAT CAPITALISTA I LA SOCIETAT PERSONALISTA

  La diferència és clara, en la personal té més importància les característiques del soci i en la capitalista li donen més importància a l'aportació de capital que aporta la persona, indiferentment de les característiques d'aquesta.

  3.4 DIFÈRENCIES ENTRE SOCIETATS CIVILS, D'ECONOMIA SOCIAL I MERCANTILS

  La societat civil a diferència de les altres societats, aquesta no té personalitat jurídica.

  La societat d'economia social, els treballadors d'aquesta, són a la vegada els propietaris cosa que en les altres dues no és així.

  4. DIFERENTS FACTORS A TENIR EN COMPTE A L'HORA DE CONSTITUIR UNA EMPRESA

  Empresa individual

  • Capital i característiques: el capital és il·limitat. Tot el capital el posa el propietari arriscant així el seu patrimoni personal i el del seu cònjuge.

  • Fundació de la societat:

    • Inscripció voluntària al Registre Mercantil.

    • Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques i declaració censal, el qual es realitza en la Delegació d'Hisenda del seu domicili.

    • Sol·licitud i alta dels treballadors per compte propi en la Tresoreria de la Seguretat Social (Regim especial d'autònoms). En cas de contractar treballadors, ha d'afiliar-los i donar-los d'alta en el regim General de la Seguretat Social.

    • Comunicació d'obertura del centre de treball en la Direcció Provincial de treball, a més de l'obtenció i legalització del llibre de visites i calendari laboral.

  • Denominació social: L'empresari actua sota el seu nom propi.

  • Normativa aplicable: El Codi de Comerç.

  • Nombre de socis mínim i màxim: Màxim un titular o el propietari de l'empresa.

  • Responsabilitat del soci: Il·limitada.

  Societat col·lectiva

  • Capital i característiques: No hi ha límit del capital. Els socis és comprometen a pagar les deutes amb el patrimoni personal d'aquests.

  • Fundació de la societat: Es pot recollir el nom de tots els socis, d'algun o alguns. En aquest dos últims casos el nom va acompanyat de “i Cia.” o “ i companyia”.

  • Normativa aplicables: El Codi de Comerç.

  • Nombre de socis mínim i màxim: El mínim de socis és 2.

  • Responsabilitat dels socis: Il·limitada.

  • Drets i obligacions dels socis:

  Drets:

   • Participar en la gestió de la societat (a no ser que el contracte atorgui el dret a alguns socis en concret).

   • Dret d'informació sobre la marxa de les operacions.

   • Dret a participar en els guanys i en el patrimoni resultant de la liquidació. La forma en que es repartiran els guanys és fixarà en el contracte social, o en proporció a les aportacions inicials.

   • Dret a treure diners de la massa comuna per a les seves despeses particulars, sempre dintre dels límits d'autorització.

  Obligacions:

     • Aportació inicial.

     • Suporta les pèrdues (en cas de que siguin existents).

     • Indemnitzar a la societat per danys i perjudicis que li pugin causar per malícia, abús de facultats o negligència greu.

     • No competir amb aquesta societat.

     • No pot transmetre la seva part de capital a terceres persones sempre i quan els altres socis no hi estiguin d'acord.

  • Transmissió de les participacions: Cap soci pot ser substituït sense el consentiment dels socis restants. Si el soci mort no significa que els hereus puguin entra en la societat.

  Societats civils

  • Capital i característiques: No hi ha límits. Els socis actuen en els resultats segons el pacte que han fet o a proporció a l'aportació feta anteriorment.

  • Denominació social: Actuen sota el nom propi davant de terceres persones, però és obligatori que seguit del nom de la societat estiguin les inicials “S.C.” o “societat civil”.

  • Normativa aplicable: El Codi de Comerç.

  • Nombre de socis mínim i màxim: El mínim de socis és 2.

  • Responsabilitat dels socis: Front a tercers és il·limitada i mancomunada.

  Societat comanditària

  • Capital i característiques: No hi ha límits. Als socis no els hi afecte les deutes de l'empresa en el seu patrimoni personal.

  • Fundació de la societat: La seva constitució és igual que la de les societats col·lectives, tenint en compte que en el nom de l'empresa no si pot incloure el nom dels socis comanditaris.

  • Denominació social: Amb el nom de l'empresa i sense incloure els socis comanditaris, però darrera del nom hem de posar “societat comandita”.

  • Normativa aplicable: El Codi de Comerç.

  • Nombre de socis màxim i mínim: El mínim de socis és 2.

  • Responsabilitat dels socis: N'hi ha dos tipus de socis; els socis col·lectius que tenen una responsabilitat il·limitada i els socis comanditaris que no es veuen afectats, en el seu patrimoni personal, per les pèrdues, aquests tenen una responsabilitat limitada.

  • Drets i obligacions:

  Drets dels socis comanditaris:

   • Dret a participar en els guanys i en el patrimoni resultant de la liquidació.

   • Dret a la informació anual sobre l'estat de la societat.

  Drets dels socis col·lectius:

  • Participar en la gestió de la societat, a no ser que el contracte atorgui l'administració, exclusivament, a alguns socis.

  • Dret d'informació sobre la marxa de les operacions socials.

  • Dret a participar en els guanys i en el patrimoni resultant de la liquidació. La forma en que es repartiran els guanys es fixarà en el contracte social, però si no és diu res, serà en proporció a les aportacions anteriors.

  • Dret a treure diners de la massa comuna per a les seves despeses personals, sempre dintre del límits d'autorització.

  Obligacions dels socis comanditaris:

  • Realitzar l'aportació inicial.

  • Suportar la pèrdua de la quantitat aportada, si és necessari, com a conseqüència dels deutes socials.

  Obligacions dels socis col·lectius:

  • Realitzar l'aportació inicial.

  • Suportar les pèrdues en cas que la societat no tingui beneficis.

  • Té l'obligació d'indemnitzar a l'empresa pels danys i perjudicis que li pugui causar per malícia, abús de facultats o negligències greus.

  • Té l'obligació de no competir amb la societat.

  • No pot transmetre la seva part de capital a terceres persones sempre i quan els altres socis no hi estiguin d'acord.

  Societat anònima

  • Capital i característiques: El capital mínim és de 60101.21 €. No existeix límit màxim per a aquest tipus de societat. El capital, en el moment de la constitució, ha d'estar totalment subscrit i desembossat almenys el 25% d'aquest.

  • Denominació social: El nom de la societat pot fer referència a l'activitat que realitza, a un o varis noms o cognoms dels socis, a llocs geogràfics i fins i tot a noms inventats. Els fundadors són lliures d'establir la denominació de la societat amb dues condicions: - Ha d'incloure les sigles “S.A.” o “Societat Anònima”.

  - No pot portar un nom idèntic ja existent.

  • Fundació de la societat: S'ha de redactar el contracte de fundació en l'Escriptura Pública i inscriure-la en el Registre Mercantil. L'Escriptura ha d'incloure els Estatuts o conjunt de normes que regulen la vida interna de la societat.

  • Normativa aplicable: El Codi de Comerç i la llei de les societats anònimes.

  • Nombre de socis màxim i mínim: El mínim de socis es 1.

  • Responsabilitat dels socis: Responen limitadament dels deutes socials.

  • Drets i obligacions dels socis:

  Drets:

   • Drets econòmics:

  - Dret a participar en el repartiment dels guanys socials.

  - Dret a participar en el patrimoni resultant de la liquidació de la societat.

  - Dret a subscripció preferent de noves accions.

   • Drets polítics:

  - Dret de vot en la junta general d'accionistes.

  - Dret a impugnar els acords socials.

   • Dret d'informació:

  - Coneixement de l'estat en el que es troben els negocis socials.

  - Coneixement dels comptes anuals.

  Obligacions:

   • Bàsicament l'accionista es compromet a aportar capital.

   • Aquest capital a desembossar com a mínim el 25% del valor de les seves accions.

   • En els terminis establerts en els Estatuts se'ls exigirà els successius dividends passius fins completar el desembós total de les accions.

  • Òrgans socials:

   • Junta general d'accionistes: es tracta de la reunió d'accionistes amb dret o vot, degudament convocada, per a discutir i decidir per majoria sobre determinats assumptes socials que són de la competència. Les juntes poden ser de tres tipus:

    • Ordinària: es necessàriament dintre dels sis primers mesos de cada exercici per a:

     • Censurar la gestió social.

     • Aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

     • Resoldre sobre l'aplicació del resultats.

  • Extraordinària: És tota junta que celebri la societat fora dels terminis previstos per a la junta ordinària. En aquests junta els assumptes a tractar expressat un 5% del capital social.

  • Judicial: La llei permet que la junta sigui convocada quan:

   • La junta ordinària no sigui convocada dintre del termini legal.

   • Si la junta extraordinària no és convocada quan ho sol·licitin notarialment socis que tinguin, almenys, el 5% del capital social.

  • Universal: La junta s'entendrà convocada i quedarà vàlida constituïda per atracats qualsevol assumpte sempre que estigui present tot el capital.

   • Administrador/s: No és necessari que els administradors siguin accionistes. Si l'empresa té un consell d'administradors s'atorgarà l'ús de la firma social a un dels consellers, el qual s'aconsellarà consell delegat.

  • Òrgans de la societat: Una societat anònima, com a persona jurídica necessita a unes persones físiques per que actuïn per ella per representar-la. Principalment hi ha dos òrgans:

  • La Junta General: Està formada per la totalitat dels accionistes que es reuneixen per adoptar les decisions més importants de la societat per majoria, emeten els seus vots. N'hi ha tres tipus: - Junta General Ordinària.

  - Junta General Extraordinària.

  - Junta General Universal.

  • Administrador/s: És l'òrgan de caràcter necessari i permanent que realitza les funcions executives i de representació de la S.A. Com ja hem dit anteriorment per ser-ho no cal ser soci de l'empra.

  Societat de responsabilitat limitada

  • Capital i característiques: El capital social no podrà ser inferior a 3005.06€, no existeix un màxim, ha d'estar totalment subscrit i desembossat.

  • Denominació social: Haurà de figurar necessàriament la indicació “societat de responsabilitat limitada, o societat limitada” o bé “S.R.L” o “S.L” . No podrà dur una denominació idèntica a una societat ja existent.

  • Fundació de la societat: Ha de fes una Escriptura Pública davant de notari i inscriure-la en el Registre Mercantil.

  • Normativa aplicable: La llei de Societat de Responsabilitat Limitada i pel Codi de Comerç.

  • Nombre màxim i mínim de socis: Com a mínim un soci.

  • Responsabilitat dels socis: Limitada.

  • Drets i obligacions:

  Drets:

  • Participar en el repartiment de beneficis i en el patrimoni resultant de la liquidació de la societat.

  • Dret a poder adquirir les participacions dels socis que valguin deixar la societat.

  • Dret a participar en les decisions socials i ser elegits administradors.

  • Dret als guanys en proporció a la aportació anteriorment feta.

  Quan a les obligacions la fonamental és la de realitzar l'aportació, amb el requisit que els socis hauran de desembossar des del primer moment el 100% dels seu valor en metàl·lic, béns o drets.

  • Òrgans socials:

   • La junta general: on estan representats tots els socis amb la peculiaritat de que tots tenen dret d'assistir i votar en aquesta. Pot se convocada per:

    • En els sis primers mesos de cada exercici amb la finalitat de censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

    • En les dates que determinin els Estatuts.

    • Si ho sol·liciten un o varis administradors no convoquen la Junta General dintre del termini legal, podrà fer-ho un jutge de primera instància a petició dels socis i prèvia que els administradors.

    • Sempre que els administradors ho considerin necessari.

  • Administrador/s:

   • Administrador únic.

   • Varis administradors que actuen d'una forma solidaria.

   • Varis administradors que actuen d'una forma conjunta.

   • Un Consell d'Administradors, el nombre de membres del qual estarà determinat en els Estatuts sense que en cap cas sigui inferior a tres ni superior a dotze.

  • Transmissió de les participacions: Quan un soci vol vendre les seves accions de l'empresa o pot fer de dues manera:

  • “Intrer-vivus”: El participi que vol vendre les seves participacions ho comunica als administradors, i aquests als 15 dies ho comuniquen a la resta de socis. Els socis podran comprar les accions en els 30 dies següents de la notificació. Si els socis interessats en aquestes accions son varis, les distribuiran en títols entre ells a proporció a la quantitat de les seves aportacions. Si cap soci les volgués comprar, la societat pot adquirir-les en un termini de 30m dies fent un reducció dels capitals. Si desprès d'aquest segon termini la societat noi se les queda, el propietari podrà transmetre-les lliurement a terceres persones.

  • “Mortis-causa”: Les participacions de la societat poden ser heretades, si aquest hereu te les condicions de partícip de la societat.

  Societat Laboral

  • Capital i característiques: A la societat anònima laboral (S.A.L.) el capital serà de 60101.21€ havent d'estar en el moment de la constitució totalment subscrit i desembossat al menys en un 25%. A la societat laboral (S.L.L.) el capital mínim serà de 3005.06€, havent d'estar totalment subscrit i desembossat.

  • Denominació social: Haurà de figurar “societat anònima laboral” (S.A.L.) o “societat laboral” o “societat limitada laboral” (S.L.L.). Aquestes denominacions hauran de figurar en tota la seva documentació.

  • Fundació de la societat:

  • Escriptura Pública de constitució.

  • Qualificació de societat laboral pel ministeri de treball i seguretat social.

  • Inscripció en el Registre de S.A.L.

  • Inscripció en el Registre Mercantil.

  • Normativa aplicable: Per la llei 115/1986 de 25-04 de S.A.L. i pel Reial Dectre 2229/1986 de 24-10 sobre el Registre administratiu de les S.A.L. També és regeix pel Reglament del Registre Mercantil.

  • Nombre de socis màxim i mínim: Com a mínim seran 3 socis.

  • Responsabilitat dels socis: Limitada.

  • Drets i obligacions:

  Drets en S.A.L:

   • Tenen dret als beneficis.

   • Dret a vot.

   • Dret a la quota resultant en cas de liquidació de la societat.

   • Dret a subscriure noves accions en cas d'ampliació de capital.

  Els socis treballadors tenen dret a que se'ls comuniqui la transsició d'accions per si volen exercir el seu dret a adquirir-les.

  Obligacions:

  • Desbrossar almenys el 25% del valor de les accions en el moment de la subscripció.

  • El desembós del 75% restant en el termini d'un any.

  • Comunicar als administradors la voluntat de transmetre les seves accions, si aquest ho volgués fer.

  • Transmissió de les participacions: La llei de les S.A.L. limita la transició dels títols pertanyen al treballador amb una finalitat de limitar l'entrada de terceres persones alienes a l'empresa i d'aquesta forma perdre la qualitat de societat laboral. Si la transmissió es vol fer “Inter-vivos” tenen preferència: els treballadors no socis, els socis treballadors, els socis no treballadors, la societat i finalment les persones alienes a la societat. Si el soci vol transmetre els seus títols haurà de comunicar-lo per escrit els administradors; aquestes desprès de 15 dies hauran de comunicar-ho als treballadors no socis, si aquests en un termini de 15 dies no volen els títols els administradors comunicaren de la transició dels títols als socis tr5eballadors on poden tenir el pensament de comprar en un termini de 30 dies, si aquest tampoc les volen comprar passaren els socis no treballadors, i si aquest les volen la societat disposarà de 10 dies per quedar-se les accions i posar-les en cartera mitjançant la reducció del capital, i si aquest volen podran posar-les en disposició de terceres persones, alienes a l'empresa.

  5. CELEBRACIÓ DE LES JUNTES EN LES SOCIETATS ANÒNIMES I DE RESPONSABILITAT LIMITADA

  5.1. Celebració de les Juntes en les societats anònimes

  En aquesta juntes tots els accionistes tenen dret d'assistir-hi, en aquestes juntes es produeixen debats dels temes inclosos en l'ordre del dia.

  Abans de la Junta, l'accionista pot demanar informes relatius sobre els temes a debatre, així podrà adquirir coneixements de les qüestions en debatre i manifestar-se a traves del seu vot ja meditat.

  Quan aquest debat finalitza es produirà la votació ja esmentada, dels temes tractats , els acords es prenen amb la majoria de vots , encara que els Estatuts poden estar reforçats.

  Els acords i votacions han d'estar recollits en una acta per escrit, incloent-les en el llibre d'actes, aquestes actes han d'estar totalment aprovades per la Junta.

  Tota Junta abans d'estar celebrada ha d'haver estat convocada amb anterioritat, el encarregat de dur-la a terme serà l'Administrador/s, la convocatòria és publicada en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en algun diari de major tirada.

  Si els socis sol·liciten una Junta i el Administrador/s no vol, és preveu la convocatòria judicial, és quan demanen al jutge que la convoqui, aquest jutge en determinar la seva decisió també tindrà en compte l'opinió del Administrador/s i decidirà qui farà de president en la Junta convocada per ell.

  Potser possible que en algun cas es demanin un nombre d'accions mínimes, als socis, per poder assistir-hi a aquest Junta.

  5.2. Celebració de les Juntes en les societats de Responsabilitat Limitada

  Les Juntes són convocades per el Administrador/s, tot i que pot ser que un soci que representi almenys la dècima part del capital volguí convocar-la. A la Junta poden estar els socis de la societat, els acords es prenen amb la majoria dels vots (per votacions).

  Si el que es vol es modificar la societat hauran de votar en primera convocatòria les 2/3 parts de capital i en segona convocatòria les 2/3 parts del capital.

  6. IGUALTATS I DIFERÈNFIES ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA I LA DE RESPONSABILITAT LIMITADA

  • Igualtats: Les accions estan repartides per els socis segons la seva aportació del capital. Tenen una responsabilitat limitada. L'impost de societat és d'un 35%. Els socis tenen dret d'assistir a les Juntes, tenen els mateixos drets i característiques en la societat anònima i e n la de responsabilitat limitada. Per la constitució d'aquestes societats s'han d'inscriure en el Registre Mercantil i fer una Escriptura Pública.

  • Diferències: En el moment de la constitució la societat anònima ha de desembossar un 25% del capital, i en canvi en lla de responsabilitat limitada ha de desembossar tot el capital. El mínim de capital en les S.A. és de 60101.21 € i en canvi en la de responsabilitat limitada és de 3005.06€. Cada societat respon a cada Comerç i a la llei de cada societat, es a dir, o a la llei de les societats anònimes o a les de responsabilitat limitada. Els socis de la responsabilitat limitada no pot transmetre les seves accions a qui vulgui, a de pensar i comentar-li als seus administradors, cosa que els socis de la societat anònima no li fa falta, aquests poden transmetre les seves accions a qui voguin. També cal esmentat que la societat anònima te tres tipus de Juntes: Extraordinària, Ordinària i General.

  7. AVANTATGES E INCONVENIENTS DE L'EMPRESA INDIVIDUAL, SOCIETAT ANÒNIMA I SOCIETAT LIMITADA.

  • Societat limitada

  Avantatges:

    • No s'arrisca el patrimoni del cònjuge.

    • No s'arrisca el patrimoni personal.

    • Poden adquirir les participacions que vulguin sortir.

    • No existeix un nombre ni mínim ni màxim de socis.

  Inconvenients:

    • És una societat amb la negativa de noves incorporacions de socis.

    • No es poden vendre les accions a qui es volguí.

    • En el moment de la constitució s'ha d'haver desembossat la totalitat del capital.

  • Societat anònima

  Avantatges:

    • Les accions es poden transmetre lliurement.

    • Té personalitat jurídica pròpia.

    • No s'arrisca el patrimoni personal, ni el del cònjuge.

    • És una forma empresarial per al funcionament de les petites empreses.

  Inconvenients:

    • Li donen més importància al capital que als socis.

    • En el moment de la constitució el capital ha d'estar desembossat en un mínim del 25%.

  • Empresa individual

  Avantatges:

    • Pot resultar molt econòmic, donat a que no es necessari que es creï un personalitat jurídica diferent a la del propietari.

    • És la forma de poder desenvolupar una activitat mercantil que menys gestions i tràmits necessita.

    • És la ideal per les petites empreses.

  Inconvenients:

    • Els empresaris el quals tenen volum de beneficis, poden estar sotmesos a elevats impostos.

    • El patrimoni del cònjuge es pot veure perjudicat.

    • Respon amb el seu patrimoni personal a les deutes de l'empresa si ni hagués.

  8. TENINT EN COMPTE QUE L'EMPRESA QUE HAS DE CONSTITUIR SERÀ UNA SOCIETAT LIMITADA, FES UN QUADRE ON REFLECTEIXIS TOTS ELS PASSOS A SEGUIR PER A CONSTITUIR LA TEVA SOCIETAT, EXPLICANT L'ORGANISME ON HO HAS DE FER I QUINS SÓN ELS DOCUMENTS QUE NECESSITES PER A PODER FER-HO.

  El principat es tenir un capital, no inferior a 3005,06€, el qual s'ha de desembossar al principi, abans de constituir-la.

  Primerament haurem de fer l'Escriptura Pública davant del notari i presentar-la en el Registre Mercantil del domicili social, abans de dos mesos des de l'alta.

  S'ha d'identificar amb un nom el qual mai potser igual que un ja existent, seguidament d'aquest nom es tindran que posar les sigles S.L.

  Llavors ja podrem tenir una personalitat jurídica.

  Haurem d'acreditar les aportacions de capital sempre davant de notari, el qual autoritza l'Escriptura de la Constitució, aquesta acreditatiu consistirà en una certificació del dipòsit de les corresponents quantitats a nom de la societat en una entitat bancària, el notari ho tindrà que incloure en l'Escriptura.

  Cal esmentar que si les aportacions d'alguns socis no son de capital, també tindran que esta descrites en l'Escriptura de Constitució, que haurà de contenir: Les dades registrats, la valoració en € que se l'hi doni i la numeració de les participacions assignades en pagament.

  L'Escriptura de Constitució tindrà que tenir: La identitat de tots el socis, la voluntat d'aquest socis, les aportacions de cada soci totalment detallada, els estatuts de la societat, la determinació de la manera concreta que inicialment s'organitzarà l'administració, la identitat de la persona o persones que s'encarregaran de l'administració i a més a més els tractes que els socis decideixin tenir entre ells.

  Els continguts dels estatuts: L'activitat que integren comercialment, la data de tancament de l'exercici (si aquest no hi fos s'entendria que seria a finals del esmentat any), el domicili, el capital social (la divisió en nombres de les participacions), i la forma d'organització i administració.

  15
  Descargar
  Enviado por:Zeniaa
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar