Educación y Pedagogía


Pàgines web educatives


ÍNDEX

Pàg.

 • El sonido de la hierba al crecer ------------------------------------------------- 3

 • www.catedu.es/arasaac/ --------------------------------------------------------- 4

 • www. disfasiaenzaragoza.com ------------------------------------------------- 5

 • http://www.xtec.cat/dnee/index.htm ------------------------------------------- 6

Pagina web

El sonido de la hierba al crecer (blog)

Autor

Anabel Cornago

Tema a tractar

Autisme

A qui va dirigit

Va dirigit tant a pares com a professionals

Continguts

La pàgina conté un seguit d'activitats seqüències i classificades per:

 • Llenguatge

 • Socialització

 • Conducta

 • Cognitiu

 • Sensorial

 • Contes

Descripció

El blog conte una sèrie d'activitats per al desenvolupament dels infants amb autisme. L'autora del blog és una mare d'un nen amb el diagnòstic d'autisme. Ella, a través del seu blog ens narra el comportament que manifesta el seu fill, les dificultats que pot tenir i les activitats que realitza. Podríem dir que és una mena de diari on ens explica les seves vivències amb el seu fill i com anat treballant amb ell.

El blog està classificat per diferents continguts, on en cada es troben diverses activitats col·locades gradualment per el procés en què es treballa. En algunes activitats hi podem trobar vídeos i recursos d'on podem trobar els materials necessaris per dur a terme l'activitat.

Links

Podem trobar múltiples links

Observacions

Pot ser dificultós per alguns pares seguir les diverses activitats i el contingut de la pàgina pot ser massiu.

Pagina web

www.catedu.es/arasaac/

Autor

Sergio Palao

Tema a tractar

ARASAAC Portal Aragón de la comunicación aumentativa y alternativa

A qui va dirigit

Professionals

Continguts que hi podem trobar

En aquesta pàgina hi podem trobar pictogrames per descarregar tant en blanc i negra, com fotografies. També ens donen recursos multimedia per a la comunicació Augmentativa i Alternativa, com materials ja construïts amb pictogrames (ex: diferents taules de comunicació d'estudi, taules de pictogrames cançons, de menús, de contes, memoris, lotos, activitats de trobar la diferencia, per treballar vocabulari d'animals, menjar…). També i podem trobar altres recursos com bibliografia i enllaços a altres pàgines de recursos d'educació especial.

Descripció

La pàgina esta dividida en la presentació d'aquesta (Inicio), on hi ha una breu explicació de qui pertany la pàgina i les seves condicions d'ús (“Condiciones de uso”), en “Catalago” on ens mostres els pictogrames i fotografies d'un en un, “Descarregas“ on et pots baixar el pack complet de pictogrames, l'Apartat de comunicació augmentativa on pots trobar programes informàtics per a la comunicació augmentativa i alternativa, enllaços amb altres pàgines, bibliografia i una secció on es poden descarregar document d'experiències o projectes de com utilitzar els pictogrames de ARASAAC. També trobem un apartat de “materials” on hi pot trobar taules de comunicació i activitats amb els pictogrames. I per últim trobem l'apartat de “Herramientas Online “on podem construir aquí els nostres propis materials.

Links

Blogs de Educación Especial | Blogs Orientación | Blogs Audición y Lenguaje / Logopedia | Blogs de Tecnología | Recursos en la red | Software Libre | Centros Educativos | Páginas de Comunidades Autónomas | Símbolos y Signos | Distribuidores comerciales | Usuarios de C.A | Asociaciones de C.A | Revistas y artículos sobre C.A.

Observacions

Les activitats o materials no estan classificades per cap categoria o índex.

Pagina web

www. disfasiaenzaragoza.com

Autor

Tema a tractar

Web d'informació sobre els trastorns del llenguatge

A qui va dirigit

A les families

Continguts

Està dividit en els següents continguts:.

- què és la disfasia (concepte de disfasia)

 • Diagnòstic (centres on realitzen el diagnòstic)

 • Pictogrames (diversos recursos per treballar diferents continguts, com aliments, animals, accions...)

 • Contes adaptats

 • Articles relacionats amb la disfasia

 • Associacions de la disfasia

 • Bibliografia

 • Foros

 • Diferents materials per treballar la lectro-escriptura

Descripció

En aquesta pàgina web podem trobar de tot relacionat amb la disfasia. Els recursos que podem utilitzar són els diferents pictogrames (SPC, PECs, accions, pictogrames d'educació física, powerpoints, per treballar la demanda, continguts del Nadal en pictogrames, diferents pictogrames per treballar les accions, els aliments, diferents pictogrames per treballar els animals, els colors, els sons dels animals, ritmes, els transports, la roba , l'escola, les professions...) i també trobem fitxes i mètodes de lecto-escriptura

Links

La majoria de links que ens proporciona aquesta pàgina són recursos d'altres pictogrames, de jocs, contes i de dibuixos, entre altres.

Observacions

Trobem interessant aquesta pàgina pels recursos visuals que ens proporcionen. Ja que els pot treballar amb tot tipus d'alumnat.

La dificultat que i podem trobar és l'hora de descarregar depenent de quins materials.

Pagina web

http://www.xtec.cat/dnee/index.htm

Autor

Generalitat de Catalunya

Tema a tractar

Alumnat amb necessitats educatives especials

A qui va dirigit

Als professionals que treballen amb aquests tipus d'alumnat

Continguts

Aquesta pagina conté un seguit de eines, materials i activitats per a treballar amb alumnes de necessitats educatives especials.

Descripció

Esta dividida en pestanyes, així doncs trobem:

−> SATI DNEE: Materials de les sessions de treball TAC sobre la utilització de la tecnologia per l'atenció de la diversitat, l'alumnat amb necessitats educatives especials i la inclusió.

−> Taller de creació de materials: múltiples materials de diversos continguts de totes les jornades realitzades des de l'any 1999

−> Programaria: son diferents programes i materials

−> Fòrum

Links

Projecta Fressa

Programari Educatiu i Ajudes Tècniques per les persones amb Discapacitat motriu i auditiva Jordi Lagares.

CEAPAT

Base de dades de recursos del Centro Estatal de Autonomia Personal y Ayudas Técnicas.

Tecnoneet

Forum de Tecnologia educativa i atenció a la diversitat.

AraSAAC

Portal de l'Aragó sobre sistemes augmentais i alternatius de comunicació.

la Mosqueta

Portal d'apliacions per a nens amb NEE.

e-viacam

Ratolí de codi lliure control·lat amb la webcam. Funciona amb Linux i Windows.

Observacions

La pàgina es troba dins del xtec a escoles obertes, i finalment dins de l'apartat diversitat i NEE. Així doncs, podem dir que costa trobar la pàgina.

La seva classificació és per anys, per tant pot ésser complicat cercar els recursos que es volen.

5
Descargar
Enviado por:Lost
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar