Educación y Pedagogía


Organización de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria)


INTRODUCCIÓ

L'elecció d'aquest treball ha estat motivada pel poc coneixement que teníem de l'organització actual de l'ESO, doncs la que existia quan nosaltres vam realitzar els nostres estudis era totalment diferent. Es per aquest motiu que vàrem creure interessant aprofitar que havíem de fer aquest treball i que podríem disposar de tota la informació necessària dels dos centres on realitzem les pràctiques, per tal de conèixer i entendre millor l'actual organització.

Per tal de fer-nos una idea de com són aquests dos centres, en aquesta introducció, intentarem explicar, a trets generals, una mica el tipus d'alumnat que acullen i les infrastructures que disposen cada un d'ells.

Els dos centres, que analitzarem i compararem les seves organitzacions són els següents:

IES La G IES RM

Ens agradaria fer constància i donar les gràcies a les persones que ens han anat ajudant, aclarint tots els nostres dubtes i donant-nos tota la informació necessària, en cada un dels centres. Han estat en l'IES La G el Sr. GP, coordinador pedagògic, la Sr. TP, coordinadora del primer cicle d'ESO, la Sra. xxx, coordinadora del segon cicle d'ESO, el Sr. xxx, director, la Sra. xxx, cap d'estudis d'alumnes i el Sr. xxx, tutor. En l'IES RM el Sr. xxxx, cap d'Estudis, el Sr. xxx, tutor, la Sra. xxx, coordinadora pedagògica, la Sra. xxxx, coordinadora de primer cicle d'ESO i la Sra. xxxx, coordinadora de segons cicle d'ESO.

La tipologia de l'alumnat de cada centre es, a grans trets, el següent:

IES La G: L'alumnat que acull el centre es bastant diversificat. Aquest acull a tots els alumnes provinents de les poblacions de Ridaura, Besalú, Maià de Moncal, Argelaguer i alguns Carrers d'Olot. La resta d'alumnes els acullen altres centres d'Olot.

Pel que fa als cicles formatius, els alumnes arriben de tota la província de Girona.

IES RM: L'alumnat que acull el centre es bastant diversificat, provenint la seva totalitat de la zona urbana que envolta el centre. Aquests alumnes són bàsicament de classe mitja i una part important d'alumnes immigrants.

Els recursos i equipaments de que disposen ambdós centres són bastant similars, tot i que al L'IES La G a l'oferir més quantitat de batxillerats i cicles formatius han de disposar de més infrastructura. Tot seguit, a títol informatiu, es detallen els equipaments i recursos de que disposa cada un dels centres:

IES LA G: 43 aules de classe.

Laboratoris: física, química, ciències i anàlisis.

Aules especials: idiomes, informàtica, tecnologia i música.

Tallers: agrària, electrònica, automatismes, electricitat, maquines elèctriques, mecànica, moda i confecció, tecnologia, infermeria, CAD-CAM, delineació i dibuix i disseny.

Gimnàs i vestuaris.

Biblioteca.

Sala d'actes.

IES RM: 25 aules de classe.

Laboratoris: física, química i ciències naturals.

Aules especials: idiomes i informàtica. Tallers: 2 de tecnologia.

Biblioteca.

Sala d'actes.

El treball l'hem estructurat en dues parts. Una primera part on hem analitzat per separat l'organització de L'ESO de cada un dels centres, i una segona on hem comparat i valorat els dos centres.

ESO

A continuació es descriu l'organització de l'ESO en els dos centres.

IES LA G

Estructura:

El número de grups i d'alumnes per classe es el següent:

-. Primer d'ESO: 3 grups ( 27 - 28 al. ).

-. Segon d'ESO: 3 grups ( 27-28 al. ) + 1 grup repetidor ( 15-16 al. ).

-. Tercer d'ESO: 3 grups ( 27-28 al. ).

-. Quart d'ESO: 2 grups ( 30-31 al. ) + 2 grups ( 23-24 al. )

L'horari dels alumnes és:

Primer cicle d'ESO:

-Matins: de dilluns a divendres de 8:45 a 13:15, menys el dimecres que fan de 8:45 a 14:15, tenint esbarjo d'10:45 a 11:15.

-Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 14:45 a 16:45, el divendres de 14:45 a 16:15, tenint festa els dimecres.

Segon cicle d'ESO:

-Matins: de dilluns, dimarts i dijous de 8:45 a 13:15, menys el dimecres i el divendres que fan de 8:45 a 14:15, tenint esbarjo d'10:45 a 11:15.

-Tardes: dilluns, dimarts 14:45 a 16:45, dijous de 14:45 a 17:45, tenint festa els dimecres i divendres.

Crèdits comuns, crèdits variables i crèdit de síntesi:

Els crèdits comuns que s'imparteixen en aquest centre són els que el disseny curricular de l'ESO exigeix. S'adjunta taula del Disseny Curricular de l'ESO, del curs 2000/01 ( Veure annexa ).

Pel que fa als crèdits variables l'estructura es la següent:

Crèdits variables obligatoris: En trobem de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, ciències socials i matemàtiques. La finalitat d'aquests es que els alumnes durant tot l'any no deixin de fer aquestes assignatures i els professors disposin de tres hores setmanals de l'assignatura durant tot l'any.

Crèdits variables optatius: Cada trimestre s'oferirà als alumnes crèdits variables segons franges horàries. En cada una d'aquestes franges s'intentarà que hi hagi un crèdit variable de cada assignatura, combinant crèdits d'ampliació, nivell mig i reforç. En el primer cicle d'ESO disposaran de 8 crèdits variables, repartits en dos anys, mentre que en el segon cicle d'ESO disposaran de 14 crèdits variables, també repartits en 2 anys ( veure anexe 1 ).

Alhora d'escollir els crèdits variables, el centre reparteix als alumnes l'oferta segons la franja horària. Aquests escullen tres opcions segons la seva preferència. El centre entrarà les dades en un ordinador i aquest traurà uns primers resultats segons demanda de l'alumna i número de places. Aquests resultats seran revisats per els tutor que acabarà assignant als alumnes el que cregui que es més convenient per ells.

El crèdit de síntesi el realitzaran durant tota una setmana, normalment la d'abans de la Setmana Santa, menys els de quart d'ESO que l'aniran realitzant durant el primer trimestre en dies alterns.

Tractament de la diversitat:

Per tal de fer un seguiment, que afavorirà als alumnes en el seu aprenentatge, es realitzaran els següents desdoblaments:

Anglès: les dos hores que es realitzaran a cada trimestre, els grups es partiran en dos. Amb un aniran els que tenen un nivell més alt i en l'altre els que tenen un nivell més baix. Aquesta es l'assignatura on troben més diferències en quan a coneixements dels alumnes.

Ciències experimentals i tecnologia: De tres hores setmanals, dues seran de teoria i una de pràctiques. Les de teoria les realitzaran tot el grup junts mentre les de pràctica es separaran en dos grups, mantenint els mateixos alumnes que s'han escollit amb l'assignatura d'anglès.

De les assignatures de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques es realitzarà assistència individualitzada ( AIS ). Tan a primer, segon, tercer i quart d'ESO es faran dues classes de 8-10 alumnes.

Criteris de distribució dels grups:

A primer d'ESO alhora de realitzar els grups s'intentarà fer-los el més diversificats, tenint en compte els següents criteris: escola de procedència, expedient acadèmic i sexe.

A segon D'ESO hi haurà una classe de repetidor, d'uns 15-16 alumnes, que únicament realitzaran en comú amb els alumnes de segon d'ESO els crèdits variables optatius.

A quart d'ESO aquest any s'ha optat a que no hi hagués cap grup de repetidors. S'han fet dues classes de 30 alumnes amb nivell alt i dues classes amb 24 alumnes amb els de nivell més baix, més els repetidor repartits a les dues classes.

IES RM

Estructura:

En primer lloc cal dir que l'estructura dels grups és la següent:

-Primer d'ESO: 2 grups

-Segon d'ESO: 3 grups

-Tercer d'ESO: 2 grups

-Quart d'ESO: 3 grups

A segon i quart hi ha tres grups degut a que el centre fa repetir als alumnes que al final de cada cicle no superen el nivell exigit.

En total temin 10 grups formats per 30 alumnes per aula, en termes de promig.

L'horari dels alumnes és:

-Matins: de dilluns a divendres de 9 a 11 i d'11:25 a 13:15, tenint esbarjo d'11 a 11:25.

-Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 16 a 18 h, tenint festa els dimecres i divendres.

Crèdits comuns, crèdits variables i crèdit de síntesi:

Els crèdits comuns que s'imparteixen són els que el disseny curricular de l'ESO exigeix. Els crèdits estan repartits al llarg dels tres trimestres, evitant així que hi hagi un trimestre en el que el crèdit no tingui continuïtat. Per altra banda hi ha crèdits que ocupen 2 hores setmanals i altres que ocupen 3, el fet de que uns siguin de tres hores setmanals i s'imparteixi al llarg dels tres trimestres s'aconsegueix amb els crèdits variables obligatoris com s'explica més endavant. S'adjunta taula del DISSENY CURRICULAR DE L'ESO. CURS 00-01. (IES RM). VEURE ANEXE Nº 2

Pel que fa als crèdits variables l'estructura és la següent:

-Crèdits variables obligatoris: aquests crèdits estan enfocats per tal que els alumnes facin 3 hores a la setmana dels crèdits que el centre considera més importants. Així doncs crèdits comuns que en principi serien de dos crèdits passen a ser de tres. Aquests crèdits s'utilitzen per al tractament de la diversitat.

-Crèdits variables optatius: són crèdits dels que disposen els alumnes per la lliure elecció, cal matisar però que aquest nº de crèdits augmenta cada curs següent. Així doncs el primer curs poden triar un total de 3 crèdits, el segon i tercer curs 4 crèdits i l'últim curs, el quart, tenen 7 crèdits per triar. La raó per la qual l'últim curs hi ha més crèdits variables optatius, és la de facilitar a l'alumne triar els crèdits que li desperten més interès per als seus successius objectius.

Alhora d'escollir els crèdits variables els alumnes hauran de triar-ne tres, per ordre de preferència dins de cada franja horària. El tutor de cada grup assignarà a cada alumne els crèdits variables, tenint en compte la petició d'aquests i el que cregui ell que realment necessiten.

-Crèdits de síntesi: aquests crèdits es realitzen durant una setmana dins el tercer trimestre. Consisteixen bàsicament en realitzar alguna sortida i treballar diferents aspectes relacionats amb la sortida dins els crèdits comuns.

Tractament de la diversitat:

Per tal d'atendre la diversitat aquest centre utilitza els crèdits variables obligatoris. Així doncs com hem dit abans hi ha crèdits comuns que se'ls hi afegeix un crèdit variable obligatori, és en aquest crèdit, el qual comporta una hora més per setmana, on el grup es divideix en dos subgrups, un amb alumnes que necessiten reforç i un amb alumnes que necessiten ampliació.

Els crèdits comuns que se'ls hi afegeix un crèdit variable obligatori són:

-Primer d'ESO: Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Matemàtiques

-Segon, tercer i quart d'ESO: Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Matemàtiques

Ciències socials

Cal dir que el centre no disposa d'UAC però si que es pot dir que disposa d'ACIS per part de la coordinadora pedagògica del centre.

Criteris de distribució dels grups:

A primer d'ESO es fa una mescla total dels alumnes amb una distribució equitativa tenint en compte els següents criteris:

-Escola de procedència: es procura agrupar els alumnes procedents del mateix centre.

-Nivells: s'intenta que el grup sigui divers, es a dir meitat bons i meitat dolents.

-Sexe: es procura que siguin meitat nois i meitat noies.

-Entrevista amb el tutor de primària i revisió de l'expedient.

COMPARACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ DE L'ESO DELS DOS CENTRES ESTUDIATS

Un cop estudiats els dos centres no hem vist grans diferencies, ens trobem amb dos centres que tenen gairebé la mateixa organització. Tot i així hi ha diferencies puntuals alhora de d'impartir els cicles d'ESO i que comentarem a continuació.

Pel que fa al número de grups l'IES La G es superior degut a que les infrastructures i recursos del centre permeten acollir un major número d'alumnes. Al mateix temps això comporta poder tenir un menor número d'alumnes per grup.

Els horaris de cada centre estan dissenyats segons els recursos del centre i els avantatges que pot suposar per els alumnes. Mentre que l'IES RM ha realitzat els horaris tenint en compte que no disposa de servei de menjador i que l'alumnat procedeix de la zona urbana que envolta el centre, l'IES La G l'ha dissenyat pensant que venen alumnes amb transport públic de poblacions dels voltants d'Olot i de que la majoria d'alumnes utilitzen el servei de menjador, reduint el temps que disposen per dinar i d'aquesta manera poder finalitzar les classes una hora abans.

En els dos centres els crèdits comuns que es realitzen són els mateixos, es a dir, els que el disseny curricular de l'ESO exigeix. Les diferències venen amb els crèdits variables. L'IES RM opta per l'opció de tenir un major número de crèdits variables obligatoris per tal de reforçar uns determinats crèdits comuns mentre que l'IES La G prefereix un menor número de crèdits variables obligatoris i poder oferir als seus alumnes un major número de crèdits variables optatius.

Tan l'un com l'altre centre, per tal d'adjudicar els crèdits variables optatius que han escollit els alumnes, preval el criteri del tutor alhora de saber que és el més convenient per cada un d'ells.

Per últim comentarem el tractament a la diversitat que dona cada un dels centres. L'IES La G opta per un menor número de desdoblaments ja que te la possibilitat de poder fer dos grups de 8-10 alumnes per tal de donar un temari adaptat a aquells alumnes que tenen greus dificultats amb les assignatures de català, castellà i matemàtiques. L'IES RM per tractar la diversitat desdobla una hora a la setmana uns determinats crèdits comuns per tal de poder reforçar als alumnes més endarrerits.

L'ORGANITZACIÓ DE L'ESO
Descargar
Enviado por:Cesar Saiz
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar