Historia


Nucli romá d'Empúries


EMPÚRIES

1. Defineix els següents termes llatins:

Macellum: era un edifici situat al carrer principal, que tenia botigues interiors i exteriors. Comptava amb una cisterna pública que recollia l'aigua de la pluja.

Tabernae: era tot una sèrie d'habitacions que feien la funció de botigues actuals. Es trobaven a les zones més transitades, a banda i banda del carrer. Es tractava d'una sèrie d'edificis, i els pisos de dalt servien de vivenda per a diverses famílies treballadores.

Domus: era la casa romana, la qual constava d'un pati interior pavimentat amb mosaics i diverses habitacions per rebre convidats, dormitoris, menjadors...

Atrium: es trobava a centre de la domus, era un pati central, el qual s'acceia des del carrer a través d'un passadís. Era un espai obert i servia per donar llum a les habitacions situades al seu voltant. També comptava amb una cisterna que recollia l'aigua de la pluja.

Forum: era la part més important de la ciutat romana, d'on partien els carrers principals i el lloc on se situaven els edificis més emblemàtics. Era una plaça amb portes, que es tancaven a la nit i on les dones no podien entrar-hi. Els edificis que contenia eren de tipus comercial, administratiu i religiós.

Curia: era un edifici administratiu on es decidia la política municipal.

Insulae: era un tipus d'habitatge que constava de diversos pisos i servia per allotjar diferents famílies. Tenien un pati central entorn del qual es disposaven diverses estances. Els pisos constaven de poques habitacions que havien de satisfer més d'una funció. Per a la part que donava la carrer acostumava a haver-hi un pòrtic i els espais inferiors podien ser ocupats per indústries o botigues.

Kardo Maximus: era un dels dos carrers més importants de la ciutat, travessava la ciutat de nord a sud. Donava a la sortida.

Decumanus: també era un dels dos carrers més importamts de la ciutat, travessava la ciutat de est a oest. Donava a la sortida.

Amphiteatrum: era un edifici de forma ovoidal, fet de fusta, amb grades superposades per als espectadors, i que voltava un espai anomenat arena, on se celebraven diferents espectacles com ara combats de gladiadors, de feres, etc...

2. Posa la lletra corresponent a les següents frases de Titus Livi en el lloc on vagin millor:

a) Iam tunc Emporia duo oppida erant muro divisa. Unum Graeci habebant, alterum Hispani.

a) Ja llavors formaven Empúries dues ciutats separades per una muralla, una l'ocupaven els grecs i l'altra els hispans.

b) Tertium genus, Romani coloni ab divo Caesare post devictos Pompei liberos adiecti.

b) Un tercer poble fou el dels colons romans, que hi foren establerts pel diví Cèsar després de la desfeta dels fills de Pompeu.

c) Partem muri versam in agros (Graeci) egregie munitam habebant.

c) La part de la muralla abocada als conreus, la tenien molt ben fortificada.

d) Sed Graecum oppidum in mare expositum totum orbem muri minus quadrigentus passus patentem habebat.

d) De banda de mar, la sortida era totalment lliure per a tots. El motiu de la sortida era que als hispans, els feia peça el comerç dela grecs i el mercadeig i feia que la ciutat hispana estigués oberta als grecs.

'Nucli romá d\'Empúries'

3. Els arqueòlegs denominen neàpolis el segon nucli urbà grec d'Empúries. De quina paraula emprada per les fonts antigues et sembla que és antònima? Explica l'etimologia de totes dues paraules.

L'antònim de neàpolis seria Paleàpolis. La neàpolis correspondria a les actuals restes arqueològiques de la ciutat grega, que fundaren els comerciants grecs procedents de Focea, creant després un nou sector de la ciutat Neápolis, les restes del qual formen part de l'actual visita al jaciment arqueològic (ciutat grega).

Etimologia:

Paleo ve del mot grec palaios que significa vell, antic.

El mot nea fa referència a nou/nova.

Polis ve d'un mot grec i significa ciutat /població.

Per tant, neàpolis i paleàpolis fan referència a ciutat nova i ciutat vella respectivament.

'Nucli romá d\'Empúries'

4. Confecciona un fris històric sobre l'evolució d'Empúries des que es va fundar, aprofitant totes les dates anteriors i sabent que la resistència dels partidaris de Pompeu a la península Ibèrica fou eliminada per Cèsar després de la batalla de Munda, l'any 45 aC.

Segle

IX * Primer nucli de poblament indígena a la zona

VIII

VII * Contactes comercials dels indígenes amb etruscos, fenicis i grecs

VI * 1er assentament grec (Paleàpolis)

V * Creació del sector Neàpolis

IV * L'exèrcit romà desembarca al port d'Empúries

III

II * Instalació d'un campament militar romà

I * Transformació en una nova ciutat romana

* Batalla de Munda. Final de la resistència dels partidaris de Pompeu.

__________________________________________________________

I

II

III

5. Identifica els principals elements del nucli romà d'Empúries i aleshores, escriu el número corresponent del plànol dins els parèntesis que hi ha al costat de la definició que trobaràs més avall:

'Nucli romá d\'Empúries'

( 3 ) forum o centre administratiu i plaça de mercat, situada a la intersecció del cardo amb el decumanus principals. A Empúries hi havia els temples, la cúria i la basílica.

( 1 )murus que encerclava Empúries

( 8 ) cardo maximus o carrer principal, que anava de nord a sud.

( 9 ) decumanus maximus o carrer que es creuava al fòrum amb el cardo maximus, i que anava de llevant a ponent.

( 7 ) porta meridionalis.

( 6 ) palestra o lloc públic per als exercicis gimnàstics, per a la lluita, per al pugilat, etc...

( 2 ) amphitheatrum o edifici de forma ovalada amb grades superposades per las espectadors, i que voltava un espai anomenat arena, on se celebraven diferents espectacles com ara combats de gladiadors, de feres, etc...

( 5 ) insula o conjunt de cases contigües separat pels carrers. Aquestes cases eren per als habitants menys dotats econòmicament.

( 4 ) domus opulentorum civium o casa de ciutadans benestants. A Empúries, fins ara, s'han excavat dues cases d'aquesta categoria.

6. Al fòrum d'Empúries, els arqueòlegs hi van trobar una placa de bronze que, un cop restaurada, es conserva al museu. Interpreta-la.

L(ucio) * MINICIO * L(uci)

RVFO

AED(ili) * II(duo) * VIRO

QVUAESTORI

FLAMINI * ROMAE * ET * AVG(usti)

L(ucius) MINICIVS RVFVS

Luci Minici Rufo, aedil, diumvir, custo i flamini de roma menciona els càrrecs principals.

* Escriu els càrrecs municipals que hi són esmentats amb la breu explicació corresponent:

a) flamen : el màxim càrrec sacerdotal d'un municipi, encarregat de dirigir el culte a Roma i a l'emperador. Estava reservat als ciutadans benestants coma a culminació de la seva carrera municipal.

b) aedilis : magistrat encarregat dels assumptes financers.

c) diumvir :els duúmvirs eren dos magistrats municipals que desenvolupaven una funció semblant a la dels nostres alcaldes.

d) custos : magistrat encarregat del manteniment de les vies públiques, de l'abastament dels mercats, de l'organització d'espectacles, etc...

7. Tenint en compte les pregunts de l'exercici anterior contesta les preguntes que el plentegem tot seguit:

* Quina fou la carrera administrativa del ciutadà esmentat en la inscripció?

Aedil, magistrat encarregat dels assumptes financers.

* A quines deïtats, entre atres possibles, es retia culte en la comunitat romana d'Empúries?

La religió es basava en els deus del panteó olímpic, acompanyats de divinitats secundàries com semi-déus i heroïs. Hi havia un temple dedicat a Àrtemis Efèsia.

Retien culte a Asclepi, déu de la medicina, a Seràpis, déu d'Egipte. En l'àmbit domèstic, Demèter era la divinitat procreadora i protectora.

* Qui va pagar la placa amb la inscripció? Quin parentiu podem suposar que hi havia entre el qui va dedicar la inscripció i la persona a qui fou dedicada?

La va pagar el pare de Luci. Eren pare i fill i la va dedicar al seu fill.

* Quins són el nomen, el praenomen i el cognomen dels personatges que apareixen en la inscripció?

Praenomen: Luci

Nomen: Minici

Cognomen: Rufo

* Quin era el càrrec polític de la ciutat Romana equivalent al duúmvir?

Correspondria al actual càrrec d'alcalde.

8. Explica el recorregut de la visita arqueològica a Empúries:

Comencem la visita tot just aparquem l'autocar. Al pàrquing mateix, on hi ha unes restes d'excavacions d'una ciutat indígena, i aprofitant l'ocasió (ja que no ens entra amb la visita guiada) la Mar ens fa una breu introducció i explicació de la ciutat.

Comencem la visita guiada entrant a la ciutat grega (neàpolis) per una de les portes atravessant la muralla. Arribem al pati d'armes on la guia romana ens explica la descoberta arqueològica de diferents armes com catapultes... i on podem veure una escultura dedicada al déu esquelètic.

Passejant per la ciutat ens anem trobant diferents edificis, carrers, cases...

Un d'ells és el centre terapeutico-religiós (banys) on ens sorpren la curiositat de veure com una mena de taquilles, on els romans hi deixaven la roba.

Al llarg del trajecte la guia ens conta que hi habitaven aproximadament uns 2700 habitants amb cases molt petites. També podem observar que la ciutat té una estructura amb desnivells del terreny.

Arribem a la Factoria de Salaons on es deixava el peix que s'havia pescat i es preparava en conserva, posant capes de sal i de peix alternantivament.

Passejant anem observant una ciutat amb carrers molt desiguals, sense seguir cap estructura regular.

Ens dirigim cap a la ciutat romana on observem els banys, i ens expliquen el seu funcionament per escalfar l'aigua a partir dels forns. Els banys eren una de les parts de la ciutat més importants per als romans, ja que hi passaven moltes hores.

Observem la típica domus romana, i ens la imaginem com una gran casa de família de classe alta, ja que pel que ens explica la guia, tenien esclaus, moltes habitacions, banys... Al centre de la domus on trobem l'impluvium, el peristil...

Ens dirigim cap al fòrum i mentrestant observem una ciutat molt estructurada que parteix de dos carrers principals; el cardos maximus i el decumanus.

Arribem doncs, al fòrum , la part més important de la ciutat, d'on parteixen els carrers principals i se situen els edificis més importants. Aquesta plaça era fortificada a la nit i les dones no podien entrar-hi.

Sortim, finalment i després d'un llarg trajecte pel cardo maximus fins sortir de la ciutat per la muralla, on acabem fent-nos la foto de grup per guardar un bon record d'aquesta excursió.
Descargar
Enviado por:Aida
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar