Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Natación


CROL

Es l'estil que permet major velocitat, donat que posa en moviment, de forma continua, braços i cames en una alternança rítmica que no deixa espais buits.

'Natación'

- Posició del cos

Pla i alt. Posició totalment hidrodinàmica, alineació horitzontal i lateral.

La “cadera” ha de fregar la superfície de l'aigua. Més baixa que les espatlles.

Gir sobre l'eix longitudinal del cos i el moviment de les espatlles s'anomena rolido (sempre es fa pel cantó que respirem).

El rolido ens ajudarà en la propulsió i recuperació aèria, i en l'alineació lateral (girar uns 45º per costat, només pel costat de la respiració). Si no hi ha rolido hi ha molta resistèn-cia frontal.

Els nedadors estan girant constantment sobre l'eix longitudinal del cos.

- Moviment o `'batuda'' de cames.

En el crol, el moviment de les cames efectua part del treball del desplaçament o propul-sió. La propulsió que s'obté amb els peus es de un 10 % del total de desplaçament, la resta, el 90 % de la propulsió se efectua amb els braços.

Els peus juguen un paper molt important en el crol: són bàsics per mantenir l'equilibri de la posició del cos y fer contrapès del moviments d'aquest, produïts per la braçada alterna que originen els braços.

Las diferents parts de les cames de l'home reben l'impuls necessari per avançar. L'im-puls provocat pel moviment de les cames es constant i uniforme. És necessari que només surti de l'aigua el taló.

- Moviment elemental dels braços

Primer ens situem de peu dens de l'aigua i amb les cames una mica separades. Amb el cos flexionat cap a davant, amb els braços en la mateixa direcció i al cap dins de l'aigua i comencem amb un dels braços. La braçada és la mateixa, tant si es respira cap a un lloc que cap l'altre. Una vegada en la posició indicada, es farà pressió en l'aigua amb el palmell de la mà, el braç començarà a fer tracció cap al darrere, amb el colze lleugera-ment doblegant i respirant en el moment en que el braç passa a l'alçada de les cames. La pressa de l'aire durarà fins que el braç surti de l'aigua, després d'haver empès aquesta amb la mà i parts posteriors del braç y avantbraç.

Durant aquests moviments, el braç contrari estarà estès cap a davant, dins de l'aigua fent de suport al cos. No començarà el seu treball fins que l'altre braç hagi sortit completa-ment de l'aigua, que ho farà amb el colze doblegat i alt, col·locant-lo novament per davant del cap i a l'alçada del colze. El cap haurà tornat a la seva posició inicial, i l'aire es respirarà per la boca i pel nas. En la trajectòria fora de l'aigua, els braços continuaran en una línia el més recta possible, per la qual les mans passaran el més a prop possible de l'espatlla i entrarà a l'aigua per davant del cap i abans que l'espatlla.

- Respiració

Totes les fases de respiració tenen que efectuar-se per la boca, encara que en la fase de expiració que es realitza sota l'aigua es pot fer per la boca o pol nas.

- Coordinació

La batuda de cames serà de sis cops per cada cicle complet de braços. El nedador no haurà de lliscar cap avall, tindrà que inclinar el cap una mica cap a davant.

BRAÇA

Aquest estil necessita cert aprenentatge, comparant amb els restants estils de natació. És un estil que té considerables avantatges y també alguns inconvenients.

Avantatges: - El cos i les extremitats es mantenen sempre sota l'aigua; pel que existeix major marge de flotabilitat.

- La cara està dirigida en el mateix sentit que l'avanç, i els ulls sempre estan fora de l'aigua.

- El moviment de las extremitats es simètric, corregeix les malformacions esquelètiques.

Inconvenients : - Dificultat en la coordinació.

- Major resistència de l'aigua.

- La velocitat no és molt gran.

'Natación'

- Posició del cos

La posició del cos alterna cíclicament dues posicions:

-Màxima extensió: Braços en extensió per davant del cap, “cadera” alta i cames en extensió.

- Màxima flexió: Posició del cos inclinada, espatlles fora de l'aigua, braços i cames flexionades.

- Respiració

La respiració a l'estil de braça s'efectua agafant l'aire quan el cap surt a la superfície.

- Coordinació

El moviment dels braços és similar al de les cames. La coordinació es més difícil en l'estil de braça degut a que es requereix molta pressió per sincronitzar el moviment de las cames amb el dels braços ja que si no hi ha sincronització es provoca una frenada en el desplaçament, donat que la recuperació dels braços i de les cames s'efectua sota l'aigua. Mentre s'efectua el desplaçament, l'aire se expulsarà pel nas a sota d l'aigua.

ESQUENA

L'esquena permet major velocitat que la braça ja que posa en moviment els braços i les cames i recuperant els braços per fora de l'aigua. Per la major dificultat de coordinació dels moviments i per la major resistència a l'aigua que proporciona la posició del cos, no es tan ràpid com el crol.

'Natación'

- Posició del cos

Espatlles lleugerament més altes que la “cadera” (respecte crol)

“Cadera” alta per oferir menys resistència.

Aigua a l'alçada de les orelles i el pit surt de l'aigua.

El rolido sempre en diagonal: gir sobre l'eix longitudinal del cos cap al costat del braç que fa la flexió.

Extensió: com menys flexibilitat més rolido ha de realitzar.

Mirada en diagonal - amunt.

- Moviment de les cames

Per l'aprenentatge del moviment de les cames de l'esquena i en sec, la posició serà de semicostat, boca a dalt, mirant cap a dalt i els braços units per les mans i estirats per sobre del cap. Mantenint les cames juntes i rectes, i una mica elevades de terra, realit-zarem llavors un moviment altern amb les cames completament rectes.

- Moviment dels braços

Es pot dir que la vertadera braçada d'esquena és la més difícil de coordinar per arribar a un rendiment superior.

El moviment practicat amb el braç estirat és més difícil per qui no posseeix molta força a les espatlles i en els braços.

- Respiració

El cap ha de mantenir-se sempre fora de l'aigua i la respiració haurà que tindré una coordinació amb la braçada.

- Coordinació

El cap ha d'estar a la mateixa alçada que l'esquena i la barbeta en la mateixa línia. La cintura té que estar el més a prop possible de la superfície. Les cames hauran d'efectuar sis moviments per cada cercle complet dels braços.

PAPALLONA

L'estil de papallona és molt semblant a la del crol en la acció de braços y cames, amb la diferencia de que aquests es mouen simultàniament.

'Natación'

- Posició del cos

“Cadera” normalment alta.

El cap combina posició aquàtica i terrestre.

Transmissió de moviments ondulatoris des del cap als peus i dels peus al cap.

- Batuda de cames

Es flexionaran les cames enfonsant lleugerament els genolls. S'empenyeran cap enrere i cap a vall, amb el “empeine” del peu fins estendre completament la cama.

- Moviment dels braços

Partint de la mateixa posició que per els braços de crol, s'efectua el mateix moviment però amb els dos braços alhora.

- Respiració

L'aire s'agafarà durant la tracció dels braços, quan aquests han passat el pit i es troba a la altura de la cintura.

- Coordinació

Es refereix a la seva extremada dificultat. Per desenvolupar una papallona alternada s'ha de seguir aquesta secuencia: dos moviments de cames, braçada, dos moviments de ca-mes, braçada, i així successivament.
Descargar
Enviado por:Yasmina
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar