Tecnología Industrial


Moda


Tecnologia

Exercicis Unitat 3

2-Que és la moda? Posa alguns exemples de la moda actual entre el jovent de la teva generació.

La moda és l'ús de la roba amb una funció estètica.

La moda actual es basa en pantalons baixos i trencats.

3-Contesta raonadament les preguntes següents:

 • Cal seguir un procés tecnològic per elaborar una peça de roba? Ena cas afirmatiu indica els passos que cal seguir.

Si. Identificació del problema, selecció de la millor idea, projecte, construcció i avaluació.

 • Quan comença el disseny d'una peça de vestir?

Amb la identificació del problema.

 • Que té a veure un patró amb un disseny?

Que el patró és la representació gràfica del disseny.

5-Ordena cronològicament els passos següents que se segueixen en la confecció d'una peça de roba, un cop està acabat el disseny.

-Fer els patrons de cada una de les parts de la peça de vestir.

-Marcar i tallar les peces de tela a partir del patró

-Cosir les diferents peces tallades

-Cosir traus, botons, sivelles, cremalleres i complements.

-Planxar la peça acabada.

10-Explica el procés que se segueix a la industria per a confeccionar en sèrie moltes peces de vestir del mateix model.

Es dibuixen els patrons de les diferents parts que configuren la peça i després es cusen.

15-Com es diferencia la pell del cuir? Escriu un mínim de 5 objectes fabricats amb pell i 5 més fabricats amb cuir.

La pell és el material pur, i el cuir es la pell sotmesa al procés d'adobatge.

Amb cuir: Cinturons, pilotes, americanes, botes i jaquetes.

Amb pell: Timbals africans, jaquetes, pantalons, guants i barrets.

16-Contesta raonadament les preguntes següents:

 • Creus que es pot fer servir qualsevol tipus d'animal per a confeccionar peces de pell?

No, la dels animals que estan en perill d'extinció no es pot fer servir. Totes les demés si.

 • Per que cal adobar la pell?

Per aconseguir cuir.

 • Quan pot durar el procés d'adobatge en unes instal·lacions modernes?

Dura uns quatre dies.

 • Et sembla que amb el procés tradicional es tardava el mateix que ara per adobar la pell?

No, abans es trigava molt més, aproximadament 1 any, i ara es fa molt més ràpid, amb 4 dies ja està fet.

19-Indica algunes de les aplicacions dels teixits actuals en els camps com la medecina i els esports.

En el camp de la medecina actualment es fan moltes coses com: gases esterilitzades, les benes, l'esparadrap, les bates i les màscares per als pacients, personal sanitari i visitants del malalts.

En l'àmbit esportiu es poden fer també moltes coses com pilotes, ala delta, motxilles, veles, roba esportiva, fundes etc.

20-Escriu tota la informació que han de contenir els productes tèxtils segons la legislació vigent.

-Dades sobre la identificació del fabricant.

-Talla

-Composició del producte

-Normes de conservació.

23-Que s'entén per “control de qualitat” aplicat al tèxtil?

Verificar la qualitat de primeres matèries que fa servi l'empresa.

24-Explica quina és la funció d'aquests aparells en el control de qualitat de la industria tèxtil:

Porosímetre: Redueix l'acció de la pluja.

Dinamòmetre: Estira el fil fins que es trenca i mesura la força necessària per fer-ho..

Micròmetre: Indica el gruix en centímetres i mil·lèsimes de mm.

Perspiròmetre: Controla la descoloració

Abrasímetre: Mesura la resistència a l'abrasió

Torsiómetre:Determina la funció dels fils.

Xavier Angerri

Tecnologia

Resum Unitat 3

La moda

La moda és l'ús de la roba amb una funció estètica.

El disseny

-Identificació del problema.

-Selecció de la millor idea.

-Projecte.

-Construcció.

-Avaluació.

Els patrons

Representació gràfica amb les mides de cada una de les parts que componen la peça de vestir que s'ha dissenyat i que s'ha de confeccionar.

-Patró tipus: Primer sobre.

Tipus de -Patró prototipus: Patró tipus modificat.

Patrons

-Esclat: Talles

La confecció

Consisteix a fer les peces de vestir que els modistes han dissenyat prèviament.

-Fer els patrons de cada una de les parts de la peça de vestir.

-Marcar i tallar les peces de tela a partir del patró

-Cosir les diferents peces tallades

-Cosir traus, botons, sivelles, cremalleres i complements.

-Planxar la peça acabada.

Tipus de costura

- La basta: Serveix per ajuntar dues peces de roba més aviat grans.

- La vora: Doblec que es fa a l'extrem d'una peça de roba per donar-hi la llargada necessària o també perquè quedi ben acabada.

- El sobrefilat: Consisteix a fer uns punts directament sobre l'extrem d'una peça de tela que s'ha tallat perquè no es desfili.

Cosir botons

Al cosir botons hem d'acabar fent l'atacant, travessar dues o tres vegades amb l'agulla i el fil la part on s'ha donat les voltes amb el fil i tallant-ne després la part sobrant.

Tipus de punts

-El punt de basta: Consisteix a passar per sobre i per sota el fil d'una manera lineal i contínua.

- Repunt o punt enrere: Es tracta de començar cada passada reculant respecte al lloc per on acaba de sortir el fil.

- Sobrefil: Es fa servir per sobrefilar.

Confecció en sèrie

La confecció industrial permet fer moltes peces iguals al mateix temps.

Noves fibres i nous teixits

Microfibres: Fibres més fines i resistents que la mateixa seda. Microfilaments: Fils molt més prims.

La pell

El primer material utilitzat.

Per utililitzar-se, la pell s'ha de sotmetre a un tractament anomenat adob, que li confereixen unes característiques que fan que pugui ser apta per a la confecció i que, al mateix temps, en garanteixen la conservació. Aquest tractament la converteix en cuir.

El procés d'adobatge

- Etapa de ribera: Els processos que la componen requereixen una gran quantitat d'aigua.

- Etapa de l'adob: Consta de les operacions i els processos que transformen la pell en cuir. Diferents tipus.

 • Adob amb formol: Permet obtenir pells molt toves i de colors clars.

 • Adob amb oli: Olis de procedència marina. S'obté camussa que repel·leix l'aigua i que és molt fina, suau i flexible.

 • Adob vegetal: Extractes vegetals. Obtenir cuir per a soles de sabates i corretjam.

 • Adob al crom: És el més utilitzat. Sals de crom.

-Etapa d'acabat: Consta de les operacions que permeten aportar a la pell adoba .

Etiquetes dels productes tèxtils

Contenen:

-Dades sobre la identificació del fabricant.

-Talla

-Composició del producte

-Normes de conservació.

El control de qualitat

Verificar la qualitat de primeres matèries que fa servi l'empresa.

Teconolgia Unitat 3
Descargar
Enviado por:Xavier Angerri
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar