Biología, Botánica, Genética y Zoología


Microscopi, tuberculosis i lepra


C.EXPERIMENTALS

TREBALL BIBLIOGRAFIC

El microscopi, la tuberculosis i la lepra

Microscopi acústic: és el microscopi que visualitza un objecte de petites dimensions en detectar les variacions que una ona ultrasonora de freqüència superior a 1 GHz experimenta en interaccionar-hi. Aquest instrument fa ús de les característiques mecàniques diferencials de l'objecte per obtenir-ne una imatge visual. El seu funcionament és similar al del microscopi òptic. Un generador d'ultrasons fa el paper en que aquell feia la font lluminosa. La lent acústica, que consisteix en una interfície de forma semisfèrica entre dos medis diferents, que poden ser, per exemple un cristall de safir i aigua; les ones ultrasòniques planes, provinents del generador, travessen el safir i, en arribar a la interfície semisfèrica, es reflecteixen de manera que, en forma d'ones esfèriques, es focalitzen sobre l'objecte que les va reflectint.

____________________________

tuberculosis

Epidemiologia :

La tuberculosis: una infecció bacteriana.

La tuberculosis és una malaltia infecciosa crònica que pot persistir en el llarg de tota la vida. El Mycobacterium tuberculosis o bacil de Koch penetra per via respiratòria en l'organisme i s'instal·la en el teixit pulmonar que pot lesionar-lo de manera.

El contagi es produeix per la inhalació de gotes expectorades per tuberculosos en activitat o per ingestió de llet de vaca tuberculosa..

Evolució de la malaltia:

La malaltia sol començar per una lesió primària al pulmó ( xacra d'inoculació de Ghon), acompanyada d'una adenopatia satèl·lit, que constitueix el complex primari, el qual té tendència a la guarició espontània (pel resolució, diorosi i calcificació) mentre el malalt desenvolupa una immunitat específica. La malaltia progressa o quan és reactivat un focus antic a través de la disseminació local o de l'hematogena poden ser afectats altres òrgans (ronyons, meninges, esquelet, ...) la qual cosa dona lloc a la tuberculosis secundària.

Manifestacions clíniques:

Clínicament la tuberculosis primària no complicada no dona cap simptomatologia; per contra, la post primària dona una simptomatologia en diversa segons l'òrgan afectat. D'aquestes formes, la més freqüent és la tuberculosis pulmonar. Clínicament pot ser durant molt de temps totalment anodina (astènia, suor, febre, pèrdua de pes, tos productiva, cefalàlgies, etc.).

Anatomia patològica:

L'exploració física i analítica, la radiologia, la prova de la tuberculina i l'aïllament del bacil de Koch a l'esput permeten de fer-ne la diagnosi. Les complicacions més important són la formació de cavitats i les fístules broncopleurals i empiemes, l'hemoptisi, els vessaments pleurals, les bronquiectasis, etc.

Tractament:

El tractament de la tuberculosis pulmonar no difereix substancialment del de la tuberculosis extra pulmonar . Els medicaments més utilitzats són la isoniacida, la rifampicina, la estreptomicina, la pirazinamida, l'etambutol, l'àcid paraminosalicilico, la etionamida, la cicloserina, la kanamicina i la viomicina. El 90 % dels pacients són susceptibles de respondre favorablement a un tractament amb rifampicina i isoniacida durant 9 a 12 mesos, amb molt pocs efectes adversos. El major problema del tractament de la tuberculosis és l'abandonament d'aquest tractament als pocs mesos de l'inici.

Lepra

Epidemiologia:

La lepra és una malaltia produïda per la microbacteriàcea Micobacterium leprae.

Evolució de la malaltia:

La lepra lepromatosa és la més greu; l'organisme es veu envait de bacils. És més contagiós i es caracteritza per l'aparició de lepromes , nòduls vermells mal limitats i amb possibilitat d'ulcerar-se que apareixen en forma de plaques deformant la pell de forma difusa donant al rostre un aspecte lleoní i conformen els membre de manera paquidèrmica.

La lepra tuberculoide, poc contagiosa es caracteritza per la importància de les manifestacions nervioses. Les lesions cutànies són taques despigmentades o màcules rosades (léprides) de disposició anular i freqüentment infiltrades

Manifestacions clíniques:

Es caracteritza per lesions cutànies, nervioses, i viscerals que provoquen úlceres, anestesies localitzades i múltiples alteracions tròfiques. És un procés granulomatós de tipus contagiós i crònic d'incubació generalment molt llarga que es manifesta per petites taques anestèsiques cutànies, anomenades léprides.

Tractament:

Durant molt temps l'oli de “chaumogra” va constituir l'únic tractament de la lepra. Encara que aquest producte pot ser actualment útil les sulfones i els seus derivats, i algunes sulfamides, com la sulfadimetoxina, han transformat el tractament de la malaltia. Aquests medicaments permeten curar completament la lepra tuberculoide en alguns anys. La lepra lepromatosa pot quedar establerta mitjançant un tractament aplicat durant tota la vida.

Profilaxis:

Aquesta malaltia és pròpia dels països menys desenvolupats, on les persones no tenen una bona higiene personal i agafen tot tipus de malalties.

Per prevenir aquesta malaltia hom ha de tenir una bona higiene personal.

Bibliografia

ENCICLOPÈDIA CATALANA

GRAN ENCICLOPÈDIA LAROUSSE

ACTIVA MULTIMEDIA

22 TÈCNIQUES PER AL LABORATORI ESCOLAR
Descargar
Enviado por:Will18
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar