Trabajo Social


Métodos de investigación social


PASOS A SEGUIR PARA PLANTEAR UNA HIPÓTESIS

Tendremos como referencia a la hora de interpretar los ejemplos al barrio de la mina, ok?? Es decir, es la estructuracion del barrio de la mina lo que provoca que esten aislados, a partir de ahí echale imaginación contxita.

1. MARC TEORIC

Explicació científica, tema central L' urbanisme es generador d'exclusió social.

2. ESTRUCTURACIÓ :MODEL DÁNALISI

 • conceptes: (i indicadors, per ex:trasports, participacio...)

   • dimensió institucional : urbanisme centre(equipaments, transport..)

  periferia

   • dimensió social: integració(centre: unificació , vincles, participacio...)

  exclusió(aillament , oblid)

  3. HIPÓTESIS

  Participació ciutadania: la gent se sent ciudadana?

  (unificació dels conceptes, reduits a participació, d' aquesta manera creem les hipótesis i relacionar conceptes, teories , visions, etc.)

  Hipotesi: es una explicació temptativa de la realitat per plantejar una explicació versemblant.

  Aixó ens permet orientar el problema pq veiem des d'on surten i cap a on van aquestes relacions/problema i ens orienta sobre el que está pasant.

   • es una resposta/proposta sobre la pregunta que ens fem, on relacionem fets amb conceptes, conceptes amb conceptes, o fets amb fets.

   • Ha de ser validables, probable(de prova) traves de l'empirira i despres la consolidacio a de ser generalitzable.

  TIPUS D'HIPOTESIS:

  1) positiva: la que volem provar “l'urbanisme q surt de les propostes del moviment modern pot provocar procesos d'exclusió social”

 • negativa: anula l'anterior “l `urbanisme que surt de les propostes del mov modern no provoca procesos d'exclusio social”

 • alternativa: quines altres explicacions respecte a l'exclusió, per ex. Si no és l'urbanisme que pot ser sortir del sistema de referencia que hem creat, explicacions alternatives.

 • ESTRUCTURACIÓ DEL MODEL D'ANALISI

  Hipoteis(guies orientatives de la recerca): positiva, nul.la , alternatives. Es el control sobre els nostres valors, ideològies, intencions socials, política...

  TIPUS:

  1)DESCRIPTIVES: ens plasmen una realita, per ex, la població a crescut(creixement). Sobretot en estudis demogràfics.

  • D. Simples: atur “el atur esta creixent “, i poses el nº d'aturats

  • D. De comparaci-o: 2 grups, 2 spais, 2 temps/epoques..

  2) ANALITIQUES:

  • la relació entre dos o mes aspectes, fenomens, etc:

  simple: 2 elements estan associats ( relació asociativa)

  • quint tipus de relació:

  causal: entre la relació de causa i efecte entre dos o més variables. Si parlem de causalitat estem parlant d'una estructura de dependencia l'efecte depend de la causa

  cc socials la determinació/condicionaments, constrenyiments, conrrelacins que tenen a veure amb la relació causa- efecte:

  variables asuemix la funció operativa d' un concepte

  es pot mesurar, controlar, s'ha de poder operar amb ella. Les variables composen les hipótesis.

  1.variable depentent o v. Explicada: la que reb l'impacte. Perque l'objecte d'estudi per nosaltres és l'exclusió i l'hem d'explicar.

  H1: “ l'urbanisme determina l'exclusió”

  2. variable independent o explicativa: es l'urbanisme ( seria la causa)

  Si tens molts efectes te moltes variables explicades.
  Descargar
  Enviado por:Ekany
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar