Industria y Materiales


Metalurgia y siderurgia


 • METAL·LÚRGIA I SIDERÚRGIA

 • El procés metal·lúrgic

 • La metal·lúrgica, és el conjunt de processos que porten a l'obtenció de metalls. I la branca de la metal·lúrgica que es dedica a l'obtenció de ferro i els seus derivats es coneix com a nom de siderúrgia.

 • Els minerals

 • Els metalls es troben als minerals combinats químicament amb altre elements. Els compostos més comuns són:

  Compost

  Composició

  Òxids

  Metall + oxigen

  Sulfurs

  Metall + sofre

  Carbonats

  Metall + gas carbònic

  Per separa el metall d'altres elements, un procediment és la reducció que consisteix en combinar un mineral amb l'oxigen per tal d'aïllar el metall. I el contrari és l'oxidació, una combinació amb l'oxigen que genera un òxid. El carbó ha sigut el més utilitzat per a la reducció dels metalls, ja que té molta combinació amb l'oxigen i té molta energia calorífica.

  Un mineral està format per una part aprofitable i rica en el metall buscat anomenada mena, i per una altra de no aprofitable per ser molt pobra en metall, anomenada ganga.

  La riquesa d'un mineral s'expressa en % en pes de contingut de metall pur de les seves menes.

 • Els productes metal·lúrgics

 • Poden ser metalls purs o aliatges. Els més utilitzats són els següents:

  Els més utilitzats són els acers pel seu preu baix, ampli ventall de propietats mecàniques, encara que una tendència a la corrosió.

 • El ferro i els seus aliatges

 • Característiques del ferro pur:

  • Punt de fusió: 1539 ºC.

  • Color: blanc grisós.

  • Densitat: 7,87 g/cm3.

  • Propietats mecàniques: dúctil i mal·leable.

  • Altres propietats: bon conductor elèctric i fàcilment magnetitzable.

 • La solidificació del ferro

 • Les varietats al·lotròpiques del ferro són les diferents estructures cristal·lines diferents i cadascuna d'elles amb unes propietats determinades.

  Propietats de les diferents varietats al·lotròpiques del ferro:

  Varietat

  Magnetisme

  Solubilitat del carboni

  Interval de temperatures

  α

  Alfa

  Magnètica

  Molt baixa

  Fins a 750 ºC

  β

  Beta

  Poc magnètica

  Molt baixa

  De 750 a 900 ºC

  γ

  Gamma

  No magnètica

  Alta

  De 900 a 1390 ºC

  δ

  Delta

  Poc magnètica

  baixa

  De 1390 a 1539 ºC

 • Els aliatges ferro-carboni

 • Les constituents dels aliatges ferro-carboni són les diverses combinacions de carboni pur, carbur de ferro, grafit, etc., juntament amb la velocitat de refredament en el procés de solidificació i la proporció total de carboni de l'aliatge.

  Els constituents aporten diferents propietats als aliatges fèrrics.

  Diagrama d'equilibri ferro-carboni

 • Els productes siderúrgics: acers i foses

 • La forja consisteix a situar una massa sòlida de metall calent entre les dues meitats d'un motlle i aplicar-li esforços de compressió fins que adopta la seva forma. L'emmotllament, consisteix a introduir el metall en fase líquida a l'interior d'un motlle tancat i desemmotllar-lo un cop s'ha modificat.

  L'acer es forjable, en canvi la fosa no és forjable, i es pot emmotllar molt bé. Els elements d'aliatge, són aquells que s'afegeixen voluntàriament per millorar les propietats del material. Les impureses són elements químics que apareixen en el procés d'obtenció de forma involuntària.

  Classificació dels acers

  Contingut de carboni

  % de carboni

  Duresa

  Resistència

  Ductilitat

  Tenacitat

  Aplicacions

  Baix

  < 0,3

  Tous

  Baixa

  Alta

  Alta

  Carrosseries d'automòbils, bigues, tubs, làmines per a envasos...

  Mitjà

  De 0,3 a 0,6

  Durs

  Mitjan

  Mitjana

  Mitjana

  Rodes i carrils de trens, engranatges, cigonyals...

  Alt

  De 0,6 a 1,4

  Més durs

  Alta

  Baixa

  Baixa

  Eines de tall, molles, matrius i motlles...

  Les foses contenen el carboni en forma de carbur de ferro o en forma de grafit. Segons sigui la forma del grafit quan s'observa al microscopi, la fosa grisa pot ser: laminar, modular, esferoïdal.

  Classificació de les foses

  Tipus de fosa

  Propietats

  Aplicacions

  Blanca

  Molt fràgil, dura, i molt resistent al desgast. No es pot mecanitzar i no té ductilitat. Es forma quan es produeix un refredament ràpid.

  Cilindres dels trens de laminatge de l'acer.

  Grisa laminar

  Fràgil, poc resistent a la tracció però molt resistent a la compressió. Molt resistent al desgast. Bon esmorteïment de les vibracions. Molt barata.

  Bancades i estructures de màquines.

  Grisa mal·leable (nodular)

  Resistent, dúctil i mal·leable.

  Grisa dúctil (esferoïdal)

  Resistent, més dúctil. Propietats molt similars a les de l'acer. Bona resistència mecànica.

  Vàlvules, cossos de bombes, cigonyals, pistons i elements de màquines en general.

 • Siderúrgia: processos d'obtenció del ferro colat i de l'acer

 • Els compostos que formen el mineral es troben barrejats amb altres elements com la sílice, que caldrà eliminar en el seu procés d'obtenció.

  Els forns baixos utilitzen el carbó vegetal com a combustible i injectaven aire amb unes manxes. Degut a el seu poc poder s'obtenia una massa esponjosa del ferro amb escòria, que era extreta colpejant amb una massa.

  L'alt forn amb carbó de coc s'obtenia el ferro líquid, i s'introduïa en un motlle per donar-li la forma, però encara era fràgil i no podria ésser forjat. I llavors passa a l'aceria per a convertir-lo en acer.

  La reducció és el procés en que es separa el ferro amb l'oxigen.

 • Obtenció del ferro colat: l'alt forn

 • Les matèries primeres són el coc i la pedra calcària.

  El mineral de ferro aporta el ferro oxidat que reduït obtindrem en forma de ferro colat. L'oxigen es combina amb el carboni i surt per la part superior del forn.

  La pedra calcària es fa combinarà amb el silici del mineral i forma el principal component de l'escòria, que sura damunt del ferro fos.

  El seu procés d'obtenció es basa en la introducció de les matèries primeres per la boca superior del forn. El coc en combustió genera altes temperatures, juntament amb aire calent. El ferro colat es treu per un orifici i l'escòria per una altre una mica més elevat.

  El ferro colat obtingut a l'alt forn és un aliatge de ferro i carboni amb un contingut aproximat del 4 % de carboni el 2 % de silici i quantitats menors de fòsfor, sofre i oxigen. Aquest producte s'ha de sotmetre a una segona transformació abans de ser utilitzat industrialment. La segona transformació pot ser destinada a l'obtenció d'acer o de fosa.

  Alt forn amb instal·lacions annexes (recuperadors, col·lectors de pols i xemeneia)

 • Obtenció de l'acer

 • Cal descarburar el ferro colat que prové de l'alt forn, que consisteix a reduir el contingut de carboni.

  Per obtenir acer a partir de ferro hi ha dues instal·lacions diferents:

  El convertidor d'oxigen

  No hi ha combustió ni escalfament extern i cal introduir el ferro colat en fase líquida.

  El forn elèctric

  Hi ha una aportació externa de calor, per la producció d'un arc voltaic, cas en el qual la temperatura arriba als 3700 ºC.

 • Tractaments tèrmics

 • Els tractaments tèrmics consisteixen a sotmetre l'acer a uns canvis controlats de temperatura per tal de variar les proporcions dels seus constituents. Els més utilitzats són els següents:

 • El tremp

 • La martensita s'obté per refredament de l'austenita, el tractament consisteix en:

  • Escalfament de l'acer fins que tota la massa es transformi en austenita. Segons el % de carboni, la temperatura a què cal arribar serà més alta o més baixa.

  • Refredament ràpid per assegurar que tota la austenita es transforma en martensita.

  Velocitat mínima de refredament per a la transformació completa en martensita.

  Al acer no aliat (al carboni) entre 200 i 600 ºC/s.

  Al acer aliat 50 ºC/s.

 • El revingut

 • Augmenta la tenacitat, i que consisteix en escalfar una temperatura inferior als 723 ºC i un posterior refredament a l'aire.

 • La recuita

 • Disminueix la duresa i augmenta la plasticitat. Consisteix en un escalfament i un refredament lent. Segons la temperatura màxima del tractament i la velocitat del refredament es distingeixen diferents tipus de recuita:

  • Regeneració: per acers amb >0,6 % de C.

  • Globular supercrítica: per acer aliats i eines.

  • Globular subcrítica: Temperatura màxima inferior als 723 ºC.

  • Estovament: s'aplica a peces que no han estat trempades.

  • Contra acritud: eliminar l'acritud dels processos de conformació en fred.

 • El normalitzat

 • S'escalfa fins a la temperatura d'austenització i un refredament a l'aire. S'aplica amb acer de baix contingut de carboni que han estat deformats en fred o calent. S'eliminen les tensions internes produïdes per la deformació.

 • Tractaments d'enduriment superficial

 • Són elements que necessiten una elevada duresa superficial per evitar el desgast, i alhora un cert grau de tenacitat en el seu nucli de resistència als cops i els canvis bruscs d'esforços que han de suportar. Els més utilitzats són:

  La cementació

  S'envolta la peça amb un producte que afavoreixi la carburació i escalfi el conjunt a temperatures entre els 850 i 950 ºC, durant algunes hores i després es posa a un tremp i a un revingut la peça. Els més adequats són els que tenen baix contingut de carboni i els acers aliats amb crom, níquel i molibdè.

  La nitruració

  Endureix considerablement la superfície dels acers alhora que augmenta la resistència a la corrosió i al desgast per fregament. Consisteix a escalfar la peça acabada a una temperatura d'uns 500 ºC en un corrent de gas amoníac durant un període d'1 a 4 dies. Les peces després són sotmeses a un trem i revingut. La capa nitrurada sol ser d'uns 0,2 i 0,7 mm.

 • Classificació, designació i formes comercials dels acers

 • Classificacions dels acers

 • En funció del tant per cent de carboni

  Hipoeutectoides C < 0,89%

  Eutectoides C = 0,89%

  Hipereutectoides C > 0,89%

  En funció de la constitució

  Perlítics: normals.

  Martensítics: trempats.

  Austenítics: no trempats.

  Ferrítics: baix contingut de carboni.

  Amb carburs: per a eines de tall i indeformables.

  En funció de la composició i de les aplicacions.

  No aliats De base: no requereixen cap precaució especial.

  De qualitat: Resistència, d'aptitud per a la deformació,...)

  Especials: procés d'elaboració controlat per aconseguir una posició química molt exacta i unes propietats molt definides i invariades.

  Aliats De qualitat

  Especials: per a eines, construcció mecànica, rodaments, resistents a la corrosió i a l'oxidació en calent, per a la construcció metàl·lica i característiques especials

 • Formes comercials dels acers

 • Consisteix en solidificar-los i donar-los una forma adequada. Per a la solidificació hi ha dos procediments:

  • Colar-los en un motlle i deixar-los refredar. S'obté un lingot.

  • Colar-los en uns canals per on se'ls va donant una forma de barra de secció rectangular mentre circulen directament fins a la secció de laminatge.

  Les formes comercials que es donen als acers a les siderúrgies poden ser:

  • Productes semielaborats: lingot o desbast. No utilització directa, necessiten un canvi de forma abans de ser utilitzats.

  • Productes acabats: utilitzats per la indústria més o menys directament. Com ara es fan carrils, que s'utilitzen sense cap transformació prèvia

  Diferents formes comercials que presenten els acers quan surten de les indústries siderúrgiques es resumeixen en l'esquema següent:

  Productes acabats

  Productes plans Pla ample

  Llanta

  Platina

  Bobina Xapa

  Banda

  Fleix

  Productes llargs Filferro

  Barra Rodona

  Quadrada

  Rectangular

  Hexagonal

  Passamà

  Mitja canya

  Perfils Carrils

  Estructurals Angular o “L”

  En “U”

  En “T”

  En “I”

  En “H”

  Tubs Rodó

  Quadrat

  Rectangular

  9

  Temps

  AC3

  AC1

  Temps

  Temps

  AC3

  AC1

  Temps

  Temps

  AC3

  AC1

  Temps

  Temps Austenita

  AC3

  AC1

  Martensita

  Temps

  Cable d'alimentació

  Volta refractària

  Porta de colada Porta de càrrega

  Boca de sortida (colada) Material refractari

  Connexió elèctrica

  Suport fix

  Aigua

  Fums

  Fums

  depurats

  Aire calent

  Aire calent Fums

  Alt forn Depurador de fums Intercambiador Xemeneia

  de calor

  Introducció del ferro colat Introducció de la ferralla i Buita de la

  la calç colada d'acer

  Entrada

  d'oxigen i

  aigua

  Entrada de matèries primeres Toveres

  Deshidratació

  Sortida de fums a la purificadora

  700º

  Material refractari

  Reducció

  Canonada de forma d'anell

  1000 entrada d'aire calent

  Carburació Toveres

  1800º

  Fusió

  Sortida de l'escòria

  Sortida del ferro colat

  No aliats (al carboni)

  Acers

  Aliats

  Aliatges

  Ferro + carboni

  Blanca

  Foses Laminar

  Grisa Esferoïdal (dúctil)

  Nodular (mal·leable)

  Perlita

  +

  Ferrita

  Austenita

  Temperatura

  ºC 1r 2n 3r 4t Punt eutèctic

  • Líquid

  Líquid

  +

  Austenita Líquid + Cementita

  1130 Austenita

  Austenita +

  + 900 Cementita

  Ferrita 723

  Perlita + Cementita

  0

  0,89% 1,76% 4,3% 6,67% de C

  Acer Acer Fosa Blanca Fosa Gris

  Hipoeutectoide Hipereutectoide Hipoeutèctica Hipereutectèctica

  Diagrama de solidificació del ferro pur

  Temperatura

  1600 Fase líquida

  1539

  Ferro delta (cúbicas centrades)

  1390

  Ferro gamma ( cúbiques de cares centrades)

  900

  Ferro beta (cúbiques centrades, no magnètiques)

  750

  Ferro alfa (cúbiques centrades, magnètiques)

  500

  10 20 40 50 60 90 Temps (minuts)

  Ferros No aliats (al carboni)

  Fèrrics Acers Aliats

  Foses

  Coure (Cu)

  Alumini (Al)

  Plom (Pb)

  Purs Estany (Sn)

  Productes Zinc (Zn)

  Metal·lúrgics Níquel (Ni)

  Crom (Cr)

  No fèrrics

  Llautons

  Bronzes

  Aliatges Aliatges lleugers (A base d'alumini)

  Aliatges ultralleugers (A base de magnesi)

  Altres aliatges (A base de titani i níquel)

  Mineria Metal·lúrgica Indústries

  metàl·liques

  Objectes i articles metàl·lics

  Mecanització o conformació

  Metall útil per aplicacions industrials

  Afinament (per mitjans tèrmics o elèctrics)

  Metall en brut

  Obtenció (per mitjans tèrmics)

  Mineral enriquit

  Enriquiment (normalment per mitjans mecànics)

  Mineral

  Extracció

  Mina
  Descargar
  Enviado por:Javi
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar