Arquitectura, Obras y Construcción


Metalls


**METALLS

*PROPIETATS

1.Propietats mecaniques:

-soldabilitat: unio coatomica entre dos elements.

-tenacitat: Facilitat de treballar el material.# fragilitat.

-resist. a tracció: molt elevada, tb treballen bé a compressió, modul young, assaig en forma de barres, trebem le lf lr.

-resist a tallant: 60% resist a tracció.

-resist a fatiga:

-deformabilitat. Soporten grans deforacions abans no trenquen, de, dp, ductilitat mal.leabilitat.

-acritut: amb deformacions augmentem capacitatrs resistents.

-duresa: capacitat d'opusarse s deformació superficial, escales Brinell,Rockwell i Vickers.

2.Propietrats electriques:

-Conductivitat.

-Resistivitat

3.Propietats tèrmiques:

Bons conductors de calor, es deu a la disposió dels àtoms, varia amb temperatura.

-Dilatació: degut a la temp. Coeficient dilat. Lineal, ens medeix la variació de la unitat de longitud quan la temp. Augmenta 1ºC. En aliatges coef. molt diferents, en alguns 0.

4.Propietats Quimiques:

-oxidació: Deguda a l'oxigen. Barrera protectora.

-corrosió: agents quimicas sobre metalls,progressiva cap a l'interior, vehicle aigua.

*SIDERURGIA

El ferro ocupa 5% de l'escorça, però pq sigui útil els minerals han de tenir més del 20% d'aquest metall.

-Mena és la part útil

-la ganga part inutil.

Principals menes són oligist, pirita, hematites i limonita.

El ferro te Pat.55,89, dens. 7-8, fusió 1539ºC.

Els materials siderurgics principals son el ferro dolç i els ferroaliatges.

1.ferro dolç: impureses+ferro+ menys del 0.03% de carboni. le 2200, treballable dúctil i soldable, Rt 4000, no se'l pot trempar, fusió a 1700, dens. 7,9.

2.ferroaliatges: ferrocarbonis i ferrometalls.

2.1ferrocarbonis: conte carbó com aliatge del ferro.

-fossa: mes de 1,7% de carboni. només adquireix forma en estat líquid, dur i fràgil. Rt 2000 i com excepció Rc més gran. No es pot forjar i soldar costa molt. Amortigua vibracions i és el que menys es rovella pq és el que menys es corroeix. Dens. 7,1,fusió 1200.

-acer: menys de 1,7% de carboni, dens.7,8, fusió 1500, es pot forjar en calent i es pot soldar, accepta trempat, Rt 4500 i pot arribar fins 16000

*ACER

2 tractaments:

1.Termics:

-tremp: escalfar i refredar rapidament. Més le,rt i d. Menys tenacitat i dilatació.

-Recuit: escalfar i refredar lent. Elimina les tensions internes el que ajuda a augmentar ductilitat, duresa i resistencia.

-Revingut: tremp+recuit. Augmenta d,resist, le. NO fa variar tenacitat ni dilatació.

-Cementació: elevada temperatura 900º i refredament lent. Augmenta més la duresa que en els anteriors sense baixar la tenacitat.

-Nitruració: enduriment superficial.

-Mal.leabilització: escalfat entre 800-1000ºC. Major possibilitat de deformacions elastiques

2.Mecanics:

En tots interve la temperatura pero l'acció mecanica es major.Augmenta la tracció, la duresa i el limit elastic i disminueix tenacitat i allargament per dilatació.

-laminació: s'aplanen les lamines al ferles passar enmig de dos cilindres d'hacer.

-forja: donar cops al ferro en calent, li donem la forma que volem.

-trefilat: procés d'estirat.

*FORMES COMERCIALS

El trobem en tres formes: brut, semibrut i transformat.

1.brut: lingots i hacer líquid. S'han de transformar.

2.semibrut: s'obte per laminació o per forja. Hi ha llargas i plans.

3.transformats:

3.1llargs perfils. Perfileria estructural metal.lica fabricada per laminació en calent. Hi ha perfileria especifica per vies de tren, ttractament especific. Hi ha perfileria d'obertura o tancaments. Diferents caracteristiques, formades en fred. le menor al le de l'hacer laminat en calent.

3.2llarga barres. Obtingudes per laminació en calent

3.3plans xapa: xapa negre, planxa i banda.

3.4plans fleix.

*ALITAGES AMB L'ACER

-carboni: aug. Rt i Le.

-manganés: aug. Rt i Le, tremp, tenacitat i duresa al desgast. Es necessita menys que en carboni.

-silici: aug. Le, Rt, R fatiga i millora possibilitat de tremp.

-fosfor: = C pero disminueix punt de fusió de l'hacer. Aug R corossió.

-niquel: Aug. Rt i Le. El metall es fa més tenaç, menys capacitat de corrossió. Util per peces que suporten traccions i compressions. Fa l´hacer inoxidable. Aug punt de fusió.

-crom: aug. Rt. Converteix l'hacer en inoxidable. Sovint es combina hacer+ni+cr. Ha de tenir més del 12% de crom, auqest aporta una capa protectora d'oxid cromic que es autoregenarable, important que sigui continua. El de millor qualitat es 18/8.

-coure:disminueix corrossió. Aug Rt i Le.

-cobalt:hacer inatacable per agents corrossius.

*COURE:

-s'obte a partir de sulfurs, carbonats i oxids.

-Bona conductivitat termica, bones qualitats quimiques ja que el seu oxid el protegeix.

-Tenaç. Es pot laminar en fred, es pot sotmetre a trefilat.

-Maleable pero menys ductil que el ferro.

*TITANI:

-dens.4.5, Rt 5000, possibilitat d'aconseguir làmines molt primes.

-Elevada resistència a la corrossió. Dificil obtenció.

*Zinc:

-combinat com a cabonat i sulfur.

-Resistencies baixes però un cop laminatr arriba a 2000 i augmenta la duresa.

-S'utilitza com a protector del ferro mitjançant corrent electronica, galvanitzat.

*PLOM:

-es troba en carbonats(cerusita) i sulfurs (galena).

-Dens, tou, ductil, Rt 200.

*ALUMINI:

-mineral principal Bauxita (oxid).

-Dificil soldadura.

-Ductil, maleable,poc dens, lleuger

-Es poden aconseguir lamines molt primes, perifls per extrusió.

-Resistent a la corrossió, autoprotegit. Rt3000. Bon conductor termic i electric.

-Es deforma per termofluencia.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar