Geografía


Medi, la societat i les ativitats humanes


Tema 1: El medi i la societat: un equilibri difícil

*Recursos naturals

Recurs: Es tota matèria o energia que podem obtenir a partir del medi ambient físic i que serveix per satisfer les ostres necessitats biològiques i socials.

R. renovable: Es renoven al mateix temps que es consumeixen. Sol, Aigua, Vent, etc.

R. no renovable: No es renoven al mateix temps que es consumeixen. Petroli, Carbó, etc.

Distribució: La distribució dels recursos es desigual, ja que es el resultat d'un llarg procés

Geològic. Un país gran no te perquè tindre molts recursos.

Rússia, Canadà, EE.UU. i Austràlia tenen reserves minerals importants.

Xina i Brasil, no estan tan ben assortits.

*Dos factors que limiten la producció agrícola són l'aigua i la terra.

Aigua: Només el 2'5% d'aigua de la terra es potable (incluint el gel) i el 1% es per al nostre

Consum.

Problemes: Contaminació i disponibilitat.

Usos de l'aigua dolça: 75% Agrícola, 20% industrial i el 5% domèstic

Terra: El 22% de la superfície continental es adequada per a l'agricultura moderna.

*Degradació del sòl i contaminació de les aigües continentals.

Degradació del sòl: - Incendis

- Sobre explotació agrícola

- Desforestació

- La indústria ðContaminació

- La acció humana

- Sobrepastura

Conseqüència: “Desertització”

Zones problemàtiques: Àrea del mediterrani i Àsia meridional.

Contaminació de l'aigua: - Residus urbans, industrials i agrícoles.

*La desforestació dels boscos humits

S. Primari = 8% 100 ð 360 8 · 360 = 28'8

S. Secundari = 50% 8ð X 100

S. Terciari = 42%

La destrucció dels boscos tropicals

Els boscos tropicals regulen el flux de l'aigua, regulen el clima i produeixen oxigen, proporcionen fusta i llenya per cremar.

En moltes zones es cremen boscos per destinar el terra a l'agricultura.

Zones: Mèxic, Colòmbia, Brasil, Congo, Madagascar i Indonèsia.

*Els recursos minerals

L'explotació dels recursos minerals segueix quatre passos fonamentals:

- Exploració

- Extracció

- Concentració

- Refinament

Els recursos minerals que coneixem, s'estan esgotant a un ritme molt accelerat.

El temps d'exhauriment, es el temps que tarda a utilitzar una certa porció -generalment 80%-.

Problemes: -L'extracció necessita molta energia

-Son recursos no renovables

-Tenen in fort impacte ambiental

-Escasegen alguns minerals

Quan s'arriba a aquest límit hi ha quatre possibilitats: - Reduir

- Reciclar, Reutilitzar

- Trobar-ne un substitut

- Prescindir d'ell

*Recursos energètics no renovables

- Petroli

- Carbó

- Gas natural

*Els desastres naturals

Fenomen natural: Son els que es donen de manera natural.

Riscos naturals: Esta associat a la presencia humana, afecten a les persones o als béns que valorem.

Si el fenomen es manté dins d'una banda de tolerància, serà considerat fenomen natural; si supera un determinat llindar, passarà a considerar-se un risc.

*Tipus de recursos energètics renovables

Energia hidroelèctrica: Es genera quan l'aigua genera un canvi brusc de nivell; la força que produeix fa moure unes turbines que gràcies a un generador transforma en energia.

Energia solar: Es basa en la instal·lació de cel·les fotovoltaiques que converteixen la llum en energia calorífica.

Energia eòlica: El vent mou directament unes turbines per generar energia.

Biomassa: Les restes de materials orgànics, les converteixen en combustible.

Energia geotèrmica: Es produeix mitjançant el calor de la terra.

Tema 2: Les activitats humanes i el medi ambient

*La terra con a ecosistema:

Biosfera: Es un mantell que s'estén des de les profunditats dels oceans, fins a uns 15 Km. Per sobre de la superfície terrestre.

Ecosistema: Es un lloc determinat de la terra que es caracteritza pel clima, per la seva distribució, per les espècies que hi conviuen, etc.

*Les produccions agrícola i ramadera

Tipus d'activitats agrícoles:

- El sistema agrícola de subsistència. Té per finalitat garantir els aliments mínims suficients

als membres d'una comunitat.

  • El sistema agrícola de mercat. És propi dels països desenvolupats.(Tecnologia, etc.)

Revolució verda: La rev. Verda representa una millora dels aliment i de qualitat de producció ja que es va millorar la maquinari. Va haver un temps en que a producció era mes gran que la demanda.

Paisatge -Natural

-Humanitzat -Rural

-Urba -Industrial

-Residencial

Paisatge urbà: On te lloc la indústria. (ciutat)

Paisatge rural: On te lloc l'agricultura. (poble)

Paisatge rururba: Es un paisatge urbà i rural a la vegada, paro es difícil de classificar.

*La producció industrial

Els factors de localització industrial en un territori:

- Disponibilitat de recursos naturals

- Disponibilitat de ma d'obra

- El mercat

Parc tecnològic: Son polígons industrials on tenen la tecnologia punta. Estan a prop de les universitats.

*El mar, una font de recursos alimentaris

Problemes dels mars: -Contaminació -urbana

-Industrial(petroli, nuclear)

-Sobrepesca -peril d'extinció

-Pesca de peixos petits(alevins)

-Tècniques de pesca(xarxes)

Possibles solucions: -Agricultura marina(criaders de peixos)

-Prohibició de pescar alevins

-Control de xarxes i de tècniques de pesca

-Establiment de quotes

-Lleis contra la contaminació

-Construcció de depuradores

-Parades ecològiques(veda)

-Polítiques globals a nivell mundial

*Les activitats turístiques

El turisme de masses:

*Els riscos associats a les activitats productives:

Desgast ecològic: Es el deteriorament progressiu a un ecosistema provocat per l'entrada de substàncies contaminats.

*Alternatives i futur: per un desenvolupament sostenible:

Sostenible: Significa que es segueix produint paro sense danyar el medi ambient.

*El mar, una font de recursos alimentaris

Problemes dels mars: -Contaminació -urbana

-Industrial (petroli, nuclear)

-Sobrepesca -perill d'extinció

-Pesca de peixos petits(alevins)

-Tècniques de pesca(xarxes)

Possibles solucions: -Agricultura marina(criaders de peixos)

-Prohibició de pescar alevins

-Control de xarxes i de tècniques de pesca

-Establiment de quotes

-Lleis contra la contaminació

-Construcció de depuradores

-Parades ecològiques(veda)

-Polítiques globals a nivell mundial

*Les activitats turístiques

El turisme de masses: El turisme de masses provoca uns efectes considerables a nivell:

- Econòmic

- Social

- Geogràfic

- Ambiental

El turisme es va començar a desenvolupar-se a la dècada del 1960.

*Els riscos associats a les activitats productives:

Desgast ecològic: Es el deteriorament progressiu a un ecosistema provocat per l'entrada de substàncies contaminats.

*Alternatives i futur: per un desenvolupament sostenible:

Sostenible: Significa que es segueix produint paro sense danyar el medi ambient.

Principis bàsics: - Respectar i conservar la comunitat de vida.

- Millorar la qualitat de vida dels éssers humans

- Conservar la vitalitat i la diversitat de la terra.

- Minimitzar l'exhauriment dels recursos no renovables.

- No sobrepassar la capacitat de carrega de la terra.

- Canviar les actituds i comportament de les persones

- Fer que la societat tingui cura del medi ambient.

- Crear una aliança global.

*La població:

El concepte de població, les seves característiques i el càlcul de població:

Població es el conjunt de persones que habiten ren un territori.

Característiques: - Volum de població ! (censor de població, padró municipal).

- Distribució (densitat) ! La distribució es molt desigual

- Estructura per edat, sexe i estructura professional.

- Dinàmica (moviments)

*Un cens és la llista de tots els habitants d'un país en un període determinat, i conte dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social.

Zones mes poblades de la terra: Sud Àsia (Índia), Japó, Xina (Oriental), Indonèsia, zones properes al mar i les zones dels grans deltes i rius.

Zones deshabitades: Deserts, zones fredes i zones equatorials.

Distribució de la població a Espanya, Europa i Catalunya.

*Les zones mes poblades d'Europa:

- Eix que va des de Anglaterra, Bèlgica, P.Baixos, França (nord), Zona industrial de Itàlia.

- A nivell secundari: La resta d'Europa.

Zones mes despoblades:

- Zones muntanyoses.

Pràcticament deshabitada: Nord de Rússia.

*Les zones mes poblades d'Espanya:

- Zones costeres: Galícia, País Vasc, Catalunya, València i la zona de Màlaga i Cadis.

- Les zones de mes població: Madrid i Barcelona.

- Zones mes despoblades: El centre d'Espanya.

*A Catalunya la població es concentra a Barcelona i a la costa. La zona mes despoblada es la de d'interior.

El creixement de la població:

Actualment hi ha uns sis mil milions d'habitants al nostre planeta, el creixement es rapidisim. El problema mes greu es el dels Recursos i l'efecte sobre el medi ambient.

Creixement: - Vegetatiu o natural (Natalitat - Mortalitat)

- Migratori (Immigrants - Emigrants)

*Els països rics diuen que els països pobres han de reduir la natalitat i els països pobres diuen que això no passaria si es millores el nivell de vida.

Dinàmica de la població:

Moviment natural: (natalitat i mortalitat)

Moviment migratori (immigrants i emigrants)

Taxa de natalitat = Nº total de naixements en 1 any = TOTAL · 1000= 0/00

Total de població

Taxa de mortalitat = Nº total de defuncions en 1 any = TOTAL · 1000= 0/00

Total de població

Taxa de creixement natural = Taxa de natalitat - Taxa de mortalitat

El model de transició demogràfica:

Es una teoria que explica l'evolució de la població a Anglaterra i a Europa. De com passa de una situació de creixement nul a un nivell de creixement també nul.

Etapes:

- Regim demogràfic antic: Arriba fins a la Rev. Industrial. Natalitat !, Mortalitat !.

- L'explosió demogràfica: 1750-1800. Natalitat !, Mortalitat !.

- Reajustament demogràfic: Natalitat !, Mortalitat !. La classe mitjana va ser la primera en

deixar de tenir fills.

- Regim demogràfic nou: Natalitat !, Mortalitat !.

*La majoria dels països subdesenvolupats estan en la primera fase, la mortalitat s'ha reduït gràcies a les ajudes internacionals.

*La situació de Catalunya:

La natalitat es molt baixa 9 0/00

Causes: -La incorporació de la dona al mon del treball

-Les parelles cada vegada es casen mes tard degut a motius laborals i professionals

-Cada vegada hi ha mes planificació familiar

-Desig de gaudir d'un nivell de benestar

-Consum, etc.

Les tres causes mes importants de la mortalitat son: El càncer, accidents de cotxe i malaies cardiovasculars.

L'esperança de vida es mes gran per a les dones que per al homes (accidents de cotxe,...)

Estem arribant al límit biològic. L'augment de les pensions augmenta el nivell de vida de la gent gran, en el futur es produirà un envelliment de la població.

Les formes de les piràmides:

Es poden classificar en dos tipus:

-En forma de triangle (pertany a un país subdesenvolupat)

-En forma de campana (Pertany a un país desenvolupat)

En una piràmide s'han de veure les entrades i les sortides:

Entrada: -Guerra

-Epidemia

-emigració

Sortida: -Baby Boom

-Inmigració

Estructura socio-profesional de la població

Població activa: Son tots aquells que treballen o que busquen treball.

Població inactiva: Joves estudiants, jubilats, mestresses de casa, rendistes, etc.

Població activa: -Sector primari: Pesca, agricultura, ramaderia, etc.

-Sector secundari: Fabriques, indústries, etc.

-Sector terciari: Serveis (no produeixen mercaderies productes).

-Sector quaternari: Serveis de mes alta categoria (financers, banquers).

*Les migracions:

Son desplaçaments de població d'un lloc a un altre.

Emigració: Parlem d'emigració quan la gent s'en va d'un lloc a un altre.

Immigració: Parlem de immigració quant la gent ve cap aquí.

Conseqüències:

País d'origen ! Disminució de la població, envelliment, baixa natalitat, predomini de dones,

No hi ha atur, entrada de divises, etc.

País on arriben ! creixement de la població, augmenta la mà d'obra, rejoveniment de la

població, creix l'economia, problemes culturals i racials, etc.

Conseqüències per qui emigra: Llengua, cultura, religió, etc.
Descargar
Enviado por:Pedro Perez
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar