Ingeniero Técnico Forestal


Mecánica


PRACTICAS

DE

FISICA

INDICE

 • AXUSTE POR MINIMOS CADRADOS

 • PRIMEIRAS MEDIDAS

 • ESTRUCTURA

 • PENDULO SIMPLE

 • MUELLE

 • 1- Axuste por mínimos cadrados.

  a) material:

  Regra, calculadora, lápiz, e papel

  b) obxetivo:

  Tratase de aprender mediante datos experimentáis a calcular por mínimos cadrados.

  c) realización da practica:

  -Representar graficamente os pares de valores recollidos na táboa

  t(s)

  v(m/s)

  2´41

  13´99

  10´57

  25´84

  14´85

  40´31

  18´15

  51´46

  21´76

  57´59

  25´98

  65´27

  28´83

  76´14

  33´81

  80´37

  37´90

  91´95

  43´19

  100´22

  Unha vez coñecidos os puntos tentaremos calcular e representar a recta que pasa por eses puntos ou o mais preto posible.

  Supoñendo que Y=Y(x) e Y=Bx+A, B e A son constantes.

  Cómo calcular A e B?

  B"x²i +A"xi ="xi yi

  B"xi +AN ="yi

  Dada a ecuación:

  Bx +Ax =XY e Bx +ANY

  Utilizando a media aritmética sabemos que:

  "Xi=243´47 "XiYi=17741´41

  "X²i=7127´9 " Yi=635´7

  Que sustituindo das ecuacións iniciáis obtemos que:

  7127´9B +243´47A =17741´41

  243´47B + 11A =635´7

  Un sistema de dúas ecuacións con dúas incógnitas que resolto da os seguintes valores para A e B

  A=11´08 B=2´11

  E agora ca ecuación Y=Bx+A, e con valores de x escollidos ó chou calculamos os valores de Y que lle corresponden e representamos gráficamente, obtendo a recta o mais cercana posible a eses puntos.

  x

  y

  5

  21´63

  20

  53´25

  30

  74´38

  40

  95´43

  Mecánica

  2-Primeiras medidas.

  A) Material:

  Calibre, tubo metálico, balanza.

  B) Obxetivo:

  Calcular, nun obxeto imperfecto, as súas magnitudes(volumen, densidade, e masa) e os errores máximo relativo, e absoluto.

  C) Realización da practica:

  Facer unha táboa con dez medidas feitas co calibre, e a media de todas elas(M) de: o diámetro exterior(D), o diámetro interior(d), e a altura(h) en distintas partes do tubo.

  D(mm)

  d(mm)

  h(mm)

  1

  49,90

  47,90

  10,25

  2

  48,40

  48,05

  10,25

  3

  49,65

  47,20

  10,20

  4

  49,15

  46,60

  10,25

  5

  49,80

  47,50

  10,30

  6

  48,60

  48,30

  10,25

  7

  51,50

  46,10

  10,25

  8

  51,80

  47,60

  10,25

  9

  49,50

  47,15

  10,25

  10

  49,60

  45,80

  10,25

  M

  49,79

  47,22

  10,25

  (Masa do tubo=10,9±0,1g)

  Unha vez coñecidos estes datos, e utilizando as medias calculadas, podemos calcula-lo volumen do cilindro mediante a formula:

  V=(R² - r²)h=/4(D²-d²)h

  [Sendo R(24,89) e r(23,61) os radios exterior e interior respectivamente.]

  V=(619,76-557,43)h; V=2006,09mm³! øV± V

  E para calcula-la densidade utilizamos ese mesmo volumen:

  =m/v=10,9/2006,09=5,43. 10 ³ gr./mm³

  O erro absoluto calcúlase mediante a formula de desviación típica do valor

  _ _________________

  medio: S(øx)=""(Xi-øX)² / N(N-1)

  ___________ _ ____________

  S(øD)="(497,9-49,7)²=47,24 ; S(d))="(472,2-47,22)² =44,74 ;

  _ _____ 90___ 90

  S(h)="(102,5-10,25)²=9,72

  90

  O erro máximo relativo calculase ca seguinte formula:

  Ev=v=2DD+2dd + h =Ev0,4614

  v D²-d² h

  V=2006,09. O,4614=925,60mm³

  O erro máximo en é:

  E= = m + v = 0,1 + 925,6 =0,47 gr./mm³

   m v 10,9 2006,09

  e o seu verdadeiro valor é:

  =E.=0,47. 5,43.10 ³=2,55.10 ³gr/mm³

  ±=5,43.10 ³± 2,55.10 ³gr/mm³

  3-Estructura

  A)Material:

  Estructura metálica, pesas, cinta métrica, e dinamómetros.

  B)Obxetivos:

  Observar a forza que exercen determinados pesos en distintas zonas dunha estructura.

  C)Realización da practica:

  Observamos e anotamos nun cadro os distintos valores dos dinamómetros A´e B´

  P(Kg)

  DA´

  DB´

  1

  11

  9

  2

  21

  13

  3

  26

  22

  4

  40

  30

  5

  50

  39

  6

  60

  48

  B

  d a

  D

  A b

  Sabendo as distancias das barras da estructura e tomando so a metade da mesma podemos calcula-lo ángulo de B mediante o teorema do coseno.

  D é un ángulo recto, logo :

  B²=C²+A²-2ACcosB; 66,5²=87²+51²-2.87.51.cosB; cosB=0,64; B=49,63º

  Para cacula-lo esforzo utilizamo-la formula:

  Fx=P.cosx=9,8.cos 49,63N

  P

  DA(P)

  DB(N)

  1

  9,8

  6,34

  2

  19,6

  12,69

  3

  29,4

  19,04

  4

  39,2

  25,39

  5

  49

  31,37

  6

  58,8

  38,08

  A barra AB é de compresión porque os vectores teñen a dirección das barras e sentido cara ó dinamometro1; na barra BC é de tracción porque o sentido da forza é cara ó exterior.

  4- Muelle

 • Material:

 • Muelle, pesas, cinta métrica, balanza, paquete de tabaco mediado.

 • Obxetivo:

 • Aplicación da lei de hooke e dos cálculos por mínimos cadrados

 • Realización da practica:

 • Medimos a lonxitude do muelle sin peso e con diferentes pesos e anotamos a lonxitude de elongación, a total, e os pesos postos nunha táboa

  l0=25,8

  x

  y

  lx(cm)

  l(cm)

  F(gr)

  26,3

  0,5

  10

  26,5

  0,7

  20

  27

  1,2

  30

  27,2

  1,4

  40

  27,5

  1,7

  50

  28

  2,2

  60

  28,3

  2,5

  70

  28,6

  2,8

  80

  29

  3,2

  90

  29,4

  3,6

  100

  F=Kl, mg=Kl; Mecánica
  =l´-l

  Mediante o método de axustes por mínimos cadrados calculamo-la recta resultante

  "BX²i+"AXi="XiYi

  "BXi + An ="Yi

  Sendo:" X²i=49,16; "Xi=19,8; "XiYi=1375; "Yi=550 ; n=10

  Resolvendo o sistema obtemos os valores de A e B

  A= e B=

  Que son datos para sustituir na ecuación Y=Bx+A para dar valores e cacula-la recta resultante

  X

  Y

  1

  1.5

  2

  3.5

  Un paquete de ducados con aproximadamente dez pitillos pesa 25 gr e a súa elongación(l) é de 0,9 cm.

  8

  2

  Mecánica
  Descargar
  Enviado por:Adrian Concheiro
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar