Tecnología


Materiales de construcción


Materiales de construcción

3er

MATERIALS PETRIS............................................................................3

Materials petris naturals

El granit

El marbre

La pissarra

Materials petris transformats

La calç

El guix

El ciment

MATERIALS CERÀMICS.....................................................................4

La tova

El maó

Materials ceràmics moderns

La porcellana

El vidre

El Plàstic

ALTRES MATERIALS.....................................................................4 i 5

Les pintures

La fusta

El ferro

ELS AGLOMERATS...............................................................................5

Materials d'unió

El morter

El formigó

L'encofrat

MATERIALS PETRIS

Materials petris naturals

Materiales de construcción
El granit

Es una roca plutònica cristal·lina; està feta de quars mica i feldspats. Es molt dura i resistent, es fàcil de polir però no de tallar. Es fa servir per a revestiment de façanes. Graons, paviments, etc.

Materiales de construcción
El marbre

Es una roca metamòrfica calcaria; està feta de trossos microscòpics de calcita. Resisteix molt be els agents atmosfèrics i duradora, es fàcil de polir, tallar i treballar. Es fa servir per a paviments aparells sanitaris, elements ornamentals, etc.

Materiales de construcción
La pissarra

Es una roca metamòrfica homogènia, es d'estructura laminar. es dura, resistent i una mica elàstica, es fàcil de polir i de tallar. es fa servir per a revestiments de teulades.

Materials petris transformats

La calç

Es treu de roca calcaria un cop cuita. Es cou en forns a una temperatura de uns 1500 graus. Es combina amb aigua, es blanca, poc dura i es perjudicial per a la pell. S'utilitza per emblanquinar parets.

El guix

S'obté de la pedra del guix que es deshidrata en un forn a uns 500 graus. Després es mol i es pasta amb aigua i es transforma en un material tou. Es fa servir per revestir parets , sostres, cornises, etc.

Materiales de construcción
El ciment

S'obté de matèries calcaries i argiloses que primer es couen i desprès es molen. Amassat amb aigua s'obté un pasta plàstica que quan esta seca es dura.

MATERIALS CERÀMICS

La tova

Materiales de construcción
Era una peça gran feta d'argila i palla i assecada el sol. S'utilitzava sobretot per parets.

El maó

Té forma rectangular i esta fet d'argila cuita. Hi ha molts tipus de maons.

Materials ceràmics moderns

Materiales de construcción
Porcellana

El lavabo, el bidet, la banyera per exemple son de porcellana. Es fràgil , dur i de color blanc. Està feta d'argila amb sílice i feldspat. Es cou a uns 1230 graus. I desprès es recobreix amb esmalt.

El vidre

Esta fet de sílice, sosa i altres materials i desprès es fonen a 1500 graus. Es transparent, dur i trencadís

El plàstic

Es un material sintètic que s'obté del petroli. Es fa servir per canonades, portes, finestres, etc.

ALTRES MATERIALS

Les pintures

Es fa servir per recobrir materials. Els protegeix del agents meteorològics i també es decoratiu. Per cada material s'ha de fer servir un tipus diferent de pintura

La fusta

Materiales de construcción
Es fàcil de treballar i de polir, es resistent i flexible. Per això sa fet servir des de fa molt de temps. La fusta procedeix dels arbres i deixada assecar al aire lliure o artificialment. Es fa servir per construir cases, estructures, bigues, etc. I s'ha de vernissar perquè duri més.

El ferro

Es un metall mal·leable, tenaç i dúctil. Es va començar a utilitzar al segle XVII. L'acer es fa servir actualment per cobertes, bigues i finestres.

ELS AGLOMERATS

Materials d'unió

El morter

Es una mescla d'aglomerats: sorra grava, aigua, etc. Es fa servir per lligar diferents material de construcció. Es molt plàstic i bastant resistent, però triga molt en assecar-se.

Els tres tipus de morter mes utilitzats son:

El morter de calç

El morter de guix

El morter de ciment

El formigó

Es un morter que es una mescla de grava, sorra, i ciment pòrtland barrejat amb aigua

L'encofrat

Es un motlle desmuntable fet de fusta i aguant el formigó fins que endureix. Les fustes no poden tenir ni forats ni esquerdes.

2
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar