Desarrollo y fabricación de productos cerámicos


Materiales cerámicos


PRODUCTE CERÀMIC

Resultat de la adecuada cocció de argila , de pastat amb aigua, moldejat i assecat:

 • Pastat aigua

 • Moldejat PROCÉS

 • Assecat

 • Cocció

procés

ARGILA PRODUCTE CERÁMIC

ARGILA

 • Roca sedimentaría

 • Composta per silicat d'alumini hidratat que fà que quan absorveix l'aigua aumenta de volum i es torna moldejable.

 • Composició de grà fí.

 • Estructura laminar que cambia en contacte amb aigua.

 • Color: Argila pura, blanc; Amb oxid de ferro, roig; Amb impureses orgàniques, gris.

 • Comportament de l'argila amb l'aigua:

   • Aumenta el volum i es torna plástica.

   • Podem donar-li una forma i aquesta es manté, es a dir, la podem moldejar.

   • A les fases d'assecat i cocció l'argila cedéis tota l'aigua i torna al volum inicial, aixó fà que el material contragi i es puguin presentar fisures.

   • Depenent de la plasticitat de l'argila amb una meteixa quantitat d'aigua poden ser:

 • A. Grasses: més plastiques I es contrauen més donant lloc a fisures.

 • A. Magres: menys plàstiques i es contrauen menys a l'hora de la cocció.

     • En el procés d'assecat es treu l'aigua:

 • S'elimina l'aigua que hi ha entre les pratícules i aquestes s'uneixen contraient el material.

 • Perd el volum (20%) que había agafat per l'aigua i s'omple de aire.

 • Es contrau totalment i apareixen els porus d'aire.

       • Aquest procés s'ha de fer gradualment perque no apareguin forçes internes i es fá a 110ºC.

       • L'aigua ha de ser el més pura posible perque no apareguin EFLORESCENCIES per les sals.

       • Finalment es veu el comportament de l'argila amb el calor. Es aquí quan adquireix totes les propietats.

  Etapes

  1º) Cocció molt important:

 • Es va perdent aigua restant.

 • A partir dels 200ºC tots els canvis serán permanents.

 • Als 850ºC perd tota l'aigua i apareéis el producte ceràmic.

 • Als 1100ºC es cremen les sals i el producte ceràmic serveix com a paviment.

 • Quanta més temperatura hi aura més aire i per tant, més porositat.

 • Clasificació per porositat:

   • Cerámica porosa: Maons, teules, ...(tancaments).

   • Cerámica impermeable: Gres, porcellanes,...(paviments, cuines).

 • Fabricació:

   • S'extreu l'argila i es deixa un temps (un any) en repós per salvar impureses.

   • Humectació: Afegir aigua necesaria a l'argila per que adquireix plasticitat.

   • Emmotllament: Donar forma

  Mètodes: extrusió- el més utilitzat.

  - Pasar l'argila per uns perfils

  metal.lics per donar-li forma.

  • Assecatge: se li va suministrant aire fred i calent alternativament.

  • Cocció: Obtenim el material ceràmic.

  PROPIETATS DEL PRODUCTE CERÀMIC

  • Producció a través de procés industrial:

 • Sup. Llisa.

 • Arestes Vives.

 • Colors Uniformes

 • .

  • Producció manual:

 • Textura Rugosa.

 • Arestes Toves.

 • Diferents tonalitats a la mateixa peça.

  • Com més dens sigui tindrà més qualitat ( procés industrial).

  • Com més porositat més durabilitat ( procés industrial).

  • 12% de porositat segons normativa.

  • Com més absorció més durabilitat.

  • Dilatació térmica estable: no es molt sensible als canvis de temperatura.

  • Conductibitat térmica: Es molt aïllant.

  • Els foredats tenen més aïllament acústic.

  • Resisténcia als agents atmosférics: Eflorescències.

  • Resisténcia al foc.

  • La norma ERL-98 hens diu que els maons massisos 100kg/cm2 i els calats 50kg/cm2 de resisténcia a compression.

  • Resistencia a les gelades: Depèn de la porositat.

  CLASIFICACIÓ

  • Cerámica porosa basta

   • Molts porus.

   • Poc treballable.

   • S'obté a partir d'argiles amb moltes impureses.

   • Ens donarà argila ordinaria.

   • Obtenim teules i totxos I tova (com a paviment).

  • Cerámica

  • Ens donarà argiles escollides.

  • Teules i totxos de millor qualitat.

  • Rejoles de paviment.

  • El procés de cocció arriba als 900ºC.

  • Cerámica d'Ornamentació

  • Per argiles de grà fí i terracota.

  • Molt plástica i moldejable.

  • Peçes dòrnamentació ( balustres, motllures) ( en motlles de guix ).

  • Cerámica Impermeable

  • Donarà argila(bescuït) + esmalt.

  • Cerámica de la Bisbal, llosa sanitària.

  • Gres-Gresite.

  • Porcellana.

  • Cerámica Refractaria

  • A partir d'argiles refractàries.

  • Per aconseguir aquestes s'arriba als 1600ºC.

  • Xemeneies, llars de foc.

  • Termoargila

  • Barreja de argila, polietilé expandit i materials granolars.

  • Es cou fins a 900ºC.

  • Té porus molt grans i per aixó no absorbéis l'aigua.

  MAÓ CERÀMIC

  • Maó Massis (M) <10% de forats.

  • Perforat (P) >10% de forats.

  • Calat (C ó H).

  • Maó vist (V).

  • Maó no vist (NV).

  MIDES

  • Per a manos no vistos la tolerancia serìa del doble.

  • Al plà es permet una tolerancia de 2 mm.

  • Designació maó:

  C NV 50kg/cm2 29x14x9

  Maó calat No vist Resist. A Compressió Mides

  • Se'ls sotmet a assajos de eflorescéncies, de heladicitat.

  • Els assajos de resistencia seràn de 100kg/cm2 als manos calats.

  TERMOARGILA

   • Es de grans dimensions.

   • Mides:

   • Molta inercia i per aixó es molt bon aïllant térmic.

   • Mlot impermeable.

   • No provoca problemes de condensacions.

   • Bon aïllant acústic.

   • Produeix un estalvi de morter I mà d'obra perque se li posa morter horitzontalment.

  Materiales cerámicos

  TEJAS

  • Elements ceràmics que colocats encadellats son capaços de fer una superficie pendents, contínua e impermeable.

  • El propi disseny de la teula permet que l'aigua no quedi estancada.

  • S'obtenen a partir de l'argila i es moldejan en premses.

  • Cocció entre 900-1000ºC.

  • Impermeable.

  • Bon aïllant térmic.

  T.Arab: Forma sencilla.

  Materiales cerámicos
  Descargar
  Enviado por:Supercharlie69
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar