Economía


MAGNITUDS MACROECONOMIQUES NACIONALS I LA SEVA INTERPRETACIÓ


TEMA 5. MAGNITUDS MACROECONOMIQUES NACIONALS I LA SEVA INTERPRETACIÓ

Macroeconomia: s'ocupa de l'estudi de l'economia en el seu conjunt, per fer-ho considera agrupades les activitats dels diversos mercats i els diferents agents que componen el sistema econòmic.

1. OBJECTIUS MACROECONOMICS I INSTRUMENTS

- OBJECTIUS:

 • Creixement econòmic: principal, determina el nivell de vida d'una societat.

Per mesurar el creixement d'una nació, utilitzem el PIB.

 • Augment del capital o inversions (maquinaria, infraestructures productives)

 • Quantitat i qualitat del treball

 • Atur ( disminuir i/o mantenir)

 • Estabilitat de preus: és important per mantenir la inflació i així no perdre competitivitat i per tant exportacions.

 • Estabilitat dels cicles econòmics: l'objectiu és suavitzar per evitar que el decreixement sigui molt radical.

- INSTRUMENTS: per mantenir els objectius

 • Política fiscal: aconseguir ingressos per l'estat, via impostos i fer una distribució equitativa de la renda, via despesa pública

IMPOST:

Progressiu = IRPF

 • Tipus d'impost Regressiu

 • Proporcional

 • Base impositiva Directe=IRPF

 • Indirecte=IVA

  Nacional=Impost de societats, IRPF

 • Territori Autonòmic=IRPF

 • Municipal=IBI

  DESPESA PÚBLICA:

  - Hospital

  infraestructures - Carreteres

  - Parcs

  Societat

  - policia

  Serveis - Sanitat

  - educació

  Empresa ajuts contractació

  FGS

  Sanitat metges

  Famílies pensions medicaments

  altres

  • Política monetària: tipus d'interès. Baixa o puja els tipus d'interès. El seu objectiu és mantenir l'estabilitat de preus.

  • Política de tipus de canvi: el seu objectiu és aconseguir competitivitat. El seu instrument és el tipus de canvi. De mercat internacional

  • Polítiques d'oferta: dirigida a la competitivitat de les empreses

  2. LA COMPTABILITAT NACIONAL

  És el instrument destinat a mesurar i oferir una representació quantitativa, agregada, completa, sistemàtica i detallada de l'economia d'un país, els seus components, i les seves relacions amb altres economies.

  Ho expressarem en €, valor monetari (quantitativa)

  Analitzarem el consum en general, la suma (agregada)

  No es deixa res (completa)

  Es fa cada any el mateix càlcul (sistemàtica)

  Desglossa (detallada)

  Per poder-ho fer agregada, es tenen en compte 3 fluxos econòmics:

 • Flux de despesa: format per les famílies. Són les propietàries dels factors de producció (recursos naturals, treball). Les famílies decideixen quina part consumir i quina estalviar.

 • Flux de la renda: com a contrapartida dels factors de producció, les empreses retribuiran les economies domèstiques amb salaris a canvi de treball, interessos a canvi de capital i rendes a canvi de recursos naturals.

 • Flux del producte: els ingressos que reben les famílies es poden gastar en els béns i serveis produïts per les empreses.

 • Es pot utilitzar qualsevol dels tres fluxos per calcular les variables de la comptabilitat nacional (PIB, renda nacional).

  3. EL PRODUCTE INTERIOR BRUT

  És el valor dels béns i serveis finals, generats per una economia a l'interior de les fronteres territorials en un període determinat, normalment un any.

  El càlcul del PIB es fa amb el càlcul monetari. Per calcular-ho hem d'evitar la doble comptabilitat, per evitar-ho només tindrem en compte el valor dels béns i serveis finals.

  Béns finals: acabats, per ser consumits.

  Béns intermedis: Béns a mig acabar, que empreses utilitzaran per fer altres béns.

  Hem de tenir em compte

 • El valor final dels béns

 • El valor afegit

 • El valor nét: és el valor final brut del producte menys el valor dels factors de producció.

  4. PRODUCTE NACIONAL BRUT (PIB)

  És una de les altres variables macroeconòmiques.

  És el valor monetari de tots els béns i serveis finals, generats arreu del món, per els residents d'un país, en un període determinat, que acostuma a ser un any.

  Quan el PNB és més gran que el PIB és perquè estan desenvolupant-se internacionalment.

  RNE= rendes nacionals

  REN= rendes estrangeres a la nació

  PIB= PNB - RNE + REN

  5. MÈTODES DE CÀLCUL DEL PIB I ALTRES VARIABLES

 • Mètode de la despesa del PIB a preus de mercat (pm)

 • PIB(pm)= C+I+D+(X-M)

 • Mètode del producte

 • El cost de factor. Sumen els valors afegits dels diferents factors.

  PIBcf=VA S. PRIMÀRI + VA CONSTRUCCIÓ + VA INDUSTRIA + VA SERVEIS

 • Mètode de les Rendes

 • Remuneració dels factors productius més terra, més capital, més treball

  PIBcf= SOUS I SALARIS + LLOGUERS + INTERÉS + BENEFICI

  Com passar del mètode de despesa al de la Renda:

  És a dir, passar de preus de mercat a cost de factor.

  PIB(pm)= PIBcf + Ti - Sub.

  PIBcf = PIB(pm) - Ti + Sub.

  6. MACROMAGNITUDS NETES I BRUTES

  Inversió comprar utillatge pèrdua de valor Depreciació

  Es pot perdre valor per:

  • Desgast

  • Deteriorament Suma de la pèrdua de valor, del capital físic o Inversió

  • Obsolescència

  Depreciació

  Les empreses han de renovar

  Inversió bruta (Ib) - Depreciació (D) = IN (Inversió Neta) PIN = PIB -Dp

  Dp= PIB - PIN

  PNNcf a PIB pm PNNcf = RN

 • PIBcf = PIBpm - Ti + Sub

 • PNBcf = PIBcf - REN + RNE

 • PNNcf = PNBcf - Dp

 • 7. RENDA NACIONAL, PERSONAL I PERSONAL DISPONIBLE

  RENDA NACIONAL

  RN = PNNcf

  RENDA PERSONAL

  RP = RN - Bnd - I.stats - Qss - Tb + TR

  RENDA PERSONAL DISPONIBLE

  RPD= RP - Td = C + S

  8. INTERPRETACIÓ DE DADES

  LIMITACIONS DEL PIB

 • No té en compte l'economia submergida

 • No recull aquelles activitats economiques on no hi ha un intercanvi de diners

 • No recull les externalitats ( contaminació, turisme...)

 • No mesura la quantitat, ni la qualitat dels béns produïts, sinó el volum final

 • No mesura la distribució de la renda

 • PIB COM A INDICADOR DEL BENESTAR

  Degut a les limitacions del PIB, el PIB no és un bon indicador del benestar social, sinó que cal complementar-lo amb altres indicadors com ara:

  • L'esperança de vida

  • La disponibilitat de serveis mèdics, públics i privats

  • La mortalitat infantil

  • Quantitat d'oci

  • La formació i educació

  9. CÀLCUL PIB NOMINAL I PIB REAL

  Exemple:

  ANYS

  QBLAT

  QFERRO

  PBLAT

  PFERRO

  PIB NOM.

  PIB REAL

  1 (BASE)

  100

  20

  10

  50

  2000

  2000

  2

  100

  16

  12

  55

  2080

  1800

  3

  110

  18

  13

  60

  2510

  2000

  PIB NOMINAL : PIB a preus corrents, el preu que ha succeït aquell any. (Q1·P1)+(Q2·P2)

  ANY 1 = (100·10) + (20·50) = 2000

  ANY 2 = (100·12) + (16·55) = 2080

  ANY 3 = (110·13) + (18·60) = 2510

  PIB REAL: es multiplica per l'any base, així que aquell any serà el mateix PIB. Preus constants.

  ANY 2 = (100·10) + (16·50) = 1800 (Q1·Pbase1)+(Q2·Pbase2)

  ANY 3 = (110·10) + (18·50)= 2000

  Deflactor del PIB: és un índex i serveix per valorar la variació de nivell de preus en un període determinat

  PIB NOMINAL

  Deflactor del PIB = x 100

  PIB REAL

  Inflació = Deflactor 2 - Deflactor 1

  Deflactor 1
  Descargar
  Enviado por:NúuuuuriA
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar