Educación y Pedagogía


Magisteri infantil


Magisteri infantil

Curs: 4t ESO A.

Assignatura: Aprendre a prendre decisions.

Índex

Índex ................................................................................................................................ 2

Qui és i què fa aquest professional .................................................................................. 3

Com s'accedeix a la professió ......................................................................................... 4

On et pots preparar .......................................................................................................... 5

Plans d'estudis ................................................................................................................. 6

Perfil del professional ...................................................................................................... 8

Sortides professionals .....................................................................................................10

Bibliografia .....................................................................................................................11

1.Qui és i què fa aquest professional.

 • Definició de la professió.

 • L'Educació Infantil és una etapa amb intencions educatives pròpies i diferenciades. S'encarrega del desenvolupament i de l'aprenentatge dels nens/es de zero a sis anys. Cal, doncs, uns mestres amb capacitat de dissenyar experiències educatives adients per aconseguir uns objectius educatius específics.

  L'Educació Infantil contribueix a desenvolupar la identitat personal del nen i de la nena, a fer-los conèixer el medi físic i social, i les possibilitats de comunicació i de representació. Tot això es porta a terme procurant que els infants en un ambient càlid, acollidor i segur realitzin activitats diversificades que els ajudin a interactuar amb el seu entorn. L'educació dels petits ha de comportar el coneixement del propi cos, l'interès per participar en el joc i en les activitats recreatives, i el descobriment progressiu de la capacitat de comunicació afectiva, social i relacional.

  L'escola infantil complementa el paper educatiu de la família, aportant experiències d'aprenentatge decisives i culturalment rellevants que aquesta en moltes ocasions no pot proporcionar. És per això que els futur mestres s'han de preparar per compensar desigualtats socials, culturals i econòmiques d'origen; per respondre a les diferents necessitats educatives dels infants que arriben a l'escola per primer cop i per treballar conjuntament amb els pares i les mares.

  El mestre d'Educació Infantil forma part d'un equip i ha d'estar preparat per treballar de forma coordinada amb els companys de l'etapa i amb els de l'educació primària. De la mateixa manera, el compliment adient de les funcions de l'educació precisa de la formació permanent. Per tot això, l'ensenyament d'Educació Infantil també ha de preparar els futurs mestres per desenvolupar estratègies que els ajudin a valorar de manera crítica la seva actuació i la funció docent que compleixen.

 • Tasques més habituals.

 • Dissenyar experiències educatives adients per aconseguir uns objectius educatius específics.

 • Lloc on acostuma a exercir-se.

 • S'exerceix a escoles siguin públiques, concertades o privades.

 • Tipus d'ambient.

 • Càlid i acollidor.

  2. Com s'accedeix a la professió.

  2.1. Estudis previs necessaris.

  Batxillerat i selectivitat, cicles formatius de grau superior, arts plàstiques i disseny, formació professional, prova més grans de 25 anys.

  2.2. Possibles camins diferents per arribar-hi.

  Batxillerat, cicles, arts plàstiques, formació professional, prova d'accés, selectivitat.

  2.3. Proves o exàmens per accedir als estudis de la professió.

  Selectivitat, prova d'accés, prova d'accés per a majors de 25 anys.

  2.4. Altres requisits per accedir als estudis.

  · Com et matricules.

  S'ha de preinscriure una vegada aprovada la selectivitat, desprès anar a la universitat i matricular-se segons el pla indicat per la universitat.

  · Tipus de beques.

  -Beca general i de mobilitat.

  -Beca per a primer curs d'estudis universitaris.

  -Beca per a famílies nombroses.

  · Terminis/calendari.

  Els terminis i els calendaris els marca la Generalitat.

  · Documents necessaris.

  Títol de batxillerat o sinó full de pagament de drets corresponents, PAU, carnet de família nombrosa si cal.

  3.On et pots preparar.

  3.1. Llocs on pots preparar-te per a la professió.

  Universitats.

  3.2. Temps/cost de matricules i/o mensualitats.

  La duració és de tres anys. Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.

  4. Plans de capacitació.

  4.1. Estructura general del pla d'estudis o capacitació.

  -Assignatures obligatòries.

  Coneixement del medi natural.

  Coneixement del medi social i cultural.

  Didàctica de l'expressió musical i la seva didàctica.

  Didàctica de l'expressió plàstica i la seva didàctica.

  Desenvolupament del pensament matemàtic.

  Joc i Educació matemàtica.

  Expressió corporal, ritme i habilitats.

  Didàctica de la llengua.

  Didàctica general.

  Investigació educativa.

  Literatura infantil.

  Desenvolupament i contextos en educació i atenció a la diversitat.

  Diferències individuals i integració escolar.

  Psicologia de l'educació escolar i de la instrucció.

  Sociologia de l'educació.

  Teoria i història de l'educació.

  -Assignatures optatives.

  Anàlisi psicoeducació de les dificultats d'aprenentatge.

  Jocs d'expressió literària a l'escola.

  Disseny i desenvolupament del currículum integrat en l'educació infantil.

  Tècniques d'expressió corporal.

  Educació i valors.

  Educació plàstica.

  El conte a la literatura catalana: anàlisi i creació.

  Ensenyar a llegir i a escriure en contextos plurilingües.

  Jocs d'expressió literària a l'escola.

  Estratègies de pensament i aprenentatge.

  La plàstica en la transformació l'Educació Infantil.

  Models i sistemes a l'educació infantil.

  Psicomotricitat i llenguatge.

  Recursos musicals en l'educació infantil.

  Tècniques d'expressió corporal.

  Tècniques psicomotrius.

  Joc i moviment de 0 a 6 anys.

  4.2. Anys-crèdits de durada.

  Durant un període de vuit setmanes es roman en un mateix nivell. En aquest temps es durà a terme l'observació i anàlisi de l'aula. La duració aproximada de l'activitat docent es correspon a una duració de quatre setmanes.

  Durant las dues setmanes restants passaran a un altre nivell.

  4.3. Temps-hores de pràctiques.

  Acostumen a ser aproximadament unes 320 hores.

  4.4. Tipus de pràctiques que cal fer.

  Estar a classe acompanyant a un mestre d'aquest cicle per aprendre en contacte amb els nens.

  4.5. Especialitats de la professió.

  Mestre d'infantil.

  4.6. Titulació que assoleix.

  Diplomatura.

  4.7. Assignatures claus i/o difícils per cursos.

  Depèn de l'interés i preparació de cadascú.

  5. Perfil del professional (característiques ideals per exercir la professió)

  5.1. Aptituds necessàries.

  Es necessita capacitat de dissenyar experiències educatives adients per aconseguir uns objectius educatius específics, ha de saber compensar desigualtats socials, culturals i econòmiques d'origen, ha d'estar preparat per treballar de forma coordinada amb els companys de l'etapa i amb els de l'educació primària, ha d'estar preparat per desenvolupar estratègies que l'ajudin a valorar de manera crítica la seva actuació i la funció docent que compleix.

  5.2. Interessos professionals més adients.

  El més adient és que ha de ser una persona social, ja que aquesta es sap comunicar, sap ensenyar i saben com ajudar o proporcionar servei a una altre persona.

  5.3. Valors i actituds més favorables.

  Magnitud del promig de las relacions.
  Las professions que satisfan aquest valor de treball permet als empleats a donar un servei als demés i treballar amb els seus companys en un ambient amigable i no competitiu.

  5.4. Trets de caràcter més convenient.

  En primer lloc ha de tenir valors morals, ètics i humans que el fan ser un model a seguir per l'estudiant, la relació estudiant - mestre ha de ser cordial y de molt respecte.

  Las activitats o tòpics tractats extracurricularment han de tenir un propòsit
  El mestre ha de néixer amb el desig de servir a la comunitat.

  Paciència, comprensió.

  5.5. Tipus d'estratègies més habituals.

  þUn camp d'estudi emergent, lligat al paradigma constructivista, fa referència al desenvolupament de formes eficaces de pensar, la qual cosa se li ve denominant Estratègies d'Aprenentatge, o també, quan aprendre és conseqüència de pensar. Aquesta aportació realitza una aproximació teòrica i pràctica que fonamenta i justifica la possibilitat i necessitat d'abordar el desenvolupament de les formes eficaces de pensar des dels primers anys d'escolarització, mitjançant la inserció curricular de programes que afavoreixin el desenvolupament d'habilitats cognitives necessàries per a la seva posterior integració en un procés estratègic de pensament i actuació. Conseqüentment, cal defensar la factibilitat i necessitat del disseny de programes que trobem en el propi currículum d'Educació Infantil que desenvolupin en l'alumnat les habilitats cognitives implicades en un procés de pensament i acció eficaces.

  5.6. Tipus d'aptituds físiques adequades.

  -Resistència


  ·Vitalitat
  L'aptitud de realitzar exercicis físics durant períodes llargs sense quedar esgotat o sense energia.

  5.7.Nivell d'esforç, dedicació i/o risc.

  Esforç alt, dedicació dins i fora l'escola i un risc baix a causa de malalties.

  5.8. Entrevista a un professional.

  · Quin és el teu nom?

  Victoria Obis Gómez

  · Quant temps portes exercint la teva feina?

  Unos quince años, aunque con interrupciones entre ellos.

  · És difícil treballar amb nens petits?

  Sí, has de tener verdadera vocación para este trabajo.

  · Quines estratègies fas servir amb aquests nens?

  Tener mucha paciencia y quererlos como si fuesen hijos nuestros.

  · Té les seves compensacions?

  Sí. Los niños te demuestran contínuamente su afecto con total sinceridad.

  · Cal dedicar moltes hores del teu temps lliure?

  Sí, en clase son muy absorventes y les ha de dedicar todo el tiempo, por lo que siempre te llevas trabajo a casa,

  · Treballes a gust?

  Por supuesto, para mí es muy gratificante.

  · Consideres just el que treballes i el que cobres?

  NO.

  · Creus que un mestre d'infantil s'ha de preparar realitzant cursos després d'acabar els seus estudis? Per què?

  Sí, porque los niños cada vez son más problemáticos y te exigen más, por ello te has de “reciclar” para estar al corriente de nuevas situaciones y problemas relacionados con su mundo y entorno.

  · Recomanaries la teva feina els teus fills o els amics o amigues del teus fills? Per què?

  Claro que sí. Por lo gratificante que encuentro el trato con los pequeños.

  6. Sortides professionals

  6.1. Classe d'ocupacions(auto-ocupació, contractes d'empresa...).

  Ensenyament.

  6.2. Tipus més habituals de llocs de treball.

  Escoles públiques, concertades o privades.

  6.3. Situació actual de la professió. Atur.

  Hi ha variació.

  6.4. Nivell o estatus econòmicosocial.

  Mitjà.

  6.5. Horaris laborals més freqüents.

  Matí i tarda.

  6.6. Estructura promocional dins la professió.

  Mestre i coordinador de cicle.

  6.7. Perspectives de futur de les ocupacions de la professió.

  Segons el lloc de treball i el centre.

  6.8. Reciclatge més freqüent...

  Cursos específics relacionats amb l'educació infantil.7.Bibliografia

  http://forteza.sis.ucm.es/onet/indexonetcenter.htm

  http://www.ub.edu/homeub/welcome.html

  http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061013211133AA10YG0

  http://forteza.sis.ucm.es/onet/aptfis_final.htm

  http://www.ua.es/centros/educacion/pramag/Programa%20Magiterio%20C.PDF

  http://www.unica.edu/ca/magisteri-infantil?fitxa_basica=4&item=17

  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1180984

  http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1095240880961&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePageDetallEstudis&param1=1089612449155
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar