Economía


Macroeconomia


EXAMEN DE MACROECONOMIA I ( 2001 )

1. Quin dels següents és un problema propi dels bens públics?

a) La dificultat de revelar les preferències socials.

b) La dificultat d'excloure a algú del seu consum.

c) La dificultat de mesurar el volum de producció socialment òptim.

d) Totes les anteriors.

2. Segons la teoria de l'equivalència ricardiana:

a) Un augment dels impostos genera un augment del consum

b) Un augment del deute augmenta el consum dels agents econòmics

c) Una reducció dels impostos no genera un augment del consum

d) El déficit s'ha de finançar amb un increment d'impostos

3. Un augment de la producció de l'economia (Y):

a) Genera un augment de la demanda de diner per transaccions

b) Redueix la demanda de diner per motiu especulació

c) Genera una reducció de la demanda de diner per motiu transacció

d) Genera un augment de l'oferta de diner

4. En una operació de mercat obert, la compra de títols per part del Banc Central genera:

a) Un augment dels tipus d'interès

b) Una reducció dels tipus d'interès

c) No afecta al tipus d'interès

d) Redueix l'efectiu a l'economia

5. En un mercat d'opcions, el comprador d'una opció de venda (PUT):

a) Pot tenir unes pèrdues il·limitades i beneficis limitats a la prima.

b) Pot tenir unes pèrdues limitades per la prima i uns beneficis il·limitats

c) S'obliga a realitzar la operació si el preu al comptat és inferior al preu d'exercici

d) Sempre rebrà la prima per a cobrir-se dels riscos de l'operació

6. Segons el - Ohlin el factor que determina l'avantatge comparatiu ve determinat per:

a) La immobilitat de la producció a llarg termini

b) Les diferències en les dotacions relatives de treball i capital

c) El progrés tècnic de cada economia

d) La possibilitat d'aprofitament de les economies d'escala

7. Si la relació euro - dòlar es regeix per un sistema de tipus de canvi flexibles, un increment de les exportacions nord-americanes cap a la UE, provocaria una:

a) Devaluació de l'euro respecte del US$.

b) Revaluació de l'euro respecte del US$.

c) Una apreciació de l'euro respecte del US$.

d) Una depreciació de l'euro respecte del US$.

8. El sistema de tipus de canvi fix:

a) Requereix una acurada gestió de les reserves per part del Banc Central.

b) Impedeix els moviments especulatius

c) Requereix la utilització del patró or

d) Comporta la depreciació automàtica de les monedes per compensar dèficits comercials

9. El fenomen del comerç intraindustrial ve explicat, entre d'altres, per:

a) l'existència d'economies d'escala

b) Pel fet de que els països que participen en aquest tipus de comerç tenen avantatge comparatiu en algun dels béns objecte del mateix.

c) Per una creixent diferenciació de productes.

d) a i c són correctes.

10. Segons l'escola keynesiana els cicles econòmics venen determinats per:

a) Les fluctuacions monetàries de l'economia

b) Les expectatives

c) Les fluctuacions de la demanda agregada

d) Causes alienes al funcionament de l'economia

11. Una escletxa inflacionària fa referència a una situació en la que:

a) la renda efectiva és inferior a la potencial

b) La renda efectiva és superior a la potencial

c) La renda potencial és igual a la efectiva

d) Cap de les anteriors

12. La corba d'oferta agregada a curt termini es desplaça per:

a) Canvis en els salaris

b) Canvis en la tecnologia

c) Canvis en la força de treball

d) Totes són certes

13. Atesa la següent funció d'estalvi, E = -a + eYd

a) La propensió marginal a l'estalvi és: a

b) Aquesta funció té el mateix pendent que la funció de consum

c) Yd = C + E + I

d) Cap de les anteriors.

14. L'atur keynesià pot ser degut a:

a) Una insuficiència de la demanda agregada per generar ocupació

b) Manca de flexibilitat en el mercat de treball

c) L'existència de salaris mínims

d) Totes les anteriors

15. La llei d'OKUN ens mostra:

a) que l'atur varia proporcionalment menys que la inflació

b) que el PIB varia proporcionalment més que la inflació

c) que l'atur varia proporcionalment menys que el PIB.

d) que l'atur varia proporcionalment més que el PIB.

16. La compra d'un habitatge usat per part d'una parella a una familia que s'ha comprat un habitatge més gran:

a) forma part del component inversió de la despesa agregada

b) no es considera inversió

c) les millores en l'habitatge que pugui fer-hi la parella compradora es consideren inversió.

d) b i c són correctes

17. L'efecte riquesa fa referència a que:

a) Les variacions del tipus d'interès modifiquen el poder adquisitiu.

b) Les variacions de la renda modifiquen el poder adquisitiu.

c) Les variacions en les cotitzacions borsàries modifiquen nivell de consum

d) Totes les anteriors.

18. El factor residual:

a) Representa el progrés tècnic d'una economia.

b) Ve determinat per la diferència entre la inversió i la taxa d'atur.

c) Correspon a la taxa natural de creixement.

d) Totes són certes.

19. En cas que l'economia estigui situada en un equilibri de subocupació:

a) existeix capacitat ociosa

b) tot moviment de demanda comporta modificacions en els preus i cap modificació en la renda nacional

c) pels keynesians cal actuar sobre la demanda agregada per impulsar el nivell d'activitat

d) a i c són certes.

20. Quin dels indicadors següents son precursors (leading):

a) Hores extraordinàries.

b) Habitatges construïts.

c) Nombre de noves empreses creades.

d) Totes les respostes són correctes

QUADRE DE RESPOSTES

1

D

11

B

2

C

12

D

3

A

13

D

4

B

14

D

5

B

15

C

6

B

16

D

7

D

17

C

8

A

18

A

9

D

19

D

10

C

20

D

NOMÉS PODRAN ACCEDIR A LA SEGONA PART AQUELLS ALUMNES QUE HAGIN OBTINGUT COM A MÍNIM 16 PUNTS EN EL TEST, LES SOLUCIONS DEL QUAL ES FACILITARAN A LA MATEIXA AULA UN COP RECOLLIT EL FULL DE RESPOSTES. EN CAP CAS UN ALUMNE QUE NO HAGI ASSOLIT EL MÍNIM ASSENYALAT EN EL TEST NO PODRÀ REALITZAR LA SEGONA PART.
Descargar
Enviado por:Víctor
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar