Educación y Pedagogía


Llibre de text # Libro de texto


1.- INTRODUCCIÓ.

Els llibres de text són un important recurs didàctic en la pràctica d'ensenyança i aprenentatge, per això no podem oblidar el fet d'estudiar, valorar, comparar i avaluar dits llibres de text. Tot i que ens pot semblar un procés pesat i molest, no hem d'oblidar que el llibre de text és l'instrument que ajuda al docent en la pràctica educativa per tant tot professorat ha de prendre series decisions, davant de l'amplia gamma d'editorials que hi ha, quin llibre de text utilitzar.

El disseny i l'elaboració de materials és una de les tasques de major importància en l'àmbit educatiu. Un dels material d'ús més freqüent en l'entorn educatiu és el llibre didàctic, manual escolar o llibre de text, és a dir, el producte editorial construït específicament per a l'ensenyament en les escoles. Donada la importància que el llibre de text adquireix en els centres d'ensenyança, s'hauria de seleccionar el llibre a utilitzar amb una gran cautela i en funció de criteris estrictament pedagògics, a més de la necessitat de fer un ús crític i reflexiu del mateix.

Els llibres de text, són planificats sistemàticament per l'aprenentatge dels continguts d'una determinada matèria en un cert nivell educatiu i segons la legislació i cultura vigents. Trobem que els llibes de tex poden tindre diverses funcions:

1.- Transmissor d'informació i mitjà d'adquisició de coneixements.

2.- Té projecció psicosociològica.

3.- És mitjà formatiu.

4.- Suport de missatges més de tipus heurístic que informatiu.

5.- Guia al mestre respecte al contingut que imparteix i a l'ordre d'impartició.

TRETS A OBSERVAR EN L'AVALUACIÓ D'UN LLIBRE DE TEXT.

Aspectes formals

Contingut

Aspectes metodològico-didàctics

Format Impressió

-tipus de lletra

-espai interlineal

-unitats de percepció

Il·lustracions:

- informacions transmeses

- relació amb el text

- reflex de la realitat

-qualitat suggeridora

- relació amb l'edat

- quantitat

Estructura de les unitats:

- extensió

- coherència interaunitat

interunitat

-desenvolupament temes

- síntesi de les idees

Vocabulari i estil:

- claredat en exposició

- introducció gradual de paraules, noms...

-respecte a l'aprenentatge significatiu: connexió noves idees amb les tre-

ballades.

Rigor científic de les afirmacions.

Respecte als programes oficials.

Existència de guia amb orientacions concretes.

Equilibri informació-activitats.

Les activitats:

- responen a la didàctica de l'àrea.

- adequades a l'edat del nen

- relació amb aprenentatges previs.

- promouen l'observació, el raonament i l'expressió.

- potencien la creativitat

- fomenten adquirir hàbits.

- contemplen treball individual, en petit grup i en gran grup.

Flexibilitat per adaptar-se a la relaitat i l'entorn.

Possibilitat d'utilitzar-lo per ampliar, consolidar i reforçar coneixements.

Equip E-85 (1988). “El llibre de text: un recurs que cal saber escollir”.

Crònica d'ensenyament nª 6. P.p. 29-30.

Des del Ministerio de Educació y Ciencia Espanyol, es consideren com a materials escolars els llibre de text i altres materials que els professors i els alumnes utilitzen en els centres docents, públics i privats, per al desenvolupament i aplicació del currículum establert oficialment.

Donada la importancia que el llibre de text adquireix els cents d'ensenyança, es tindria que sel·leccionar el llibre a utilitzar amb molt de compte i en funció dels critéris estrictament pedagógics, a més de la necessitat de fer un us crític i reflexiu del mateix. El llibre de text ha estat, i segueix sen un dels materials de major utilitat en l'escola.(Escudero, 1.979, 10). La relevància d'aquest material es posat en evidència en estes paraules de Martinez Bonafé (1.992, 8).

"la práctica totalidad del tiempo de trabajo del escolar se realiza sobre o en relación con un tipo específico de material, el libro de texto. Gran parte del trabajo del profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación se realiza sobre o en relación con un libro de texto. El mercado editorial mueve todos los años cientos de millones de pesetas en la publicación y venta de libros de texto. Y las familias valoran a menudo lo que se enseña a sus hijos por el avance en el temario del libro de texto".

Hi ha gran varietat d'autors que tenen la seva propia forma d'avaluar els llibres de text. EL mestre ha de saber que ensenyarà, com ho farà i quan, tot això amb l'ajuda del llibre de text, però, com seleccionem quin llibre de text és el millor per posar a la pràctica a l'aula?. Hi ha molts aspectes a tenir en compte, des dels continguts i objectius, als aspectes formals, com son: l'enquadernació, el tipus de lletra, o als aspectes metodològics i didàctics: flexibilitat per adaptar-se a la realitat, activitats, etc.

Per a la realització d'aquest treball, ens hem ajudat de diversos formes d'analitzar unn llibre on se n'esmenta un de particular, com avaluem llibres de text segons Martínez Bonafé. Però l'anàlisi del llibre de text que jo he realitzat ha estat basant-me an els punts que ens va donar la professora.

2.- FITXA TÈCNICA:

Autor: Vicent Pascual, Anna Canyelles, M. Gertrudis grau, Víctor Peris, Agustí Pascual, Maria Serra.

Títol: Rodet 2000 llibre primer

Il·lustradors: Cristina Losantos

Any edició: Març del 2000

Editorial: Text la Galera

Ciutat: Esplugues del llobregat

Nª pàgines: 228 pàgines (són 3 llibres)

Aquests materials estan estructurats en dotze unitats de programació cada un. El llibre de primer és una proposta d'aprenentatge de la lectoescriptura i de treball de la llengua entesa com a eina de comunicació. Al llibre de segon, s'aprofundeix en el treball de la llengua a partir del plantejament de situacions comunicatives diverses i d'una oferta variada de tipologia textual. I en el tercer, trobem l'entorn natural.En els tres llibres hi ha present un enfocament comunicatiu de la llengua i un tractament flexible i diversificat de la llengua escrita.

3.- ASPECTES FORMALS:

El que podem dir del llibre, és que no pesa gaire, el contrast del fons blanc amb els dibuixos i colors de la tapa, ja el fa un llibre motivador per a l'alumnat.

Tant l'ús de les imatges com dels títols i subtítols, compleixen la funció bàsica sense augmentar la distracció de l'alumne.

En la taula següent he posat els atributs d'un llibre a les capçaleres de les columnes, i al dessota he nombrat algunes variants que podem trobar per fer la valoració. Jo he seguit aquest criteri.

mida/forma

enquadernació

tapa

pàgines

cost

imatges

petita

carpesaro

dura

grans

barat

fotos

gran

cosit

paper

petites

car

dibuixos

allargada

espiral

plàstic

satinades

dos preus

de colors

rodona

a l'esquerra

cap

gruixudes

normal

hologrames

molt petita

per dalt

prima

cantos arrodonits

per fascicles

simbòlics

Enquadernació: Considerem dos aspectes fonamentals: la coberta; la més utilitzada és la de cartoné (cartó forrat), però actualment, el més utilitzat és la clàssica rústica, és a dir, una cartolina, plastificada amb una fina pel·lícula. I la subjecció de les fulles, estan encolade, perquè és més barat i de resultats molt similars a els cosits, i com les han de arrancar, no cal cosir-les.

Format i mida: El format natura (vertical) és sempre el més adequat.

Tan els textos grans de mides com els reduïts són incomodes per a la lectura, doncs la pàgina gran fatiga a l'alumne i el mida reduït exigeix canviar de fulla contínuament. És un llibre gran i allargat, fa 21'8 " 29'7cm

Tipus de lletra: utilitza la lletra rodona per la seva senzillesa.

La lletra més petits de cada pàgina, ens indica el que s'ha de fer a cada una de les activitats proposades. La lletra en negreta és fa servir per l'enunciat dels exercicis.

Il·lustracions: Podem trobar-hi fotografies tretes d'algun lloc, i també trobem dibuixos fets a color i que ajuden a captar algún exercici. Adequació entre tipus d'il·lustració i edat de l'alumne.

Funcionalitat de la imatge (ornamental, bàsica,...).

Material accessori: No en té

ASPECTES DE CONTINGUT:

Estructura de la unitat:

Parts que trobem dins d'una unitat:

Pàgines d'entrada a la unitat, on es fa la contextualització de l'escenari, en aquest cas el primer cicle, és el cómic.

Pàgines de què en saps?, pàgines d'activitats dels coneixements previs. Sistematització, on podem parla de la lectoescriptura, i la reflexió sobre la llengua; gramàtica i ortografia.

Comunicació: és l'estudi i la producció de diferents tipus de testos.

Joc literari: endevinalles, poemes, embarbussaments, cançons...

Què has après?: és la síntesi i la avaluació de la unitat.

Codi lingüístic:

Dosificació gradual del vocabulari nou.

Adequació del vocabulari a l'edat .

Explicació del termes difícils o nous.

El llenguatge icònic va arribant cada dia a altes quotes, però la verbalització dels coneixements segueix sent bàsica en totes les esferes del saber. Per aquest motiu, la valoració d'un text escolar exigeix aproximar-se a la problemàtica del seu codi lingüístic.

Vocabulari

Qualsevol text ha d'explicar els termes nous, bé en el context o també en un vocabulari o glosari que s'inserta el final de cada unitat didàctica o del propi manual.

L'enriquiment del vocabulari ha de ser progressiu.

Repetir nous termes al llarg del text.

L'ús freqüent del diccionari es considera indispensable.

Més important que el nombre de termes nous és la qualitat dels mateixos, és a dir, el seu caràcter concret o abstracte.

Estil

Ens referim al nombre i ordenació de les paraules dintre de la frase. El nombre de paraules per frase anirà augmentant progressivament al llarg dels cursos, oracions simples, juxtaposades i coordinades, depenent del curs i cicle.

Aspectes metodológics i didàctics:

4.- Estudi d'una unitat didàctica:

Ja hem identificat anteriorment el llibre de text, en el punt de Fitxa tècnica. Ara realitzarem un anàlisi més profund d'una unitat de programació de dit llibre de text, per tal de comprovar si ens hem equivocat en l'anàlisi general.

L'ordre en el que es realitza l'estudi de la U.D., és el què ens ha donat la professora, i també depenent al que anem veient o hauríem de veure des del moment en que ens arriba a les mans un llibre de text, fins que ja hem decidit si aquest llibre ens serveix per a la pràctica educativa

Continguts:

Els continguts es presenten per a cada unitat didàctica, facilitant els control dels alumnes.

Són definits amb claredat, ja que cada apartat de la unitat presenta els seus propis continguts.

És important comprovar que cada contingut té una coherència lògica del curs, és a dir, comparar els continguts amb les unitats didàctiques. Si aquestes compleixen l'ordre dels continguts. En aquest cas, el llibre està molt ben estrucutrat.

L'estructuració dels continguts és un factor important d'aprenentatge, tota vegada que el saber implica ordre entre els elements o continguts apresos.

En aquest sentit, el fet de que el text utilitzi catalitzadors cognoscitius, entenent per a tals els resums, esquemes, quadres, síntesi inicials o a manera de conclusió, el ressaltar amb negreta els termes més importants, etc., afavoreix, en gran part la comprensió i assimilació dels continguts.

Objectius:

Intervenir en una conversa sense sortir del tema.

Dramatitzar textos breus.

Exercitar la fluïdesa verbal mitjançant jocs de base lingüística: d'agilitat, de memòria, de creativitat, d'enriquiment lèxic...

Interpretar i aplicar les convencions bàsiques del codi escrit: so-grafia.

Diferenciar i reproduir els sons vocàlics i consonàntics.

Relacionar grafia-so en la paraula.

Memoritzar visualment estructures usuals.

Utilitzar les normes ortogràfiques bàsiques.

Identificar el nom, l'adjectiu i el verb d'una frase.

Utilitzar diferents frases simples amb l'entonació i la puntuació adequades.

Activitats d'aprenentatge i avaluació:

Les activitats d'aprenentatge les podem trobar als annexes del darrere, però en aquest llibre no hi apareixen moltes activitats d'avaluació, només trobem una o dues activitats pertanyents a l'apartat “Que has après?”, i la resta d'activitats d'avaluació les té el professor en la seva guia.

Lectura:

Com en totes les unitats didàctiques del llibre, per començar hi ha una lectura que és un còmic, on s'explica un tema interessant per als alumnes. En aquest cas “La meva família”. I al la meitat del tema trobem una altra lectura, aquesta és un conte, “El pardal golafre”. Annex

Comprensió i expressió oral i escrita:

La programació de la televisió.

Títols de pel·lícules.

Peus de foto.

Còmic: La meva família.

Conte: El pardal golafre.

Cançó per jugar: N'eren cinc en un llit.

Anàlisi d'una programació de televisió.

Relació dels títols de les pel·lícules amb les caràtules corresponents.

Escriptura de peus de foto.

Lectura mental i expressiva del còmic.

Ús d'estratègies i habilitats en l'escola i la lectura d'un conte.

Memorització i recitació de textos populars.

Gust per la lectura com a font de plaer.

Educació per al bon aprofitament del temps d'oci.

Foment del propi criteri a l'hora de seleccionar programes de televisió.

Estimulació de la producció de textos creatius.

Contingut fets i conceptes Contingut de procediment Continguts actituds valors i normes

Gramàtica:

La formació del femení: femenins en -a.

Escriptura de la forma corresponent del femení de paraules donades.

Distinció de noms en masculí i en femení.

Ús del femení en oracions.

Foment de l'acceptació de la convenció del codi escrit.

Fonètica i ortografia:

El so [d] i la grafia d.

El so [r] i la grafia r.

El so [s] i la grafia s.

Discriminació auditiva dels sons [d], [r] i [s].

Discriminació visual de la grafia d, r i s.

Escriptura de paraules amb les grafies treballades.

Foment d'una actitud positiva per a assolir una pronúncia correcta.

Anàlisi del material complemetari: No en trobem

Observacions:

Una de les observacions que podem fer, és que els enunciats de les activitats són molt breus i clars, però al peu de la pàgina podem trobar-hi amb lletra petita l'explicació detallada del que s'ha de fer en l'activitat, i el contingut que el nen/a ha d'assolir al finalitzar l'activitat, ja anomenats anteriorment.

5.- CONCLUSIONS:

He intentat valorar i analitzar de la millor forma possible el llibre de text, tot i que els apartats estaven una mica liats. Ha estat una feina llarga i en un principi pesant, ja que al principi no sabia ben bé el que havia d'anar a cada un dels apartats, fins i tot mirant diferents tipus d'anàlisi de llibre de text, com ara en Bernand Mainar, on crec que el seu anàlisi no serviria per utilitzar-la el professor.

Analitzant en general el Llibre de text, ens adonem que hi manca una Ensenyança personalitzada, on el/a mestre/a pugui tenir un control de les aptituds de cada alumne de forma individual.

EL llibre de text, en general, a primer cop d'ull, ja és motivador per a l'alumnat, cada Unitat Didàctica, té el seu títol i subtítols, estructurat de forma clara i entenedora. El llibre utilitza diferents sabers d'altres assignatures corresponents al cicle.

Un aspecte dels que destacaria del llibre de text que he analitzat, com ja he anomenat anteriorment són les activitats d'avaluació, que en cada una de les unitats didàctiques només trobem una o dues activitats d'avaluació i la resta les trobem a la guia del mestre, però el millor seria incloure algunes activitats més d'avaluació dins del mateix llibre de text, més activitat d'autoavaluació, així el propi alumne pot ser-ne conscient del que està aprenent i si realment assoleix el que se li proposa.

Les il·lustracions que utilitza compleixen un paper importantíssim, ja que no només compleix el paper decoratiu, sinó didàctic, ja que el nen relaciona més fàcilment les explicacions amb les imatges. Els continguts es troben ben estructurats, fins i tot per als alumnes, els quals poden tenir un fàcil control sobre els continguts que estan aprenent. El vocabulari utilitzat i considerat com a vocabulari nou, és l'adequat per a l'edat dels nens, amb exemples molt correctes.

Hi ha molts aspectes a tenir en compte en la tria d'un llibre de text per a l'alumnat, per a que s'avorreixin a l'aula i, els llibres de text sempre han de tenir en compte l'edat dels nens/es, per això hem de buscar un material escolar que els apropi a la realitat.

6.- BIBLIOGRAFIA:

BERNARD MAINAR, J.A. (1979): Guía para la valoración de textos escolares. Ed Teide/ICE de la Universidad de Zaragoza. Barcelona.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, N. (1986): Cómo valorar textos escolares. Ed. Cincel. Madrid.

PRENDES ESPINOSA, MP (2003): Evaluación de manuales escolares, Murcia. PixelBit, revista nº 16.

textoescolar.es/asignaturas/estructuras1/resumenlibro.htm

www.enciclopedia-catalana.com
Descargar
Enviado por:Neus
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar