Literatura


Literatura catalana y Avantguardisme


LA LITERATURA D'ENTREGUERRES

INTRODUCCIÓ

_El període europeu d'entreguerres correspon en la nostra historIa cultural a la desfeta del noucentisme i a l' aparició de nous moviments estètics que arrivarán fins als anys agitats de la II República.

*Implantació de la Dictadura de Primo de Rivera que va incidir molt en

la vida cívica:

 • Retall general de llibertats

 • Supresió de la mancomunitat i el corresponent poder autónom

_Al terreny literari es produeix una diversitat de tendències:

* Noucentistes:( continuadors del noucentisme). On destaca Prat de la Riba en la línia postsimbolista i que evoluciona cap a la poesia pura.

* Autors influits per les avantguardies europees; amb una postura més rupturista esencial, segons Foix

_Aquesta diversitat de tendencies crea fortes connotacions ideològiques:

* Continuació del noucentisme caràcter burgués, solideça cultural que tendeix a una producció formalista.

* Les influències europees creen actituts de revolta, com és el cas de Salvat Pappasseït.

_Però hi ha casos que són més dificils de clasificar, com és el cas de J. V. Foix; que convina un important gruix culturalista amb influències avantguardistes. Les dos postures són molt destacades en :

 • “La Revista” i “La Revista de Catalunya”

 • “L'amic de les arts”

1- INFLUÈNICIA DE LES AVANTGUARDES EUROPEES

_Els avantguardistes van mantenir una actitud revulsiva cap l'establiment socio-cultural de l'època:

 • Hostilitat cap a la llengua comú

 • Originalitat creativa refusant la tradició establerta .

-Destaquen: La novel.la de Joyce i el teatre a l'absurd

_Aquests nous esquemes eren bons per al teatre i la novel.la, pero no per a la poesia (que continuava fidel a l'estètica romàntica)

_Dins de tots aquestos plantejaments sortirán els denominats moviments d'avantguarda.

2- LA POESIA POSTSIMBOLISTA

_Revisió dels esquemes literaris que havien oferit el Realisme i el Naturalisme a meitat del S. XIX

_Causes:

 • La inspiració romàntica

 • El llenguatge coloquial (gastat per l'us)

 • Impacte de la pintura impresionista

_Aquesta revisió passa per diferents etapes:

 • romanticisme

 • esteticisme

 • impresionista

 • parnassianisme

 • decadentisme

2.1- SIMBOLISME: punt on conclou la revisió

_ Lloc d'arrivada de totes les tendències del S. XIX i d'eixida de les del S. XX

_Característiques:

 • Vol substituir la realitat per la idea

 • Introdueix el concepte de poesia pura; poesia independent de la realitat racional i estèticament completa, és vàlida per ella mateixa sense recorrer el seu significat

 • Aprofita formes i continguts de les tendències precendents; però alhora suposà una reacció en contra d'elles

2.2- POSTSIMBOLISTA: simbolistes extremats.

_Característiques:

 • La poesia acentuà el seu hermetisme

 • Valor absolut del llenguatge

 • Sugestió sensual de la paraula

_Eren poetes aïllats de la resta, fugiren de la realitat quotidiana i n'inventaren

una altra.

A Catalunya destaca Carles Riba que va entendre la poesia com a experencia de cultura

2.3- CARLES RIBA

_Va nàixer a Barcelona i va colaborar amb Eugeni D'Ors

_Influències: clàssics grecs, llatins, medievals i contemporanis.

_És un dels intelectuals més complets de la nostra cultura: humanista, poeta, crític, traductor...

_Representa la culminació del procés de revitalització i la universalització de la nostra cultura

_La seua obra està fixada en diverses etapes:

1er Període: els dos llibrets d'Estances, amb influència del Simbolisme

 • Tó d'experiència individual

2º Període:

 • Final del segon llibre d'Estances

 • Culmina amb “Tres suites”

 • Rigorós formalisme, poesia refinada

3er Període:

 • Trencament amb el formalisme

 • Les elegies de Bierville i Salvatge cor

Darrer període: deriva cap al poema narratiu llarg

 • “Esbós de tres oratoris”

3-L'AVANTGUARDISME

3.1-CONTEXT HISTORIC

_Aquests foren uns anys difícils :

Més tensions entre clase obrera i clase burguesa.

Inoperància del Sistema capitalista:

 • 1ª Guerra mundial

 • Crisi econòmica

 • La “Belle Epoque” s'havia acabat per a la burguesia

Començava una època de feixisme

3.2- ELS -ISMES ( I 1ª GUERRA MUNDIAL I CRACK DEL 29)

_Totes les tendències foren encarregades de possar en evidència total els esquemes burguesos.

Tots coinxidieren en la violació de la realitat a través de la destrucció de l'harmonia en la recerca de les noves formes d'expresió.

Suposaren una violenta crítica tant al sistema artístic i a les modes de producció com al model establert de la societat burguesa i de les contradiccions del sistema capitalista.

Dadaisme: Actitud de negació de tot; la destrucció per la destrucció. Vol

confondre a la gent: reflex del caos polític i social

Cubisme: Us de formes geomètriques

L'emoció radica en la disposició dels elements i no en els elements

mateixos.

Futurisme: L'activitat avantguardista es polaritzà al voltant de:

Revistes: “Trossos”, “Arc voltaic”

Manifestos: “Soc jo que parlo als jovens”

Sales d'exposició: “Les galeries de Dalman” Eren centres

d'exposició que amés de exposicions:

 • es venien i editaven llibres

 • es feien conferències i tertulies de caràcter polític i cultural

_Característiques:

Procedeix d'Italia i fou fundat per Marinetti

Refús radical de tot element tradicional

Orientació cap al futur a través del llenguatge nou en l'us literari, però no en la realitat socio-cultural del moment.:

Agresivitat

Dinamisme provocat per la topografia

Lèxic relacionat amb les activitats de l'época,

eletricitat, esports aventura, descobriments, cinema,

industria.

Acceptació del mon modern

Exaltació del maquinisme

No fica signes de puntuació per a destruir el discurs:

_paraules de llibertat

_imaginació sense fils

_acceptació de la miseria dels homens amb

submisió a través del record, el somni o el desig.

J.M. Junoy: fou l'introductor de les tècniques avantguardises a Catalunya

Salvat-Papasseït**

3.3- SURREALISME

---Revistes i manifestos---

“L'amic de les Arts” : fou una revista agresiva que considerà l'art com a ruptura, i més tard tendí a l'atac personal.

_La revista era l'organ d'expresió del grup “L'amic de les arts”, depengué gairebé de Dalí que ho canalitzava amb la publicació del “Manifest Groc”

Característiques:

_Es donà a conèixer pel : “Manifest du Surrealisme”

_Supossà la renovació del Dadaisme però prou més organitzat que aquest moviment avantguardista

_Els surrealistes tingueren una sólida disciplina

_Els seus propòsits eren mostrar el desacord amb els esquemes burguesos

_Base revolucionaria que supera l'estètica realista proposada pel marxisme

_Lluita contra l'indiferència poètica

_Destrucció del concepte de familia, patria, religió

_Potencien noves virtuts: violència, rebelió absoluta

_Escriptura automàtica

_”Imatge surrealista” : valoració de lo meravellós com ùnica cosa vàlida i l'absurd:

 • no puntuació, interrupció de la frase

El grup de Sabadell : rebel.lia, humor audaç, sovint ratllant l'absurd.

L'amic de les arts: avantguarda autèntica

_Foix representa mig camí entre el convenciment i el distanciament

_La publicació tenia com a línia l'art com ruptura i investigació, però evolucionarà a mesura que ho faça Dalí, així el contacte entre Breton supossà la publicació del “Manifes Groc” en el qual assenyalaren el tristíssim espectacle de l'intelectualitat catalana

4- LA NOVEL.LA DESDE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA FINS A LA GUERRA CIVIL

4.1-LA PROSA

_Tant el conte com la narració curta van proliferar perque permitien utilitzar un llenguatge poètic

4.2- LA NOVEL.LA PSICOLÒGICA

_Dona més importància al caràcter psicològic dels personatges i als seus pensaments i preocupacions interiors.

Característiques:

_Narrada en 1ª persona i us del monòleg interior

_Temes principals:

 • Els records

 • Pensaments anteriors

5-EL TEATRE DES DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA FINS A LA GUERRA CIVIL

_Segueix la línia modernista o bé alguns intents renovadors. Començà la crisi d'aquest teatre per que la burquesia no es sent identificada amb els temes rurals.

_Aparerixen noves propostes:

 • Comedia burguesa d'inspiració francesa

 • Teatre frívol similar al popular sainet

 • Teatre de crítica a la burguesia que planteja problemes de les clases treballadores.

6-EVOLUCIÓ LITERARIA VALENCIANA DES DE L'INICI DEL SEGLE FINS A LA “GENERACIÓ DEL 30”

6.1- RUPTURA AMB LA RENAIXANÇA. LA “GENERACIÓ DE 1909”·

_Es troven els escriptors d'influencia modernista que van publicar els seus primers llibres entre 1910 i 1915.

Sorgeixen revistes i societats:

“Lo crit de la patria”

“Terra valenciana”

“La Senyera”

La literatura d'aquest moment es ambigua i minoritaria

L'evolució típica d'aquest grup fou passar del modernisme a escriure amb els plantejaments propis de cada época.

 • Novel.la

 • Limitada per la premsa sàtirica es donen només dos vessants:

  Les propostes modernistes

  Vessant costumista i fulletisnesca Sense llengua normalitzada.

 • Teatre

 • Dominat pels continuadors d'Escalante

 • Poesia

 • Característiques:

  Renovació lirica

  no volen la idealització sino la sinceritat

  Apareixen nous punts de vista sobre el paisatge i l'erotisme, que són tractats amb sinceritat i veracitat

  Utilitzen el passat, proyectant un nou futur polític

  Són civiste, però no cauen en el plebeisme

  Influencies de.

  • Rubén Darío

  • Verdeguer

  • Rusiñol

  • Maragall

  • Carner

  6.2-L'ESFORÇ DE L'ACTUALITZACIÓ LITERARIA “LA GENERACIÓ DE 1930”

  _El terme de “Generació de 1930” fou utilitzat per Fuster-

  _Amb la publicació a Valencia del Manifest Groc per part de “La Taula de les Lletres Valencianes”, apareix una carta polèmica entre els literats valencians

  Aquesta polèmica s'incrementa amb la publicació de “Vermell en to major” considerat manifest avantguardista per la influència de Papasseït, i esdevé en dos sectors:

  Els populistes: són els veterans més reacis a acceptar la distorsió de la realitat. Pensaven que Marinetti era un feixista

  Els partidaris de l'avantguardisme: consideren Marinetti iconoclasta i progresista

  JOAN SALVAT-PAPASSEÏT

  I EL POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS

  Joan Salvat-Papasseït: representa l'evolució poètica avantguardista a Catalunya des dels origens modernistes fins la pràctica més avantguardista desembocant finalment en la utilització de fórmules més próximes a la poesia pura.

  Recollí el seu programa més ideològic que artístic en diversos textos a manera d'articles de revista:

  ---Manifestos---

  “Soc jo que parlo als jovens” : relacionat amb el Manifest tècnic de Marietti i amb els parlaments de Zaratrusta.

  • Trovem el pas del Salvat modernista al Salvat avantguardista i nacionalista.

  • Ara: lluita, acció, joventut, rebel.lia, són utilitzades amb valor simbólic

  “Concepte de poeta” : és més una lliçó moral que no pas d'estética

  • Salvat defineix com a ser un poeta: lluitador, sincer i lliure

  “Contra els poetes en minuscula” : porta el subtítol del primer

  manifest futurista català i és malgrat la seva abstració i l'escasa combatibilitat el més clarament avantguardista:

  • Critica als poetes noucentistes i defensa a Maragall

  • Nacionalisme i antiespanyolisme són la base ideològica del text i els aspectes ètics són la base estètica.

  • Demana al poeta dues coses: sér actual i fer una poesia com la d'en Marinetti.

  ---Reculls de poemes---

  “Poemes en hondes heretzianes” i “L'irradiador del port de les gavines

  _Són els llibres més avantguardistes per trencament que supossen amb la

  forma i el discurs clàssic.

  Les conspiracions”: afirmació patriótica, fet que justifica l'abandono de les

  tècniques avantguardistes a favor d'unes altres més clàssiques i populars al

  servei d'una intenció de combat (combativa)

  La gesta de les estelles”: impresionista i molt líric on Salvat accentua el seu

  procés de mitificació.

  _Expresa l'acció d'uns personatges a través de la cançó popular i la

  presència diluida d'elements avantguardistes: com eliminació de

  puntuació i l'us particular de les mayúscules.

  “Ossa menor” : recull heterogeni de poemes de diverses etapes amb la

  presència obsesiva de la mort.

  “Els nens de la meua escala” : Recull de 5 poemes, proses poètiques

  aparegudes a un setmanari infantil

  _Joan S. Papasseït començà a escriure en castellà una serie d'articles ideològics de regust modernista a:

  • “Justicia social”

  • “Los Miserables”

  i fundà i dirigí “Un enemic del Poble” revista amb el mateix titol d'una obra

  d'Ibsen.

  _A nivell ideològic les seues col.laboracions són una barreja de: cristianisme, tolstoisme, anarquisme, socialisme i un cert nacionalisme.

  _El seu ofici de poeta començarà amb la publicació a “Un enemic del Poble” del poema-programa Columna Vertebral.

  _El seu pas d'un cert Modernisme a l'avantguardisme és contradictori entre el vitalisme dels seus versos i la tuberculosi que el matà als 30 anys, i l'intimisme dels seus versos i els postulats de l'avantguardisme

  _La seua obra es extensa en títols i s'endevina una evolució fins l'aproximació a la poesia postsimbolista.

  CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE “EL POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS”

  El poema de la rosa als llavis: es la historia amorosa entre una noia aprenenta i el poeta mestre d'amor.

  Es un amor simple que esdevé liric en:

  • la senzillesa

  • la llibertat

  amb que es expressat.

  _És un poema unitari. Estructurat en una introducció i 20 seccions en els 31 poemes.

  Desig inicial d'estimar

  Procés amatori És el millor poema eròtic de la literatura

  Assoliment de l'amor catalana

  Fi

  _La narració és una i pelada dels fets, però, té un contrapunt líric: l'alegria del

  poeta.

  _Hi ha poemes entre parèntesis : Haikús El poder de l'amor, gràcies als parèntesis, resten, a la vegada, dins i fora de la historia.

  _Tipus de lletra: les lletres en negrita i en majuscules indiquen el final.

  _Colors: negres “Jaculatòria” imatge eròtica: rosa, carn, sang...

  “Resa una noia en mon batell” contingut mariner: vaixell..

  _Barreja de materials realistes i liturgics.

  _Amor reduït a la seua significació més estricta

  _Teoria de l'amor entre materials vells i nous inspira a la totalitat.

  • És realista en dos sentits:

  1-Elimina tot component moral o intel.lectual

  2-Reduix l'amor a la carn, al sexe.

  _El fet d'estimar culte l'enamorat és el creient / sacerdot

  l'enamorada és un “sagrari de carn” i una novícia

  _Historia d'una iniciació oposició entre astucia mestrei innocència d'enamorada.

  _S'extremen els procediments metafòrics i simbòlics: es marginen els

  avantguardistes i s'alternen les formes: mètriques i estròfiques al servei del contingut.

  _Hi ha dos cal.ligrames, un amb tinta blava i altra vermella. El poeta subratlla la seva alegria i el món fantàstic que li sugereix mitjançant la visualització. Deixen en llibertat tota la fantasia de l'autor.

  _En les “Imatges” hi ha un sistema de comparacions i simbols florals: lilas, roses

  mort = amor

  donzella = amada

  utilització del guionet

  -per a descriure una dona sensual parla de la seua trena

  -espais en blanc en els versos

  -encabalgament de versos

  -utilització de majuscules quan no correspón /no utilització quan correspón

  -no hi ha puntuació

  -Lèxic futurista: voltàmetre, autòmnibus, avió, stylo, telègraf

  -Abans de la secció f, Imatges III, els verbs estàn en futur, a partir d'ací, en present, el poeta encara està en fase de desig, després ja passa al goig.

  _Fa referències a la poesia trovadoresca: penyora.

  _Al.lusions florals: roses, lilas, menta

  _Natura en funció de la dona

  _Hi ha una relació de domini-aprenatge, ella és inexperta, però te ganes d'aprener ràpid.

  _L'amor és cec: característica clàssica.

  _Cambra = xica= relació sexual, quan “prepara la seva cambreta”, prepara la seva relació.

  _Hi moltes referències a la pell de l'amada

  _Poesia popular: versos de 5 síl.labes.

  _Quartet: lírica tradicional

  L'AVANTGUARDISME

  0-LA LITERATURA D'ENTREGUERRES

  -Introducció

 • INFLUÈNCIA DE LES AVANTGUARDES EUROPEES

 • LA POESIA POSTSIMBOLISTA

 • 2.1 Simbolisme

  2.2-Postsimbolisme

  2.3-Carles Riba

 • L'AVANTGUARDISME

 • 3.1- Context Históric

  3.2- Els -Ismes ( I Guerra Mundial i Crack del 29)

  • Dadaisme

  • Cubisme

  • Futurisme

  -J.M. Junoy

  -Joan Salvat-Papasseït

  • Surrealisme

  -El grup de Sabadell

  -L'amic de les arts

 • LA NOVEL.LA: desde la dictadura de Primo de Rivera fins la guerra civil

 • 4.1- La prosa

  4.2- La novel.la psicològica

 • EL TEATRE: desde la dictadura de Primo de Rivera fins la guerra civil

 • EVOLUCIÓ LITERARIA VALENCIANA: des de l'inici del segle fins a la “Generació del 30”

 • 6.1- Ruptura amb la reanixança. La Generació de 1909

 • L'ESFORÇ DE L'ACTUALITZACIÓ LITERARIA “ LA GENERACIÓ DE 1930”

 • Apèndix: JOAN SALVAT-PAPASSEÏT

  -Manifestos

  -Recull de poemes

  CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS

  * Ampliat a la fi del treball
  Descargar
  Enviado por:Usuari
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar