Geología


Les roques


LES ROQUES

 • Qué es una roca?

  • Sustància pura o mezcla.

  • Natural.

  • Sólida o líquida a temperatura ambient.

  • No tenen aspecte cristal·lí.

  • Inorgánica / orgánica.


Podem clasificar les roques atenent a diverses característiques:

 • SEGONS L´ORIGEN.

  • Roques magmátiques: Formades per la solidificació de material fundit (magma)

   • Roques Volcániques: es produixen en la solidificació en superficie.

   • Roques Plutóniques: es produix la solidificació del magma a l´interior de la terra.

  • Roques sedimentaries: Formades a partir de restes de altres roques més antígues que han estat erosionades.

De presipitació química. Originades per la presipitació de sals dissoltes a l´aigua

Detrítiques. Formades a partir de fragments d´altres roques.

Diferencien

Organógenes. Formades a partir de restes d´essers vius.

- Roques metamórfiques: Provenen d´altres roques que han patit el poçes de metamorfisme.

 • TESTURES DE LES ROQUES.

La testura d´una roca fa diferencia a l´ordenació, dispocisió, i mida dels cristalls que presenta.

A les roques magmátiques podem diferenciar tres tipus de textures:

   • Macro cristal·lina u homocristal·lina: Roques amb cristalls visibles a simple vista. Cristalls relativament grans produits per refredament lent del material fundit. Trobarem esta textura en roques plutóniques... Exactament: Granit, Sienita, Diorita, Gabre...

Quars.

Feldespat.

Mica.

   • Microcristal·lina: Cristalls xicotets, visibles a la lupa. Formats per refredament ràpit del material fundit, propi de roques plutóniques I formades prop de la superficie. Exemple: BASALT.

   • Vitrea: Sense cristalls. Refredament molt ràpit. Es dona en roques volcàniques. Exemples: obsidiana, traquita, andesita...

 • ROQUES SEDIMENTARIES.

  • Les muntanyes son desgastades (erosionades) per l´aigua i el vent principalment.

  • Els minerals i ferments s´acumulen en les zones pedrimides.

  • L´acumulació dels sediments es formen apartir del procés diagénesi, dona lloc aR.Sedimentaries.

  • Compactació: dels materials per aument de pressió.

  • Cementació: precipitació de sals entre els fragments de roques.

  • Deshidratació: perdua d´aigua per l´aument de la presió.

   • Roques detrítiques.

   • Roques de presipitació química

    • L´aigua al seu pas per la superficie terrestre (torrents, rius,...) dissol sustancies que poden arribar a precipitar si cambien les condicions o bé si es produix un canvi químic.

   On solen formarse estos precipitats? Al fons marí.

   - Rápida i neta Calcaria.

   • Clasificasió de les Roques Sedimentaries de presipitació química. - Rápida i bruta

   - Carbonatades (les més habituals) Dolomía

   Donen efervescencia amb àcid clorhídric (HCI) - Lenta i bruta

   Formades per carbonat de calci(calcaria) o carbonat de magnesi (marga) Marga

   Bretxa: clastos angulosos

   MIDA DE CLASTO

   SEDIMENT

   R.SEDIMENTARIA

    256mm

   > 2mm

   Blocs d

   Cudols Graves

   Conglomerat

   1/16 < < 2mm

   Arena

   Arenisca (gres)

   1/256 < < 1/16mm

   Llim

   Llimonita

    < 1/256 mm

   Argila

   Argilita

   Pudinga: “ arredonits

   ROQUES SEDIMENTARIES DETRÍTIQUES

   Podriem clasificarlas segons la matriu depenent de la seua compossissió química:

   Matriu - Carbonatada (conté carbonats en la seua composissió)

   - No Carbonatada - Sultuoses

   - Silicatades ... Donen efervescencia amb A.C
Descargar
Enviado por:Carmen
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar