Latín


Latín


1ª Declinació {nauta, -ae}

% Gairebé son totes femenines, excepte els oficis que son masculins que solien fer els homes
% Hi ha noms defectius: no tenen singular Ex: celtae, celtarum
% Hi ha noms que en singular tenen un significar y en plural un altre

N- -a

-ae

V- -a

-ae

A- -am

-as

G- -ae

-arum

D- -ae

-is

AB- -a

-is

2ª Declinació ludusi (m) {nautum,-i (n)}
nauter, -nauteri (m)
vir, -i (m)

% Gairebé són tots masculins, els que acaben en -er i en -ir si són tots masculins

% Hi ha noms defectius: no tenen singular Ex: arma, -orum
% Normalment les paraules que acaben en -er/-ir s'afegeix les desinències darrere de er/ir.
Ex: nauter,nauter, nauterum, nauteri…

N- -um

-a

V- -um

-a

A- -um

-a

G- -i

-orum

D- -o

-is

AB- -o

-is

N- -us -er -ir

-i

V- -e -er -ir

-i

A- -um

-os

G- -i

-orum

D- -o

-is

AB- -o

-is

Hi ha paraules que….

Magister, -tri (m)
Ager, agri (m)

4ª Declinació { senatus, -us (m)} { genu, -us (n)}

% Gairebé són tots masculins

N- -(u) s

-(u) s

V- -(u) s

-(u) s

A- -(u) m

-(u) s

G- -(u) s

-(u) um

D- -(u) i

* -ibus

AB- -(u)

* -ibus

N- -(u)

-(u) a

V- -(u)

-(u) a

A- -(u)

-(u) a

G- -(u) s

-(u) um

D- -(u) i

* -ibus

AB- -(u)

* -ibus

(*) La (u) de l'arrel desapareix: no es queda *-uibus

5ª Declinació { dies, -ei (f) }

% Tots femenins excepte dies, dies (dia) que en plural és sempre masculí i em singular pot ser ambdós

N- -(e) s

-(e) s

V- -(e) s

-(e) s

A- -(e) m

-(e) s

G- -(e) i

-(e) rum

D- -(e) i

-(e) bus

AB- -(e)

-(e) bus

3ª Declinació

L'arrel de les paraules la trobarem llevant-li al genitiu la terminació -is


Podem trobar :

% TEMES EM CONSONANT {{ IMPARISÍL·LABS }} --> Diferent nombre de síl·labes


Ex: pastor,-oris (m) 2 i 3 síl.
vetus, -teris (m) 2 i 3 síl.
ordo, -dinis (f) 2 i 3 síl.

% TEMES EM VOCAL {{ PARISÍL·LABS }} --> Igual nombre de síl·labes


Ex: civis, -is (m) 2 i 2 síl.
canis, -is (f) 2 i 2 síl
mare, -is (n) 2 I 2 síl.

% FALSOS IMPARISÍL·LABS : Els hem de declinar com els parisíl·labs i no com els imparisíl·labs

Per a reconeixer-los:

-Masculí / Femení: L'arrel acabará en 2 consonants
Ex: pons, pont-is (m)
urbs, urb-is (f)

-Neutre: L'arrel acabará en -al o -ar
Ex: animal, animal-is (n)
âmbar, âmbar-is (n)

Aleshores, segons com siguen afegirem unes terminacions o unes altres

-MASCULÍ I FEMENÍ

N- ------ (*)

-es

V- ------

-es

A- -em

-es

G- -is

-um -ium

D- -i

-ibus

AB- -e -i

-ibus

-NEUTRE

N- ------

-a -ia

V- ------

-a -ia

A- ------

-a -ia

G- -is

-um -ium

D- -i

-ibus

AB- -e -i

-ibus

ADJECTIUS

% 1ª CLASSE

%Utilitzarem la 1ª i 2ª declinació

Bonus, -a , -um

Pulcher, -chra, -chrum (l'arrel és pulchr-)

Líber, -a, -um (l'arrel és líber-)

% 2ª CLASSE

%Utilitzarem la 3ª declinació i són PARISÍL·LABS (excepte 4)
%Hem de tindre em compte que fan l'ablatiu singular en [-i]

%Hi há de tres tipus:

De 3 terminacions: Acer, acris, acre


De 2 terminacions: Omnis, -e


De 1 terminació: Audax, -acis

{EXCEPCIÓ}

És fan imparisíl·labs amb l'ablatiu singular en -e

-Dives, -vitis
-Urber, -bris
-Princeps, cipis
-vetus, teris

% GRAUS DE L'ADJECTIU

Els adjectius tenen tres graus:


% POSITIU: és el grau normal, expresa uma qualitat


Equus altus est = el cavall és alt

% COMPARATIU: compara una cosa amb un segon terme de comparació

- Inferioritat: minus (adj) quam (2on t.c.) {menys __ que __}

- Igualtat: tam (adj) quam (2on t.c.) {tan __ com __}

- Superioritat: larrel de l'adjectiu + -ior o -ius (nom. voc. Ac. Singular neutre)

Només es declinen els de superioritat i s'utilitza la 3ª declinació en imparisíl·lab


% SUPERLATIU: grau superior a tot lo demés Ex: el més alt, altíssim...

Es forma: arrel de l'adjectiu + -issimus, -a, -um

Si l'arrel és masculina i acaba em -er s'afegeix: -rimus, -rima, -rimum


Es declina com um adjectiu de 1ª classe

{IRREGULARS}

POSITIU

COMPARATIU

SUPERLATIU

Magnus, a , um

Maior, maius

Maximus, a, um

Bonus, a , um

Melior, melius

Optimus, a , um

Malus, a , um

Peior, peius

Pessimus, a, um

Parvus, a, um

Minor, minus

Minimus, a , um


% VERBS
Els verbs en llatí els dividirem en dues classes de veus, la veu activa i la veu pasiva. I també segons com tinguen l'arrel els dividirem en arrel de present y arrel de perfet.

Enunciat d'un verb:
amo, amavi, amatum (1)
teneo, tenui, tenitum (2)
lego, lexi, lectum (3)

Capio, cepi, captum (4)


Hi ha 4 conjugacions


-Actius: El subjecte realitza l'acció

Arrel de present

-Present
Arrel +VT + Desinències personals

VT: 1ª c = a
2ª c = e
3 i 4 c = i


-Passat imperfect
Arrel + VT + Morfema Temporal + Desinències personals

VT: 1ª c = a MT: -ba-
2, 3 i 4 = e


-Futur

En la 1a i 2a conjugació
Arrel + VT + Morfema Temporal + Desinències personals

VT: 1ª= a
2ª = e


En la 3a i 4a conjugació
Arrel + VT + Desinències personals

VT: a (1ap)
e (la resta de les persones)

Arrel de perfet

-Pretèrit perfet
Arrel de perfet + Desinències personals
exclusives del pretèrit perfet


-Pretèrit plusquamperfet
Arrel de perfet + Morfema Temporal + Desinències personals

MT: -era-

-Futur perfet
Arrel de perfet + Morfema Temporal + Desinències personals

MT: -ero- (1ª p)
-eri- (resta de persones)

-Passius: El subjecte rep l'acció

Arrel de present

Només es canvien les desinències personals. La vocal temàtica i el morfema temporal es queda igual com en activa. NOMES CANVIEN LES DESINÈNCIES!

Desinències passives:
-or / -r
-ris
-tur
-mur
-mini
-ntur


Arrel de perfet


-Pretèrit perfet

Ver SUM en present o preterit perfet + Participi

-Pretèrit plusquamperfet
Ver SUM en imperfet o preterit plusq. + Participi

-Futur perfet
Ver SUM en futur imperfect o future perfet + Participi

¿Com es forma el participi?

Arrel de supí +

COMPLEMENT AGENT

Pot apareixer de la següent manera:

a + paraula començada per consonant + ablatiu = persona o ser animat.

ab + paraula començada per vocal + ablatiu = persona o ser animat.

Ablatiu: cosa o ésser inanimat.

VERB COPULATIU (verb SUM)

INDICATIU

PRESENT

IMPERFET

FUTUR

Sum

Eram

Ero

Es

Eras

Eris

Est

Erat

Erit

Sumus

Eramus

Erimus

Estis

Eratis

Eritis

Sunt

Erant

Erunt

P.PERFET

PLUSQUAM.

FUTUR P.

Fui

Fueram

Fuero

Fuisti

Fueras

Fueris

Fuit

Fuerat

Fuerit

Fuimus

Fueramus

Fuerimus

Fuistis

Fueratis

Fueritis

Fuerunt/-ere

Fuerant

Fuerint

S'utilitza només per als adjectius

Parisíl·lab

Parisíl·lab

(*) ------ significa que posarem el que ens done l'enunciat

Parisíl·lab

Parisíl·lab

1er: Arrel de present
2on: Arrel de perfet
3er: Arrel de supí

-m
-s
-t
-mus
-tis
-nt

-
-s
-t
-mus
-tis
-nt

MT: -bo- (1ªp)
-bi-
-bu- (3ªp plural)

-m
-s
-t
-mus
-tis
-nt

-o
-s
-t
-mus
-tis
-nt ( En la 3ª i 4ª c afegirem a l'arrel: -unt já que la u es la vocal temática en aquest cas )

-i
-isti
-it
-imus
-istis
-erunt

-m
-s
-t
-mus
-tis
-nt

-
-s
-t
-mus
-tis
-nt

-us Masculí
-a Femení SINGULAR
-um Neutre

-i Masculí
-ae Femení PLURAL
-a Neutre

Llevem la desinencia del genitiu i tenim l'arrel, la qual varia a la del nominatiu

Magistr-
Agr-
Descargar
Enviado por:Alby Smt
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar