Tecnología


La mecanització del textil


La mecanització del textil
HISTòRIA

“ Comentari d'una bases de dades:“

La mecanització del téxtil:

Aquesta base de dades ens representa la producció anual de fusos, tant manuals com mecànics en un període de 24 anys. Aquestes dades de unitats de mecanismes ens donaran idea de la producció textil existent entre aquets 24 anys (1833-1857).

Primer de tot, podem observar a través de les dades els diferents tipus de fusus utilitzats durant aquesta época; aquests distinguits entre manuals i macànics. En aquest últim congunt se'ns veuen representats la Mule-jennies, el fus Contínies i el Selfactines. Aquests els podem observar a partir d'una introducció gradual a la indústria del textil, èssent el primer la Mule, seguida del Contines i finalment el Selfactines. Aixó ens vol dir que el Contínies s'inventà o introduí a l'any 1841 i el Selafactines al 1850. Així doncs, podem deduir que el fus més modern i en conseqüéncia el que produeix un rendiment més elevat és el Selefactines. Seguit del Contínes, i de la Mule-jennies, tenint el fus manual com el de menys rendiment.

En un principi, 1833-1839,els fusos existents eren els manuals i la Mule-jennies. En la base de dades observem que durant aquest primer període, les unitats de fusus creats no ens apareixen, i son substituides per uns interogants. Aixó ens dona idea de que aquests fusos (en particular els manuals) no es trobaben en centres manufactures sinó que els trobavem en el camp. Aquest fet es relacionable amb una característica de la evolució del téxtil a Catalunya, per la cual els comerciants catalants amb la finalitat de no pagar els alts preus imposats pels gremis, feien els teixits d'amagat. Aquest fet es donava al camp, ja que els gremis son urbans, fent així que el comerciant proporcionés la materia prima als camperols pagant-los el treball realitzat, fent que la familia pagesa teixis als pobles.

Pero es a través de les diferents produccions dels fusos, on trobem els tipus de relacions més importants:

Tals com s'ha nombrat, al 1833-39, els fusos existents eren els manuals i la Mule. Aquests van augmentant progresivament segons la demanda del mercat, i a l'hora de la introducció de la Continues (1841) la seva producció en augment no varia. Encara augmenta proporcionalment la producció de fusos manuals i Mule, però ara s'ha donat el cas que també hi ha l'existéncia de gran nombre de fusos Continues, augmentant així el nombre total de fusos destinats al téxtil (1159979). Aixó ens dona ha entendre que durant aquesta época ha crescut molt la demanda téxtil.

El cas que es dona en la introducció de la Continua, per la cual la producció de les altres no varia seguint la petita línea d'augment que portava, no es dona quan s'introdueix la Selfactines (1850). La introducció d'una máquina més moderna la qual pot produir més en menys temps crea una relació de tissores donant menys fusos manuals i menys mules, per l'augment del nombre de Selfactines. Aquest fet dona com a conseqüéncia la desaparició al 1857 del fus manual, i el descens de la producció de Mules, ja anticuades.

Aixó ens dona ha entendre la magnitud de l'aplicació de les noves tecnologies en les industries.

A la vegada, ens assenyala que encara que la producció d'unitats de fusos entre el 1833 i el 1857 no es gaire elevada, la producció del material téxtil si que ho és. Ja que el nombre de fusos no augmenta gaire, pero si que es substitueixen els antics pels més moderns, donant així una major rentabilitat i en conseqüéncia una major producció téxtil.

Conclusions:

  • En un principi la idustria téxtil es dona al camp a causa de l'ingeni dels comerciants, que per no pagar als gremis fan que els camperols els confeccionin els teixits. Aquest sistema té problemes d'organització, però arriba a trencar la dinámica dels gremis.

  • Les noves máquines més modernes substitueixen a les antigues, ja que amb les noves s'aconsegueixen més bons resultats en menys temps.

  • L'augment casi mínim de la producció de fusos per al téxtil no vol dir que no s'arribi a produir molt material téxtil, sino al contrari. La producció de maquinaria es manté ja que es substitueixen les antigues per de més modernes. Donant així, amb el mateix nombre de maquines, una producció molt més elevada del téxtil.

B2 Tecnológic
Descargar
Enviado por:Daniel Molina
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar