Física


La electricitat


1. LA NATURALESA DE LA MATÈRIA

El fenomen que fa que objectes lleugers, com ara cabells o plomes siguen atraits per ambre fregat amb llana es diu carregues elèctriques, i poden ser positives o negatives

Les càrregues elèctriques es per que en un àtom el nombre de protons es igual al d'electrons, per tant, l'atom en el seu conjunt te carrega elcetrica naeutra. No obstant aixo, els electrons d'un atom es poden desplaçar i passar als atoms d'altres materias atraves del fregament.

D'aquesta manera, l'atom que perd un o uns quants electrons adquireix una carrega elctrica positiva, mentre que l'atom que quanya aquests electrons adquireix una carrega electrica negativa.

- Entre dues càrregues de signe oposat es manifesta una força d'atraccio que tendeix a acostar-les

- Entre dues carregues del mateix signe es manifesta una força de repulsio que tendeix a separar-les.

2. L'ENERGIA ELECTRICA

Els electrons es poden deplaçar i passar d'un atom a un altre. Segons el comportament de la materia davant el moviment dels electrons, distingim:

- Els materials conductors de l'elctricitat, que permeten el pas dels electrons pel seu interior.

- Els materials aïllants, que ofereixen una gran dificultat al pas dels electrons.

Producció de l'energia elèctrica

L'energia eléctrica es produeix en els generadors. Hi ha dos tipus de generador:

-El de la pila eléctrica: A l'interior de les piles hi ha substancies quimiques que reaccionen entre elles. Aquestes reaccions quimiques produeixen energia eléctrica.

-L'alternador: A les centrals elèctriques el moviment d'una turbina es transmet a un alternador. Aquest dispositiu es el que produeix l'energia eléctrica.

Transport de l'energia elèctrica

El corrent elèctric es transporta a travès de cables elèctrics, que consistiesen en ñun o uns quants filaments de coure recoberts de plàstic.

El coure s'utilitza per a transportar el corrent elèctric perquè és, molt bon conductor de l'electricitat i perquè, a més, és un metall molt dúctil.

El plàstic és un aïllant de l'electricitat. Gràcies a aquesta propietat s'aconsegueix que els cables elèctrics es puguen manipular.

Utilització de l'energia elèctrica

Els apareéis que utilitzen l'energia eléctrica i la transformen en altresformes d'energia reben el nom de receptors elèctrics.

Al final del segle XIX es va començar a utilitzar la lampada d'incamendescencia o bombeta per a il·luminar les cases i les vies publiques.

Aquest receptor consisteix en un recipient de vidre a l'interior del qual es fa el buit i es col·loca un filament de tungsté connectat a uns cables conductors.

3. Els circuits elèctrics

Un ciurcuit electric es una axxociacio d'elements electrics.

El generador produeix energía electrica.

Els conductors conecten els diferents elements del circuit i permeten el pas del corrent elèctric.

Els receptros transformen l'energia eléctrica en una altra forma d'energia.

El interruptor obri o tanca el ciucuit, interrompent o permetent el pas del corrent electric.

En un circuit electric, es poden conectar uns quants receptors alhora, de tres maneres diferents:

-Associacio en serie: Les bombetes es conecten l'una a continuacio de l'altra, al llarg del recorregut del circuit.

Els electrons passen per totes les bombetes, l'una darrere l'altra.

Si es fon o es desconecta una bombeta, el corrent s'interromp i totes les bombetes s'apaguen automaticament.

-Associacio en paral·lel: Entre dos punts del circuit es troben tantes derivacions de cable com bombetes volem instal·lar.

Els electrons es repartiesen entre les diferents derivacions, de manera que a cada bombeta nomes li arriba una part dels electrons.

Si es fon o es desconecta una bombeta, el corrent es reparteix entre les restants.

-Tambe es poden combinar les dues possibilitats anteriors. En aquest cas s'obte una associadio mixta.

Les magnituds electriques

Les magnituds electriques que podem mesurar en un circuit son:

-Intensitat electrica: Es la quantitat d'electrons que circula per un conductor en un temps determinat.

Es representa per la lletra l.

I es mesura en Amperes que es representa amb una A.

-Resistencia electrica: Es la resistencia o oposicio que ofereix un conductor electric a ser travessat pels electrons.

Es reprenta per la lletra R.

I es mesura en Ohms que es reprenta amb

-Voltage o tensio: Es l'energia amb que els electrons son impulsats des del generador.

Es representa per la lletra V.

I es mesura en Volts que es representa amb la V.

V= I·R

R= V/I

I=V/R

L'electricitat a casa

El corrent electric que els fa funcionar procedéis d'una central electrica i es transporta fins als llocs de consum en divereses etapes.

A l'eixida de la central hi ha un transformador que eleva la tn¡ensio del corrent electric i es transportada per les linies d'alta tensio fins les subestacions de transformacio on es redueix la tensio mitjançant transformadors i es transportat per linies de mitjana tensio fins arrivar a un altre transformador on la tensio arrivaal seu valor final de uns 220 V i es transportat per linies de baixa tensio fins la presa general a les industries o la caixa general de proteccio als abitages.

La caixa general de proteccio consta de:

-El comptador: Que serveix per registrar el consum d'energia.

-El quadre de distribucio: I el quadre de distribucio consta de:

-Un interruptor de control, proteccio i comandament (ICPC) que desconecta de manera automatica el subministrament de corrent quan es produeix una sobre carregta.

-Un interruptor diferencial (ID) que esta connectat en serie amb l'ICPC. ES desconecta quan es produeix una fuga de corrent en algun punt dels circuits interiors de l'habitatge.

-Diversos interruptors automatics (IA) que desconecten ada un dels circuits que hi ha a l'Habitatge en cas de sobrecarrega o cutcircuit.

-El conductors; poden ser cables de tres tipus: Els cables de fase i neutre representen respectivament, el circuit d'anada i de tornada dels electrosn. I el cable de presa de terra es un cable de proteccio per a evitar que l'usuari patisca descarregues electriques.

Els punts terminal: La installacio electrica de l'interior d'un habitatge acaba en punts de llum.
Descargar
Enviado por:Ainopi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar