Filosofía


Karl Marx


Karl Marx (1818-1883)

Friederich Engels (1820-1895)

Obres principals

1847 Misèria de la filosofia.

1859 Contribució a la Crítica de l'economia política.

1867 Vol I: El Capital (II: 1885 III: 1804).

1845 La situació de la classe treballadora a Anglaterra.

1878 Anti - Dühring.

1925 Dialèctica de la Naturalesa.

1884 L'origen de la família, la propietat privada i l'Estat.

1888 Ludwij Feuerbach i la fi de la filosofia clàssica alemanya.

1846 La ideologia alemanya.

1848 El manifest Comunista.

Introducció

 • Característica general

 • El marxisme és la inversió de l'idealisme (Hegel) en el materialisme (Feuerbach), la matèria un compte de la idea.

 • Segons Lenin, les “3 fonts” de l'obra de Marx són:

  • La filosofia clàssica alemanya (Hegel)

  • L'economia política anglesa (Smith, Ricardo)

  • La política revolucionaria francesa, el socialisme revolucionari francès (Saint - Siumon)

  • Dit d'una altra manera: El marxisme és el producte del treball de la dialèctica hegeliana sobre la teoria valor-treball de Ricardo + la lluita de classes (Saint-siumon)

  • Per tant el “marxisme” té 3 sentits, com a mínim:

   • Significació “econòmico - sociològica”

   • Significació “política”

   • Significació “crítico - filosòfica”

   • El marxisme també és la transformació de la dialèctica.

   • Marx no està d'acord amb el canvi proposat per Feuerbach de Hegel (El Real no és la Idea sinó l'home) ja que per a Marx només hi ha individus concrets, no l'home abstracte.

   • Segons Marx, la filosofia no s'ha de limitar a descriure la realitat sinó a canviar-la. La filosofia ha de canviar (praxis) la situació de l'home per tal de recuperar l'essència humana alienada pels objectes. Cal, doncs, una transformació social.

   • Què s'entén per “marxisme”?

   • L'obra del propi Marx

   • L'obra de Marx - Engels

   • L'escolàstica soviètica (Lenin)

   • Les altres “lectures” del marxisme “veritable”:

   • La científico -estructural de Althusser

   • L'existencialista de Sartre

   • La teoria crítica de la societat de l'Escola de Frankfurt

   • La teoria marxista

   • Contingut: La teoria marxista es defineix com contenint dues disciplines teòriques distints:

    • Una filosofia = materialisme dialèctic (Diamat)

    • I una ciència = materialisme històric

   • Estructura de la societat: la producció de béns materials i les relacions de producció construeixen l'estructura econòmica de la societat (infrastructura). Sobre aquesta base s'aixeca una superestructura ideològica - jurídica - política a la qual hi corresponen determinades formes de consciència social.

   • Dinàmica de la societat: la història de la nostra societat fins als nostres dies és la història de la lluita de classes.

   • El materialisme

   • El materialisme dialèctic (= Dialèctica de la Naturalesa)

   • Definició:

   • * Materialisme: No existeix més realitat que la matèria. El món exterior té existència pròpia, independent de qualsevol ment o esperit.

    * Dialèctic: La causa de tot el moviment de la naturalesa està en la lluita dels contraris i en la seva contradicció.

   • La matèria i les seves propietats:

   • * Definició: La matèria és l'única realitat objectiva existent a l'univers que afecta els sentits de l'home i per això la part d'entendre i conèixer.

    * Propietats: Infinitud, Eternitat, Temporalitat, Especialitzat, Profunditat, Moviment.

    * Matèria i consciència:

     • Definició: La consciència és la capacitat que posseeix l'ésser humà de comprendre (intel·ligència), estimar i decidir-se lliurement (voluntat).

     • Naturalesa de la consciència: és un producte o manifestació (fenomen) inseparable de la matèria i superior a ella.

     • Prioritat de la matèria en front de la consciència: la naturalesa, la matèria és anterior a l'ésser humà. Existeix independentment de l'home i la seva consciència.

     • Caràcter evolutiu de l'home: L'evolució de l'animal produí d'ésser humà.

     • Classes de consciència:

    <>Consciència de si mateix: coneixement propi general.

    <>Consciència psicològica: coneixement propi i aliè.

    <>Consciència de classe: coneixement dels intercanvis d'un grup social determinat.

    <>Consciència social: espècie de medi ambient ideològic(pertany a la estructura) que es forma en les comunitats humanes).

   • Lleis universals del canvi (lleis de la dialèctica materialisme):

 • Llei de la unitat i lluita de canvis.

 • Llei de la transició de la qualitat a al qualitat i viceversa.

 • Llei de la negació de la negació. (Dialèctica)

 • El materialisme històric: aplicació dels principis anteriors a la i al seu desenvolupament present com a basa l'economia.

 • Característiques generals

 • El materialisme històric és la forma cientifica de Marx i Engles sobre la formació i el desenvolupament de la societat (com s'ha format i desenvolupa).

 • La basa: la producció el treball.

 • Allò q distingeix a l'home de totes els altres espècies animal és:

  - La seva relació amb la naturalesa (diferent als animals ja q els no treballen).

  - L'acte pel qual transforma la naturalesa i gràcies a aquesta transformació es transforma ell mateix. Per tant, el treball crea l'essència de l'home. L'home és productor.

  Segons Marx: L'home no fa de treballador, sinó que és treballador.

 • La producció

 • Produir és l'activitat a través de la qual els homes creen els béns materials.

 • Aquesta activitat està condicionada per la pròpia naturalesa dels objectes que s'han de transformar.

 • Factors de la producció: (inseparables)

 • - El procés de treball: naturalesa + acció humana = transformació.

  - Les relacions de producció: caràcter social i històric del procés de treball.

 • El procés de treball i les formes productives

 • Definició: procés de treball = conjunt d'activitats que l'home realitza per a transformar els objectes naturals i així satisfer les seves necessitats.

 • Elements del procés de treball:

 • - Els objectes de treball (la “matèria”, la cosa natural)

  - Els mitjans de producció (els = eines, maquinària, ...)

  - La força del treball (l'activitat humana)

  - El producte Necessitats individual o col·letives = Valor ús.

  Si és simple mercaderia = Suprot material del Valor del canvi.

 • Les relacions de producció

 • En la producció els homes no treballen aïlladament sinó en comú.

 • Les relacions de producció depenen dels agents de producció i dels mitjans de producció.

  “Agents de producció” = conjunt d'individus que d'una forma o altra participen en el procés de producció.

 • Tipus de relacions de producció:

 • - Relacions tècniques: entre agent i mitjà.

  - Relacions socials: vincles entre els agents classes socials:

      • Propietaris dels mitjans de producció,

      • no propietaris dels mitjans de producció. (treballadors).

  Formes històriques de les relacions socials:

  - Explotador - explotat

  - Col·laboració recíproca (propietaris dels mitjans col·lectiva, no privada)

 • Modes de producció: (modes històrics)

 • - El de la comunitat primitiva (col·lectinisme primitiu).

  - L'esclavista (medis i treballadors - propietaris)

  - La feudal (medis i en part treballador) “mig lliure”

  - El capitalista (propietat privada dels medis treballador lliure. La forma del treball és l'única propietat del treballador).

  - El socialista (propietat col·lectiva “de tots” - cooperació recíproca).

 • Categories dels modes de producció: (superestructura - Infraestructura)

 • - L'estructura econòmica és la base de tot el procés de producció i està determinada per les forces de producció i les relacions tècniques i socials del treball. [Infraestructura].

  - La superestructura representa el conjunt d'idees, creences, institucions, normes, etc. ... que configura la consciència social.

  - Conclusió: El mode de producció està constituït per la síntesi de 3 estructures regionals:

  * Estructura econòmica (relacions tècniques i socials).

  * Estructura jurídico - política (normes, lleis, institucions).

  * Estructura ideològica (idees, creences, costums).

 • El mode de producció capitalista

 • El capitalisme és el mode de producció que es basa inicialment en l'economia. L'intercanvi és el fonament de la política econòmica del sistema capitalista. Fórmula: comprar per a vendre (+ car).

 • El mercat i les seves lleis:

 • Produir per vendre al mercat i comprar els productes necessaris per viure, mitjançant un equivalent. D'aquí la necessitat de trobar una mercaderia que tingui equivalència general per e les transaccions.

  Lleis:

  - Llei de l'oferta i la demanda: regulació dels preus per l'abundància o no.

  - Llei del valor: el valor en si (intrínsec) d'una mercaderia està en funció directa a la qualitat de treball humà incorporat a ella.

  La magnitud del valor d'una mercaderia depèn del temps del treball socialment necessari.* per a la seva producció.

 • La Plusvàlua, forma típica de l'economia capitalista.

 • - La Plusvàlua equival o guany o benefici (motor de l'economia capitalista)

  - Origen: El treballador produeix més del que consumeix. El treball extra origina la Plusvàlua. La forma de treball produeix la Plusvàlua.

  Plusvàlua: és el valor que crea el treballador més enllà del valor de la seva força de treball.

  Plusvàlua: Capital produït - capital consumit.

  - Conseqüència: “L'acumulació de riquesa significa igual acumulació de pobresa”.

 • Pas del capitalisme al socialisme

 • Fases del procés revolucionari:

 • Etapa democràtica: dictadura del proletariat.

 • Etapa socialista: caràcter econòmic (desenvolupament dels mitjans de producció, de la riquesa social i abolició de les classes socials).

 • Etapa comunista: culminació del procés revolucionari abolició de la propietat privada, desaparició total de les classes socials i eliminació de l'Estat com a defensor dels interessos d'una minoria (dels amos).

 • L' alienació:

  Relació subjecte - objecte [econòmica: productor - producte]

 • Des del subjecte

 • 1) Exteriorització [= ENTÄUSSERUNG]: El subjecte surt de si mateix cap a l'objecte.

  2) “no té traducció ” [= VERÄUSSERUNG]: En l'exteriorització el subjecte es desposseeix de quelcom de si mateix (la força productiva).

 • Des de l'objecte

 • 3) Alienació [= ENTFREMDUND]: Es transforma l'objectiu (q esdevé part del subjecte = l'objecte és part -pertany- al subjecte).

  S'aliena quan li pertany, quan es propietat de l'altre (aliud).

  - S'aliena el subjecte però també l'objecte.

  - L'home (productor) esdevé cosa (Ding) com el producte.

  Losificació [= VERFINGLICHUNG]

  És la situació no natural sinó històric. Cal:

  1) Estudi de l'estructura sòcio - econòmica [Teoria]

  2) La transformació política de la realitat [Praxis]

  Alienacions:

 • Econòmica (treball alienat) - Alienació del treball i del producte del treball de la vida genèrica

 • Social (classes socials)

 • Política (Estat - Societat Civil)

 • Religiosa

 • Filosófica

 • 1844 col·laboren

  Forces productives
 • Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar