Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Joc escolars et actititats esportives


ÍNDEX

Pàg.:

 • INTRODUCCIÓ........................................................................2

 • ACTIVITATS............................................................................4

 • CICLE INICIAL..........................................................................................4

  Exercicis.........................................................................................4

  Jocs pre-esportius..........................................................................7

  Jocs..............................................................................................10

  CICLE MITJÀ..........................................................................................13

  Exercicis.......................................................................................13

  Jocs pre-esportius........................................................................16

  Jocs..............................................................................................19

  CICLE SUPERIOR..................................................................................22

  Exercicis.......................................................................................22

  Jocs pre-esportius........................................................................25

  Jocs..............................................................................................28

 • AVALUACIÓ..........................................................................31

 • ASPECTES A MILLORAR.....................................................32

 • DECÀLEG ACTITUDINAL.....................................................33

 • CONCLUSIONS.....................................................................34

 • BIBLIOGRAFIA......................................................................35

 • 1.INTRODUCCIÓ

  Un treball de jocs per a nens i nenes de primària semblava en un principi una tasca assequible tenint en compte la informació, sobretot en forma de llibres, que tenim a disposició. Tot i això un cop t'hi poses te n'adones que mirar de programar un seguit d'activitats amb possible transferència, amb variabilitat i alhora adequades a l'edat dels alumnes als que va dirigida és una tasca que necessita de temps i paciència.

  La meva elecció va ser fàcil. El bàsquet ha estat sempre el meu esport i això em facilitava l'execució d'aquest. Degut a això el meu treball s'encamina a activitats extraescolars, destinades a l'especialització del nen, donant uns recursos globals d'iniciació a tots els nens i nenes amb la finalitat d'acabar jugant al bàsquet (específicament).

  D'altra banda i tenint en compte articles que he pogut llegir, el bàsquet és un esport que és utilitzat per molts teòrics de la pedagogia esportiva per exemplificar les seves teories. Així doncs, puc deduir que el bàsquet té molta importància en l'educació integral del nen.

  D'altra banda, a títol personal, considero que el bàsquet és d'aquells esports que pot proporcionar al mestre o monitor una font inesgotable d'activitats adequades a cada edat que treballaran algun aspecte present en el currículum.

  Així doncs queda justificada la meva tria. El bàsquet posseeix, si s'aconsegueix enfocar adequadament, el conjunt d'aspectes que ens ajudaran a realitzar un treball integral del nen/a i que alhora contribuirà en facilitar-nos la nostra tasca docent.

  Seguidament es presenten un seguit d'activitats amb una organització progressiva:

  • Exercicis: formes analítiques de treball d'un aspecte de l'esport.

  • Jocs pre-esportius: formes jugades encaminades a la millora d'un aspecte de l'esport.

  • Jocs: formes jugades destinades a la relació afectiva entre els membres del grup i a aspectes extrínsecs, però no per això no important, a l'esport (més apropiats per principi de temporada o a principi de sessió pel seu caràcter lúdic).

  2.ACTIVITATS

  CICLE INICIAL:

  Exercicis:

  1.

  • OBJECTIU: Practicar el bot de progressió.

  • CONTINGUT: Bot de progressió sol.

  Orientació esapai-temps

  • MATERIAL: 12 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Tots els alumnes amb una pilota es situen a la línia de fons. Es tracta d'anar i tornar d'un cantó a l'altre de la pista botant la pilota, cada alumne amb la mà que vulgui.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però amb la mà no dominant.

  · Ídem que l'activitat anterior, però mentre estan botant el mestre assenyalarà números amb els dits i els alumnes els hauran de dir en veu alta.

  · Els alumnes es situaran la meitat a cada cantó de la pista i es realitzarà el mateix, intentant evitar tocar cap company mentre es creuen.

  2.

  • OBJECTIU: Automatitzar el bot.

  • CONTINGUT: El bot de progressió sol.

  Orientació espai-temps.

  • MATERIAL: 12 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Els alumnes es situen dispersos per l'espai i es van movent botant la pilota. A senyal del professor, l'alumne haurà de realitzar un canvi de ritme i botar canviant de camp (si es troba a un camp haurà d'anar a l'altre).

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però la senyal serà visual: quan aixequi la mà.

  · Ídem, però es posarà un color a cada camp. El mestre ensenyarà una placa de color, i cada alumne haurà d'anar al camp que s'hagi acordat.

  · Ídem que l'anterior variant, però es donarà un temps limitat (5'' o 6'').

  3.

  • OBJECTIU: Practicar el tir a cistella després de botar.

  • CONTINGUT: Tir després de dribbling (entrada a cistella).

  Diferenciació dinàmica.

  • MATERIAL: 6 pilotes de bàsquet i 4 pitralls

  • DESCRIPCIÓ: Dividim el grup en les dues cistelles de la pista de joc. Es situaran la meitat a la dreta del mig del camp i l'altra meitat al mig del camp. Es tracta de botar fins arribar als 2 pitralls que hi ha al terra, separats per 50 cm. (aprox), i parar de botar. Allà s'haurà de posar un peu després del primer pitrall i un altre després del segon (preferiblement primer el dret i després l'esquerra). Tot seguit, el primer de la fila del mig del camp recollirà el rebot.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però per el cantó esquerre (preferiblement es posarà primer el peu esquerra i després el dret).

  · Es realitzaran l'activitat principal i la primera variant però l'executant farà una passada prèvia al alumnes del mig camp i aquest li tornarà.

  · Tots els alumnes surten del centre del camp. Es tracta de realitzar una entrada a cistella tal com s'ha practicat, però l'alumne decidirà el cantó que entrarà.

  Jocs pre-esportius:

  1.

  • OBJECTIU: Botar sense mirar la pilota.

  • CONTINGUT: Bot de la pilota sol.

  Coordinació oculo-manual

  • MATERIAL: 12 pilotes i 12 cercles.

  • DESCRIPCIÓ: En parelles. Es tracta de jugar al mirall: els jugadors posats davant per davant (de cara) amb una pilota cadascú. Un de la parella, sense moure's, fa coses amb la pilota (bota, fa canvis de mà, se la passa per darrere,... mentre l'altre l'imita com si es tractés d'un mirall (si ell bota amb la dreta jo boto amb l'esquerra,... Ho faran tots dos.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però en moviment.

  · Els dos de la parella tenen una pilota a una mà i a l'altra mà un cercle. Es pot fer el que vulguin però s'ha de moure la pilota i el cercle.

  · Ídem, però a senyal del monitor s'hauran de canviar la pilota.

  2.

  • OBJECTIU: Practicar el bot de progressió orientant-se en l'espai.

  • CONTINGUT: Bot de progressió contra adversaris.

  • MATERIAL: 11 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Atrapar: Joc d'atrapar, tots dispersos per l'espai i un atrapa, amb la peculiaritat que tothom té una pilota i no pot parar de botar-la tret del que atrapa, que corre sense.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · El que han tocat es queda quiet botant la pilota. Per salvar-lo s'ha de canviar la pilota amb un que encara està viu.

  · El que atrapa va amb una pilota i la resta també, però botaran únicament amb la mà no hàbil.

  · Atrapen 3 jugadors amb pilota i la resta sense pilota.

  3.

  • OBJECTIU: Cooperar per assolir un objectiu.

  Practicar els diferents tipus de passada amb oposició.

  • CONTINGUT: Passada amb companys i contra adversaris.

  Orientació en l'espai.

  Diferenciació de trajectòries.

  • MATERIAL: 2 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Joc de les 10 passades: Es divideix el grup en dos grups i es situen a mitja pista. Es tracta de fer 10 passades entre l'equip sense que la toquin els de l'altre equip. Quan l'equip defensor talla la pilota passa a ser l'equip atacant.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Cada passada s'ha de fer amb una tècnica diferent (a la imaginació dels alumnes).

  · Si els defensors et toquen mentre tens la pilota hi ha canvi de possessió.

  · Després de fer 5 passades s'haurà de tirar a cistella, i si entra és un punt.

  Jocs:

  1.

  • OBJECTIU: Formar paquets segons el número corresponent.

  • CONTINGUT: Interacció amb els companys.

  Cooperació per l'èxit

  • MATERIAL: -

  • DESCRIPCIÓ: El joc dels Paquets: Els alumnes distribuïts per l'espai. Quan el monitor diu un nombre els alumnes s'han d'agrupar en grups del nombre que ha dit.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Les agrupacions es fan per colors d'ulls, de cabells, de samarreta,...

  · El monitor utilitza el llenguatge visual (assenyala un número amb els dits).

  · S'acaba fent una agrupació de tot el grup (12).

  2.

  • OBJECTIU: Reconèixer el company.

  • CONTINGUT: Velocitat de reacció.

  Memòria visual.

  • MATERIAL: Un llençol.

  • DESCRIPCIÓ: Es fan 2 grups. Es situa un llençol que no permeti la visió entre els dos grups. A indicació del monitor, un de cada grup es situa a darrere del llençol. El monitor treu el llençol i ells dos han de dir el nom de l'altre. El que diu el nom primer és el guanyador.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · S'haurà de dir el color de la samarreta.

  · El monitor traurà el llençol i els alumnes han d'estar amb els ulls tancats. Tocant-se han d'endevinar qui és.

  · Quiets a darrere el llençol. A ordre del monitor un d'ells diu alguna cosa i l'altre també. Han de reconèixer qui s'amaga darrere d'aquella veu.

  3.

  • OBJECTIU: Treballar la relació entre companys.

  • CONTINGUT: Organització espacial

  • MATERIAL: -

  • DESCRIPCIÓ: Distribuïts en parelles tret de 2 (un d'ells farà de contractista i l'altre d'inquilí sense casa .

  Les parelles es situaran disperses per l'espai agafades de la mà i amb dos rols diferents (inquilí i propietari ). A indicació del contractista: “inquilí!!!” els inquilins de les cases s'hauran de canviar de casa (agafar-se a un altre propietari). A indicació del contractista: “terratrèmol!!!” Les cases s'han de reorganitzar i tan propietaris com inquilins han de canviar. El inquilí que es queda sense casa és el que perd i passa a ser: inquilí sense casa. (al llarg del joc s'anirà canviant de rols).

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · El inquilí que es queda sense casa paga una peça de roba.

  · El inquilí que aconsegueix tres vegades la mateixa casa passa a ser propietari i el propietari d'aquella casa passa a ser inquilí.

  · En comptes d'agafar-se de la mà han de pujar a coll i vet.

  CICLE MITJÀ:

  Exercicis:

  1.

  • OBJECTIU: Practicar les parades després de bot.

  • CONTINGUT: Parada després de dribbling.

  • MATERIAL: 6 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Es situen la meitat del grup a una línia de fons i l'altra meitat a l'altra línia la meitat d'ells amb pilota. Els que tenen pilota surten botant. A mig camp fan una parada, sense parar de botar i amb els peus quiets. Després arrenquen i boten fins a l'altre extrem de la pista on passaran la pilota als que s'estan esperant.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però quan arriben a l'altre extrem realitzen una entrada a cistella.

  · Ídem però parant i tirant.

  · Ídem però els que s'estan esperant s'esperen a l'altura del tir lliure i els defensen.

  2.

  • OBJECTIU: Practicar la passada i automatitzar-la.

  • CONTINGUT: Passada amb un company.

  • MATERIAL: 12 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: En parelles. Es distribueixen per l'espai. Es van passant la pilota de pit separats uns 3 metres i davant per davant.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però amb passada picada.

  · S'introdueix una nova pilota. Un de la parella fa la passada de pit i l'altra picat simultàniament. Es canviaran els rols.

  · Ídem que l'anterior variant, però cada alumne farà una passada de pit i una altra de picada.

  3.

  • OBJECTIU: Cooperar amb el company per progressar.

  • CONTINGUT: Passada en moviment per progressar amb company.

  • MATERIAL: 2 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Es divideix el grup en dos i treballen cada grup a una mitja pista. Es situen mig grup al fons de la pista i mig a mig camp. Surten dos dels del fons amb una pilota, passant-se-la fins arribar a mig camp on la passen als que s'esperen que realitzen el mateix fins la línia de fons.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però els que van des de mig camp fins a la línia de fons acaben realitzant una entrada a cistella, un dels dos.

  · Ídem que la anterior variant però s'acaba amb una parada i tir a cistella.

  · Ídem que la anterior variant però un dels dos defensa i l'altre ataca (1x1) i es pot triar si entrar o tirar.

  Jocs pre-esportius:

  1.

  • OBJECTIU: Practicar el llançament amb precisió.

  • CONTINGUT: Llançament a l'objectiu

  Cooperació per assolir l'objectiu.

  Equilibri.

  Velocitat de reacció.

  • MATERIAL: 1 pilota d'escuma i dues de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Es divideix el grup en dos subgrups. Es jugarà a matar conills. Un equip es situa dispers per mitja pista (caçadors). L'altre equip (conills), en fila just darrere la línia de fons. Aniran sortint els conills de 1 en 1 i es tracta de tocar-los amb la pilota d'escuma. Si el conill aconsegueix travessar el camp de caçadors sense que es toquin està salvat i representa un punt.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però no es pot tirar la pilota, l'hem de tocar amb la pilota, sense tirar-li (aquesta variant es realitzarà amb la pilota de bàsquet).

  · Ídem que l'anterior variant però els conills han de sortir botant una pilota de bàsquet.

  · Ídem que l'anterior variant però hi haurà dos cercles repartits per l'espai. Si aconsegueixo ficar-me dins d'un cercle abans que em toquin salvo un conill que havien matat.

  2.

  • OBJECTIU: Imitar el company en accions pròpies del bàsquet.

  • CONTINGUT: Consciència del propi cos i el del company.

  Domini de pilota

  • MATERIAL: 12 pilotes.

  • DESCRIPCIÓ: Es situen en cercle, tots mirant cap a dins. Es juga a seguir rei. Un d'ells es situa al mig i fa el que li surti de la imaginació, sempre i quan utilitzi la pilota. La resta de companys l'hauran d'imitar.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però és obligat fer-ho asseguts.

  · Ídem però s'haurà de representar accions (entrada a cistella, passada, finto tir,...) a la imaginació de l'alumne.

  · Ídem, però en comptes de tothom fer el que fa el del mig, aquest ha de representar una acció de la vida sense deixar de botar, mentre la resta, també sense deixar de botar, ho ha d'endevinar

  3.

  • OBJECTIU: Practicar una variant del bàsquet simplificada

  • CONTINGUT: Utilització de la tècnica apresa.

  Treball en col·laboració i contra oposició per assolir objectiu.

  • MATERIAL: 1 pilota de bàsquet i pitralls.

  • DESCRIPCIÓ: És el joc del bàsquet però simplificat. Alhora de fer cistella es tracta de tirar la pilota al taulell. Dividint el grup en 2 equips, s'enfronten en 5x5. Els dos alumnes que no els toca jugar faran d'àrbitre, sense permetre el contacte: no es pot tocar a l'adversari.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Si es toca el taulell i la cistella és 2 punts.

  · Tothom ha de tocar la pilota abans de tirar a cistella.

  · La passada d'abans de tirar haurà de ser picada, i només es podrà tirar des de dins l'ampolla.

  Jocs:

  1.

  • OBJECTIU: Practicar el llançament del mòbil amb precisió.

  • CONTINGUT: Diferenciació de trajectòries.

  Llançaments i recepcions.

  • MATERIAL: 1 pilota de plàstic o escuma.

  • DESCRIPCIÓ: És el joc de matar. Es divideix el grup en dos subgrups que formaran els dos equips. El camp està dividit com es presenta a la representació gràfica. Un equip (1) es situarà a la zona 2 i l'altre (2) a la zona 3. Amb una pilota s'ha de llançar i tocar a un de l'altre equip sense que l'agafi. Si l'agafa el mort és el que tira i si no l'agafa i el toca està mort aquest. Els morts de l'equip 2 es situaran a la zona 4 i els morts de l'equip 3 es situaran a la zona 1. Des d'aquí, si els hi arriba la pilota, els morts poden matar als de l'equip contrari i d'aquesta manera podran tornar amb el seu equip. S'acaba quan un equip no li queda cap jugador viu.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  1 2 3 4

  • VARIANTS:

  · Es farà amb una pilota més petita, per dificultar ser agafada.

  · S'haurà de llançar amb dues mans.

  · Els jugadors vius estaran asseguts a terra i els morts drets.

  2.

  • OBJECTIU: Desenvolupar la velocitat de reacció en situacions de cursa.

  • CONTINGUT: Companyonia i col·laboració entre el grup.

  Equilibris i reptacions

  • MATERIAL: -

  • DESCRIPCIÓ: El joc del STOP: Un para i els altres s'escapen. Quan un que és perseguit vol descansar o parar perquè no l'atrapin, es posarà en STOP (ho ha de dir) amb els braços i les cames obertes. Aleshores el que persegueix no pot atrapar-lo, ha d'anar per un altre. En cas que un sigui tocat, passa a atrapar.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Cada jugador només podrà estar 3 segons en STOP.

  · Quan et toquen et quedes quiet amb les cames obertes. Per salvar-te un company t'ha de passar per sota les cames.

  · Ídem que el anterior però sense poder posar-se en STOP. Els que no paren disposen d'una pilota que el qui la té no pot ser tocat per el que para.

  3.

  • OBJECTIU: Practicar la precisió en el llançament.

  • CONTINGUT: Llançament amb precisió.

  Cooperació per assolir l'objectiu.

  • MATERIAL: 24 pilotes de tot tipus però que no facin mal.

  • DESCRIPCIÓ: El joc d'escombrar la casa: Es divideix el grup en dos subgrups. Es situa cada subgrup a una mitja pista amb 12 pilotes a terra. A la senyal de “ja” Cada equip haurà de llançar les pilotes al camp contrari, amb l'objectiu de, després d'un minut cronometrat per el monitor, quedar-se amb les mínimes pilotes al seu camp.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Només es pot tirar una pilota per persona.

  · En forma de relleus: Mentre tira un els altres no poden tirar fins que li toca la mà a algú.

  · Enviar les pilotes a l'altre camp amb el peu.

  CICLE SUPERIOR:

  Exercicis:

  1.

  • OBJECTIU: Orientar el cos per realitzar una acció ofensiva.

  • CONTINGUT: Passada a un company.

  Tir a cistella després de rebre.

  • MATERIAL: 4 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Es divideix el grup en 4 subgrups. Es distribueixen tal com indica la representació gràfica. Els que es troben a l'altura de la línia de tir lliure amb pilota. Dos dels alumnes que es troben a sota cistella surten a rebre la pilota. Reben, encaren cistella i tiren. L'alumne que ha fet la passada va a buscar el rebot i es realitza un canvi de fila.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però fintant el tir, arrencant i entrant a cistella.

  · Ídem que l'anterior variant però just després d'arrencar faig una passada al jugador que me l'ha passat que tira a cistella.

  · Ídem que la variant anterior, però el que ha fet la passada s'afanya a defensar i es realitza un 1x1.

  2.

  • OBJECTIU: Practicar el moviment després de passada.

  • CONTINGUT: Discriminació del mòbil.

  Moviment després de passada.

  Fantasia motora.

  • MATERIAL: 2 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Es realitza una estrella de passades: Es situen els alumnes en cercle i un d'ells al centre. Es tracta de passar la pilota i anar-me'n on l'he passat: la pilota va del mig al cercle mentre els alumnes van canviant contínuament de lloc.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però fent una passada picada i una de pit.

  · Ídem que l'activitat principal però es fa amb dues pilotes i per tant, es començarà amb dos jugadors al centre del cercle.

  · Ídem que l'anterior variant però cada cop s'ha de fer una passada diferent (pit, picat, 1 mà,...): cada alumne triarà la tècnica.

  3.

  • OBJECTIU: Cooperar per assolir cistella.

  • CONTINGUT: Tàctica col·lectiva d'atac: 2x2.

  • MATERIAL: 2 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Es divideix el grup en dos subgrups situats un a cada meitat del camp. Es tracta de fer, en parelles, 2x2. L'equip que ha atacat passa a defensar la parella següent.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però només es poden fer 3 passades.

  · Ídem que l'activitat principal però no es pot botar.

  · Es situen dos jugadors “poste” . Se'ls hi podrà passar la pilota.

  Jocs pre-esportius:

  1.

  • OBJECTIU: Diferenciar les trajectòries de la pilota

  • CONTINGUT: Diferenciació de trajectòries.

  Anticipació per robar el mobil.

  • MATERIAL: 2 pilotes de bàsquet.

  • DESCRIPCIÓ: Es divideix el grup en 2 subgrups. Cada subgrup es situa en cercle amb un jugador al centre. Els jugadors del cercle es passaran la pilota i el que està situat al mig mirarà d'interceptar-la. Quan ho faci, la persona que la ha passat sense èxit es situarà al centre.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal, però no es podrà passar al jugador que tinc al costat.

  · Ídem que l'anterior variant però a més no es podrà passar la pilota per damunt del jugador del mig (lluny del seu abast).

  · Ídem que l'anterior variant però a més cada passada haurà de ser amb un estil diferent, de manera que no puc repetir l'estil de les dues últimes passades.

  2.

  • OBJECTIU: Practicar l'1x1 en situacions lúdiques.

  • CONTINGUT: Tàctica individual i col·lectiva: 1x1, 2x2 i 3x3.

  Velocitat de reacció

  • MATERIAL: 1 pilota de bàsquet i 1 d'escuma.

  • DESCRIPCIÓ: El joc del mocador: Es divideix el grup en 2 subgrups. Es situen un subgrup darrere una línia de fons i l'altre darrere l'altre. Es numeren de l'1 al 6. El monitor, cridarà un número tot deixant la pilota plantada a terra. Els jugadors que tinguin el número sortiran a buscar la pilota i realitzaran un 1x1 a la cistella de l'equip contrari al que l'ha agafat.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però el mestre situarà 2 pilotes al centre del camp (la de bàsquet i la d'escuma). Just quan arribin dirà quina s'ha d'agafar, de manera que si toca la d'escuma s'haurà d'agafar i tirar-li al jugador de l'altre equip. Si toca la de bàsquet es realitzarà el mateix.

  · Tots els alumnes es situaran a darrere d'una línia de fons. Es realitzarà el mateix, però el monitor, just quan agafin la pilota, dirà 1 o 2, i els alumnes hauran de realitzar l'atac a la cistella que s'ha acordat (es numeraran les cistelles).

  · Ídem que l'activitat principal però sortiran 2 o 3 números cada vegada, acabant sortint tots.

  3.

  • OBJECTIU: Practicar una variant del Rugby com a aproximació al bàsquet.

  • CONTINGUT: Cooperació amb companys i oposició contra adversaris.

  Col·laboració per assolir l'objectiu.

  • MATERIAL: 1 pilota de bàsquet, 2 cercles i pitralls.

  • DESCRIPCIÓ: És el joc de: Bàsquet-Rugby. Es divideix el grup en dos equips de 6. Es tracta de passar-se la pilota i arribar a plantar-la a la línia que defensa l'equip contrari (línia de fons de la pista). Els defensors no podran tocar als atacants.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Ídem que l'activitat principal però abans de plantar la pilota l'ha d'haver tocat tots els de l'equip.

  · Ídem que l'anterior variant però si quan tinc la pilota un defensor em toca, la possessió de la pilota canvia d'equip.

  · Ídem que l'activitat principal però en comptes de plantar la pilota, un del grup es situa amb un cercle a la línia de fons que defensa l'altre equip. Es tractarà d'introduir la pilota dins el cercle de manera que el que es el té no es pot moure de lloc. (Aquesta activitat es pot realitzar amb una pilota d'escuma per evitar els cops de pilota al jugador que té el cercle).

  Jocs:

  1.

  • OBJECTIU: Potenciar la velocitat cíclica

  • CONTINGUT: Velocitat cíclica

  Escapoliment.

  • MATERIAL: -

  • DESCRIPCIÓ: Els jugadors dispersos per l'espai. Hi ha un alumne que para. Quan n'atrapa un han d'atrapar agafats de la mà (formen una cadena). Quan n'atrapen un, el que fa més estona que està parant queda salvat i atrapen els altres dos.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Es van acumulant els tocats fins formar una cadena de tots els components.

  · Les cadenes es separen quan són de 4 alumnes en cadenes de 2.

  · Es redueix l'espai d'execució per dinamitzar el joc.

  2.

  • OBJECTIU: Treballar la velocitat de reacció.

  • CONTINGUT: Velocitat de reacció.

  Velocitat cíclica.

  • MATERIAL: -

  • DESCRIPCIÓ: Es situen en parelles. Formant dues files paral·leles a la línia de mig del camp. Una fila tenen el número 1 i l'altre el número 2. A la veu de “1!!” del monitor els números 1 han d'atrapar el número 2 (la seva parella) abans que arribi a la línia de fons.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · El número que diu el monitor és el que és atrapat i atrapa l'altre.

  · S'ha d'atrapar al de la parella de la dreta (si el monitor diu dreta) i al de la parella de l'esquerra (si el monitor diu esquerra). En el cas que la parella no tingui ningú al cantó que es diu, atraparan el de l'altre cantó).

  · Afegir que si el monitor diu “zero!!!” S'han d'abraçar l'un amb l'altre de la parella.3.

  • OBJECTIU: Esquivar trajectòries diferents de les pilotes

  Executar llançaments amb precisió.

  • CONTINGUT: Llançaments precisos.

  Situacions col·lectives en oposició mútua.

  • MATERIAL: 1 pilota de plàstic i una pilota de platja.

  • DESCRIPCIÓ: El joc de la “pastora”: Es tira la pilota enlaire i el que l'agafa és el llançador . Es tracta de tocar als companys tirant-los-hi la pilota al cos. Aleshores el tocat estarà mort. Si el company l'agafa abans que toqui a terra el mort serà el que l'ha tirat. Quan maten el company que t'ha matat tornes revius.

  • REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

  • VARIANTS:

  · Tots hauran de desplaçar-se a peu coix.

  · Amb una pilota de platja.

  · Els llançaments s'han de fer amb el peu

  3.AVALUACIÓ

  Tenint en compte que es tracta d'activitats extraescolars, l'avaluació d'aquestes tindrà una funció més dirigida a la tasca del monitor. Amb això vull dir que aquesta avaluació es basarà en l'observació, tot millorant en cada cas els aspectes que siguin necessaris.

  La metodologia d'entrenament serà una eina essencial per tal d'avaluar l'alumne i millorar la seva execució. En aquest cas s'utilitzarà una metodologia global, focalitzant l'atenció sobretot en els continguts presents a cada activitat. Així doncs, cal indicar la importància del seguiment continu del monitor/entrenador a la tasca dels seus jugadors. Això permetrà realitzar un tipus d'avaluació basada en l'evolució, la millora, aspectes que haurà de tenir com a base el dinamitzador.

  En resum, l'aspecte avaluador de les activitats serà purament qualitatiu, partint sempre del passat i tenint en compte el futur. O sigui, si un nen quan va començar no sabia botar amb la mà no hàbil i ara ho fa correctament, es podrà dir que, tenint en compte aquest contingut, el jugador ha millorat, ha evolucionat: avaluació positiva.

  4.ASPECTES A MILLORAR

  Tenint en compte el que ja he dit a la introducció, cal dir que el bàsquet és un dels esports que ha estat més analitzat i optimitzat per ser utilitzat en l'educació. Així mateix cal afirmar que les investigacions que s'han realitzat en els últims anys han aconseguit un canvi en els conceptes generals de l'esport escolar i molt especialment en la utilització del bàsquet com a eina educativa.

  Primerament manifestar que els coneixements dels que disposo no em permeten dir que l'ensenyament del bàsquet té aspectes a millorar, ja que hi ha hagut investigacions prou significatives que actualment considero que estan en la bona línia.

  D'altra banda, tot i el que he dit anteriorment, crec que el que s'ha de millorar és la forma d'ensenyament d'aquest. Tant fàcil com portar els coneixements de tècnics en l'esport, com els que han escrit els articles esmentats, a les persones que encara utilitzen una metodologia tradicional.

  Així doncs crec que més que millorar el bàsquet en si, el que hem de millorar és la manera d'ensenyar-lo, ja que si s'utilitzessin les metodologies constatades com a efectives en l'educació integral del nen, tindríem pocs aspectes a millorar.

  Per últim afirmar que el canvi que proposo és molt difícil, i sobretot centrant-nos en activitats extraescolars on en nombroses ocasions es premia el rendiment en detriment del desenvolupament. Tot i això em mostro optimista, i espero que a la llarga el bàsquet i la resta d'esports signifiqui el que tots volem: una eina per educar el físic de la persona, el seu desenvolupament dins la societat i els valors bàsics de tot context social civilitzat.

  5.DECÀLEG ACTITUDINAL

  Seguidament es presenta un projecte de decàleg, en forma de manaments de l'equip, els quals serviran per posar de manifest els aspectes actitudinals immersos en l'esport i la pràctica esportiva:

  • Respectaràs als companys i l'entrenador.

  • Respectaràs als adversaris.

  • Acceptaràs les regles de l'esport i miraràs d'entendre-les.

  • Respectaràs el material com si fos teu: imagina't que ho féssim amb coses teves.

  • En cas de conflicte ho comunicaràs al monitor: parlant la gent s'entén.

  • Sempre que tinguis algun dubte el comentaràs al monitor: ell sabrà com explicar-t'ho.

  • Vindràs al entrenament amb roba de recanvi i preferiblement amb coses per dutxar-te: la higiene en l'esport és molt important.

  • Entrenaràs amb ganes de passar-t'ho bé.

  • Intentaràs progressar dia a dia: la millora proporciona felicitat.

  • Passar-t'ho bé no significa riure tota l'estona. Significa gaudir del que estàs fent.

  6.CONCLUSIONS

  En definitiva, ens trobem davant d'un treball que no ens permetrà aplicar-lo directament amb pels i senyals a les sessions d'iniciació esportiva centrada en el bàsquet, però que ens pot servir com a eina per programar d'una forma progressiva i amb una transferència entre activitats.

  D'altra banda, cal dir que les activitats poden ser adaptades a qualsevol esport, tot canviant aspectes de forma i potser precisant algun dels objectius o continguts que persegueixen. Tot i això s'ha tractat de fer un seguit d'activitats flexibles i adaptables a qualsevol context, instal·lació i material en disposició.

  Per últim tornar a remarcar la dificultat i els cops de cap que m'ha suposat aquest treball: a l'hora de buscar variants, a l'hora de buscar una possible transferència entre activitats i sobretot a l'hora d'adaptar segons quins jocs o exercicis a l'edat a la que van dirigits.

  7.BIBLIOGRAFIA

  % Temari del curs d'entrenador d'Iniciació al Basquetbol (1999). Editat per Federació Catalana de Basquetbol.

  % Florence, Jaques: “Tareas significativas en educación física escolar”. Editorial INDE. Colección: La educación física en... Reforma.

  % Fitxes de jocs realitzades mentre cursava el CFGS d'animació d'activitats físiques i esportives

  % Apunts de l'assignatura cursada durant la carrera: Aprenentatge i desenvolupament motor.

  % Apunts de l'assignatura a la que correspon aquest treball: Del joc a la iniciació esportiva en el context escolar.
  Descargar
  Enviado por:Loko
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar