Administración y finanzas


IVA (Impuesto Sobre el Valor Añadido)


01- Gestió de proveïment 06/11/03

TEMA 4

L'IMPOST SOBRE EL VALOR EFEGIT “L'IVA”

1- L'IVA ES UN IMPOST ESTATAL:

Vol dir que la capacitat recaptativa i l'apostetat la té l'estat.

Es un tribut de naturalesa indirecte (el que grava es el consum), que grava les diferents fases per les quals pasen els bens desde la seva producció fins el seú consum, pren com a base l'increment de valor produit en cada fase.

1.1- L'ambit d'aplicació territorial:

L'IVA s'aplica a tot l'estat espanyol exceptuant les comunitats autonomes de Canaries, Ceuta i Melilla.

1.2- Fet imposable:

L'IVA té l'intenció de gravar tot el consum:

a) Les entregues de bens i prestacions de serveis, realitzades per empresaris i profesionals:

Les entregues de bens han d'estar realitzades per empresaris o profesionals a titúl honoros o lucratiu, amb caracter habitual o acasional en el desenvolupament de la seva activitat profesional o empresarial.

Les prestacions de serveis han d'estar realitzades per empresaris o profesionals a titul honoros o lucratiu, amb caracter habitual o acasional en el desenvolupament de la seva activitat profesional o empresarial.

Llista de prestacions de serveis.

- L'exercici independent d'una profesió art o oficí.

- L'arrendament de bens.

- Traspás de local de negoci.

- Els transports.

- Hostelería i restaurants.

- Les assegurançes.

- L'auto-consum.

b) Les adquisicions intracomunitaries de bens:

Les entregues de bens realitzades entre estats membres de la comunitat europea i es gravaran a l'estat de destí sota les condicions i tipus de gravamen d'aquest estat en lloc de l'estat d'origen.

c) Les importacions de bens:

Tota entrada de bens en el territori espanyol de bens sigui quina sigui la condició de l'importador i qualsevol quina sigui la finalitat del seu destí.

Es refereix unicament a bens materials no a prestacions de serveis.

01- Gestió de proveïment 06/11/03

1.3- Operacions no subjectes:

La llei no considera com a constitutives del fet imposable les següents operacions:

a) Transmició d'empreses.

b) Entrega de mostres gratuites.

c) Demostracions gratuites per promoure activitats empresarials o profesionals.

d) Serveis per estats per asalariats i empleats a l'empresa per la qual treballem.

1.4- L'ambit d'aplicació temporal:

L'IVA es un impost instantani; Vol dir que l'obligació neix en el mateix moment que es produeixen els fets imposables. La liquidació de l'IVA s'ha de fer trimestralment. I a les empreses amb un volum superior als 601.012€ l'han de fer mensualment.

1.5- Procés recaudatori de l'IVA:

Es produeix de manera plurifasica (mes d'una fase) i sobre el valor afegit en cada una de les fases del procés de producció i distribució de bens o prestació de serveis anteriors al moment de consum.

L'efectIVA traslació de l'impost sobre l'escaló del consum es produeix mitjançant el doble mecanisme de deducció i recuperació de les quotes impositives.

L'IVA soportat es el que paguem als nostres proveïdors quan comprem un producte.

L'IVA repercutit es el que cobrem als nostres clients quan venem un producte.

L'empresari calcula la diferencia existent entre l'IVA repercutit i l'IVA soportat si el resultat es positiu ingresará aquesta diferencia a hicenda, i si el resultat es negatiu hicenda li retornará aquesta diferencia.

Ex:

· Fases en el cicle de producció-consum d'un producte.

Preu IVAR IVAS Ingresar a

Hicenda

1º Fase: 20.000 3.200 ----- 3.200

Venda de Mate-

ries Primeres

2º Fase: 50.000 8.000 3.200 4.800

Venda de Produc-

tes Acabats

3º Fase: 60.000 9.600 8.000 1.600

Venda al

Majorista

4º Fase: 70.000 11.200 9.600 1.600

Venda al

Detall

Total Pagar----------------------------------- 11.200

01- Gestió de proveïment 06/11/03

1.6- Operacions que estan exemptes de l'IVA:

Les exempcions son una exepció dins de l'aplicació de l'IVA, ja que tot i que constitueixen fets imposables la llei les exclou de l'obligació de tributar.

Les operacions exemptes impliquen que l'IVA no es repercuteix en el destinatari de l'entrega del bé o prestació del servei.

Existeixen dos tipus d'exempcions:

a) Exempcions planes: L'empresari o profesional que realitza l'entrega o prestació de serveis pot deduir l'IVA soportat amb les adquisicions que ha realitzat pero no pot repercutir l'IVA.

S'aplica a les exportacions i entregues intracomunitaries.

b) Exempcions limitades: No es repercuteix l'impost en les entregues de bens i prestacions de serveis, no es pot deduir l'IVA soportat. (Es pitjor).

S'aplica a:

- Assistencia sanitaria.

- L'ensenyament.

- Serveis esportius i culturals.

- Assegurançes.

- Loteries, apostes i jocs d'atçar.

- Segones i posteriors entregues d'edificis.

- Arrendaments de terreny i edificis per vivenda i garatge.

- Operacions financeres.

1.7- Subjecte passiu:

a) Operacions interiors: Els subjecte passiu serán les persones físiques i jurídiques que tinguin la condició d'empresari o profesional i que realitzin les activitats gravades.

b) Adquisicions intracomunitaries: Els adquírens de bens empresaris o profesionals.

c) Importacions: Serán els subjectes que realitzin les importacions amb independencia de quina sigui la seva condició.

1.8- Base imposable:

a) Operacions interiors: Les operacions interiors i les adquisicions intracomunitaries, la base imposable estará constituida per l'import total de la contraprestació de l'operació subjecte. (Preu que pagarém pel bé o servei).

b) Importacions: La base imposable será el valor de aduana del producte importat.

1.9- Tipus de gravamen:

a) Tipus general, es el 16%: Anirán gravats a tipus general qualsevol bé o servei que no te un altre tipus establert.

b) Tipus reduit, es el 7%: Anirán gravats al 7% determinats bens o serveis

d'utilització generalitzada. Ex: Aliments, vivenda...

01- Gestió de proveïment 07/11/03

c) Tipus super reduit, es el 4%: Anirán gravats els bens i serveis considerats esencials. Ex: Ous, pa, llet, llibres, vehicles de minusvalids,...

CAS PRACTIC

Completa la taula (IVA 16%)

Base

Imposable

IVA

Deduible

IVA

Repercutit

· Compra primeres materias...................

15.000

2.400

-

· Compra maquinaria..............................

40.000

6.400

-

· Sous i salaris.........................................

7.000

-

-

· Importacions.........................................

4.000

640

-

· Subministres.........................................

2.000

320

-

· Publicitat..............................................

900

144

-

· Pagament interesaos prèstec bancari....

700

-

-

· Exportacions.........................................

6.000

-

-

· Compra lletres de canvi........................

300

-

-

· Venda productes acabats......................

75.000

-

12.000

13/11/03

1.10- La regla de la prorrata

En referencia a la deducció de l'IVA soportat a les empreses se'ls poden presentar les següents situacions:

1- Realitzar exclusivament operacions que donguin pret a deduir: Són les operacions subjectes i no exentes a l'IVA, en aquest cas es deduirá la totalitat de l'IVA soportat.

2- Realitzar unicament operacions que no tinguin dret a deduir, aixó suposa:

a) No podem repercutir l'IVA als seus clients al estar l'activitat esempta.

b) No poder deduir l'IVA corresponent a les adquisicions de bens i serveis.

c) No efectuar cap ingrés en concepte de IVA a hicenda, però tampoc podem exigir que hicenda li retorni l'IVA soportat al adquirir bens i serveis.

3- Realitzar simultaneament operacions amb dret a deducció i operacions que no donen dret a deducció. Aquí surgirá el problema de saber quina es la part de l'IVA soportat per les adquisicions que será deduible. Per solucionar-ho surgeix la regla de la prorrata que ens dirá el percentatge a aplicar.

Sobtindra de la següent formula:

Total d'operacions a dret a deducció

Prorrata = x 100

Total d'operacions

El resultat decimal s'orrodinirá sempre a la unitat superior. Ex. 92,3 93

01- Gestió de proveïment 13/11/03

El percentatge aplicable cada any será provisional en els tres primers trimestres, ja que fins a final de l'exercici o quart trimestre, no es disposará de dades suficients per calcular la prorrata definitiva.

Durant els tres primers trimestres utilitzarem la prorrata de l'any anterior, i en el quart trimestre aplicarem la prorrata del mateix i procedirem a la regularització dels tres primers trimestres.

EXERCICIS

1- Una empresa a realitzat durant un any les següents operacions:

· Vendes interiors amb dret a deducció 1.000.000€

· Vendes d'interiors sense dret a deducció 90.000€

· Exportacions 400.000€

Determina el percentatge de prorrata.

Total d'operacions a dret a deducció

Prorrata = x 100

Total d'operacions

Operacions a dret a deducció

1.000.000+400.000=1.400.000€

Total operacions

1.000.000+400.000+90.000=1.490.000€

1.400.000

= 0,93x100=94%

1.490.000

2-

1er. T

2on. T

3er. T

4art. T

TOTAL

Vendes totals

40.000

50.000

30.000

60.000

180.000

Vendes a dret a deducció

25.000

38.000

18.000

40.000

121.000

IVA Repercutit

4.000

6.080

2.880

6.400

19.360

IVA Soportat

1.800

3.000

1.100

3.100

9.000

Prorrata any anterior: 79%

Determina la quota a ingresar al quart trimestre de l'any.

1er. Trimestre

IVA Repercutit = 4.000

IVA Soportat = 1.800

IVA Deduible = 79% de 1.800=1.422

Liquidació = 4.000-1.422 =2.478 Ingresar a hicenda

01- Gestió de proveïment 13/11/03

2on. Trimestre

IVA Repercutit = 6.080

IVA Soportat = 3.000

IVA Deduible = 79% de 3.000=2.370

Liquidació = 6.080-2.370 =3.710 Ingresar a hicenda

3er. Trimestre

IVA Repercutit = 2.880

IVA Soportat = 1.100

IVA Deduible = 79% de 1.100=869

Liquidació = 2.880-869 =2.011 Ingresar a hicenda

4art. Trimestre

Total d'operacions a dret a deducció

Prorrata = x 100

Total d'operacions

Operacions a dret a deducció

25.000+38.000+18.000+40.000=121.000

Total operacions

40.000+50.000+30.000+60.000=180.000

121.000

= 0,67x100=68%

180.000

IVA Repercutit = 6.400

IVA Soportat = 3.100

IVA Deduible = 68% de 3.100=2.108

Liquidació = 6.400-2.108 =4.292 Ingresar a hicenda

Per regularitzar

79% -68% = 11%

(1.800+3.000+1.100) x11% = 649 Li he de pagar a hicenda.

649 Son diners que he deixat de pagar als altres trimestres.

Regularització 4.292+649= 4.941 Hauré d'ingresar a hicenda.

3-

1er. T

2on. T

3er. T

4art. T

Compres

20.000

30.000

20.000

34.000

Vendes

35.000

40.000

25.000

-

Vendes exemptes limitades

15.000

-

-

21.000

Exportacions

15.000

10.000

22.000

27.000

01- Gestió de proveïment 13/11/03

Prorrata any anterior 56%

Calcula la liquidació trimestral.

1er. Trimestre

IVA Repercutit = 16% de 35.000=5.600

IVA Soportat = 16% de 20.000=3.200

IVA Deduible = 56% de 3.200 =1.792

Liquidació = 5.600-1.792 =3.808 Ingresar a hicenda

2on. Trimestre

IVA Repercutit = 16% de 40.000=6.400

IVA Soportat = 16% de 30.000=4.800

IVA Deduible = 56% de 4.800 =2.688

Liquidació = 6.400-2.688 =3.712 Ingresar a hicenda

3er. Trimestre

IVA Repercutit = 16% de 25.000=4.000

IVA Soportat = 16% de 20.000=3.200

IVA Deduible = 56% de 3.200 =1.792

Liquidació = 4.000-1.792 =2.208 Ingresar a hicenda

4art. Trimestre

Total d'operacions a dret a deducció

Prorrata = x 100

Total d'operacions

Operacions a dret a deducció

35.000+40.000+25.000+15.000+10.000+22.000+27.000=174.000

Total operacions

35.000+40.000+25.000+15.000+10.000+22.000+27.000+15.000+21.000=210.000

174.000

=0,82x100= 83%

210.000

IVA Repercutit =16% de 0 =0

IVA Soportat = 16% de 34.000=5.440

IVA Deduible = 83% de 5.440 =4.515,20

Liquidació = 0-4.515,20 =-4.545,20 ens tenen que tornar hicenda

Per regularitzar

56% -83% = 27%

(3.200+4.800+3.200)=11.200x27% = 3.024 Hicenda me la de pagar

Regularització 4.515,20+3.024 = 7.539,20 M'ha de tornar hicenda.

01- Gestió de proveïment 14/11/03

4-

Un empresari ven mercaderies durant el primer trimestre de l'any, per valor de 400.000. El segon trimestre la xifra de vendes augmenta en un 15%. El tercer i quart trimestre de l'any, l'import de les vendes queda fixat en 95.000 cada trimestre. També a exportat mercaderies a l'estranger durant els dos últims trimestres de l'any duplicant la xifra de vendes interiors. L'empresari realitza també vendes sense dret a deducció per un import anual de 180.000. Les despeses de l'empresari durant l'any són les següents:

1- Compra de materies primeres 30.000/4T =7.500 per trimestre

2- Despeses financeres 5.000/4T =1.250 per trimestre

4- Llum i telèfon 8.000/4T =2.000 per trimestre

5- Assegurança de robatori i incendis 650/4T=162,50 per trimestre

Prorrata any anterior 65%

Fer les liquidacions de cada trimestre.

1er. T

2on. T

3er. T

4art. T

Vendes

400.000

460.000

95.000

95.000

Exportacions

-

-

190.000

190.000

Vendes amb dret a deducció

45.000

45.000

45.000

45.000

Despeses amb IVA

10.750

10.750

10.750

10.750

Despeses esentes

1.414

1.412

1.412

1.412

1er. Trimestre

IVA Repercutit = 16% de 400.000=64.000

IVA Soportat = 16% de 10.750 =1.720

IVA Deduible = 65% de 1.720 =1.118

Liquidació = 6.400-1.118 =62.882 Ingresar a hicenda

2on. Trimestre

IVA Repercutit = 16% de 460.000=73.600

IVA Soportat = 16% de 10.720 =1.728

IVA Deduible = 65% de 1.720 =1.118

Liquidació = 73.600-1.118 =72.482 Ingresar a hicenda

3er. Trimestre

IVA Repercutit = 16% de 95.000=15.200

IVA Soportat = 16% de 10.750=1.720

IVA Deduible = 65% de 1.720 =1.118

Liquidació = 15.200-1.118 =14.082 Ingresar a hicenda

4art. Trimestre

Total d'operacions a dret a deducció

Prorrata = x 100

Total d'operacions

01- Gestió de proveïment 14/11/03

Operacions a dret a deducció

400.000+460.000+95.000+95.000+190.000+190.000 =1.430.000

Total operacions

400.000+460.000+95.000+95.000+190.000+190.000+ (4x45.000)=1.610.000

1.430.000

= 0,88x100=89%

1.610.000

IVA Repercutit =16% de 95.000 =15.200

IVA Soportat = 16% de 10.720 =1.720

IVA Deduible = 89% de 1.720 =1.530,80

Liquidació = 15.200-1.530,80=-13.669,80 ens tenen que tornar hicenda

Per regularitzar

65% -89% = 24%

24%x(1.720x3)=1238,4

.

Regularització 13.669,20-1.238,40=12.430,80 A ingresar a hicenda

20/11/03

5-

Les vendes d'un empresari per trimestre han estat les següents:

1er. Trimestre 20.000€

2on. Trimestre 30.000€

3er. Trimestre 35.000€

4art. Trimestre 48.000€

La prorrata que va aplicar l'empresari en l'anterior exercici de l'IVA va ser del 56%. Les despeses o carrèc de l'empresari durant l'any han estat:

- Neteja local 2.000€

- Compra ordinadors 3.750€

- Assegurances 600€

- Compra materies primeres 17.300€

- Sous i salaris 10.000€

- Negociació lletres 650€

- Subministraments 1.750€

2.000+3.750+17.300+1.750=24.800

24.800/4T =6200

1er. Trimestre

IVA Repercutit = 16% de 20.000=3.200

IVA Soportat = 16% de 6.200 =992

IVA Deduible = 56% de 6.200 =992

Liquidació =3.200-992 =2.208 Ingresar a hicenda

01- Gestió de proveïment 20/11/03

2on. Trimestre

IVA Repercutit = 16% de 30.000=4.800

IVA Soportat = 16% de 6.200 =992

IVA Deduible = 56% de 6.200 =992

Liquidació = 4.800-992 =3.808 Ingresar a hicenda

3er. Trimestre

IVA Repercutit = 16% de 35.000=5.600

IVA Soportat = 16% de 6.200 =992

IVA Deduible = 56% de 6.200 =992

Liquidació = 5.600-992 =4.608 Ingresar a hicenda

4art. Trimestre

IVA Repercutit =16% de 48.000=7.680

IVA Soportat = 16% de 6.200 =992

IVA Deduible = 56% de 6.200 =992

Liquidació = 7.680-992 =6.688 Ingresar a hicenda

No cal fer prrorata, perque no hi ha operacions exemptes limitades

6-

Completa la taula:

% IVA

16

Base imposable vendes (Interiors)

100.000

Base imposable Compres

?

Vendes exemptes limitades

54.000

Exportacions

26.000

Liquidació d'IVA

320

IVA Repercutit =16% de 100.000=16.000

IVA deduible = 16.000-320 =15.680

Total d'operacions a dret a deducció

Prorrata = x 100

Total d'operacions

Operacions a dret a deducció

100.000+26.000 =126.000

Total operacions

100.000+26.000+54.000=180.000

126.000

= 0,7x100=70%

180.000

70xIVAS

= 15.680

100

01- Gestió de proveïment 20/11/03

IVAS=15.680x100/70=22.400IVA

22.400x100/16 =140.000 Base imposable Compres.

36
Descargar
Enviado por:Marta
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar