Historia


Islam y la Edad Media


LECCIÓN 11 O ISLAM. AL ANDALUS

1.)CLASIFICAR. Copia o cadro e coloca cada frase no grupo que lle corresponda:

Artesáns.

Destacaron no traballo do coiro , os tecidos, os metais e a cerámica .

Comerciantes.

Compraban alimentos e materias primas no campo e productos de valor en terras afastadas.

Nómades.

Dedicábanse o pastoreo de ovellas , cabras e camelos.

Escravos.

Cultivaban as terras dos grandes propietarios.

Campesinos.

Traballaban nas granxas e hortas que rodeaban as cidades

'El Islam y La Edad Media'

2.)DEFINIR. Explica o significado dos seguintes conceptos:

a)Imán: Era a dirección baixo a cal , os venres se practicaba a oración na mesquita.

b) Visir: Era un conselleiro , entre outros , polo cal era asisitido o califa.

c) Mihrab: É un nicho baleiro que sinala a dirección da Meca.

d)Califa: Era a máxima autoridade do imperio.

e)Alquibla: É o muro principal da mesquita , que está orientado cara a Meca e os musulmáns póstranse ante él en filas paralelas.

f)Cadí: Eran os xuíces que aconsellaban ó califa .

5.)COMPARAR. Observa o debuxo de Constantinopla da páxina 153 e o da cidade islámica da páxina 169 e completa o cadro.

Características Cidade Cidade

Bizantina islámica

¿Está rodeada

de murallas? SI SI

¿Cómo son Anchas e con moitas Esteritas e mal coidadas.

as rúas? zonas verdes.

¿Cal é o edi- Igrexa de Santa Aljama ou mesquita maior

ficio relixioso Sofía

máis importan-

te?

¿Qué outros Palacio imperial, O alcazar e a mesquita.

edificios faro,

destacan? (hipódromo)

¿Onde re- Nos palacios No alcázar.

side a máxi- imperiais.

ma auto-

ridade política?

¿Qué partes Hipódromo, foro, Zoco, medina, arrabaldes,

hai en cada etc... barrios pobres.

cidade?

LECCIÓN 12 O NACEMENTO DE EUROPA

1.)CLASIFICAR. Copia o cadro e sitúa cada feito no seu lugar correspondente.

Imperio carolinxio O territorio estaba dividido en marcas e condados.

Reino ástur-leonés O seu inicio sitúase na batalla de Covadonga.

Reino de Navarra Alcanzou o seu máximo esplendor con Sancho III o Maior.

Condados de Aragón Localizábanse no Pirineo central.

Condados cataláns Unha das figuras máis destacadas foi Vilfredo o Piloso.

'El Islam y La Edad Media'
2.)DEFINIR.Explica o significado dos seguintes conceptos.

a)Marca Hispánica. Foi a marca que existía contra os musulmáns, que deu orixe ós

condados cataláns.

b)Missi dominici. Eran os homes, cos que contaba Carlomagno, que vixiaban ós condes e ós bispos máis poderosos.

c)Dinastía carolinxia. A dinastía carolinxia foi unha familia de reis. O máis célebre foi Carlomagno, fillo de Pipino o Breve(mordomo real que destronou ó último monarca franco no ano 751 e fíxose consagrar rei),e neto de Carlos Martel(o máis importante dos mordomos de palacio,que derrotou ós musulmáns na batalla de Poitiers en 751).

d)Mordomo de palacio. Era en quen estaba o poder efectivo do reino franco, e eran uns dos principais funcionarios.

4.)COMPARAR. Completa o seguinte cadro sobre a organización política do imperio carolinxio e do reino ástur-leonés.

Imperio Reino

Carolinxio ástur-leonés

¿Quén era a máxima

autoridade? Emperador Rei

¿Onde estaba Primeiro en Oviedo e despois

a corte? En Aquisgrán en León

¿Cómo estaba

dividido o territorio? En marcas e condados En fortalezas

5.)ANALIZAR. Explica cómo era a vida nos primeiros núcleos políticos da península Ibérica a partir dos seguintes criterios.

 • A guerra. ¿Por qué había unha situación permanente de guerra? ¿Qué consecuencias se derivaban para a sociedade desta circunstancia?

Os reis leoneses levaron a cabo campañas contra os musulmáns e a guerra converteuse nunha practica continua; por iso, organizaron unha rede de fortalezas para defende-lo territorio e non existía un exército permanente senón que os guerreiros se vinculaban co monarca a través de lazos de vasalaxe.

 • A repoboación . ¿Qué quere dicir esta palabra? ¿Por que había necesidade de repoboa-las terras? ¿Quén protagonizou a repoboación ? ¿Qué terras se repoboaron?

Pois que no sitio onde xa había unha poboación e morreu, intentase volver a asentar.

A expansión do reino leonés levou consigo a repoboación do espacio ocupado.Persoas libres, moitas delas mozárabes, ocuparon as terras e estimularono desenvolvemento da agricultura.

 • A agricultura. ¿Por que a repoboación provocou o desenvolvemento da agricultura? ¿Qué tipo de agricultura se practicaba?

Empregaban o sistema de barbeito e a producción, fundamentalmente de cereais, productos hortofrutícolas e vide, e estaba dedicada ó autconsumo.

'El Islam y La Edad Media'

8.)CRONOLOXÍA. Ordena os seguintes acontecementos.

 • Batalla de Covadonga.

 • Coroación de Carlomagno

 • División do Imperio carolinxio.

 • Comezo do reinado de Alfonso III.

 • Comezo do reinado de Sancho III o Maior.

 • 9.)Os cristiáns, os mozárabes, os musulmáns, e os mudéxares conviviron na Península durante varios séculos. Escribe un informe valorando os aspectos positivos e negativos desta convivencia.

  Os mozárabes introduciron costumes musulmáns , visibles sobre todo na arquitectura.A igrexa de San Miguel de Escalada é a mellor mostra de arte mozárabe.

  10.)¿Paréceche enriquecedora a mestura de pobos e culturas ó longo da historia? Razoa a historia.

  Eu creo que sí porque vanse mezclándo as culturas , e vanse aprendendo cousas novas das relixións,leis, costumes,...

  Gracias a iso conseguimos pezas únicas e obras de arte preciosas, arquitectura variada e tradicións como a misa mozárabe en Toledo.

  'El Islam y La Edad Media'
  Descargar
  Enviado por:Dinamita
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar