Economía


Inversión


ECONOMIA D'EMPRESA

Tema 2 (Inversions-Tir-Van)

INVERSIÓ: és 1 aplicació de fons (compra) que fa l'empresa a llarg termini en 1 element d'immobilitzat per tal de millorar la seva capacitat productiva.

TIPUS D'INVRSIONS (Segons l'objectiu):

1) Inv. de reposació o innovacio: es fa quan es canvia 1 actiu vell per un de nou.

Ex: retires el teu pc antic i compres un de nou.

2) Inv. expansiva: augmnta la capacitat productiva d l'empresa.

Ex: peluquera q canvia de local.

3) Inv. estratègica o de modernització: x incrementar la competivitat de l'empresa amb nova tecnologia o nous prductes.

Inv. en R+D+I (Recerca, Desenvolupament, Innovació)

4) Inv. de seguretat: es fan x asegurar els estalvis de l'empresa.

Ex: comprar deute públic.

5) Inv. de rendibilitat: x rendibilitzar l'estalvi d l'empresa comprant productes financers de risc.

Ex : comprar accions.

(Segons el tipus de bé adquirit):

-Reals Quan adquirim immobilitzat material o immaterial o algun element de l'actiu circular (matèries primeres, furgoneta, mobiliari, ascensor)

-FinanceresSón compres d'actiu financer a curt o llarg termini (accions, obligacions, bons, lletres)

CARACTERISTIQUES D'1 INVERSIÓ:

D৹ Desemborsament inicial: pagament del moment inicial. És el pagament + fort, + important.

n Durada: temps durant el qual es van produint

pagaments i cobraments. Té a veure amb la vida útil econòmica (no tècnica) del bé comprat.

Fcn Fluxos d caixa: són els cobraments menys els pagaments.

VR Valor residual: es el valor del bé al final de la seva

vida útil. Per exmple: tens 1cotxe, acaba vida útil, el vens, i ¿quan et donen per ell?

MÈTODES D VALORACIÓ D'INVERSIONS:

Són mètodes matemàtics que ajuden a decidir quina és la millor inversió o a analitzar si 1 inversió prevista serà rendible o no.

Dos tipus:

1) ESTÀTICS: tenen en compte el moment del temps en el que es fan els pagaments i cobraments.

Tots els cpitals es valoren x igual. són fàcils de calcular no són realistes.

2) DINÀMICS: tenen en cmpte el momento del temps en que es realitzen pagaments i cobraments x tant els capitals s'actualitzen en 1 moment del temps x homogenitzarlos.  són + realistes  són + díficils de calcular.

Què podem dir de la TIR?

La TIR del projecte d'inversió A serà inferior al 4% i la TIR del proj. d'inversió B serà superior al 4%.

La TIR és la rendibilitat real i objectiva d'1 projecte d'inversió. És anual.

Respecte al càlcul: és la taxa de descompte que fa la VAN zero. La relació entre la taxa de descompte i el VAN és inversa de manera q quan augmenta la taxa de descompte el VAN disminueix i al contrari.

Gràficament: la representaci és la sgüent:

Quan el VAN d'1 prjecte d'invrsió a una certa taxa de descmpte (ex. d2) és positiu (VAN 2) sempre hi haurà una taxa de descompte superior que farà el van zero, la tir!!! I quan el van a una certa taxa d dscmpte (d3) és ngatiu (van 3) smpre hi haurà una txa d dscmpte inferior q farà el van zero, la tir!

Per tant, quan van és ngatiu asegurem q la tir es inferior al tant per cent i si és positiu, doncs, superior.

Citeu les limitacions d'akets 2 mètdes d'avaluació d'invrsions (incnvenients)

-Van : no es consistens pq els seu resultat depen del tipus d descmpte utilitzat x actualitzar els capitals.

-Tir : la dificultat del càlcul.

Compareu els resultats, opineu…

Segons el Van el projcte A es rbutja i el prjcte B s'accpta pq per a una taxa d dscompte dl 4% en el prjcte A els pgaments superen els cbraments i en el prjcte B al rvès: els cbraments superen als pgaments.

Sgons el pay-back (termini d recuperació) el termni B és lleugerament millor q el prjcte A.

La difrència entre tots 2 mètdes d valoració és q el Van té en cmpte quan es fan els cbraments i els pgaments. És un mètde estàtic.(o el q sigui!!!) i el termini d recupracio no ho té en compte.

VAN:
Descargar
Enviado por:GiuDA
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar