Industria y Materiales


Instal·lacions


PROJECTE D'INSTAL·LACIONS II

 • Enllumenat

 • Baixa tensió

 • Contra Incendis

 • Aire Comprimit

 • Aigua sanitària

 • Calefacció

 • Aire Acondicionat

Index

 • - Instal·lació d'enllumenat............................................................................. 3

 • Enllumenat de les diferents parts de la nau

 • Càlcul elèctric enllumenat del taller

 • Balanç de potències de l'enllumenat

 • Enllumenat d'emergència

 • - Instal·lació elèctrica.................................................................................... 10

 • Previsió de càrreges

 • Parts de la instal·lació elèctrica

 • Línees de força motriu

 • Línees d'enllumenat

 • Càlcul elèctrics

 • Posta a terra

 • - Instal·lació contraincendis.......................................................................... 29

 • Superfícies, altures i sectorització

 • Proteccions passives

 • Proteccions actives

 • Càlcul de la xarxa de BIE's

 • - Instal·lació d'aigua...................................................................................... 38

 • Instal·lació d'aigua sanitaria

 • Aigua calenta sanitària

 • Condicions generals de la instal·lació

 • - Instal·lació d'aire comprimit........................................................................ 42

 • Consums previsibles de màquines

 • Elecció dels elements de la instal·lació

 • Càlcul de la xarxa de distribució

 • - Instal·lació de calefacció............................................................................. 46

 • Necessitats

 • Càlcul de la capacitat de l'estufa del taller

 • Càlcul de la capacitat de la caldera per oficines

 • Càlcul dels emissors i xarxa distribució de les oficines

 • Càlcul dels accessoris de la instal·lació

 • - Instal·lació d'aire acondicionat..................................................................... 57

 • Càlcul de les pèrdues

 • Determinació dels elements de la instal·lació

 • 1.- Instal·lació d'enllumenat

  Determinació del nombre de punts de llum a la zona del taller

  • Dimensions del local

  • Amplada = 17,1 m

  • Longitud = 36'9 m

  • Altura = 9 m

  • Pla de treball = 0'8 m

  • Àrea total = 550 m2

  • Factors de Reflexió

  • Sostre a base de formigó = 0'5

  • Parets enguixades de color gris = 0'5

  • Terra a base de gres = 0'3

  • Característiques de l'enllumenat

  • Nivell d'il·luminació de 400 lux en tot el taller, essent una distribució simètrica.

  • Tipus de local: Taller mecànic i de fabricació (treball de tipus mig), requereix una eficiencia lumínica bastant elevada, i una reproducció del color normal, pel que s'agafen làmpades de vapor de mercuri (de descàrrega).

  • Es considera un factor de manteniment dels fluorescents de 0,7 de les làmpades HPLN.

  • L'índex del local és inferior a 3, per tant, el factor d'utilització per làmpades de vapor de mercuri, segons catàleg del fabricant és de 0,51

  • Càlcul del flux lluminós

  lúmens

  • Càlcul nº de punts de llum

  S'ha agafat làmpades de vapor mercuri HPLN-400W de següents característiques:

  • Potència = 422 W

  • Flux lluminós = 22000 lúmens

  • Eficàcia = 48 lumen/W

  punts de llum (s'empraran 29 punts de llum)

  Aquests punts de llum es distribuiran de manera uniforme i simétrica per tal de garantir una uniformitat máxima i mínima dins dels límits. Hi hauran 3 circuits independents cadascun abarcant 10 làmpades per tal de que qualsevol anomalia no deixi el taller sense subministrament de llum.

  La distribució d'aquests punts de llum pot veure's al plànol d'enllumenat de la nau.

  Enllumenat de les diferents parts de la nau

  Planta baixa

  Taller: 29 làmpades de vapor de mercuri HPLN-400W, d'eficàcia 48 lumen/W

  Vestuaris: 10 punts de llum halògens de 25 W

  2 aplics incandescents de 60 W ubicats a les piques

  Magatzem: 3 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 36 W

  Sala reunions: 4 lluminàries d'1 tub fluorescent de 58 W

  Despatxet: 2 lluminàries d'1 tub fluorescent de 36 W

  Recepció: 1 bombeta d'incandescència de 60 W

  Escala: 1 bombeta d'incandescència de 60 W

  Planta pis

  Distribuïdor: 4 lluminàries d'1 tub fluorescent de 18 W

  Aseos: 1 bombeta d'incandescència de 40 W

  1 aplic de 30 W per a pica.

  Secretaria: 2 lluminàries d'1 tub fluorescent de 36 W

  Despatx 1: 4 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 36 W

  Despatx 2: 2 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 58 W

  Despatx 3: 2 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 58 W

  Exterior

  Sala calderes: 2 làmpades d'incandescència de 60 W

  Rètol: 12 bombetes amb filtre de color de 50 W cadascuna

  Balanç de potència elèctrica de l'enllumenat

  Planta Baixa

  Taller

  29 làmpades d'halogenur metàl·lic de 400 W 12.238 W x 1,8 22.208 W

  Vestuaris i magatzem

  10 punts de llum halògens de 25 W 250 W 250 W

  2 aplics de 60 W ubicats a les piques 120 W x 1,8 216 W

  3 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 36 W 216 W x 1,8 399 W

  Sala de reunions i despatxos

  1 bombeta de 60 W a l'entrada 60 W 60 W

  2 lluminàries d'1 tub fluorescent de 36 W 72 W x 1,8 130 W

  4 lluminàries d'1 tub fluorescent de 58 W 232 W x 1,8 418 W

  Planta pis

  Oficines de planta pis

  4 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 36 W 288 W x 1,8 518 W

  4 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 58 W 464 W x 1,8 836 W

  4 lluminàries d'1 tub fluorescent de 18 W 72 W x 1,8 130 W

  2 lluminàries d'1 tub fluorescent de 36 W 72 W x 1,8 130 W

  1 lluminària de 60 W per a l'escala 60 W 60 W

  1 aplic de 30 W per a piques 30 W 30 W

  1 bombeta d'incandescència de 40 W 40 W 40 W

  Exterior

  Enllumenat sala calderes i rètol

  2 làmpades d'incandescència de 60 W 120 W 120 W

  1 Rètol il·luminat a base de lluminàries de colors 600 W x 1,8 1080 W

  Balanç de potències d'enllumenat (sense factors de potència)

  Zona de Taller: 12.238 W

  Vestuaris: 370 W

  Magatzem: 216 W

  Zona oficines planta baixa: 608 W

  Zona oficines planta pis: 1.026 W

  Enllumenat exterior 720 W

  Total potència enllumenat: 15.178 W

  Enllumenat d'emergència

  Planta baixa

  Taller: 7 unitats autònomes de 300 lúmens

  4 unitats autònomes de 440 lúmens

  Vestuaris: 1 unitat autònoma de 140 lúmens

  Magatzem: 1 unitat autònoma de 140 lúmens

  Sala reunions: 1 unitat autònoma de 140 lúmens

  Despatxet: 1 unitat autònoma de 60 lúmens

  Recepció: 1 unitat autònoma de 60 lúmens

  Planta pis

  Distribuïdor 1 unitat autònoma de 140 lúmens

  Vestuaris: 1 unitat autònoma de 140 lúmens

  Magatzem: 1 unitat autònoma de 140 lúmens

  Sala reunions: 1 unitat autònoma de 140 lúmens

  Despatxet: 1 unitat autònoma de 60 lúmens

  Recepció: 1 unitat autònoma de 60 lúmens

  La instal·lació elèctrica d'aquest enllumenat d'emergència és independent a la instal·lació elèctrica general de la fàbrica ja que s'alimenta d'una bateria recargable de 4 ampers-hora. Aquesta bateria està ubicada al taller i a partir d'aquesta bateria neix tota la xarxa d'enllumenat d'emergència.

  La red d'enllumenat d'emergència és a base de conductors de secció 1,5 mm2 amb aïllaments de polietilé reticulat. La tensió de funcionament de l'enllumenat d'emergència és de 24 V. La bateria a emprar ha de garantir el funcionament d'aquestes unitats durant 1 hora, com a mínim.

  La xarxa d'enllumenat d'emergència haurà d'entrar en funcionament automàticament al produir-se la falla dels enllumenats generals o bé quan la tensió sigui inferior al 70% de la nominal.

  Distribució de l'enllumenat del taller

  Càlcul de les línees d'enllumenat del taller

  Són 29 làmpades de descàrrega, cadascuna d'elles amb una potencia real de 422 W

  Els conductors de les línees R, S i T, col·locats en forats de construcció sota bandeja de protecció seran de coure de doble aïllament de polietilé reticulat amb evolvent protectora de policloroprè amb tensió d'aïllament 1kV. S'ha emprat un factor de reductor 0,7 considerant la presència de més de 7 cables a la bandeja.

  La línia més desfavorable, la S suporta 11 làmpades, considerarem, a efectes de càlcul, tota la intensitat repartida al final de la línia, la línia és monofàsica amb tensió de 220 V

  S = 10 mm2

  Els conductors de les línees A, B, així com el de totes les derivacions a làmpades d'incandescència són tubs flexibles, en muntatge encastat o per forats de construcció, sota bandeja amb aïllament de polietilé reticulat, tensió d'aïllament 750 V i emprant un factor reductor de 0,9 considerant que hi poden haver 3 cables a les bandejes.

  Les línies A i B suporten 4 làmpades, considerarem, a efectes de càlcul, tota la intensitat repartida al final de la línia, la línia és monofàsica amb tensió de 220 V.

  S = 2,5 mm2

  De tota manera, degut que hem de posar un diferencial de 25, augmentem la secció a 4 mm2

  Les derivacions a làmpades suporten 1 sola làmpada a tensió de 220 V, monofàsiques.

  S = 1,5 mm2

  Verificació de la caiguda de tensió

  Segons el Reglament electrotècnic de Baixa tensió, no es permet una caiguda de tensió superior al 3% en una línia d'enllumenat. Les pèrdues acumulades que considerem són:

  • Pèrdua a la línia repartidora: 0,2 %

  • Pèrdua fins al quadre elèctric: 0,3 %

  Per tant, no ens permetrem una caiguda de tensió superior a 2,5% en una línia.

  Descripció

  Potencia calcul (W)

  Longitud (m)

  Secció

  Caiguda tensió parcial (%)

  caiguda tensió total (%)

  Linia S

  8.356

  28

  10 mm2

  1.726

  2.226

  Derivació

  760

  24

  1,5 mm2

  0.897

  3.123

  No complim, canviem el cable de la línia S per un de 16 mm2

  Descripció

  Potencia calcul (W)

  Longitud (m)

  Secció

  Caiguda tensió parcial (%)

  caiguda tensió total (%)

  Linia S

  8.356

  28

  16 mm2

  1.079

  1.579

  Derivació

  760

  24

  1,5 mm2

  0.897

  2.476

  Veiem l'altra cas, el de les bombetes de la zona del dipòsit de gasóleo.

  Descripció

  Potencia calcul (W)

  Longitud (m)

  Secció

  Caiguda tensió parcial (%)

  caiguda tensió total (%)

  Linia S

  8.356

  6

  16 mm2

  0.231

  0.731

  Linia B

  3.038

  14

  2,5 mm2

  0.785

  1.516

  Derivació

  760

  18

  1,5 mm2

  0.673

  2.189

  Per tant, les seccions d'enllumenat seran:

  Línia Secció ILINIA IPROTECCIO ICABLE

  • Línies R, S i T: 16 mm2 45 A 50 A 72 A

  • Línies A i B: 4 mm2 16,3 A 25 A 31 A

  • Derivacions a làmpades: 1,5 mm2 4,1 A 10 A 18 A

  Els magnetotèrmics de les línies R,S i T seran de 50 A

  Els magnetotèrmics de les línies A i B seran de 25 A

  Aquestes línees d'enllumenat es distribuiran en un sol quadre dedicat a l'enllumenat ja que la força motriu és trifàsica encanvi l'enllumenat l'executem amb monofàsic. Les 3 línees partiran del quadre d'enllumenat.

  Altres línies d'enllumenat

  Per l'enllumenat de les oficines de la planta pis s'ha fet una distribució bipartida, de manera que una meitat de les lluminàries van en una línia i l'altra meitat per una altra per evitar que una avaria en una de les línees suposi la pèrdua total de llum en els despatxos.

  Per l'enllumenat de les altres parts de la fàbrica, excepte el taller, s'utilitzarà una sola línia principal d'enllumenat per totes les lluminàries des d'on sortiran les derivacions a cadascuna de les lluminàries.

  Per totes les instal·lacions elèctriques d'enllumenat que no siguin taller, emprarem els següents conductors:

  • conductors de 2,5 mm2, flexibles, amb protecció per polietilé reticulat, tensió d'aïllament 750 V per tots els conductors principals d'enllumenat. Les seves proteccions seran a base de diferencials tarats a 16 A.

  • conductors d'1,5 mm2, flexibles, amb protecció per polietilé reticulat, tensió d'aïllament 750 V per totes les derivacions a totes les lluminàries. Les seves proteccions seran a base de diferencials tarats a 10 A.

  Instal·lació elèctrica

  Previsió de càrregues

  La maquinària a instal·lar a cadascun dels edificis és la següent:

  Zona del taller

  Enllumenat

  29 làmpades d'halogenur metàl·lic de 400 W 12.238 W x 1,8 22.208 W

  Força motriu

  1 Matriçadora 40.000 W x 1,25 50.000 W

  1 Pont Grua 10.000 W x 1,3 13.000 W

  2 Soldadures elèctriques mòbils 20.000 W 20.000 W

  1 Torn de control numèric “Geminis 1600” 18.400 W x 1,25 23.000 W

  2 Torn de control numèric “TOS” 5.100 W x 1,25 6.400 W

  1 Rectificadora de pont 22.080 W x 1,25 27.600 W

  2 Extractors d'aire 2.400 W x 1,25 3.000 W

  2 Màquines expenedores de begudes 800 W 800 W

  1 Compressor 22.000 W x 1,25 27.500 W

  1 Estufa de calefacció industrial per taller 750 W x 1,25 938 W

  Eines manuals

  2 Serres mecàniques manuals 400 W/u 800 W x 1,25 1.000 W

  3 Polidores manuals 500 W/u 1.500 W x 1,25 1.850 W

  Endolls

  16 Bases d'endoll de 10/16 ampers 1.250 W 20.000 W

  7 Bases d'endoll de 25 ampers 2.500 W 17.500 W

  Bateria recargable per a enllumenat emergència 2.500 W 2.500 W

  Vestuaris

  Enllumenat

  10 punts de llum halògens de 25 W 250 W 250 W

  2 aplics de 60 W ubicats a les piques 120 W x 1,8 216 W

  Força motriu

  1 Escalfador elèctric d'aigua calenta sanitària 2.200 W 2.200 W

  1 Assecador de mans elèctric 1.500 W 1.500 W

  Endolls

  2 Endolls de 10 A 1.000 W 1.000 W

  Magatzem

  Enllumenat

  3 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 36 W 216 W x 1,8 399 W

  Endolls

  2 Endolls de 10 A 1.000 W 1.000 W

  Zona d'oficines planta baixa

  Enllumenat

  1 bombeta de 60 W a l'entrada 60 W 60 W

  2 lluminàries d'1 tub fluorescent de 36 W 72 W x 1,8 130 W

  4 lluminàries d'1 tub fluorescent de 58 W 232 W x 1,8 418 W

  Força Motriu

  1 Central telefònica 350 W 350 W

  1 Sistema informàtic 600 W 600 W

  1 Fil Musical 500 W 500 W

  1 Fotocopiadora 600 W 600 W

  1 Alarma anti-robatoris 300 W 300 W

  1 Televisor amb vídeo 400 W 400 W

  1 Projector de diapositives 540 W 540 W

  Endolls

  2 Línies de bases endolls per oficines 2.500 W 2.500 W

  Zona d'oficines planta pis

  Enllumenat

  4 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 36 W 288 W x 1,8 518 W

  4 lluminàries de 2 tubs fluorescents de 58 W 464 W x 1,8 836 W

  4 lluminàries d'1 tub fluorescent de 18 W 72 W x 1,8 130 W

  2 lluminàries d'1 tub fluorescent de 36 W 72 W x 1,8 130 W

  1 lluminària de 60 W per a l'escala 60 W 60 W

  1 aplic de 30 W per a piques 30 W 30 W

  1 bombeta d'incandescència de 40 W 40 W 40 W

  Força motriu

  1 Aparell d'aire acondicionat 6.300 W 6.300 W

  1 Central telefònica 350 W 350 W

  5 Sistemes informàtics 2.750 W 2.750 W

  1 Cafetera 300 W 300 W

  1 Fil Musical 500 W 500 W

  1 Fotocopiadora 750 W 750 W

  1 Alarma anti-robatoris 300 W 300 W

  1 Màquina expenedora de Begudes 400 W 400 W

  1 Plòtter de plànols A1 960 W 960 W

  Endolls

  2 Línies de bases endolls per oficines 4.400 W 4.400 W

  Exterior

  Enllumenat

  2 làmpades d'incandescència de 60 W (sala calderes) 120 W 120 W

  1 Rètol il·luminat a base de lluminàries de colors 600 W x 1,8 1080 W

  Nota: Pel càlcul de les potències de les làmpades i llums de descàrrega s'ha considerat la càrrega deguda als receptors i la deguda als seus elements d'encebat (reactàncies, carbassetes, condensadors) i els seus corrents harmònics, el que representa 1,8 vegades la nominal segons la M.I.B.T. 32

  Resum de la previsió de càrregues

  Enllumenat:

  Zona de Taller: 12.238 W

  Vestuaris: 370 W

  Magatzem: 216 W

  Zona oficines planta baixa: 364 W

  Zona oficines planta pis: 1.026 W

  Enllumenat exterior 720 W

  Total enllumenat: 14.934 W

  Força motriu:

  Zona de taller: 142.410 W

  Vestuaris: 3.700 W

  Zona d'oficines planta baixa: 3.290 W

  Zona d'oficines planta pis: 12.610 W

  Total força motriu: 162.010 W

  Previsió d'endolls:

  Zona de Taller: 40.000 W

  Vestuaris: 1.000 W

  Magatzem: 1.000 W

  Zona d'oficines planta baixa: 2.500 W

  Zona d'oficines planta pis: 4.400 W

  Total previsió d'endolls: 48.900 W

  Així, la previsió de càrregues final és:

  Enllumenat: 14.934 W

  Força motriu: 162.010 W

  Previsió d'endolls: 49.900 W

  Total potència prevista: 225.844 W

  Coeficient de simultaneïtat: 0,55

  TOTAL A CONTRACTAR: 123.800 W

  La potència total contractada a la companyia subministradora serà de 125 kW a unes condicions de subministrament de 3 x 380/220 i la freqüència de 50 Hz, preveient que:

  • Els aparells de més potències no es solen utilitzar simultàniament

  • La rectificadora s'utilitza en operacions puntuals en la cadena de muntatge

  • Alguns dels aparells de soldadura no són elèctrics, sinó que està previst soldar amb gas.

  Parts de la instal·lació elèctrica

  Escomesa i Caixa General de Protecció

  L'escomesa des de la xarxa de distribució pública i les instal·lacions interiors s'efectuarà amb conductor de coure, amb protecció de vinil i 1 kV d'aïllament, havent-se de cenyir la secció segons la normativa de la companyia subministradora.

  La caixa general de protecció disposarà dels següents elements:

  • Borns de connexió:

  • Bimetàl·lics de pressió pels conductors de fase

  • Bimetàl·lics de dos pisos pel conductor neutre

  • Tallacircuits de seguretat

  • Fussibles APR d'intensitat nominal de 630 A pels conductors de fase

  • Seccionador pel conductor neutre

  • Bases: DIN 3

  La caixa general de protecció serà del tipus C.G.P.9., d'intensitat nominal 400 A,

  Model : HAZEMEYER CPV - 400/9 , CF3 - 900

  La caixa general de protecció estarà protegida amb una tapa de material aïllant, amb un grau de protecció d'IP-54. Estarà proveïda de sistema d'entrada per a conductors tripolars, orificis de sortida per a conductors, dispositius de tancament, elements de subjecció per la tapa.

  La seva ubicació serà en un nínxol empotrat a la façana de l'immoble, el més a prop possible de la xarxa de distribució de la companyia, fixat per 4 punts mitjançant virotillos roscats.

  Línia repartidora

  La línia repartidora ens unirà la caixa general de protecció amb el conjunt de protecció i mesura, que en aquest cas anirà col·locat dins la nau, al costat del portal d'entrada de la façana principal, en mòdul adossat.

  En la instal·lació hi ha una potència instal·lada de 210 kW però, per iniciar l'activitat, es contrac-taran 125 kW, de tota manera, la línia repartidora es calcularà per una potència superior preveient una possible ampliació del 30% de la potència a contractar, per tant la potència de càlcul, per la línia repartidora serà de:

  kWLa intensitat que circula per la línia repartidora serà de:

  Segons la M.I.B.T.-13 no ens és permesa una caiguda de tensió superior al 0,5 % en aquesta línia:

  La línia repartidora serà de coure, tetrapolar (3 cables de fase i el neutre), amb doble aïllament de polietilè reticulat, amb tensió d'aïllament 1 kV, instal·lada a l'aire i adossada a la paret. Tindrà una secció de 150 mm2, protegida amb un magnetotèrmic de 315 A i una longitud de 14 metres.

  Comptadors, mesura i interruptor general de protecció

  Fussibles de seguretat

  A cadascun dels conductors de fase i al neutre s'hi ubicaran fussibles de seguretat de les següents característiques:

  • Intensitat nominal : 400 A

  • Poder de tall: 20 kA en cas de curtcircuits

  Mòdul prefabricat per comptadors

  El grau de protecció que ha de tenir, és de com a mínim IP-403, excepte en la part frontal, on hi ha ubicat l'espill de lectura, que seran IP-407.

  El material serà resistent als cops, amb resistència al foc RF-240 i a substàncies alcalines.

  Comptadors

  Disposaran d'espill de lectura transparent i serà del tipus: 320 A / 5 A. Les seves característiques vindran fixades per l'empresa subministradora.

  • Tipus de mesurament: T30 (transformador de mesura de 320 A/5 A)

  • Cablejat : Cable de 30 x 6/20 x 5 de PVC.

  Ubicació i concentració dels comptadors

  La concentració dels comptadors es realitzarà segons les normes particulars de l'empresa subministradora.

  Els comptadors, que aniran centralitzats, s'instal·laran en un mòdul prefabricat adossat a la paret col·lindant al portal, destinat exclusivament per a aquesta finalitat, a una altura d'1'5 metres respec-te el terra, protegits amb tapa transparent, inaccessible a l'usuari, a fi de permetre'n la lectura.

  La ubicació dels comptadors es realitza prop del portal per garantir la ventilació i il·luminació i al terra s'hi disposarà d'un sumidero de 10 cm d'amplada per evitar possibles inundacions.

  A sobre les bases del mòdul prefabricat, de forma individualitzada s'hi ubicaran els fussibles de seguretat, transformador de mesura, Interruptor automàtic general (ICP), així com rellotge de canvi de tarifa per a discriminació horària.

  Els comptadors es col·locaran de forma que es trobin a una altura mínima del sòl de 0,50 m. i màxima d'1,80 m. Entre el comptador més sortint i la paret oposada hi haurà d'haver-hi un passadís d'1,10 m.

  A partir de la línia de comptadors s'enllaçarà directament amb l'interruptor general de potència (ICP) mitjançant cablejat.

  Derivació individual

  Segons la M.I.B.T.-14, en edificis industrials per a un sol abonat, no existeix derivació individual.

  En aquest cas, no hi ha derivació individual ja que la caixa general de protecció enllaça directament amb el comptador de l'abonat i aquests enllacen directament amb l'interruptor general de potència al tractar-se d'una instal·lació separada d'un sol abonat.

  Interruptor general de protecció (ICP)

  L'interruptor general automàtic (ICP) serà tetrapolar pel subministrament trifàsic. En els interrup-tors on la intensitat nominal sigui major de 100 A, els relés tèrmics permetran un marge de regu-lació de 0,8 - 1 de la seva intensitat nominal.

  Per tal d'aconseguir una adequada selectivitat en l'actuació de les proteccions, la intensitat de dispar dels relés magnètics, no serà major a cinc vegades la intensitat de regulació dels tèrmics, i actuant sempre en un temps inferior a 2 milisegons.

  En aquest cas l'ICP tindrà les següents característiques:

  Tensió nominal: 380 V

  Intensitat nominal: 400 A

  Poder de tall: 20 kA

  Intensitat de dispar tèrmic: 305 A

  Temps de dispar magnètic: 2 ms

  Intensitat de dispar magnètic: 3 kA

  N° de pols : Tetrapolar

  Estarà ubicat en una caixa de material aïllant, autoextingible de classe A i amb grau de protecció de com a mínim, IP-517. Les seves dimensions seran de 10,5 x 18 x 5,3 cm, a sobre les bases del sistema de comptadors.

  Línees de força motriu

  La instal·lació de força motriu es realitzarà a partir de canalitzacions de coure rígid i aïllant de 1kV de tensió nominal, amb els següents sistemes d'instal·lació:

  • Sota bandejes perforades de PVC en muntatge encastat

  • Sota bandejes perforades de PVC col·locades en forats de construcció

  • Sota bandejes perforades de PVC en muntatge protegit sota terra

  Per a la matriçadora es disposarà un conductor específic que partirà directament del quadre general.

  Els conductors que es disposaran en muntatge encastat i col·locats en forats de construcció seran conductors de coure de doble aïllament de Polietilé Reticulat amb evolvent de protecció de policloroprè amb tensió d'aïllament 1kV.

  Al ser una fàbrica on es preveu bastanta generació de pols, sobretot degut a la soldadura, no es poden utilitzar conductes nus sense bandeja.

  Col·locació de tubs encastats amb bandeja

  El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten el local on es realitza la instal·lació.

  Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adequats que assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.

  La curvatura dels tubs serà contínua, i no originarà reducció de secció, els radis mínims de curvatura en funció del diàmetre dels tubs seran, segons la taula VI de la M.I.B.T.-19

  Diàmetre mm Radi mm.

  9 54

  13 75

  16 86

  • 115

  • 140

  Haurà d'ésser possible la fàcil introducció i retirada de conductors en els tubs després de ser col·locats i fixats i els seus accessoris, quedant prohibit encastar els tubs ajuntats als conductors ja introduïts.

  En els trams rectes, es disposaran enregistraments separats, com a màxim, 15 m. El número de corbes de 90° situades entre dos enregistraments consecutius no serà superior a 3. Els enregistraments podran emprar-se com a caixes de derivació o empalmaments.

  No es permet la unió de conductors, com empalmes o derivacions retorcint cables o ensamblant-los, sinó que cal realitzar-los emprant borns de connexió muntats individualment o constituïnt blocs o regletes de connexió. Sempre han de realitzar-se a l'interior de caixes d'empalmes o de derivació.

  Si es tracta de cables s'ha de tenir cura de fer les connexions de forma que la corrent es reparteixi uniformement i si el sistema adoptat és de cargol amb apretament contra una superfície metàl·lica, els conductors de secció superior a 6,0 mm2 hauran de connectar-se per mitjà de terminals adequats, evitant transmetre esforços mecànics anòmals.

  Les connexions entre conductors o derivacions, es realitzaran a l'interior de caixes de derivació, utilitzant borns de connexió muntats individualment o en regletes. Les caixes es muntaran empotrades i les seves tapes quedaran enrasades amb el parament.

  Entre forjats i revestiments, no s'establiran tubs destinats a instal·lació elèctrica de les plantes inferiors. Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, hauran d'instal·lar-se tubs blindats que quedaran coberts per una capa d'1 cm de formigó o morter a més del revestiment (terrassó).

  Conductors instal·lats ens forats de construcció

  La secció dels forats serà, com a mímin, de 4 vegades la ocupada pels conductors i la seva dimensió mínima no serà inferior a 20 mm. o 2 vegades superior al diàmetre exterior del tub de més secció.

  Els forats de construcció admissibles per aquest tipus de canalitzacions són murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o estar compresos entre 2 superfícies paral·leles com el cas de falsos sostres amb cambra d'aire.

  S'evitaran canvis bruscos de secció, canvis de direcció amb radis de curvatura petits i rugositats a l'interior dels forats, així com que es puguin produir infiltracions o condensacions d'aigua que pu-guin malmetre els cables, emprant materials impermeables o protegint conductes metàl·lics contra la corrosió i allunyant els cables elèctrics més de 30 cm. de tuberies de conducció de fluids.

  S'evitarà, en tota la longitud dels passos de canalitzacions en parets, murs o sostres, de realitzar empalmes ni derivacions a conductors.

  La distància de la subjecció dels tubs en recorreguts ascendents, no serà mai superior a 3 m

  Les canalitzacions hauran de poder ésser identificades i conservades sense haver de destruir parets, sostres o elements de decoració, disposant els registres necessaris per a la seva identificació.Per protecció mecànica de passos per elements de més de 20 cm de gruix es disposaran tubs blindats de doble aïllament de Polietilé Reticulat amb evolvent de protecció de policloroprè amb tensió d'aïllament 1kV, no essent necessaria protecció suplementària.

  En els passo de sostre a través de tubs, aquest estarà obturat mitjançant tancament estanc i la seva extremitat superior sobresortirà per sobre del terra una altura de 10 cm. La obturació haurà d'evitar que puguin caure objectes i també la propagació del foc.

  Endolls

  Els conductors que es disposaran seran conductors de coure de doble aïllament de Polietilé Reticulat amb evolvent de protecció de policloroprè amb tensió d'aïllament 1kV i proveïdes dels corresponents magnetotèrmics i dispositius de control

  Bases d'endolls de 10/16 ampers

  Seran encastables, constituïdes per base aïllant amb borns per a connexió de conductors de fase, neutre i protecció, dos alvèols per a endoll de clavilles i dues patilles laterals per a contacte del conductor de protecció. Suport metàl·lic amb dispositiu de fixació a la caixa i placa de tancament aïllant.

  La tensió nominal serà de 250 V. i la intensitat de 10/16 A.

  Base d'endoll de 25 ampers

  Seran encastables, constituïdes per base aïllant amb borns per a connexió de conductors de fase, neutre i protecció darrere alvèols per a endoll de clavilla, suport metàl·lic amb dispositiu de fixació a la caixa i placa de tancament aïllant.

  La tensió nominal serà de 250 V. i la intensitat de 25 A.

  Derivacions a enllumenat

  Les derivacions a l'enllumenat es realitzaran a partir de canalitzacions de coure flexible i aïllant de 750 V de tensió nominal, amb els següents sistemes d'instal·lació:

  • Sota bandejes perforades de PVC en muntatge encastat

  • Sota bandejes perforades de PVC col·locades en forats de construcció

  Els conductors d'alimentació de làmpades de descàrrega o fluorescents estaran previstos per transportar la càrrega deguda als receptors i la deguda als seus corresponents harmònics, la càrrega mínima prevista serà d'1,8 vegades la potència dels receptors, essent el conductor neutre de la mateixa secció que els de fase. La secció mínima dels conductors per a enllumenat serà d'1,5 mm2.

  Els conductors que es disposaran en muntatge encastat o col·locats en forats de construcció seran conductors de coure amb aïllament de polietilé Reticulat, flexibles i amb tensió d'aïllament 750 V.

  Tot l'enllumenat disposarà dels seus corresponents interruptors que estaran previstos per càrregues inductives o, en el seu defecte, tindran una capacitat de tall superior a 2 vegades la intensitat nominal de l'enllumenat que acciona.

  En el cas dels fluorescents, és obligat compensar el factor de potencia mitjançant condensadors fins a un mínim de 0,85.

  No es permet la suspensió de les armadures i cossos de les làmpades emprant els conductors de corrrent, si l'element de suspensió és metàl·lic haurà d'estar aïllat de l'armadura.

  Càlculs elèctrics

  Quadre General, línees a subquadres

  La instal·lació elèctrica s'ha dividit en 6 subquadres, cadascun d'ells es correspon a:

  • Quadre de les oficines de planta baixa

  • Quadre de les oficines de planta pis

  • Quadre de magatzem i vestuaris

  • Quadre d'enllumenat del taller

  • Quadre de la cadena de muntatge

  • Quadre del taller de matrius (matriçadora + soldadura)

  Les línees que formen els subquadres així com les altres característiques: conductors, pèrdua de tensió, intensitat màxima es poden veure en els quadres següents:

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Coef. Receptor

  Potència de Càlcul (W)

  Tipus Tensió (M o T)

  Tensió (V)

  Factor de potència

  Intens. (A)

  O_PB

  Q.G.

  Oficines planta baixa

  6.754

  1

  6.754

  T

  380

  0.85

  17.25

  O_PP

  Q.G.

  Oficines planta pis

  18.036

  1

  18.036

  T

  380

  0.85

  46.06

  O_MV

  Q.G.

  Vestidors / Magatzem

  7.036

  1

  7.036

  T

  380

  0.85

  17.97

  T_E

  Q.G.

  Enllumenat del taller

  17.738

  1

  17.738

  T

  380

  0.85

  45.29

  T_CM

  Q.G.

  Cadena de Muntatge

  99.680

  1

  99.680

  T

  380

  0.85

  254.5

  T_MA

  Q.G.

  Taller de Matrius

  76.200

  1

  76.200

  T

  380

  0.85

  194.6

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Long. (m)

  Secció per fase (mm2)

  % caiguda de tensió parcial

  % caiguda de tensió total

  Tipus

  Aïllam.

  Tensió aïlla-ment

  Tipus de Cable

  O_PB

  Q.G.

  Oficines planta baixa

  9

  4

  0.188

  0.375

  PE

  1kV

  Cu

  O_PP

  Q.G.

  Oficines planta pis

  14

  16

  0.195

  0.383

  PE

  1kV

  Cu

  O_MV

  Q.G.

  Vestidors / Magatzem

  8

  4

  0.174

  0.362

  PE

  1kV

  Cu

  T_E

  Q.G.

  Enllumenat del taller

  17

  16

  0.238

  0.426

  PE

  1kV

  Cu

  T_CM

  Q.G.

  Cadena de Muntatge

  35

  120

  0.454

  0.642

  PE

  1kV

  Cu

  T_MA

  Q.G.

  Taller de Matrius

  38

  70

  0.512

  0.699

  PE

  1kV

  Cu

  Les proteccions diferencials per cadascun d'aquests quadres són:

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Secció per fase (mm2)

  Secció neutre (mm2)

  Intens. màxima (A)

  Intensitat diferenc. (A)

  Intens. Cable (A)

  O_PB

  Q.G.

  Oficines planta baixa

  6.754

  4

  4

  17.25

  25

  34

  O_PP

  Q.G.

  Oficines planta pis

  18.036

  16

  16

  46.06

  63

  82

  O_MV

  Q.G.

  Vestidors / Magatzem

  7.036

  4

  4

  17.97

  25

  34

  T_E

  Q.G.

  Enllumenat del taller

  18.138

  16

  16

  45.29

  63

  82

  T_CM

  Q.G.

  Cadena de Muntatge

  99.680

  120

  70

  254.5

  280

  300

  T_MA

  Q.G.

  Taller de Matrius

  76.200

  70

  35

  194.6

  200

  210

  Quadre zona d'oficines planta baixa

  Força Motriu instal·lada: 3.290 W

  Potència enllumenat: 964 W

  Potència bases endolls: 2.500 W

  Potència total de càlcul: 6.754 W

  Derivacions a aparells

  Pel càlcul dels diàmetres s'ha emprat la M.I.B.T.-17, amb els següents coeficients de reducció:

  • 0,7 considerant bandeja amb més de 7 conductors

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Coef. Receptor

  Potència de Càlcul (W)

  Tipus Tensió (M o T)

  Tensió (V)

  Factor de Potència

  Intens. (A)

  L1

  O_PB

  Central telefònica

  350

  1.00

  350

  M

  220

  0.85

  1.87

  L2

  O_PB

  Sistema Informàtic

  600

  1.00

  600

  M

  220

  0.85

  3.21

  L3

  O_PB

  Fil musical

  500

  1.00

  500

  M

  220

  0.85

  2.67

  L4

  O_PB

  Fotocopiadora

  600

  1.00

  600

  M

  220

  0.85

  3.21

  L5

  O_PB

  Alarma anti-robatoris

  300

  1.00

  300

  M

  220

  0.85

  1.60

  L6

  O_PB

  Televisor amb video

  400

  1.00

  400

  M

  220

  0.85

  2.14

  L7

  O_PB

  Projector de diapositives

  540

  1.00

  540

  M

  220

  0.85

  2.89

  L8

  O_PB

  Base endolls 1

  1.250

  1.00

  1.250

  M

  220

  0.85

  6.68

  L9

  O_PB

  Base endolls 2

  1.250

  1.00

  1.250

  M

  220

  0.85

  6.68

  L10

  O_PB

  Enllumenat recepció

  60

  1.80

  108

  M

  220

  0.85

  0.58

  L11

  O_PB

  Enllumenat despatxet

  72

  1.80

  130

  M

  220

  0.85

  0.69

  L12

  O_PB

  Enllumenat sala reunions

  232

  1.80

  418

  M

  220

  0.85

  2.23

  L13

  O_PB

  Enllumenat rètol

  600

  1.00

  600

  M

  220

  0.85

  4.58

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Long. (m)

  Secció per fase (mm2)

  % caiguda de tensió parcial

  % caiguda de tensió total

  Tipus

  Aïllam.

  Tensió aïlla-ment

  Tipus de Cable

  L1

  O_PB

  Central telefònica

  3

  1.5

  0.052

  0.427

  PE

  750

  Cu

  L2

  O_PB

  Sistema Informàtic

  6

  2.5

  0.106

  0.482

  PE

  750

  Cu

  L3

  O_PB

  Fil musical

  8

  2.5

  0.118

  0.494

  PE

  750

  Cu

  L4

  O_PB

  Fotocopiadora

  3

  2.5

  0.053

  0.429

  PE

  750

  Cu

  L5

  O_PB

  Alarma anti-robatoris

  3

  1.5

  0.044

  0.420

  PE

  750

  Cu

  L6

  O_PB

  Televisor amb video

  6

  2.5

  0.071

  0.446

  PE

  750

  Cu

  L7

  O_PB

  Projector de diapositives

  5

  2.5

  0.080

  0.455

  PE

  750

  Cu

  L8

  O_PB

  Base endolls 1

  9

  4

  0.208

  0.583

  PE

  750

  Cu

  L9

  O_PB

  Base endolls 2

  8

  4

  0.184

  0.560

  PE

  750

  Cu

  L10

  O_PB

  Enllumenat recepció

  4

  1.5

  0.021

  0.397

  PE

  750

  Cu

  L11

  O_PB

  Enllumenat despatxet

  10

  1.5

  0.064

  0.439

  PE

  750

  Cu

  L12

  O_PB

  Enllumenat sala reunions

  10

  2.5

  0.123

  0.499

  PE

  750

  Cu

  L13

  O_PB

  Enllumenat rètol

  5

  2.5

  0.089

  0.464

  PE

  750

  Cu

  Les derivacions a l'enllumenat es realitzaran amb cable d'1,5 mm2 mínim.

  Per cable de 1.5 mm2, la protecció diferencial serà de 10 A: Ib < 10 A < 18 A

  Per cable de 2.5 mm2, la protecció diferencial serà de 16 A: Ib < 16 A < 23 A

  La secció del neutre serà la mateixa que la secció de fase

  Quadre zona d'oficines planta pis

  Força Motriu instal·lada: 12.610 W

  Potència enllumenat: 1.026 W

  Potència bases endolls: 4.400 W

  Potència total de càlcul: 18.036 W

  Derivacions a aparells

  Pel càlcul dels diàmetres s'ha emprat la M.I.B.T.-17, amb els següents coeficients de reducció:

  • 0,7 considerant bandeja amb més de 7 conductors

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Coef. Receptor

  Potència de Càlcul (W)

  Tipus Tensió (M o T)

  Tensió (V)

  Factor de Potència

  Intens. (A)

  L1

  O_PP

  Central telefònica

  350

  1.00

  350

  M

  220

  0.85

  2.67

  L2

  O_PP

  Sistema Informàtic (5)

  550

  1.00

  550

  M

  220

  0.85

  4.20

  L3

  O_PP

  Fil musical

  500

  1.00

  500

  M

  220

  0.85

  3.82

  L4

  O_PP

  Cafetera

  300

  1.00

  300

  M

  220

  0.85

  2.29

  L5

  O_PP

  Alarma anti-robatoris

  300

  1.00

  300

  M

  220

  0.85

  2.29

  L6

  O_PP

  Fotocopiadora

  750

  1.00

  750

  M

  220

  0.85

  5.73

  L7

  O_PP

  Plòtter de plànols A1

  960

  1.00

  960

  M

  220

  0.85

  7.33

  L8

  O_PP

  Màquina expenedora

  400

  1.00

  400

  M

  220

  0.85

  3.06

  L9

  O_PP

  Base endolls despatx1

  1.250

  1.00

  1.250

  M

  220

  0.85

  9.55

  L10

  O_PP

  Base endolls despatx2

  1.250

  1.00

  1.250

  M

  220

  0.85

  9.55

  L11

  O_PP

  Base endolls despatx3

  1.900

  1.00

  1.900

  M

  220

  0.85

  14.51

  L12

  O_PP

  ½ enllumenat despatxos

  412

  1.80

  742

  M

  220

  0.85

  5.67

  L13

  O_PP

  ½ enllumenat despatxos

  412

  1.80

  742

  M

  220

  0.85

  5.67

  L14

  O_PP

  Enllumenat pas i aseos

  202

  1.80

  364

  M

  220

  0.85

  2.78

  L15

  O_PP

  Aire acondicionat

  6.300

  1.00

  6.300

  T

  380

  0.85

  16.09

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Long. (m)

  Secció per fase (mm2)

  % caiguda de tensió parcial

  % caiguda de tensió total

  Tipus

  Aïllam.

  Tensió aïlla-ment

  Tipus de Cable

  L1

  O_PP

  Central telefònica

  5

  1.5

  0.086

  0.469

  PE

  750

  Cu

  L2

  O_PP

  Sistema informàtic

  15

  2.5

  0.244

  0.626

  PE

  750

  Cu

  L3

  O_PP

  Fil musical

  17

  2.5

  0.251

  0.634

  PE

  750

  Cu

  L4

  O_PP

  Cafetera

  12

  1.5

  0.177

  0.560

  PE

  750

  Cu

  L5

  O_PP

  Alarma anti-robatoris

  4

  1.5

  0.059

  0.442

  PE

  750

  Cu

  L6

  O_PP

  Fotocopiadora

  11

  2.5

  0.244

  0.626

  PE

  750

  Cu

  L7

  O_PP

  Plòtter de plànols A1

  10

  2.5

  0.283

  0.666

  PE

  750

  Cu

  L8

  O_PP

  Màquina expenedora

  3

  1.5

  0.059

  0.442

  PE

  750

  Cu

  L9

  O_PP

  Base endolls despatx1

  12

  4

  0.277

  0.659

  PE

  750

  Cu

  L10

  O_PP

  Base endolls despatx2

  8

  4

  0.184

  0.567

  PE

  750

  Cu

  L11

  O_PP

  Base endolls despatx3

  12

  4

  0.421

  0.803

  PE

  750

  Cu

  L12

  O_PP

  ½ enllumenat despatxos

  18

  2.5

  0.394

  0.777

  PE

  750

  Cu

  L13

  O_PP

  ½ enllumenat despatxos

  18

  2.5

  0.394

  0.777

  PE

  750

  Cu

  L14

  O_PP

  Enllumenat pas i aseos

  7

  1.5

  0.125

  0.508

  PE

  750

  Cu

  L15

  O_PP

  Aire acondicionat

  6

  4

  0.136

  0.519

  PE

  750

  Cu

  La secció del neutre serà la mateixa que la secció de fase.

  Per cable de 1.5 mm2, la protecció diferencial serà de 10 A: Ib < 10 A < 18 A

  Per cable de 2.5 mm2, la protecció diferencial serà de 16 A: Ib < 16 A < 23 A

  Quadre zona de vestidors i magatzem

  Força Motriu instal·lada: 4.450 W

  Potència enllumenat: 586 W

  Potència bases endolls: 2.000 W

  Potència total de càlcul: 7.036 W

  Derivacions a aparells

  Pel càlcul dels diàmetres s'ha emprat la M.I.B.T.-17, amb els següents coeficients de reducció:

  • 0,7 considerant bandeja amb més de 7 conductors

  En aquest quadre s'hi connecta l'estufa industrial del taller que està molt a prop d'aquesta zona i es considera que és una peça estàtica ja que la connexió de gas arriba a aquesta zona i a la zona prevista per soldadura a gas.

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Coef. Receptor

  Potència de Càlcul (W)

  Tipus Tensió (M o T)

  Tensió (V)

  Factor de Potència

  Intens. (A)

  L1

  O_MV

  Escalfador elèctric ACS

  1200

  1

  1200

  M

  220

  0.85

  9.17

  L2

  O_MV

  Assecador de mans

  1500

  1

  1500

  M

  220

  0.85

  11.46

  L3

  O_MV

  Base endolls vestuaris

  1000

  1

  1000

  M

  220

  0.85

  7.64

  L4

  O_MV

  Base endolls magatzem

  1000

  1

  1000

  M

  220

  0.85

  7.64

  L5

  O_MV

  Enllumenat vestuaris

  370

  1.23

  456

  M

  220

  0.85

  3.48

  L6

  O_MV

  Enllumenat magatzem

  216

  1.8

  389

  M

  220

  0.85

  2.97

  L7

  O_MV

  Estufa industrial taller

  750

  1.25

  938

  M

  220

  0.85

  7.17

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Long. (m)

  Secció per fase (mm2)

  % caiguda de tensió parcial

  % caiguda de tensió total

  Tipus

  Aïllam.

  Tensió aïlla-ment

  Tipus de Cable

  L1

  O_MV

  Escalfador elèctric ACS

  4

  2.5

  0.162

  0.524

  PE

  750

  Cu

  L2

  O_MV

  Assecador de mans

  11

  2.5

  0.487

  0.849

  PE

  750

  Cu

  L3

  O_MV

  Base endolls vestuaris

  12

  2.5

  0.354

  0.716

  PE

  750

  Cu

  L4

  O_MV

  Base endolls magatzem

  9

  2.5

  0.266

  0.627

  PE

  750

  Cu

  L5

  O_MV

  Enllumenat vestuaris

  14

  1.5

  0.314

  0.676

  PE

  750

  Cu

  L6

  O_MV

  Enllumenat magatzem

  7

  1.5

  0.134

  0.496

  PE

  750

  Cu

  L7

  O_MV

  Estufa industrial taller

  12

  2.5

  0.332

  0.694

  PE

  750

  Cu

  Per cable de 1.5 mm2, la protecció diferencial serà de 10 A: Ib < 10 A < 18 A

  Per cable de 2.5 mm2, la protecció diferencial serà de 16 A: Ib < 16 A < 23 A

  Tot neutre tindrà la mateixa secció que al conductor al qual protegeix.

  Quadre d'enllumenat del taller

  Força Motriu instal·lada: 800 W

  Potència enllumenat: 12.338 W

  Potència bases endolls: 5.000 W

  Potència total de càlcul: 18.138 W

  Derivacions a aparells

  Pel càlcul dels diàmetres s'ha emprat la M.I.B.T.-17, amb els següents coeficients de reducció:

  • 0,7 considerant bandeja amb més de 7 conductors

  En aquest quadre, encara que previst per a enllumenat, s'hi disposen les màquines que, estan al taller, són alimentades amb corrent monofàsica, ja que en els altres 2 quadres no està prevista la connexió de cap aparell monofàsic.

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Coef. Receptor

  Potència de Càlcul (W)

  Tipus Tensió (M o T)

  Tensió (V)

  Factor de Potència

  Intens. (A)

  L1

  T_E

  Línia R enllumenat taller

  2934

  1.8

  5281

  M

  220

  0.85

  40.35

  L2

  T_E

  Línia S enllumenat taller

  4642

  1.8

  8356

  M

  220

  0.85

  63.83

  L3

  T_E

  Línia T enllumenat taller

  4642

  1.8

  8356

  M

  220

  0.85

  63.83

  L4

  T_E

  Base endolls monofasics

  5000

  1

  5000

  M

  220

  0.85

  38.20

  L5

  T_E

  Enllumenat Caldera

  120

  1

  120

  M

  220

  0.85

  0.92

  L6

  T_E

  Màquines expenedores

  400

  1

  400

  M

  220

  0.85

  3.06

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Long. (m)

  Secció per fase (mm2)

  % caiguda de tensió parcial

  % caiguda de tensió total

  Tipus

  Aïllam.

  Tensió aïlla-ment

  Tipus de Cable

  L1

  T_E

  Línia R enllumenat taller

  28

  16

  0.682

  1.108

  PE

  750

  Cu

  L2

  T_E

  Línia S enllumenat taller

  28

  16

  1.079

  1.505

  PE

  750

  Cu

  L3

  T_E

  Línia T enllumenat taller

  28

  16

  1.079

  1.505

  PE

  750

  Cu

  L4

  T_E

  Base endolls monofasics

  25

  16

  0.576

  1.002

  PE

  750

  Cu

  L5

  T_E

  Enllumenat Caldera

  33

  1.5

  0.195

  0.621

  PE

  750

  Cu

  L6

  T_E

  Màquines expenedores

  21

  1.5

  0.413

  0.839

  PE

  750

  Cu

  Veure càlcul de l'enllumenat del taller pels conductors derivació a les làmpades i les seves respectives proteccions. Els neutres tenen la mateixa secció que les fases.

  Quadre cadena de muntatge

  Força Motriu instal·lada: 79.680 W

  Potència enllumenat: 0 W

  Potència bases endolls: 20.000 W

  Potència total de càlcul: 99.680 W

  Derivacions a aparells

  Pel càlcul dels diàmetres s'ha emprat la M.I.B.T.-04, amb els següents coeficients de reducció:

  • 0,7 considerant bandeja amb més de 7 conductors

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Coef. Receptor

  Potència de Càlcul (W)

  Tipus Tensió (M o T)

  Tensió (V)

  Factor de Potència

  Intens. (A)

  L1

  T_CM

  Torn CNC TOS

  5.100

  1.25

  6.375

  T

  380

  0.85

  16.28

  L2

  T_CM

  Torn CNC Genesis

  18.400

  1.25

  23.000

  T

  380

  0.85

  58.73

  L3

  T_CM

  Rectificadora de pont

  22.080

  1.25

  27.600

  T

  380

  0.85

  70.48

  L4

  T_CM

  Extractor d'aire 1

  1.200

  1.25

  1.500

  T

  380

  0.85

  3.83

  L5

  T_CM

  Serres manuals

  400

  1.25

  500

  T

  380

  0.85

  1.28

  L6

  T_CM

  Polidores manuals

  500

  1.25

  625

  T

  380

  0.85

  1.60

  L7

  T_CM

  Base endolls 10

  10.000

  1

  10.000

  T

  380

  0.85

  25.54

  L8

  T_CM

  Base endolls 16/25

  10.000

  1

  10.000

  T

  380

  0.85

  25.54

  L9

  T_CM

  Compressor

  22.000

  1.25

  27.500

  T

  380

  0.85

  70.22

  L10

  T_CM

  Pont grua

  10.000

  1.3

  13.000

  T

  380

  0.85

  33.20

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Long. (m)

  Secció per fase (mm2)

  % caiguda de tensió parcial

  % caiguda de tensió total

  Tipus

  Aïllam.

  Tensió aïlla-ment

  Tipus de Cable

  L1

  T_CM

  Torn CNC TOS

  9

  4

  0.177

  0.819

  PE

  1kV

  Cu

  L2

  T_CM

  Torn CNC Genesis

  6

  16

  0.107

  0.748

  PE

  1kV

  Cu

  L3

  T_CM

  Rectificadora de pont

  11

  25

  0.150

  0.792

  PE

  1kV

  Cu

  L4

  T_CM

  Extractor d'aire 1

  19

  1.5

  0.141

  0.783

  PE

  1kV

  Cu

  L5

  T_CM

  Serres manuals

  18

  1.5

  0.074

  0.716

  PE

  1kV

  Cu

  L6

  T_CM

  Polidores manuals

  16

  1.5

  0.082

  0.724

  PE

  1kV

  Cu

  L7

  T_CM

  Base endolls 10

  19

  16

  0.147

  0.789

  PE

  1kV

  Cu

  L8

  T_CM

  Base endolls 16/25

  15

  16

  0.116

  0.758

  PE

  1kV

  Cu

  L9

  T_CM

  Compressor

  15

  25

  0.204

  0.846

  PE

  1kV

  Cu

  L10

  T_CM

  Pont Grua

  12

  10

  0.193

  0.835

  PE

  1kV

  Cu

  Les proteccions diferencials per cadascun d'aquests quadres són:

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Secció per fase (mm2)

  Secció neutre (mm2)

  Intens. màxima (A)

  Intensitat diferenc. (A)

  Intens. Cable (A)

  L1

  T_CM

  Torn CNC TOS

  5100

  4

  4

  16.28

  25

  34

  L2

  T_CM

  Torn CNC Genesis

  18400

  16

  16

  58.73

  63

  82

  L3

  T_CM

  Rectificadora de pont

  22080

  25

  16

  70.48

  80

  110

  L4

  T_CM

  Extractor d'aire 1

  1200

  1.5

  1.5

  3.83

  10

  17

  L5

  T_CM

  Serres manuals

  400

  1.5

  1.5

  1.28

  10

  17

  L6

  T_CM

  Polidores manuals

  500

  1.5

  1.5

  1.60

  10

  17

  L9

  T_CM

  Compressor

  7360

  25

  16

  70.22

  80

  110

  L10

  T_CM

  Pont Grua

  10000

  10

  10

  33.20

  50

  61

  Quadre Taller de matrius

  Força Motriu instal·lada: 61.200 W

  Potència enllumenat: 0 W

  Potència bases endolls: 15.000 W

  Potència total de càlcul: 76.200 W

  Derivacions a aparells

  Pel càlcul dels diàmetres s'ha emprat la M.I.B.T.-04, amb els següents coeficients de reducció:

  • 0,7 considerant bandeja amb més de 7 conductors

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Coef. Receptor

  Potència de Càlcul (W)

  Tipus Tensió (M o T)

  Tensió (V)

  Factor de Potència

  Intens. (A)

  L1

  T_MA

  Soldadura elèctrica (2)

  10000

  1.25

  12500

  T

  380

  0.85

  31.92

  L2

  T_MA

  Matriçadora

  40000

  1.25

  50000

  T

  380

  0.85

  127.7

  L3

  T_MA

  Base endolls 10

  5000

  1

  5000

  T

  380

  0.85

  12.77

  L4

  T_MA

  Base endolls 16/25

  7500

  1

  7500

  T

  380

  0.85

  19.15

  L5

  T_MA

  Extractor d'aire 2

  1200

  1.25

  1500

  T

  380

  0.85

  3.83

  L6

  T_MA

  Bateria recargable

  2500

  1

  2500

  T

  380

  0.85

  6.38

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Long. (m)

  Secció per fase (mm2)

  % caiguda de tensió parcial

  % caiguda de tensió total

  Tipus

  Aïllam.

  Tensió aïlla-ment

  Tipus de Cable

  L1

  T_MA

  Soldadura elèctrica (2)

  19

  10

  0.294

  0.993

  PE

  1kV

  Cu

  L2

  T_MA

  Matriçadora

  11

  50

  0.136

  0.835

  PE

  1kV

  Cu

  L3

  T_MA

  Base endolls 10

  22

  16

  0.085

  0.784

  PE

  1kV

  Cu

  L4

  T_MA

  Base endolls 16/25

  20

  16

  0.116

  0.815

  PE

  1kV

  Cu

  L5

  T_MA

  Extractor d'aire 2

  19

  1.5

  0.141

  0.840

  PE

  1kV

  Cu

  L6

  T_MA

  Bateria recargable

  15

  2.5

  0.185

  0.885

  PE

  1kV

  Cu

  Les proteccions diferencials per cadascun d'aquests quadres són:

  LINIA

  SUBQ

  Descripció

  Potència (W)

  Secció per fase (mm2)

  Secció neutre (mm2)

  Intens. màxima (A)

  Intensitat diferenc. (A)

  Intens. Cable (A)

  L1

  T_MA

  Soldadura elèctrica (2)

  10.000

  10

  10

  31.92

  50

  61

  L2

  T_MA

  Matriçadora

  40.000

  50

  25

  127.7

  150

  165

  L5

  T_MA

  Extractor d'aire 2

  1.200

  1.5

  1.5

  3.83

  10

  17

  L6

  T_MA

  Bateria recargable

  2.500

  2.5

  2.5

  6.38

  16

  25

  Posta a terra

  Per a la posta a terra s'emprarà el sistema de línia de piquetes de 35 mm² de secció en cable de coure despullat enterrat uns 50 cm. de profunditat al que connectaran piques verticals de 2 m de longitud i 25 mm de diàmetre exterior d'acer galvanitzat.

  La línia d'enllaç amb el terra format per la línia de piquetes, cadascuna d'elles separada 3 metres de l'anterior, es portarà fins a una caixa de connexions situada a sota la centralització de comptadors que disposarà d'un pont seccionable que serà el punt de posta a terra. D'aquest pont sortirà la línia principal de terra de 75 mm² de secció amb cable de coure aïllat, que anirà fins a una pletina de coure de 16 x 5 mm situada en el mateix armari de centralització de comptadors. Finalment, a partir d'aquesta pletina, derivaran els conductors de protecció.

  El valor total de la resistència del terra no pot superar, en cap cas, els 37 ohms. En cas d´un valor més elevat s'hauran de prendre les mesures que es considerin oportunes per reduir aquest valor, com per exemple, clavar més piquetes o augmentar la longitud d'aquestes.

  El circuit de posta a terra formarà una línia elèctricament contínua en la que no podran intercalar masses, elements metàl·lics, seccionadors o fussibles. Sempre la connexió de les masses i els elements metàl·lics al circuit de terra s'efectuarà a partir de derivacions i només es permet disposar un dispositiu de tall en els punts de posta a terra per poder mesurar la resistència de la presa de terra.

  Execució de la posta a terra

  La línia d'enllaç amb terra es disposarà a una fondària mínima de 80 cm a partir de l'última solera transitable i els 7 elèctrodes de pica es col·locaran repartits en la línia, separats 3 metres cadascun d'ells.

  El clavament de la pica s'efectuarà amb cops curts i secs, garantint que no es produeix rotura del material durant la penetració al terreny.

  Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric amb les parts metàl·liques i masses que s'han de posar a terra amb l'elèctrode, a tal efecte els empalmes dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i amb els elèctrodes s'efectuaran amb cargols d'acer inoxidable o bé soldadura autògena o per arc i portaran un dispostiu d'antiafluixament.

  Els contactes estaran nets, sense humitats de manera que no puguin malmetre's per corrosió o efecte electroquímic i es protegiran amb pastes o massilla si es considerés oportú.

  A partir de la línia d'enllaç sortirà una derivació de la mateixa secció (75 mm2) i material fins al pont seccionable d'on sortirà la línia de terra fins a l'embarrat de protecció.

  Com que els valors emprats als càlculs de la resistència del terra són orientatius, caldrà revisar, una vegada acabada la posta a terra, que la resistència és inferior a 37 ohms, si no fos així, es col·locaran les piquetes necessàries de manera que s'aconsegueixi reduir aquest valor. Si això no fos possible, s'augmentarà la seva longitud o s'adoptaran altres mesures correctores.

  Càlcul de la posta a terra

  La MI-BT-039 especifica les característiques que han de reunir les postes a terra de les masses metàl·liques per limitar la seva tensió respecte el terra i assegurar les proteccions.

  Dades:

  • El terreny és de tipus grava argillosa

  • La resistència s'ha de limitar a 37 segons la MI-BT-023

  • La secció de la línia repartidora és de 150 mm2

  • Hi ha presència d'emplaçaments humits

  Càlcul de les piquetes

  D'acord a les proves realitzades al terreny, la resistivitat d'aquest terreny és de 200 *m

  • La instal·lació es farà amb piquetes d'acer courejades de 2m de longitud

  • La interconnexió serà amb conductor nu de 35 mm2 de 3m de longitud

  • La separació entre piquetes serà de 3 m de longitud.

  Obtenim que el nombre de piquetes és de: piquetes.

  Secció de la línia d'enllaç amb el terra

  Segons la MI-BT-017, la secció de la línia d'enllaç amb el terra en aquest cas serà, si la línia repartidora té una secció de 150 mm2.

  mm2

  Protecció diferencial

  A la fàbrica hi ha emplaçaments humits (sanitaris, vestuaris), per tant, la intensitat del diferencial serà de:

  Instal·lacions
  despejant

  Està previst així per que es puguin utilitzar diferencials de 650 mA de sensibilitat. En tal cas, la resistència de terra haurà d'ésser inferior a 37.

  S'emprarà, de tota manera, un diferencial de 300mA de sensibilitat.

  3.- Instal·lació contraincendis

  Superfícies, altures i sectorització

  Superfícies

  Les superfícies ocupades són:

  Planta baixa:

  Local Superfície

  Taller de matrius 549,06 m2

  Zona Dipòsit de Gas-oil 14,98 m2

  Vestuaris Treballadors 24,35 m2

  Magatzem 20,30 m2

  Sala de Reunions 13,95 m2

  Despatx recepció 6,70 m2

  Recepció 4,35 m2

  Escala accés 5,42 m2

  TOTAL PLANTA BAIXA 639,11 m2

  Planta pis:

  Local Superfície

  Despatx - 1 18,50 m2

  Secretaria 7,80 m2

  Despatx - 2 14,62 m2

  Despatx - 3 14,45 m2

  Aseos 3,35 m2

  Pas Distribuïdor 11,99 m2

  Escala accés 3,55 m2

  TOTAL PLANTA PIS 74,26 m2

  TOTAL ACTIVITAT 713,37 m2

  Les altures lliures mínimes seran:

  Altura fins al forjat: 2,5 m

  Altura planta pis: 3,0 m

  Altura del taller: 5,8 m

  L'edifici està adossat a dues altres naus col·lindants i està a tocar la via pública, per tant, es considera establiment industrial tipus B.

  Murs de tancaments i sostres

  La tipologia dels tancaments i sostres utilitzats a la nau són els següents:

  Murs

  Sostres i Pilars

  Paviment

  Planta Baixa

  Parets exteriors de fàbrica de blocs de formigó silico-calcaris perforats de 12 cm de gruix + 6 cm de gruix amb intercalat de poliestiré reticulat, revestides amb guix i pintades per 1 cara.

  Parets interiors a base de panells d'envaneria de 5 cm. de gruix, revestits.

  Forjat de revoltons ceràmics amb biguetes pretensades sustentat per jàsseres, de 17 cm amb solera de 60 kg/cm2.

  Pilars metàl·lics de 30 x 30, revestits amb ignifugant per a una resistència al foc mínima RF-120.

  Solera semipe-sada de formigó amb enrajolat de gres.

  Planta Pis

  Parets delimitadores a base de fàbrica de blocs de for-migó silicocalcaris perfo-rats de 12 cm de gruix + 6 cm de gruix amb intercalat de poliestiré reticulat, re-vestits amb guix i pintats per 1 cara.

  Parets interiors a base de panells d'envaneria de 5 cm. de gruix, revestits.

  Encabellada metàl·lica a dues aigües amb canal intermitja, amb jàsseres IPN-280 per la sustentació de la coberta de fibrociment amb aïllament a base de poliestiré reticulat.

  Pilars metàl·lics de 30 x 30, revestits amb ignifugant per a una resistència al foc mínima RF-120.

  Pavimentacions diverses a base de formigó i revestiments.

  Per tal de complir les exigències de resistència al foc admissibles, els pilars i elements de l'encabellada s'ignifugaran amb productes de, com a mínim, classe M2.

  Ocupació de la fàbrica.

  La plantilla actual de la fàbrica és de 20 persones.

  Sectorització

  Càrrega de foc ponderada

  Es consideren, a efectes de major protecció, dos sectors d'incendi que es corresponen a les dues plantes de l'activitat amb les següents càrregues de foc.

  Manufactura de metalls: Càrrega de foc de 250 Mcal/m2

  Oficines i despatxos: Càrrega de foc de 144 Mcal/m2

  Zona Càrrega foc Risc RF

  1 - Planta baixa 250 Mcal/m2 Mitjà 3 90

  2 - Planta pis 144 Mcal/m2 Baix 2 60

  Proteccions passives

  Característiques de les parets

  Les resistències al foc exigibles pels elements de parederia exteriors són:

  • Els murs que delimitin la planta baixa amb l'exterior han d'ésser tots amb una resistència mínima al foc RF-90.

  • Els murs que delimitin la planta pis amb l'exterior han d'ésser d'uns resistència mínima al foc RF-90.

  • Els murs que delimitin l'activitat amb una altra activitat (mitjaners) han d'ésser d'una resistència mínima al foc de RF-180.

  La resistència al foc dels elements de paraderia són els següents, per a murs d'obra de fàbrica

  • Els murs que delimitin parets d'obra de fàbrica amb rajoles perfores revestides per 1 cara:

  • Gruix de 14 cm: 120 minuts

  • Gruix de 12 cm: 90 minuts

  • Parets d'obra de fàbrica amb rajoles perforades revestides per les dues cares:

  • Gruix de 14 cm: >120 minuts

  • Gruix de 12 cm: 120 minuts

  Per tant, per les parets exteriors, ja tenen resistència al foc RF-180 ja que tenen gruix de 12 cm +6 cm si considerem que a on hi ha l'aïllament tèrmic van revestides i l'aillament està ignifugat.

  Característiques forjats i coberta

  • El forjat de revoltons que delimita planta baixa i planta altell ja garanteix una estabilitat al foc d'almenys 120.

  • La coberta, al tractar-se d'una coberta metàl·lica en un edifici adossat, cal que tingui una resistència al foc mínima de 60 minuts, per tant, s'haurà d'ignifugar els elements metàl·lics que formen l'encabellada amb ignifugant de classe M2.

  • L'escala que dóna accés des de la planta baixa a la planta pis ha d'estar sectoritzada amb dues portes RF-60, una a planta baixa i l'altra a planta pis.

  • Qualsevol pilar o element de tancament metàl·lic cal revestir-lo fins que adquireixi les següents resistències al foc i que estigui a l'interior de l'edifici:

  • RF-120 si aquest pilar dóna a l'exterior

  Característiques dels elements decoratius

  Els pilars metàl·lics, revestiments i decoració del local susceptibles a cremar es sotmetran a processos d'ignifugació, fins a arribar a les següents classes, segons la norma UNE EN-23727-80:

  Revestiments de parets M - 2

  Revestiments de sostres: M - 1

  Aïllaments tèrmics: M - 1

  Revestiments del paviment: M - 2

  Cortines i tapissos: M - 2

  Elements decoratius diversos: M - 1

  Pilars metàl·lics: M - 2

  Condicions d'evacuació

  La distància màxima dels recorreguts d'evacuació des de qualsevol punt dels sectors d'incendis a les portes que donen a l'exterior no pot excedir els 25 m.

  Aquest especificació es compleix sobradament amb les 3 sortides que hi ha a la fàbrica si considerem que el pati és zona exterior segura.

  Totes les portes exteriors, finestres practicades i passadissos evacuació estaran clarament senyalitzats amb senyals inesborrables i il·luminades amb l'enllumenat normal i el d'emergència.

  Sortides, passadissos i escales

  L'amplada mínima de les portes destinades a sortides d'evacuació, segons l'apartat 7.4.2. de la NBE-CPI-96 és de 80 cm, per tant, qualsevol porta d'evacuació ha de tenir una amplada mínima de 80 cm.

  L'amplada mínima d'un passadís destinat a evacuació és d'1 metre.

  L'amplada mínima d'una escala destinada a evacuació és d'1 metre.

  Tipologia de les sortides

  En cap cas una fulla de porta ésser superior a 1,2 m. Si la porta és de dues fulles, l'amplada de les fulles ha de ser superior a 0,6 m. Les portes sempre obriran cap a l'exterior per complir la seva funció de tallafocs. Aquestes portes seran abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables.

  Cap de les portes de la nau està accionada electrònicament o mecànicament.

  Les portes d'emergència aniran proveïdes amb una barra antipàtic col·locada a una altura idònia que en permeti la seva manipulació i obertura ràpida.

  Tipologia de passadissos

  Els recorreguts d'evacuació en el cas de la fàbrica són els següents:

  - Passadís distribuïdor a oficines: 1,5 m d'amplada

  - Passadissos interiors de la fàbrica: 1,15 m d'amplada

  Aquests passadissos, en tots els casos, són superiors a 1 m.

  Els passadissos han d'estar lliures d'obstacles, no presentar irregularitats en el terra que puguin provocar caigudes. Es recomanable que el paviment dels passadissos i escales destinats a evacuació sigui antilliscant.

  Proteccions actives

  Tots els aparells, equips, sistemes i components d'instal·lacions contraincendis, així com el disseny, execució, posta en marxa i manteniment compliran el RD 1942/97 de 5 de novembre i l'ordre de 16 d'abril de 1998.

  Generalitats

  Es obligatori instal·lar extintors, de manera que tota zona de la fàbrica quedi coberta des de l'extintor a un radi de 15 m.

  Al tractar-se d'una nau de superfície superior a 500 m2 cal instal·lar boques d'incendi equipades, segons el RD 786/2001.

  Al ser el risc del taller mitjà i el local de tipus B, es fa necessària una instal·lació de, com a mínim, 2 BIE's simultànies, cada una d'elles abarcant un radi de 25 m.

  Caldrà senyalitzar, segons normativa, la ubicació dels equips d'extinció, les boques d'incendi i les vies d'evacuació amb senyals visibles.

  Extintors

  El nombre i distribució dels extintors s'ha determinat de forma que no quedi cap zona desprotegida, la distància màxima entre ells serà de 30 m. i la distància des de qualsevol punt del local protegit fins a l'extintor més pròxim serà inferior a 15 m.

  La tipologia dels extintors a instal·lar és la següent (veure plànols):

  Zona Taller: 3 extintors de 6 kg. de pols polivalent BC impulsats per CO2.

  Zona d'oficines: 1 extintors de 6 kg. de pols polivalent ABC impulsats per CO2.

  Zona dipòsit: 1 extintor d'anhídrid carbònic.

  Sala calderes: 1 extintor de 6 kg. de pols polivalent BC impulsat per CO2

  Els extintors s'ubicaran encastats en llocs fàcilment visibles i accessibles en els pilars o elements de parament vertical, de manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim, a una altura d'1.7 m del terra. Es col·locaran repartits segons plànol de planta. Han d'estar senyalitzats amb pictogrames fàcilment visibles.

  L'eficàcia mínima de l'extintor per focs sòlids serà de 21 A, i 113B per focs líquids.

  Boques d'incendi equipades

  S'ubicaran 2 BIEs a la zona de taller, la distribució es pot veure al plànol de planta.

  El nombre i distribució de les BIE s'ha determinat de forma que no quedi cap zona desprotegida, la distància màxima entre elles serà de 50 m. I la distància des de qualsevol punt del local protegit fins a la BIE més pròxima sigui inferior a 25 m.

  Totes les BIEs instal·lades aniran directament connectades a la xarxa pública i es disposarà d'una entrada o presa exterior encastada a la façana a fi de poder connectar la mànega d'un camió cisterna dels serveis d'extinció.

  Les BIE es situaran preferentment a una distància màxima de 5 m de les sortides de cada sector d'incendis, mantenint-se una zona lliure d'obstacles al seu voltant

  Les BIE es muntaràn encastades sobre un suport rígid, de forma que l'altura del seu centre quedi, com a màxim, a una altura d'1.5 m del terra.

  La pressió dinàmica a punta de llança serà de com a mínim 2,5 kg/cm2. Els cabals mínims seran de 1,6 l/s en boques de 25 mm i de 3,3 l/s en les de 45 mm.

  Les canonades d'enllaç seràn d'acer galvanitzat d'un diàmetre de 100 mm i disco-rreran pels forats de construcció de la nau, segons el plànol de la instal·lació. La cano-nada principal serà també de 100 mm.

  Caldrà sotmetre a les BIEs a una proba que constarà en sotmetre la xarxa a una pressió hidrostàtica equivalent a 10 kg/cm2 mantenint-la durant 2 hores, com a mínim, sense apreciar fuites ni caigudes apreciables de pressió en cap punt de la instal·lació.

  Enllumenat d'emergència

  Es dotarà d'instal·lacions d'enllumenat d'emergència en els passadissos, entrades dels despatxos i distribuïts per tot el taller. La distribució i intensitat d'aquests llums d'emergència queda determinat segons el plànol de planta.

  La instal·lació d'enllumenat d'emergència serà fixa i es realitzarà a base d'unitats autònomes, que entraran en funcionament en cas de fallada en el subministrament elèctric que suposi una tensió de xarxa inferior al 70% del seu valor normal i haurà de garantir el seu funcionament, amb mitjans propis, durant una hora com a mínim.

  Caldrà que l'enllumenat d'emergència garanteixi una visibilitat mínima d'un lux a ras de terra en els recorreguts d'evacuació, mesurats a l'eix dels passadissos.

  Càlcul de la xarxa d'aigua de BIEs

  Esquema de la instal·lació

  Aquest esquema és una simplificació de la distribució de la instal·lació contra incèndis. S'ha fet la següent distribució:

  • 1 boca d'incendis ubicada 2,2 metres per sota de la sortida al pati exterior,

  • 1 boca d'incendis ubicada al costat de l'entrada del despatx que dóna a recepció.

  Segons el reglament, per calcular aquesta instal·lació cal que en la línia més desfavorable hi hagi, en una boca d'incèndis, una pressió de 2 kg/cm2 a punta de llança o bé 2'5 kg/cm2 si es suposa que a la manguera que col·locarem a la boca d'incèndis té unes pèrdues de 0'5 kg/cm2

  Per calcular les pèrdues de càrrega primàries d'aquesta instal·lació s'ha utilitzat un àbac basat en la fórmula de Darcy-Weinbock, amb els següents paràmetres

  • cabal (en m3/h)

  • velocitat (m/s)

  • diàmetre (en polzades)

  Per calcular les pèrdues de càrrega secundàries s'ha utilitzat el mètode de les longituds equivalents amb un altre àbac.

  Càlcul de la xarxa d'aigua de les BIE's

  • Pressió que garanteix la companyia subministradora = 3'5 kg/cm2

  • Pressió que podem perdre fins a la BIE més desfavorable = 1 kg/cm2

  • Camí més desfavorable: Des de la clau de pas a la boca d'incèndi del pati.

  • Longituds dels trams (comptant desnivells)

  • Tram A-B 4,2 m

  • Tram B-C 48'7 m

  • Accidents en els trams

  • Tram A-B

  El comptador General

  2 vàlvules pas recte, 1 vàlvula retenció de pistó, 1 T derivació, 1 T de pas recte.

  • Tram B-C

  4 colzes i una T de pas recte

  Suposició " = 100 mm (4 `) d'acer galvanitzat.

  Pèrdues en els accidents (per " = 100 mm)

  TRAM

  ACCIDENTS

  m/unitat

  m totals

  A-B

  2

  Vàlvules de pas recte

  8,8

  17,6

  A-B

  1

  Vàlvula de retenció de pistó

  11,1

  11,1

  A-B

  1

  T de pas recte

  0,9

  0,9

  A-B

  1

  T de derivació a ramal

  6,9

  6,9

  A-B

  1

  Comptador General

  4,5 mcda

  4.5 mcda

  TOTAL

  36,5

  B-C

  4

  Colzes de 90º

  2,21

  8,84

  B-C

  1

  T de pas recte

  0,9

  0,9

  TOTAL

  9,74

  Pèrdues totals

  TRAM

  Q (m3/h)

  L (m)

  Leq (m)

  Lt (m)

  H (mm/m)

  H (mcda)

  A-B

  60

  4,2

  36,5

  41,5

  54,5

  2,71

  B-C

  30

  48,7

  9,74

  58,44

  18,9

  1,06

  Comptador

  4,5

  Pèrdua per diferència de cotes

  1,5

  TOTAL PERDUES DE CÀRREGA

  9,77

  A més de les pèrdues per accidents, per canonada i pel comptador s'ha de sumar la pèrdua d'1,5 m d'altura entre la captació (xarxa de subministrament) i les BIE's.

  Per una canonada d'acer galvanitzat de 100 mm. 9,77 mcda < 10 mcda (pèrdua)

  Per tant, per l'execució de la instal·lació de les BIE's s'agafa canonada de 100 mm

  4.- Instal·lació d'aigua

  Instal·lació d'aigua sanitària.

  La instal·lació d'aigua sanitària s'ha fer d'acrod amb les “Normes Bàsiques per a instal·lacions i interiors de subministrament d'aigua”.

  La instal.lació, anàlogament que la instal·lació contraincendis, estarà alimentada per la xarxa municipal de subministrament d'aigua del municipi.

  Inventari d'aparells d'ACS

  Les previsions de consum segons els elements són:

  • Lavabo 0.1 l/s

  • Dutxa 0.2 l/s

  • Bidets 0.1 l/s

  • Aixetes i piques 0.1 l/s

  A la zona de planta baixa hi tenim uns vestuaris destinats als operaris de taller i a la planta pis hi ha uns aseos pel personal d'oficina, que no disposen de dutxa.

  La classificació del tipus de subministrament s'ha realitzat segons el punt 1.3. de les normes bàsiques per a instal·lacions interiors d'aigua.

  L'inventari d'elements que consumeixen aigua sanitària són:

  EMPLAÇAMENT CABAL SUBMINISTRE

  • Vestuaris Personal

  • 2 Wàters 2 X 0,1 l/s A

  • 2 Bidets 2 X 0,1 l/s A

  • 2 dutxes 2 X 0,2 l/s A

  • 2 piques 2 X 0,1 l/s A

  • Total consum d'aigua 1 l/s C

  • Aseos planta pis

  • 1 Wàter 1 X 0,1 l/s A

  • 1 pica 1 X 0,1 l/s A

  • Total consum d'aigua 0,2 l/s A

  Cadascun dels conductes de derivació de la instal·lació d'aigua sanitària de la planta baixa penja directament de la línia principal i, d'aquesta línia, en surt una derivació que alimenta d'aigua els sanitaris de la planta pis, per tant, tenim les següents línees:

  • Linia principal 1,2 l/s C

  • Derivació a planta pis 0,2 l/s A

  Per tota la instal·lació s'utilitzaran canonades d'acer galvanitzat.

  • Diàmetre de l'embrancada

  • Les claus de l'embrancada de la instal·lació seran de seient inclinat

  • La longitud de l'embrancada és de 15 metres.

  • Disposem d'1 subministre de tipus C i un de tipus A.

  • La canonada és a base d'acer galvanitzat de parets rugoses.

  El " per parets rugoses (acer galvanitzat) per subministre de classe A+C és:

  " = 31,8 mm + 13,5 = 45,3 mm (1 ¾'')

  Com que l'embrancada fa 15 m, cal afegir 13,5 mm de més en aquest diàmetre.

  • Diàmetre del tub d'alimentació

  • La longitud del tub d'alimentació és de 10 metres.

  • Disposem d'1 subministre de tipus C i un de tipus A.

  • La canonada és a base d'acer galvanitzat de parets rugoses.

  Segons el punt 1.5.2. de la norma, per tubs d'alimentació menors de 15 m.

  El " per parets rugoses (acer galvanitzat) per subministre de classe C és:

  " = 38,1 mm:

  El tub d'alimentació només recorrerà la part entre l'escomesa i els vestuaris, la derivació cap a la planta superior es farà amb un tub d'alimentació de 31,7 mm per tractar-se d'un subministrament de tipus A.

  • Diàmetre dels comptadors generals

  • L'altura màxima a la qual s'alimenta és de 6 metres respecte el terra.

  • Les claus que s'empren són de seient inclinat.

  • La canonada és a base d'acer galvanitzat de parets rugoses.

  • Només disposarem d'un comptador general per tota la fàbrica

  Segons el punt 1.5.4.2. de la norma, pel comptador general i la clau de sortida.

  El " per parets rugoses (acer galvanitzat) pels subministres de què disposem és:

  " comptadors = 15 mm

  " claus de seient = 20 mm

  Diàmetre derivacions als subministres

  Segons el punt 1.5.7. de la norma, segons tipus de subministre i material.

  El " per parets rugoses considerant els diferents subministres (tots de tipus A) són:

  " A = 12,7 mm (Tots aparells)

  En les sortides d'aigua de tots els aparells de l'inventari, els diàmetres seràn de 12,7 mm

  Com es pot veure s'ha sobredimensionat una mica la instal·lació per si de cas s'instal·lessin més sortides d'aigua o s'ampliessin els vestuaris (cosa més que segura deguda la insuficiència d'una sola dutxa per tot el personal)

  Grups de sobreelevació

  El subministrament directe d'aigua per la pressió de la xarxa queda garantit, en general, pel subministrador, per tots els abastaments d'aigua altura, respecte al terra en lloc on s'efectua l'escomesa. L'altura màxima a què hem d'elevar la nostra aigua és de 6 m.

  La pressió que ens garanteix el subministrador de la xarxa d'aigua és de 3,5 bar, per tant, no es considera necessari dotar la instal·lació d'aigua de bombes per sobreelevació.

  Disposicions generals de la instal·lació interior d'aigua

  Es prohibida la instal·lació de qualsevol aparell o dispositiu que, per la seva modalitat d'instal·lació, puguin introduir qualsevol fluid en les instal·lacions interiors o de retorn, voluntari o fortuït, de l'aigua sortida per aquestes instal·lacions.

  No es permet empalmar directament de la instal·lació d'aigua a un conducte de sanejament ni tampoc establir unions entre els conduccions interiors empalmades a les xarxes de distribució pública.

  Si s'utilitzen aigües de diferents procedències, per evitar confusions entre xarxes, les canalitzacions d'aigua potable de distribució pública, hauran de pintar-se de color verd amb bandes blanques de 10 cm. de longitud.

  En els lavabos, bidets, rentadores, dipòsits d'ACS i altres aparells que s'alimentin directament de la distribució d'aigua santiaria, el nivell inferior de l'arribada d'aigua ha d'abocar lliurement a 20 mm, com a mínim, del nivell màxim del sobreeixidor, quedant prohibit alimentar els aparells per la part inferior del recipient (alimentació per sota).

  Pel dipòsit d'ACS, al ser de capacitat superior a 10 litres, el nivell inferior de l'arribada d'aigua ha d'abocar lliurement a 40 mm, com a mínim, del nivell màxim del sobreeixidor, quedant prohibida la instal·lació de vàlvules sumergides.

  Obtenció d'aigua calenta sanitària (ACS)

  Als vestuaris de la planta baixa s'hi disposarà un escalfador elèctric de 150 litres de capacitat que estarà al costat de la primera derivació cap al labavo. Ja que és aigua emmagatzemada i només s'omple quan es gasta no es té en compte a l'hora de realitzar els càlculs ja que, quan aquesta s'estigui omplint, és previsible que els altres aparells no estiguin funcionant alhora.

  La obtenció d'aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant un escalfador elèctric de les següents característiques:

  Marca: ROCA 150 L/PC 2.2 kW

  Capacitat circuit primari: 44 litres

  Capacitat circuit secundari: 150 litres

  Superfície intercanvi: 1,2 m2

  Potència elèctrica: 2,2 kW

  Producció d'ACS a 45ºC: 0,18 l/s

  Condicions generals del dipòsit ACS

  Els dipòsit d'aigua calenta no pot estar directament connectat a la xarxa de distribució, sols amb la condició d'estar instal·lat a la conducció d'aigua freda, a l'entrada del sipòsit i en el sentit de la circulació d'aigua dels dispositius següents:

  • Una aixeta de tancament

  • Un purgador de control de la estanqueïtat del dispositiu de retenció

  • Un dispositiu de retenció d'aigua

  • Una vàlvula de seguretat, amb un tub d'evacuació que aboqui lliurement per sobre del costat superior de l'element de recollida de l'aigua.

  La tuberia d'evacuació de la vàlvula de seguretat no pot empalmar-se directament al sanejament.

  Si s'instal·la un descalcificador a l'escalfador d'aigua, és indispensable prendre totes les precaucions necessàries per evitar sobrepressions, com la instal·lació de vàlvules de seguretat per sobrepressió o pressòstats, així com disposar d'un dispositiu anti-retorn abans de l'aparell descalcificador i el més a prop possible dels comptadors.

  5.- Instal·lació d'aire comprimit

  Per poder calcular la instal·lació cal fer un inventari de maquinari que utilitzarà aire comprimit i que s'instal·larà en el taller, en 5 tomes d'aire diferents.

  TALLER

  Num

  Q unitari

  (Nm3/min)

  Q total

  (Nm3/min)

  Coef. Util

  Q real (Nm3/min)

  Soldador Autògen

  1

  0,75

  1,5

  0,7

  0,53

  Taladres

  2

  0,2

  0,4

  0,25

  0,1

  Atornillador “reversible”

  2

  0,3

  0,6

  0,25

  0,15

  Roscadores

  2

  0,42

  0,84

  0,3

  0,26

  Mola d'aire comprimit

  1

  1,13

  1,13

  0,8

  0,91

  Pistoles bufadores

  10

  0,15

  1,5

  0,1

  0,15

  Premses pneumàtiques

  6

  1,5

  9

  0,5

  4,5

  CONSUM MÀQUINES

  6,56

  • Consum previsible dels aparells

  Segons la taula adjunta s'ha previst un consum total de 6,98 Nm3/min

  Cal tenir en compte que no tots els aparells funcionaran alhora, que hi ha pèrdues degudes a fuites i que es sobredimensionarà un 20 % la instal·lació per connexió d'altres aparells.

  • Coeficient de simultaneïtat = 0,4 (per un taller)

  • Percentatge de pèrdues = 10%

  • Sobredimensionament = 20%

  • Consum Màquines 6,56 Nm3/min

  • Coef. Simultaneïtat (0,4) 2,62 Nm3/min

  • Pèrdues per fuites (10%) 0,26 Nm3/min

  • Sobredimensionament (20%) 0,53 Nm3/min

  • Consum total 3,41 Nm3/min

  Per tant, el comsun total de la nostra instal·lació d'aire comprimit serà de 3,41 Nm3/min.

  Elecció del compressor

  A partir del consum previst hem de buscar un compressor que s'hi adeqüi.

  Considerant que en el taller les premses s'utilitzaran contínuament, la responsabilitat d'aquesta màquina és bastant alta, caldrà pensar en la possibilitat d'adquirir 2 compressors, un d'ells ús habitual i l'altre en reserva per si l'altra s'espatlla.

  Segons la responsabilitat d'aquest compressor, com que no volem parar la producció de matrius quan el compressor se'ns espatlli, establirem que aquest compressor és de resposanbilitat alta.

  Així adoptarem 2 compressors de la mateixa marca que ens aportin un cabal de 3,5 Nm3/min.

  El compressor a utilitzar serà un Worthington Rollair 3000 - A que té les següents característiques:

  • Pressió nominal de treball: 8 bar

  • Cabal d'aire màxim: 3,5 m3/min

  • Potència elèctrica: 30.000 HP (22 kW)

  • Diàmetre conducció d'aire mínim 1''

  • Dimensions (L x A x H) 1,15 x 0,815 x 1,22

  Elecció del calderí (dipòsit)

  El fabricant del compressor ens aconsella el calderí necessari. Com que tenim un compressor relativament petit, amb un calderí de 2000 litres en fem més que suficient.

  Com que hem establert responsabilitat alta, la regulació del compressor i del calderí serà del tipus automàtica - mecànica.

  L'arrancada del compressor es realitzarà amb regulació automàtica amb pressostat.

  La dimensió del calderí es troba per fòrmula:

  Com que només preveiem usar un compressor:

  Aquest dipòsit estarà ubicat al costat del final del pont grua, a tocar la paret que dóna als vestuaris on, degut als 2 extractors d'aire presents, la ventilació ja es considera adequada.

  A la zona de compressors ja s'hi disposa d'un sumidero que dóna a la instal·lació de sanejament.

  Elecció del refrigerador

  Segons el fabricant del compressor, Worthington, la temperatura de sortida de l'aire és 10ºC més alta que la temperatura d'entrada, per tant, com que la diferència és petita no es considera necessari instal·lar un refrigerador.

  Xarxa de distribució

  • Pressió : La pressió de treball efectiva són 7 bar

  La pressió absoluta són 8 bar

  • Cabal : El cabal total és de 3,41 Nm3/min

  • Pèrdues de càrrega : No ens podem permetre més d'un 2% de pèrdues

  • Velocitat de circulació : Cal que no sigui molt gran per complir les pèrdues

  S'intentarà que l'aire circuli a, com a molt, 10 m/s

  Consums previstos al taller

  • Zona de la cadena de muntatge: 0,74 Nm3/min

  • Zona de les premses: 2'38 Nm3/min

  • Zona de soldadura: 0,29 Nm3/min

  La distribució la mostra aquesta figura:

  0'74 Nm3/min a les tomes d'aire de la cadena de muntatge

  1,19 Nm3/min a la primera toma d'aire de les premses

  1,19 Nm3/min a la segona toma d'aire de les premses

  0,29 Nm3/min a la toma d'aire de la zona destinada a soldadura

  les derivacions a cadascun dels aparells es calcula segons el cabal.

  Pel calcul dels diàmetres dels trams s'han utiltizat àbacs de pèrdues de càrrega.

  Pèrdues:

  • Pèrdua admissible 0,2 bar

  • Pèrdua deguda als accessoris del circuit (15%) 0,03 bar

  • Pèrdua en la xarxa de distribució 0,17 bar

  Càlcul de la xarxa de distribució

  Tram

  Longitud (m)

  "P (bar/m)

  Pressió (bar)

  Cabal (l/min)

  Diàm. (polz.)

  "P tub (bar/10m)

  "P real (bar/m)

  A-B

  12

  0.0309

  7

  3410

  1.1/4"

  0.021

  0.0252

  B-C

  33

  0.085

  6.9748

  2670

  1 1/4''

  0.016

  0.0528

  C-D

  15

  0.0386

  6.922

  1480

  1''

  0.03

  0.045

  D-E

  6

  0.0155

  6.877

  290

  1/2''

  0.047

  0.0282

  Pèrdues totals a la xarxa de distribució

  0.1512

  Per tant, la xarxa de distribució es realitzarà amb els següents diàmetres

  • Tram A - B: 1 ¼ `' (33 mm)

  • Tram B - C: 1 ¼'' (33 mm)

  • Tram C - D: 1'' (26 mm)

  • Tram D - E: ½'' (15 mm)

  El tram D-E, si es preveu l'ús de més d'una soldadura autògena caldrà augmentar-lo fins a ¾''

  La velocitat màxima que assoleix el fluid a les canonades és de 8.6 m/s.

  6.- Instal·lació de calefacció

  La instal.lació de calefacció es realitzarà amb 2 sistemes independents:

  • amb una caldera de gas, un circulador i els seus corresponents emissors en el cas de la instal·lació de les oficines de planta alta, planta baixa i vestuaris

  • Amb una estufa industrial alimentada per gas en el cas del taller.

  Necessitats.

  Segons la situació geogràfica de la Nau i de les diferentes façanes, determinem que la temperatura exterior mitja, a l'hivern, és de -3 ºC, essent imprescindible l'adopció d'un sistema de calefacció en el cas de les oficines a base d'emissors, distribuïts a cadascuna de les estances de què es composa la nostra fàbrica excepte la sala de calderes, que no es calefactarà.

  Es considera que les naus veïnes no estan calefactades, per tant, la seva temperatura a l'hivern és de 10ºC.

  La temperatura de confort de l'interior de les oficines l'estipulem a 21ºC, per tant, el sistema de calefacció ens haurà de donar els següents increments de temperatura:

  • Per parets que donen a l'exterior: 24ºC d'increment

  • Per parets que donen a naus veïnes: 11ºC d'increment

  • Per parets interiors de la nau: Estan calefactades

  Pel càlcul de les pèrdues calorífiques es consideren les següents renovacions - hora

  • Zones d'oficines (despatxos) 0,8 renovacions / hora

  • Zones de taller 1,2 renovacions / hora

  Les característiques de cadascuna de les estances són les següents:

  Zona longitud amplada Area Altura Volum

  Taller 40,2 m 17,7 m 565 m2 5,8 m 3277 m3

  Vestuaris 4,2 m 5,8 m 24,4 m2 2,5 m 60,9 m3

  Magatzem 3,5 m 5,8m 20,3 m2 2,5 m 50,8 m3

  Sala de Reunions 3 m 4,7 m 14,0 m2 2,5 m 34,9 m3

  Despatx recepció 2,4 m 2,8 m 6,7 m2 2,5 m 16,8 m3

  Recepció 2,4 m 1,8 m 4,4 m2 2,5 m 10,8 m3

  Despatx - 1 4,0 m 4,7 m 18,5 m2 3,0 m 55,5 m3

  Despatx - 2 3,5 m 4,2 m 14,6 m2 3,0 m 43,8 m3

  Despatx - 3 3,4 m 4,2 m 14,4 m2 3,0 m 43,2 m3

  Secretaria 2,5 m 3,1 m 7,8 m2 3,0 m 23,3 m3

  Aseos 2,2 m 1,5 m 3,4 m2 3,0 m 10,2 m3

  Pas + Escala accés 9,4 m 2,6 m 20,9 m2 5,8 m 86,1 m3

  Càlcul de la calefacció del taller

  Tipologia dels tancaments i murs

  A efectes de càlcul considerem només les parets exteriors, donin o no a naus veïnes, ja que les interiors estan totes calefactades. La tipologia dels tancaments, sostres i paviment són:

  Tancaments

  Sostres

  Paviment

  Taller

  Parets exteriors de fàbrica de blocs de formigó silico-calcaris perforats de 12 cm de gruix + 6 cm de gruix amb intercalat de poliestiré reticulat, revestides amb guix i pintades per 1 cara.

  Forjat de revoltons ceràmics amb biguetes pretensades sustentat per jàsseres, de 17 cm amb solera de 60 kg/cm2.

  Coberta de fibrociment amb aïllament a base de poliestiré reticulat.

  Solera semipe-sada de formigó amb enrajolat de gres.

  La paret que dóna a l'exterior és de:

  12 cm d'obra de fàbrica de rajol calcari perforat = 0,48

  2 cm d'aillant poliestiré reticulat = 0,033

  6 cm d'obra de fàbrica de rajol calcari perforat = 0,48

  La coberta està formada de

  5 cm de formigó en massa de compressió: = 1,4 (formigó normal)

  Aïllament a base de poliestiré reticulat: = 0,033

  5 cm de teules de fibrociment: = 0,16

  El paviment delt aller està format pels següents elements:

  5 cm de formigó de neteja: = 1,4

  20 cm de paviment a base de formigó: = 0,28

  2 cm d'enrajolat de gres: = 0,16

  Càlcul de perdues i elecció de l'estufa

  Pèrdues per transmissió

  L (m)

  H (m)

  Sec.(m2)

  K

  Te (ºC)

  Ti - Te

  coef. Or.

  Qcal (kcal/h)

  Paret N

  26.75

  5.8

  155.15

  0.46

  10

  11

  1.1

  863.6

  Paret E

  11.7

  5.8

  67.86

  0.46

  -3

  24

  1.05

  786.6

  Paret S

  40.4

  5.8

  234.32

  0.46

  10

  11

  1

  1185.7

  Paret O

  17.7

  5.8

  102.66

  0.46

  -3

  24

  1.05

  1190.0

  Finestres O

  4

  1

  4

  6.3

  -3

  24

  1.05

  635.0

  Finestres E

  8

  1

  8

  6.3

  -3

  24

  1.05

  1270.1

  Sostre

  565

  0.85

  -3

  24

  1

  11526.0

  Terra

  565

  0.88

  -3

  24

  1

  11932.8

  TOTAL PERDUES PER TRANSMISSIO

  29389.8

  Pèrdues per infiltració

  Sec.(m2)

  H (m)

  Te (ºC)

  Ti - Te

  Volum (m3)

  KINF

  Ren / h

  Qcal (kcal/h)

  Taller

  565

  5,8

  -3

  24

  3277

  0,3

  1,2

  28313.3

  TOTAL PERDUES PER INFILTRACIO

  28313.3

  Aportació de les persones

  Al taller habitualment hi hauran 15 persones treballant, el que suposa 2000 kcal/h més de pèrdua.

  Capacitat de l'estufa industrial

  La capacitat de l'estufa industrial caldera serà:

  Pèrdua Interm. Total

  • Pèrdues totals per transmissió 29389 1,1 32328

  • Pèrdues totals per infiltració: 28313 1,1 31144

  • Pèrdues per aportació persones 2000 1,1 2200

  Així les pèrdues totals són de 65670 kcal/h, el que és el mateix 76,3 kW térmics.

  L'estufa industrial escollida és una AERPLUS model G65 de les següents característiques:

  • Potència tèrmica nominal: 72.000 kcal/h (83,7 kW)

  • Potència tèrmica neta: 65.000 kcal/h (75,6 kW)

  • Cabal d'aire impulsat: 5100 m3/hora

  • Potència elèctrica: 1 CV (0,74 kW) monofàsic

  • Nivell sonor: 72 dB(A)

  Aquesta estufa, a part del motoret, s'alimenta amb gas natural.

  Càlcul de la calefacció de les oficines i vestuaris

  Tipologia dels tancaments i murs exteriors

  A efectes de càlcul considerem només les parets exteriors, donin o no a naus veïnes, ja que les interiors estan totes calefactades. La tipologia dels tancaments, sostres i paviment són:

  Els paviments i el forjat es consideren calefactats ja que dónen a baix, zona calefactada.

  Tancaments ext.

  Sostres ext.

  Paviments

  Oficines PB

  Parets exteriors de fàbrica de blocs de formigó silico-calcaris perforats de 12 cm de gruix + 6 cm de gruix amb intercalat de poliestiré reticulat, revestides amb guix i pintades per 1 cara.

  Forjat de revoltons ceràmics amb biguetes pretensades sustentat per jàsseres, de 17 cm amb solera de 60 kg/cm2.

  Coberta de fibrociment amb aïllament a base de poliestiré reticulat.

  Solera semipe-sada de formigó amb enrajolat de gres.

  La paret que dóna a l'exterior és de:

  12 cm d'obra de fàbrica de rajol calcari perforat = 0,48

  2 cm d'aillant poliestiré reticulat = 0,033

  6 cm d'obra de fàbrica de rajol calcari perforat = 0,48

  La coberta està formada de

  5 cm de formigó en massa de compressió: = 1,4 (formigó normal)

  Aïllament a base de poliestiré reticulat: = 0,033

  5 cm de teules de fibrociment: = 0,16

  El paviment de la planta baixa està format pels següents elements:

  5 cm de formigó de neteja: = 1,4

  20 cm de paviment a base de formigó: = 0,28

  2 cm d'enrajolat de gres: = 0,16

  Càlcul de perdues i elecció de la caldera

  Pèrdues per transmissió a les oficines (es consideren sols les parets donant a l'exterior)

  Oficines planta baixa

  L (m)

  H (m)

  Sec.(m2)

  K

  Te (ºC)

  Ti - Te

  coef. Or.

  Qcal (kcal/h)

  Paret N

  13.65

  2.5

  34.125

  0.46

  10

  11

  1.1

  189.9

  Paret E

  6

  2.5

  15

  21

  0

  1.05

  0.0

  Paret S

  13.65

  2.5

  34.125

  0.46

  10

  11

  1

  172.7

  Paret O

  6

  2.5

  15

  21

  0

  1

  0.0

  Finestres O

  0

  0

  0

  6.3

  -3

  24

  1

  0.0

  Finestres E

  0

  0

  0

  6.3

  21

  0

  1.05

  0.0

  Sostre

  13.65

  6

  81.9

  21

  0

  1

  0.0

  Terra

  13.65

  6

  81.9

  0.88

  -3

  24

  1

  1729.7

  TOTAL PERDUES PER TRANSMISSIO

  2092.3

  Oficines planta pis

  L (m)

  H (m)

  Sec.(m2)

  K

  Te (ºC)

  Ti - Te

  coef. Or.

  Qcal (kcal/h)

  Paret N

  13.65

  3

  40.95

  0.46

  10

  11

  1.1

  227.9

  Paret E

  6

  3

  18

  0.46

  -3

  24

  1.05

  208.7

  Paret S

  13.65

  3

  40.95

  0.46

  -3

  24

  1

  452.1

  Paret O

  6

  3

  18

  0.46

  -3

  24

  1

  198.7

  Finestres O

  4

  2

  8

  2.6

  -3

  24

  1

  499.2

  Finestres E

  8

  2

  16

  2.6

  -3

  24

  1.05

  1048.3

  Sostre

  13.65

  6

  81.9

  0.85

  -3

  24

  1

  1670.8

  Terra

  13.65

  6

  81.9

  0.88

  21

  0

  1

  0.0

  TOTAL PERDUES PER TRANSMISSIO

  4305.7

  Així, en totes les zones d'oficines, vestuaris i magatzem les pèrdues totals són:

  • Pèrdues a la zona de planta baixa 2092.3 kcal/h

  • Pèrdues a la zona de planta pis 4305.7 kcal/h

  • Pèrdues totals per transmissió 6398.0 kcal/h

  Pèrdues per infiltració

  Sec.(m2)

  H (m)

  Te (ºC)

  Ti - Te

  Vol. (m3)

  KINF

  Ren / h

  Qcal (kcal/h)

  Oficines PB

  81.9

  2,5

  -3

  24

  204.8

  0,3

  0,8

  1179.6

  Oficines PP

  81.9

  3,0

  -3

  24

  245.7

  0,3

  0,8

  1415.2

  TOTAL PERDUES PER INFILTRACIO

  2594.9

  Així, en totes les zones d'oficines, vestuaris i magatzem les pèrdues totals són:

  • Pèrdues a la zona de planta baixa 1179.6 kcal/h

  • Pèrdues a la zona de planta pis 1415.2 kcal/h

  • Pèrdues totals per transmissió 2594.8 kcal/h

  Aportació de les persones

  Al taller habitualment hi hauran 10 persones treballant, el que suposa 1400 kcal/h més de pèrdua.

  Capacitat de l'estufa industrial

  La capacitat de l'estufa industrial caldera serà:

  Pèrdua Interm. Total

  • Pèrdues totals per transmissió 6398 1,1 7038

  • Pèrdues totals per infiltració: 2595 1,1 2855

  • Pèrdues per aportació persones 1400 1,1 1540

  Així les pèrdues totals són de 11433 kcal/h, el que és el mateix 13,29 kW térmics.

  La caldera escollida és una JUNKERS Novastar ZW-20 1KD/KE de les següents característiques:

  • Potència calorífica nominal: entre 8 - 20 kW

  • Temperatura dels emissors: entre 45 i 90 ºC

  • Cabal d'aire impulsat: entre 4 - 13 l/min per elevació de 25ºC

  Entre 2,5 - 6,5 l/min per elevació de 50ºC

  Cremador

  Pel correcte acoblament d'un cremador al generador considerem la potència i les característiques de la cambra de combustió d'aquest. Escollim, per a la nostra instal·lació, un cremador de gas natural. El consum de combustible es determina per l'expressió:

  • Potència de la caldera: 11.500

  • Poder calorífic inferior del gas: 9.400

  • Rendiment: 0,75

  m3/h de combustible a cremar

  Càlcul dels emissors i la xarxa de distribució

  Determinació dels emissors

  Planta baixa

  Zona Area Volum Perd. Trans Perd. Infiltr. Total

  Vestuaris 24,4 m2 60,9 m3 571.0 kcal/h 382.8 kcal/h 953.8 kcal/h

  Magatzem 20,3 m2 50,8 m3 477.4 kcal/h 319.3 kcal/h 796.7 kcal/h

  Sala de Reunions 14,0 m2 34,9 m3 295.7 kcal/h 219.4 kcal/h 515.1 kcal/h

  Despatx recepció 6,7 m2 16,8 m3 225.5 kcal/h 105.6 kcal/h 311.1 kcal/h

  Recepció 4,4 m2 10,8 m3 148.0 kcal/h 67.9 kcal/h 225.9 kcal/h

  Escala 374.7 kcal/h 84.5 kcal/h 458.2 kcal/h

  La distribució dels emissors a cadascuna de les zones serà la següent:

  • Vestuaris 2 x PccP 300 de 450 mm

  • Magatzem 1 x PccP 300 de 750 mm

  • Sala Reunions 1 x PccP 300 de 450 mm

  • Despatx recepció 1 x PccP 300 de 300 mm

  • Recepció 1 x PccP 300 de 300 mm

  • Escala 1 x PccP 300 de 450 mm

  Planta pis

  Zona Area Volum Perd. Trans Perd. Infiltr. Total

  Despatx -1 18,5 m2 55,5 m3 1338.0 kcal/h 299.7 kcal/h 1637.7 kcal/h

  Despatx -2 14,6 m2 43,8 m3 543.9 kcal/h 236.5 kcal/h 780.4 kcal/h

  Despatx -3 14,4 m2 43,2 m3 667.8 kcal/h 233.3 kcal/h 901.1 kcal/h

  Secretaria 7,8 m2 23,3 m3 365.7 kcal/h 125.8 kcal/h 491.5 kcal/h

  Aseos 3,4 m2 10,2 m3 185.1 kcal/h 55.7 kcal/h 240.8 kcal/h

  Escala + pas distr. 20,9 m2 86,1 m3 583.3 kcal/h 464.9 kcal/h 1048.2 kcal/h

  La distribució dels emissors a cadascuna de les zones serà la següent:

  • Despatx - 1 2 x PccP 300 de 750 mm

  • Despatx - 2 1 x PccP 300 de 750 mm

  • Despatx - 3 2 x PccP 300 de 450 mm

  • Secretaria 1 x PccP 300 de 450 mm

  • Aseos 1 x PccP 300 de 300 mm

  • Escala + pas distr. 2 x PccP 300 de 450 mm

  Calcul dels diàmetres de les canonades

  Establim la velocitat a 0,8 m/s i els cabals a cadascun dels trams:

  Tenim emissors de 60ºC, per tant, la caldera opera a 90ºC i l'aigua ens torna a 70ºC, els circuits són tots dobles, amb impulsió i retorn. Per cada emissor que travessem es perden 2ºC.

  Esquema de la instal·lació

  Instal·lacions

  Càlcul de la xarxa de distribució per trams

  TRAM

  Num

  Tª inc

  Calor

  Cabal

  Secció

  Diàmetre

  Diàm usat.

  Emisors

  Tc-Tr

  (kcal/h)

  (l/s)

  (mm2)

  (mm)

  (polz.)

  A-B

  16

  20

  9328

  0.1297

  162.18

  14.37

  3/4 `'

  B-D

  7

  16

  3473

  0.0604

  75.48

  9.80

  1/2 `'

  H-E

  7

  16

  3473

  0.0604

  75.48

  9.80

  1/2 `'

  E-P

  7

  16

  3473

  0.0604

  75.48

  9.80

  1/2 `'

  B-P

  7

  16

  3473

  0.0604

  75.48

  9.80

  1/2 `'

  D-C

  2

  14

  1464

  0.0291

  36.36

  6.80

  3/8 ''

  F-G

  1

  14

  365

  0.0073

  9.07

  3.40

  3/8 `'

  I-M

  9

  14

  5855

  0.1163

  145.42

  13.61

  3/4 `'

  M-L

  9

  14

  5855

  0.1163

  145.42

  13.61

  3/4 `'

  L-Q

  9

  14

  5855

  0.1163

  145.42

  13.61

  3/4 `'

  Q-I

  9

  14

  5855

  0.1163

  145.42

  13.61

  3/4 `'

  J-K

  1

  12

  915

  0.0212

  26.51

  5.81

  3/8 `'

  N-O

  1

  12

  915

  0.0212

  26.51

  5.81

  3/8 `'

  B-I

  9

  20

  5855

  0.0814

  101.80

  11.38

  1/2 `'

  Per tant els diàmetres escollits són:

  - Anell de planta baixa: 1/2 `'

  - Anell de planta pis: 3/4 `'

  - Montant a planta pis: 3/4 `'

  - Derivacions: 3/8 `'

  - Sortida de caldera: 3/4 `'

  Vas d'expansió

  El vas d'expansió absorbeix l'augment de volum d'aigua que es produeix a l'escalfar la instal·lació, en el nostre cas utilitzarem un vas d'expansió tancat.

  La capacitat útil del vas d'expansió es determina segons l'expressió:

  • Volum de la caldera: 265 l

  • Volum dels radiadors: 25 l

  • Volum tuberies: 25 l

  • Dilatació de l'aigua: 2,9%

  • Coeficient d'utilització: 0,5

  S'escull un vas d'expansió de 20 litres.

  Càlcul dels elements auxiliars

  Bomba de circulació

  La bomba de circulació té la funció de vèncer les resistències que presenta el trànsit del fluid per l'interior de les canonades. Es interessant buscar un equilibri òptim entre diàmetres de tub, pèrdua de càrrega i temany de la bomba de circulació.

  La tipologia de la bomba a utilitzar serà: bomba centrífuga elèctrica d'un sol rodet.

  El cabal d'aigua circulant ve donat per l'equació:

  l/h

  Essent:

  • Potència de la caldera: P = 11080 kcal/h

  • Salt tèrmic de la instal·lació: T = 90 - 70 = 20ºC

  • Calor específic de l'aigua: CE = 1 kcal / h·kg·ºC

  • Densitat de l'aigua: 1 kg/dm3

  L'altura manomètrica es determina segons les pèrdues de càrrega per cada diàmetre:

  Podem suposar que a cada emissor hi perdem 4,5 mcda de pressió, i llavors l'altura manomètrica a véncer és de 6 m, per tant, en el lloc més desfavorable, perdem 25 mcda de pressió, per tant haurem d'elevar 25 m.

  Xemeneia

  La xemeneia té la missió d'evacuar els gasos de combustió procedents de la llar de la caldera, al mateix temps, el tir que produeix facilita l'entrada de l'aire necessari per a la combustió en la llar.

  La secció es determina segons la fórmula de Sander, la xemeneia té 3 colzes.

  cm2

  Essent:

  Coeficient de Sander:: K = 0,014 per calderes de gas

  Potència de la caldera: P = 11500 kcal/h

  Altura reduïda hr = 8,2 m (10 - 3 colzes - unió caldera)

  Secció de la xemeneia: S = 56,2 cm2

  Si la xemeneia és quadrada llavors cada costat farà cm

  La secció del conducte horitzontal de la xemeneia, que uneix la caldera amb aquesta, s'obté a partir de la relacío:

  cm2

  Essent:

  Longitud del conducte horitzontal: L = 3 m

  Altura de la xemeneia: H = 10 m

  Secció de la xemeneia: S = 56,2 cm2

  Secció del conducte horitzontal: E = 66,6 cm2

  Per tant, el conducte horitzontal serà un quadrat de 8,2 cm de costat.

  7.- Instal·lació d'aire acondicionat

  La instal.lació d'aire condicionat es realitzarà només a les oficines, entenent que al taller s'hi instal·laran extractors d'aire.

  Necessitats.

  Segons la situació geogràfica de la Nau i de les diferentes façanes, determinem que la temperatura exterior mitja, a l'estiu, és de 35 ºC, essent imprescindible l'adopció d'un sistema d'aire condicionat en el cas de les oficines a base d'un aparell d'aire condicionat situat a la zona de preiemissors, distribuïts a cadascuna de les estances de què es composa la nostra fàbrica excepte la sala de calderes, que no es calefactarà.

  Es considera que les naus veïnes no estan calefactades, per tant, la seva temperatura a l'hivern és de 10ºC.

  La temperatura de confort de l'interior de les oficines l'estipulem a 23ºC, per tant, el sistema de calefacció ens haurà de donar els següents increments de temperatura:

  • Per parets que donen a l'exterior: 12ºC refrigeració

  • Per parets que donen a naus veïnes: 12ºC refrigeració

  • Per parets interiors de la nau: 6ºC refrigeració

  Pel càlcul de les pèrdues es consideren les següents renovacions - hora

  • Zones d'oficines (despatxos) 1 renovacions / hora

  • Zones de taller No hi ha aire acondicionat

  Les característiques de cadascuna de les estances són les següents:

  Zona longitud amplada Area Altura Volum

  Taller 40,2 m 17,7 m 565 m2 5,8 m 3277,0 m3

  Vestuaris 4,2 m 5,8 m 24,4 m2 2,5 m 60,9 m3

  Magatzem 3,5 m 5,8m 20,3 m2 2,5 m 50,8 m3

  Sala de Reunions 3 m 4,7 m 14,0 m2 2,5 m 34,9 m3

  Despatx recepció 2,4 m 2,8 m 6,7 m2 2,5 m 16,8 m3

  Recepció 2,4 m 1,8 m 4,4 m2 2,5 m 10,8 m3

  Despatx - 1 4,0 m 4,7 m 18,5 m2 3,0 m 55,5 m3

  Despatx - 2 3,5 m 4,2 m 14,6 m2 3,0 m 43,8 m3

  Despatx - 3 3,4 m 4,2 m 14,4 m2 3,0 m 43,2 m3

  Secretaria 2,5 m 3,1 m 7,8 m2 3,0 m 23,3 m3

  Aseos 2,2 m 1,5 m 3,4 m2 3,0 m 10,2 m3

  Pas + Escala accés 9,4 m 2,6 m 20,9 m2 5,8 m 86,1 m3

  Càlcul de perdues i elecció de l'aparell aire condicionat

  Pèrdues per transmissió a les oficines (es consideren sols les parets donant a l'exterior)

  Oficines planta baixa

  L (m)

  H (m)

  Sec.(m2)

  K

  Te (ºC)

  Ti - Te

  coef. Or.

  Qcal (frig/h)

  Paret N

  13.65

  2.5

  34.125

  0.46

  35

  14

  1.1

  241.7

  Paret E

  6

  2.5

  15

  0.46

  35

  14

  1.05

  101.4

  Paret S

  13.65

  2.5

  34.125

  0.46

  27

  6

  1

  94.2

  Paret O

  6

  2.5

  15

  0.46

  27

  6

  1

  41.4

  Finestres O

  0

  0

  0

  6.3

  35

  14

  1

  0.0

  Finestres E

  0

  0

  0

  6.3

  35

  14

  1.05

  0.0

  Sostre

  13.65

  6

  81.9

  0.85

  21

  0

  1

  0.0

  Terra

  13.65

  6

  81.9

  0.88

  -3

  24

  1

  1009.0

  TOTAL PERDUES PER TRANSMISSIO

  1487.8

  Oficines planta pis

  L (m)

  H (m)

  Sec.(m2)

  K

  Te (ºC)

  Ti - Te

  coef. Or.

  Qcal (frig/h)

  Paret N

  13.65

  3

  40.95

  0.46

  35

  14

  1.1

  290.1

  Paret E

  6

  3

  18

  0.46

  35

  14

  1.05

  121.7

  Paret S

  13.65

  3

  40.95

  0.46

  27

  6

  1

  113.0

  Paret O

  6

  3

  18

  0.46

  27

  6

  1

  49.7

  Finestres O

  4

  2

  8

  2.6

  35

  14

  1

  291.2

  Finestres E

  8

  2

  16

  2.6

  27

  6

  1.05

  262.1

  Sostre

  13.65

  6

  81.9

  0.85

  35

  14

  1

  974.6

  Terra

  13.65

  6

  81.9

  0.88

  21

  0

  1

  0.0

  TOTAL PERDUES PER TRANSMISSIO

  2102.4

  Així, en totes les zones d'oficines, vestuaris i magatzem les pèrdues totals són:

  • Pèrdues a la zona de planta baixa 1487.8 frig/h

  • Pèrdues a la zona de planta pis 2102.4 frig/h

  • Pèrdues totals per transmissió 3590.2 frig/h

  Pèrdues per infiltració

  Sec.(m2)

  H (m)

  Te (ºC)

  Ti - Te

  Vol. (m3)

  KINF

  Ren / h

  Qcal (frig/h)

  Oficines PB

  81.9

  2,5

  35

  11

  204.8

  0,3

  1

  675.8

  Oficines PP

  81.9

  3,0

  -3

  11

  245.7

  0,3

  1

  810.8

  TOTAL PERDUES PER INFILTRACIO

  1486.6

  Així, en totes les zones d'oficines, vestuaris i magatzem les pèrdues totals són:

  • Pèrdues a la zona de planta baixa 675.8 frig/h

  • Pèrdues a la zona de planta pis 810.8 frig/h

  • Pèrdues totals per transmissió 1486.6 frig/h

  Aportació de les persones

  A les oficines habitualment hi hauran 10 persones treballant, el que suposa 1400 frig/h més de pèrdua.

  Capacitat de l'aparell d'aire acondicionat

  La capacitat total de l'aparell d'aire acondicionat serà:

  Pèrdua Interm. Total

  • Pèrdues totals per transmissió 3590 1,1 3949

  • Pèrdues totals per infiltració: 1487 1,1 1636

  • Pèrdues per aportació persones 1400 1,1 1540

  Així les pèrdues totals són de 7125 frig/h, el que és el mateix 8,28 kW térmics.

  L'aparell d'aire acondicionat escollit és un Mitsubishi electrics PL-4GJS de les següents característiques:

  • Potència refrigeració nominal: 9,9 kW tèrmics

  • Potència refrigeració necessaria: 8,5 kW tèrmics

  • Cabal d'aire impulsat: 1650 m3/h d'aire

  • Pressió disponible: 12 mm. cda.

  Aquest equip proporciona una cabal d'aire de 1650 m3/h a una Pressió disponible de 12mm c.a., que es conduiran per uns conductes de fibra de vidre Climaver de diàmetre 125 mm, fins arribar als difussors.

  En total s'instal·laran 16 difussors repartits segons els plànols de l'apartat d'aire acondicionat, per les diferents saler per cobrir les necessitats de refredament de les diferents estances.

  59
  Descargar
  Enviado por:Kevin Spencer
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar