Electrónica, Electricidad y Sonido


Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas


1.- Descripció del obre-portes codificat.

Obre-portes codificat amb teclat iluminat per al control dels accesos mitjançant codis.

L'Obre-portes es un element independent que també es pot combinar amb d'altres instal·lacions,sense modificar res en les connexions d'aquesta. L'Obre-portes codificat te la seva propia Caixa Electrònica E-56, la que s'haurà d'alimentar amb un Equip E-30 (Alimentació) i realitzar les connexions amb l'obreportes i amb alguns accesoris.

Al polsar qualsevol tecla del teclat matricial, es produeix un breu xiulet i un petit centelleg del LED verd. Amb la primera pulsació l'il·luminació del teclat s'incrementa. Una vegada que s'hagi polsat la primera tecla, es disposa de aproximadament 2 segons per a polsar la següent abans de que el Sistema obligui a iniciar de nou la pulsació de codi.

Si després de polsar una tecla es sobrepassa el temps, s'escoltarà un xiulet y un breu centelleg del LED ver, i el teclat s'il·luminarà amb menys intensitat. Aquest xiulets i centellegs ens indiquen que deurien de començar de nou a introduir el codi pel principi.

Característiques i prestacions:

'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'

 • Alimentació: 12 Vac.

 • Nº de Codis: 60 codis de 3, 4 ,5 o 6 dígits.

 • Codi mestre de 3, 4, 5 o 6 dígits.

 • Temps de obertura de porta programable

de 1 a 99 segons.

 • Relè per a obertura de porta de un contacte

normalment obert y un normalment tancat

de 12 Vac/dc y 1 A.

 • Baixa il·luminació del teclat en repòs.

 • Alta il·luminació del teclat durant la seva

utilització.

 • Possibilitat de obertura per pulsació de tecla 0

 • 233,91 EUROS

  o clau en Placa (pera a plaques que o incorporin)

  quan ho permeti un Rellotge que s'instal·li al

  Sistema.

  • Possibilitat de obertura directa per a sortir

  (polsador dintre del portal)

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'

  Funcionament

  L'Obre-portes codificat ofereix la possibilitat de disposar de 60 codis d'accés a un recinte de 3, 4, 5 o 6 dígits. A més d'això, disposa de un codi anomenat: Codi Mestre, mitjançant el qual, teclejant 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  ,'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i posteriorment dit Codi Mestre, permet la entrada al Mode de Programació de l'obre-portes codificat.

  L'Obre-portes permet la introducció de temps de obertura de porta (Activació del obre-portes) que van des de 1 fins a 99 segons.

  El teclat disposa d'il·luminació. Aquesta serà tènue mentre es troba en repòs (sense polsar cap tecla) i la il·luminació s'intensificarà durant la manipulació o activació de les tecles que conformen el teclat.

  S' ofereix també la possibilitat, de connexió al Sistema de un Rellotge o temporitzador per a control de obertura, de tal manera que mitjançant l'activació de un polsador opcional o inclús mitjançant una clau de la que per exemple disposessin serveis com ara jardineria, correu,etc, tot dintre d'un interval de temps que el rellotge o temporitzador ho permetés. D'aquesta forma hi hauria un període de temps al dia, en el qual romandria la possibilitat d'accedir al recinte mitjançant aquests tres mètodes descrits, passat dit temps únicament es podria accedir mitjançant qualsevol dels 60 codis de usuari amb els que el Sistema pot programarse.

  Programació

  1º INICIALITZACIO

  L' Obre portes ve prèviament programada de fabrica, amb les següents configuracions:

  Codi mestre: De 6 dígits que es (123456).

  Temps obertura del Relé de l'obre-portes: 3 segons.

  Codis d'accés : A fabrica no se'n programa cap..

  En qualsevol moment ( des de fora del Mode de programació), existeix la possibilitat de retornar la configuració, original de fabrica, respecten això si, els codi d'usuari que s'haguessin gravat. Per això es deu realitzar una pulsació sobre un polsador intern, situat junt a la borna de connexió de la caixa electrònica E-56.

  2º ESBORRAT DE TOTS EL CODIS :

  Estan fora del Mode de programació, teclejar la seqüència de tres tecles 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i a continuació, abans de que s' acabi la temporització de 2 segons, seguit de la pulsació de l'ultima tecla, accionar el polsador del darrera que està a tocar dels bornes de la caixa electrònica E-56 de l'obre-portes. A més inicialitza el Sistema amb la configuració de fàbrica.

  3º PPROGRAMACIO DE L'OBRE-PORTES (exclusivament des de el Teclat):

  3º-1 ENTRADA EN MODE PROGRAMACIÓ:

  Per accedir al Mode Programació, devem teclejar: 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i a continuació el Codi Mestre,.

  Si el sistema no a estat modificat i porta la configuració de fàbrica, s' haurà de polsar: 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i després 123456.

  Si pel que fos no se'n recordes del Codi Mestre, podem accionar el polsador que hi ha a la part del darrere de la caixa electrònica E-56, donat això tornarem al Codi Mestre de fàbrica=123456. Al polsar tota la seqüència anteriorment mencionada, s'encendrà el LED vermell (distintiu de estar en Mode Programació) i el teclat s'il·luminarà amb major intensitat.

  3º-2 SORTIDA DEL MODE PROGRAMACIÓ:

  Per a sortir del Mode Programació, únicament s'haurà de polsar la seqüència: 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i el Sistema farà que el LED vermell (que indicava el Mode Programació) s'apagui i que la il·luminació del teclat torni a ser de baixa intensitat.

  3º-3 PROGRAMACIO DELS CODIS D'USUARI:

  Dintre del Mode Programació, s'ha de polsar la següent seqüència:

  Nº Usuari+ Nº Dígits + Nº Codi.

  Al gravar un codi d'usuari concret,aquest nou codi substitueix al que ja existia abans per a dit usuari.

  S'ha de tenir en compte, que també existeix dins del Mode Programació, la temporització de 2 segons entre pulsació i pulsació del teclat.

  Tenim que el número d'usuari s'ha d'introduir complet, es a dir si es d'una sola xifra haurà de començar per 0 i pot arribar fins al 59, en total 60 codis de 60 usuaris (usuaris des de 00 a 59). Després serà necessari introduir el número de dígits que posseeix el codi que es desitja assignar a aquest usuari. Finalment s'haurà d'introduir el codi assignat al usuari. Per a crear un codi d'accés veí , es poden utilitzar els números oi també les tecles 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  . Amb la excepció de que cap codi pot començar per 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  .

  Si no es teclegen correctament, El Sistema donarà un xiulet i realitzaran tres centelleigs del LED vermell. Si es programa correctamente, el Sistema donará tres xiulets y un centelleg del LED verd.

  Anem a mostrar ara, una taula amb varis exemples de programació de codis d'usuari:

  Nº Usuari

  Nº Dígits

  Nº del Codi

  00

  4

  5432

  01

  3

  4C'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'

  10

  6

  123456

  59

  5

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  259C

  3º-4 SUPRIMIR ELS CODIS D'USUARI ( seleccionats un a un).

  Estan dintre del Mode Programació. Existeix la possibilitat de anar anul·lant o esborrant els codis d'usuari un a un, es a dir seleccionant els que es desitgen esborrar ( no el esborrat de tots com es va explicar anteriorment).

  Serà suficient teclejant 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i el Nº d'usuari que es desitja anul·lar . Després d'escriure la seqüència; si s'ha realitzat correctament; el Sistema donarà tres xiulets breus i un centelleig del LED verd, i el codi d'aquell usuari s'haurà esborrat .

  Exemple: 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i 03 (Codi del usuari 03 esborrat).

  3º-5 SUSTITUCIÓ DEL CODI MESTRE:

  Teclejar la seqüència 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i el Codi Mestre actual, per entrar al Mode de programació.

  Ara, per substituir el actual Codi Mestre per un de nou, serà suficient amb la següent seqüència:

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i Nº Dígits del nou codi mestre i el nou Codi Mestre.

  Aquí es mostren dos exemples de seqüència per dos nous codis mestres de diferent Nº de dígits (poden ser de 3, 4, 5 o 6 dígits, segons s'esculli).

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  3 121

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  5 64123

  Per sortir del Mode programació, serà suficient amb teclejar la seqüència 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  .

  3ª-6 PROGRAMACIÓ DEL TEMPS DE MANIOBRA DEL RELÈ DE L'OBRE-PORTES:

  Estan dintre del Mode Programació, podem configurar el temps d'activació de l'obre-portes, des de un temps mínim de 1 segon i màxim de 99seg.

  Per a configurar els temps de l'obre-portes; com s'ha indicat; ha d'estar dintre del Mode Programació i polsar 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i el temps que es desitgi introduir.

  Per exemple: si desitgem introduir un temps de duració de maniobra d'obre-portes de 5 segons. La seqüència a introduir serà la següent:

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i 05. Si s'ha realitzat correctament, el Sistema donarà tres breus xiulets i un centelleig del LED verd.

  Anem a veure un altre exemple, per exemple: desitgem introduir un temps de activació d'obre-portes de 50 segons. La seqüència a introduir serà la següent: 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  , 'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
  i 50 ( si s'ha realitzat correctament, es donaran els tres xiulets i un centelleig del LED verd).

  4º FUNCIONAMENT NORMAL DE L'OBRE-PORTES CODIFICAT

  En condicions normals, el LED vermell de l'obre-portes, s'ha de trobar apagat.

  Devem teclejar un codi d'accés gravat anteriorment ( de 3, 4, 5 o 6 dígits).

  Al polsar cada tecla es produeix un petit xiulet , i amb la pulsació de a primera tecla un increment de la lluminositat del teclat. Una vegada que s'hagi polsat la primera tecla es disposa de 2 segons per a polsar la següent, i així sucessivament, fins que s'hagi completat la seqüència del codi.

  Si se sobrepassa el temps(aprox. 2 segons), s'escoltarà un xiulet i el teclat reduirà la seva lluminositat.

  Això indicarà, que s'ha de començar a introduir el codi de nou des de el principi.

  Si el codi introduït coincideix amb algun dels programats, el relé provocarà la activació de l'obre-portes, a la vegada s'escoltarà un xiulet i el LED verd s'encendrà. Tot això durant el temps de duració de obertura de porta que s'hagi programat.

  Si el codi introduït no fos correcte ( no estigués programat), no es realitzarà l'activació de l'obre-portes i no es donaria cap senyal.

  S'haurà de esperar 2 segons(xiulet i menor il·luminació del teclat) que a que es pugui introduir un nou codi a través del teclat.

  2.- Descripció de la cèl·lula fotoelèctrica o fotosensor.

  La barrera fotoelèctrica (VF-RM5) amb Reflector(VF-230), emet una llum que es reenviada per un reflector, rebuda i avaluada per l'aparell. Filtres de polarització impedeixen errors de funcionament en la detecció de objectes reflectants.

  Característiques i prestacions:

  • Entrada de tensió “Multivoltatge”.

  - 24 a 240 V AC + 10 %.

  - 12 a 240 V DC + 10 %.

  - Contacte variable NC o NO.

  - Radi d'actuació: de 0,1 a 5m.

  - Reflectant polaritzat.

  83,18 EUR

  Acotacions del Sensor i Reflector:

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'

  3.- Quadro del Automatisme:

  Armari metàl·lic de construcció “monobloc” amb laterals formats d'una sola peça perfilada i doblada.

  Part posterior unida als laterals a través de perfil especial formant una zona estanca protegida.
  Pintat exterior e interiorment amb resina de poliéster-epoxi color gris clar RAL 703

  texturitzat.
  - Sèrie CRN...KT amb porta cega.
  - Suports placa de muntatge desplaçable en profunditat.
  - Reforç en portes cegues amb “taladros” per a fixació d'aparellatge a partir dels models

  CRN-54/200.

  148,21 EUR

  - Reversibilitat de la porta amb obertura superior a 120º en tots els casos.

  Referència: CRN34200KT
  EAN: 8411314040927
  Clau comercial: A

  4.- Informació Components del Automatisme:

  • Contactors Magnètics S-N de CA:

  Mitsubishi-Electric:

  REF. 52574

  S-N10CX AC230V 1B

  5,5CV, 4KW.

  26,00 EUR

  Contactes 1N.C.

  230V, 9A-

  AC3-440V

  3,3KVAr-440 , 20A-Ith.

  • Contactes Auxiliars UN-AX:

  Mitsubishi-Electric:

  UN-AX2CX 2B

  REF. 2627

  Contactes 2 N.C.

  S(D)-N10 fins a 65.

  9,00 EUR

  SR(D)-N4,

  Muntatge frontal, 16Ith

  • Relè Tèrmic o de Sobreintensitat.:

  Mitsubishi-Electric:

  TH-N60KPCX 22A

  REF. 113710

  Contactes 1 N.C., 1 N.O.

  Per a S(D)-N50,65,80,95.

  68,00 EUR

  18,0 ~ 26,0 A .

  • Temporitzador a la connexió:

  Legrand:

  Temporització de 0,1s a 100h.

  REF. 04745

  Tensió d'alimentació: 12 V~ +-10%,

  230 V~ +-10%

  95,02 EUR

  Contacte de surtida: 8 A, 250 V

  • Temporitzador a la desconnexió:

  Merlin Guerin:

  REF. 16067

  Temporització: 0,1 s a 10 h.
  Tensió d'ús: 24 V CA

  CC 110 V-240 V CA.

  Freqüència: 50/60 Hz.

  114,43 EUR

  • Relè:

  Releco:

  Patilles tubulars de 11 pins.

  REF. C3-A30

  Nº Contactes: 3.

  Corrent Màx.AC: 10 A / 250V AC1.

  12,92 EUR

  Corrent Màx. DC: 0,5 A / 110V DC1.

  Material del contacte: Ag. Ni.

  • Sòcol Relè:

  Releco:

  REF. S3-MP

  5,52 EUR

  Carga nominal: 10A / 250V
  Rigidesa dielèctrica (entre bornes): 2,5 KV
  Rigidesa dielèctrica (bornes/rail): 2,5 KV
  Força d'estrenyiment màxima: 1,2 Nm
  Fil sòlid : 4mm.

  6.- Llistat de Materials i Pressupost.

  Material

  Marca

  Unitats

  Preu

  Total Preu

  Final de Cursa N.C. 801- ASB11

  2

  18,75 €

  37,50 €

  Final de Cursa N.O. 801- ASA11

  1

  17,57 €

  17,57 €

  Final de Cursa de Doble Càmara N.C. 801- ASO21X

  1

  23,54 €

  23,54 €

  Polsador N.O. plexo 55 estanca, blister

  1

  8,28 €

  8,28 €

  Contactors Magnètics S-N de CA: S-N10CX AC230V 1B

  2

  26,00 €

  52,00 €

  Contactes Auxiliars UN-AX2CX 2B

  1

  9,00 €

  9,00 €

  Relè de Sobreintensitat TH-N60KPCX 22A

  1

  68,00 €

  68,00 €

  Relé 10 A / 250V AC 0,5 A / 110V DC C3-A30

  4

  12,92 €

  51,68 €

  Base de Relè S3-MP

  4

  5,51 €

  22,04 €

  Temporitzador a la Connexió 12 VAc + -10%, 230 VAc + - 10%

  1

  95,02 €

  95,02 €

  Temporitzador a la Desconnexió 24 V CA CC 110 V-240 V CA

  1

  114,43 €

  114,43 €

  Armari del Automatisme CRN 34/200 KT

  1

  148,28 €

  148,28 €

  Fotosensor SUNX VF - RM5

  1

  83,18 €

  83,18 €

  Obre-Portes Codificat TEGUI Ref. 92090

  1

  233,91 €

  233,91 €

  TOTAL

  964,43 €

  OBJECTIUS TERMINALS

  • Identificar el paràmetres i característiques mes significatives de les instal·lacions automatitzades per a edificis i habitatges a partir d'instal·lacions reals i de documentació tècnica.

  • Identificar components i dispositius de les instal·lacions automatitzades per a edificis i habitatges a partir de la simbologia normalitzada utilitzada en els esquemes.

  • Interpretar esquemes, plànols i llistats de materials per a la documentació tècnica de projecte d' instal·lacions automatitzades per a edificis i habitatges.

  • Relacionar cada moment i dispositiu de les instal·lacions automatitzades per a edificis i habitatges amb la funció que realitza, a partir de documentació tècnica.

  • Relacionar especificacions de client sobre instal·lacions automatitzades per a edificis i habitatges, manualment o amb suport d'eines informàtiques de càlcul i dibuix.

  • Seleccionar dispositius, components i materials que compleixin les especificacions funcionals de projecte, a partir de catàlegs tecnicocomercials.

  • Executar el pla de manteniment preventiu, utilitzant procediments normalitzats d'actuació.

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'

  'Instal·lacions en portes # Instalaciones en puertas'
Descargar
Enviado por:Darkalastor
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar