Industria y Materiales


Instal-lacions de l'habitatge


Habitatge Instal·lació Instal·lació Canonades: Permeten la conducció d'aigua des de la clau de pas fins als diferents punts d'ús. Acostumen a ser de coure poerquè és un metall lleuger, resistent a

d'aigua d'aigua potable la corrosió, fàcil de tallar, doblegar i soldar i, a més, requereix l'ús de poques eines. Per a fer derivacions, corbes, empalaments, etc,., es fan servir accesoris

normalitzats que uneixen els tubs mitjançant soldadura d'estany.

Clau de pas: Permet obrir o tancar l'entrada de l'aigua. Totes les instal·lacions han de tenir una clau de pas general d'entrada immediatament després del comptador. L'aixeta de pas sol situar-se a l'exterior en un lloc fàcilmet accessible.

Aixetes: Permet regular la sortida de l'aigua i s'instal·len als extrems de les canonades.

Escalfador d'aigua: Serveix per escalfar l'aigua que passa per les conduccions d'aigua calenta fins a les aixetes dels diferents aparells. Els escalfadors més utilitzats són els instantanis de gas i els elèctrics. Tots disposen tubs d'entrada per a l'aigua freda i un de sortida per a l'aigua calenta, a més del sistema per a escalfar l'aigua.

Dipòsit d'aigua del vàter: Conté l'aigua que , en obrir una vàlvula de sortida, cau amb foeça per a netejar el vàter. Els dipòsits poden ser de materials ceràmics o plàstics. N'hi ha de descàrrega alta a pressió i de descàrrega baixa.

Instal:lació

de desguàs

Sifó: és un tub de plàstic, cautxú, plom o altres materials que impedeix que arrivin les olors i els gasos de les aigües residuals. A causa de la seva forma, a la part inferior hi queda sempre una quantitat d'aigua que impedeix la comunicació d'aire d'un costat a l'alte del sifó.

Baixants: permeten la conducció de les aigües residuals procedents de la cuina, el safreig i les cambres de bany fins a la claveguera. Han de ser impermeables i d'un diàmetre prou ample perquè l'aigua hi pugui passar bé. Acostumen a ser de fibrociment o de plàstic i es col·loquen generalment en sentit horitzontal agafats a les parets de l'habitatge. En determinades instal·lacions les canonades de desguàs de la cuina, el safreig i el lavabo, el bidet , labanyera o la dutxa es condueixen a través d'un tub que sol ser de plàstic, des del seu sifó fins a un receptacle proveït d'un sifó anomenat caixa sifònica. En canvi, el vàter es comunica independentment amb el baixant per mitjà d'un tub que s'anomena mamella.

El rebut de l'aigua: L'import total que s'ha de pagar és la suma de: la quota de servei o mínim de consum contractat, el nombre de metres cúbics, llegits prèviament al comptador , multiplicant pel preu vigent del metre cúbic, taxes com les del sanejamet, clavegueram , conservació de conexions de serveis i comptadors , entre altres, l'import de l'IVA corrresponent. Respecte a laquantitat, existeixen dues modalitats: la de mínim de consum i la de quota de servei.

Instal·lació El quadre privat de comandament i protecció (QPCP): és format per aparells que serveixen per a protegir, connectar i desconectar la instal·lació interior d'un habitatge. Segons e elèctrica el Reglament electrònic de baixa tensió és obligatori instal·lar-lo a l'origen de la línea, dins d'una caixa de material aïllant i fixat sobre un guia normalitazada.

Interruptor de control de potència (ICP): és el primer dispositiu de comandament i protecció que s'instal·la a l'arribada de la línea dins d'un havitage.Es munta individualment e en una caixa, que ha de quedar prescintada un cop col·locat l'interruptor. Té com a finalitats adequar la potència contractada a la potència consumida i protegir la instal·lació e en cas que es produeixin curtscircuits o sobrecàrregues. Actua automaticament com un interruptor i talla el corrent quant hi ha escalfament en la instal·lació pel fet de u c consumir-se més potència de la que es té contractada. L'activació es fa manualment un cop solucionada l'averia.

Interruptor diferencial (ID): s'instal·la inmediatament després de l'ICP i la seva funció bàsica és la de protegir contra els efectes del pas de corrents perillosos per a les persones. Limita a potències molt baixes les fuites de corrent que es pugui produir a causa d'averies, sobrecàrregues, defectes d'aïllament o altres motius. Aquest interruptor talla el pas del corrent elèctric quan la diferència de corrent entre conductors és igual o superior a 30mA.

Petits interruptors automàtics (PIA): s'instal´·len després de l'interruptor diferencial i serveixen per a protegir cada una de les diferents línies que componen la instal·lació. Amb aquests sistema cada PIA controla una línes i si es produeix un curtcircuit o una sosbrecàrrega en una línea es desconecta només l'interruptor automàtic de la línea afectada . L'activació de l'interruptor es fa manualment un cop s'ha solucionat l'averia.

Els conductors: són els elements que porten el corrent elèctric per tota la instal·lació de l'havitatge fins als punts d'utilització. Han de ser de coure i han d'estar aïllats per a evitar curts circuits. Els colors dels fils conductors estan normalitzats: el neutre ha de ser de color blau; la fase, de color marró o negre; i el de preotecció o presa de terra, de color verd groguenc.

Les conduccions: són els tubs protectors i les caixes d'emplaçament i de suport dels mecanismes de comandament i els elemnts de conecció.

Tubs protectors: a les instal·lacions elèctrique sde les cases els cables conductors s'han d'instal·lar dins de tubs protectors per a reguardar-los dels cops, de la humitat,etc

Caixes d'empalmament: a les instal·lacions elèctriques convencionals, tots els empalmaments i conesccions dels conductors amb borns o regletes han de quedar tancats en unes caixes especials .
Descargar
Enviado por:Sergi Almar
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar