Geología


Industrialización


La industria i els espais industrials

 • Concepte.

  • El sector industrial, inclou les activitats esconòmiques mitjançant productes naturals en productes elaborats. En el procés de transformació és necessària la utilització de fonts d'energia.

  • La instal·lació d'indústries es veu afavorida per:

  • L'existència de matèries primeres i fonts d'energia.

  • La disponibilitat de mà d'obra.

  • La xarxa de transport.

  • Canals de comercialització.

 • La industrialització.

  • En l'etapa preindustrial, els métodes de transformació es basaben en:

  • Treball manual.

  • Energies com ara la força del vent(eòlica), de l'aigua(hidràulica) o dels animals.

  • Producció realitzada al taller, que normalment tenia caràcter familiar.

  • La revolució indústrial que començà a les darreries del S. XVIII a la Gran Bretanya.

  • Les màquines(sobre tot la màquina de vapor; de Watt) substituiren el treball manual artesanal. Els treballadors eren asalariats.

  • S'hi empraren noves fonts d'energia com ara el carbó.

  • L'activitat industrial s'hi concentrà a les fàbriques.

  • Segona revolució industrial.

  A finals del S. XIX es produí la segona revolució industrial. Les seues característiques són:

  • El petroli i l'electricitat s'hi introduïren com a noves fonts d'energia.

  • S'hi empraren els motors d'exploció i el motor elèctric.

  • S'hi introduí la producció en cadena(Taylorisme) i els treballadors s'especialitzaren cada vegada més.


  • Tercera revolució industrial.

  A mitjans del S. XX comença la tercera revolució o revolució tecnològica, caracterizada per:

  • Hi ha avanços espectaculars en:

  Telecomunicacions

  Informàtica

  Biotecnologia

  Electrònica

  • Hi ha un elevat grau de mecanització(robòtica) en els processos de producció.

 • Tipus de indústria.

 • Les indústries es poden classificar en:

  • Indústries de base o pesants:

  Transformen les primeres materies en productes de major valor que la materia primera. S'hi distingueìxen dues:

  • Indústries bàsiques. Realitzen una primera transformació. Siderúrgica, metal·lúrgica, cimentera, etc.

  • Indústries de béns d'equip. Transformen els productes de la indústria pesant bàsica en béns per a altres indústries. Mecànica, construcció.

  • Indústries lleugeres:

  Elaboren productes per al consum directe. Indústries, tèxtils, alimentàries, automòbil, etc.

  Des d'un punt de vista tecnològic podem distingir entre:

  • Indústries tradicionals, que en ocasions són poc competitives.

  • Indústries d'alta tecnologia(informàtica, telecomunicacions, etc.) molt recents i localitzades normalment en països desenvolupats.

  • Algunes indústries com ara la tèxtil o la siderúrgica, per la qual cosa s'ha vist sotmeses a un procés de reconversió industrial. Tanmateix, altres industries(telecomunicacions, informàtica), estan en expansió.

  També estaren en declivi la indústria del joguet, el calçer, el tèxtil i el moble.

  No obstant aixó hi ha altres indústries que estan en expansió:

  • Les telecomunicacions

  • La informàtica o la robòtica.

  • Reconversió indústrial.

  És el procés de modernització d'una indústria amb l'objectiu de fer-la més rendible.

  Sol comportar acomiadaments, per la qual cosa provoca el rebuig dels treballadors.

 • Matèries primeres

  • La indústria utilitza matèries primeres per a transformar-les en productes elaborats o manufacturats.

  • Les materies primeres poden ser d'origen:

  Vegetal. Cotó, tabac, fusta, suro, llí, etc.

  Animal. Llana, pell, llet, etc.

  Mineral. Marbre, coure, ferro, plom, or, etc.

  • Tot i que la major part de les matèries primeres s'aconsegueixen als països subdesenvolupats; són els països desenvolupats i industrialitzats els que les importen i transformen.

 • Fonts d'energia

  • Les fonts d'energia proporcionen la força necessària per a transformar les matèries primeres en productes elaborats o manufacturats.

  • Les fonts d'energia más utilitzades són les no renovables:

  El petroli.

  El gas natural.

  El carbó.

  L'energia hidroelèctrica.

  • Energies renovables.

  El previsible esgotament de les fonts d'energia no renovables i les greus alteracions mediambientals(catàstrofe del Prestige) que produeïxen, ha portat a investigar altres fonts d'energia anomenades renovables. Però el seu menor rendiment i els elevats costos d'inversió que requereixen, fan que estiguen menys esteses.

  Les principals fonts d'energia renovables són:

  L'energia solar.

  L'energia eólica.

  Els països industrialitzats són els que més energia consumeixen.

 • Grans regions industrials

  • La distribució de la indústria és molt desigual al món per factors com ara l'existencia de recursos naturals, la disponibilitat de mà d'obra qualificada o no, comunicacions adequades(ferrocarril, carreteres, ports i aeroports), mercat de consum(proximitat als grans centres de consum: les ciutats).

  • Les principals regions industrials del món són:

  Els Estats Units. És el païs més industrializat del món. Els principals focus industrials es localitzen al nord-est i al voltant del golf de Mèxic.

  Europa occidental. Compta amb importants focus industrials(Alemanya, el nord-est de França, el sud del Regne Unit i el nord d'Itàlia).
  Descargar
  Enviado por:Tc
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar