Historia


Industrialització # Industrialización


EXERCICIS - La industrialització

Evolució de la població anglesa

1.- Quina evolució van seguir les taxes de natalitat i de mortalitat a Anglaterra? Explica'n les causes.

Va haver-hi un retrocès de la mortalitat i un manteniment o lleuger augment de la natalitat. Les causes van ser l'augment de la producció d'aliments, el progrés de la higiene i de la medicina.

2.- Quines repercussions van tenir sobre el volum de la població?

La població va iniciar un procés de creixement.

3.- Quin nom rep el fenomen demogràfic que mostra aquest gràfic?

S'anomena revolució demogràfica.

·Activitats de síntesi·

4.- Explica quina relació pots establir entre creixement demogràfic i expansió agrícola.

Com més demanda d'aliments, hi ha una major expansió agrícola. (Utilització de màquines, de nous sistemes de conreu (Rotació quadriennal), privatització de terres, nous conreus, diversificació de conreus.

5.- Per què l'alça de preus dels productes agrícoles va ser un estímul per als agricultors?

Perquè la demanda fa que els preus pugin.

6.- Què és el sistema fabril de producció? Quins factors el van propiciar?

Consisteix en la concentració d'obrers i màquines en grans edificis industrials: les fàbriques, on es produeix la divisió de treball, és a dir, cada obrer fa només una petita part de la cadena de producció. La mecanització i la introducció de noves fonts d'energia van impulsar el sistema fabril de producció.

7.- Com va sorgir la indústria tèxtil a la Gran Bretanya?

Pressionada pels productors de llana, la Gran Bretanya va prohibir la importació de teixits de cotó, i això va estimular la producció a la Gran Bretanya.

8.- Quines innovacions van permetre la invenció del ferrocarril?

Van ser la locomotora i la construcció d'un carril de ferro proveït d'una pestanya que impedia que el ferrocarril descarrilés fàcilment.

9.- Què és una economia de mercat?

És un mercat en el qual no es produïa per al consum propi, sinó per a la venda posterior. És una economia especialitzada.

10.- En què es diferencien el lliure canvi i el proteccionisme?

El lliure canvi defensava el lliure mercat entre països, sense cap aranzel. El proteccionisme defensava la idea de imposar impostos a les importacions per protegir el comerç nacional.

Funcionament de les Societats Anònimes

11.- Explica com funciona una societat anònima i com es reparteixen els beneficis.

El capital que necessita una empresa és fraccionat en parts (accions), Algunes persones compren les accions i qui compra més accions dirigeix l'empresa.

Després, els beneficis es reparteixen proporcionalment als accionistes. Aquestes porcions es diuen dividends.

12.- Què és el consell d'administració? Explica com funciona.

El consell d'administració d'una societat anònima està format per un president i un grup de vocals que porten a terme les decisions de l'assamblea general d'accionistes.

El consell d'administració dirigeix la societat seguint les directrius dels socis majoritaris.

13.- Defineix breument què és el capitalisme. Per què es produïen les crisis econòmiques?

El capitalisme és un sistema econòmic basat en la propietat privada dels instruments de producció (fàbriques, maquinària i estocs).

Les crisis es produïen per la manca de planificació i l'augment constant de la producció. Eren originades perquè l'oferta tendia a augmentar més ràpidament que la demanda.

14.- Explica el paper dels bancs en el desenvolupament industrial.

Els bancs suministraven capital a les empreses, actuaven d'inversors directes (compra d'accions) o facilitaven els pagaments mitjançant xecs i lletres de canvi.

15.- Quins grups socials van caracteritzar la nova societat industrial? Comenta algunes de les seves característiques.

La societat burgesa i el proletariat.

Els burgesos eren els propietaris de les empreses i indústries. Aquest grup social es dividia en tres grups: la gran burgesia, la burgesia mitjana i la petita burgesia. La societat burgesa es va convertir en el model social que s'havia d'imitar.

El proletariat eren els obrers que treballaven a les indústries. Aquest grup era obligat a treballar de 12 a 14 hores diàries per tenir un sou, que no era suficient per mantenir una família sencera. Això obligava a treballar a tota la família, incloent els nens.

Tenien poques condicions higièniques, cosa que provocava grans epidèmies de tifus o còlera que arrassaven amb la població.

16.- Per què eren freqüents les epidèmies i les malalties entre els treballadors?

Perquè no hi havia cap condició higiènica, la majoris dels carrers no estaven asfaltats i no tenien clavagueram. Als habitatges hi vivien moltes persones en un espai molt reduït.

17.- Quines van ser les primeres associacions obreres? Quins objectius pretenien aconseguir?

Les Societats de Socors Mutus. El seu objectiu era actuar com a societats de resistència per ajudar econòmicament els seus membres en cas de malaltia o atur.

18.- Què és un sindicat? Quines van ser les primeres reivindicacions que van fer?

És una associació que agrupaven els treballadors per defensar els seus interessos.

Volien millorar les condicions de treball dels obrers i les primeres reivindicacions que van fer van ser: defensa del dret d'associació, reducció de la jornada laboral, millores salarials i regulació del treball infantil.

19.- Explica i compara marxista i anarquisme. Quina diferència fonamental hi ha entre l'un i l'altre?

El marxisme volia aconseguir un Estat obrer que socialitzaria la propietat, fer desaparèixer les classes socials, aconseguir el sufragi universal estès a les dones. També van crear partits obrers socialistes.

L'anarquisme rebutjava tot tipus d'autoritat, ja fos a favor dels treballadors o no. S'oposava a tenir qualsevol participació en la vida política i a l'organització dels treballadors en partits polítics.

20.- Què entens per internacionalisme proletari? En quin tipus d'organitzacions es va plasmar?

És la necessitat d'unir els esforços de la classe obrera d'arreu del món per lluitar contra el capitalisme.

En l'Associació Internacional de Treballadors, a la qual es van adherir marxistes, anarquistes i sindicalistes.

1 de Maig

21.- Mira de saber com es va crear la festa del Primer de Maig i quins objectius tenia.

El primer de Maig de 1889, durant la manifestació de Chicago que reivindicava viut hores de jornada laboral, es van produir greus incidents que van acabar amb l'execució d'alguns dirigents obrers. En homenatge a ells la II Internacional va decidir celebrar tots els 1 de Maig. Des de llavors els principals països industrialitzats fan grans manifestacions aquest dia.

22.- Què entens per Segona Revolució Industrial?

És l'etapa del procés d'industrialització en la qual van aparèixer nous Imperis comercials com Alemanya, Japó i Estats Units. També van aparèixer noves fonts d'energia: l'electricitat i el petroli. Es comencen a utilitzar automòbils i avions.

Les indústries més importants d'aquesta etapa van ser la metal·lúrgica, la indústria de l'automòbil, la indústria química i la construcció. En aquestes empreses es va començar a treballar en sèrie amb els mètodes del taylorisme i es van organitzar amb noves formes empresarials.

23.- Quins nous sectors industrials es va consolidar?

La metal·lúrgia, la indústria de l'automòbil, la indústria química i la construcció.

Producció en massa: preus més baixos

24.- Quina relació pots establir entre producció i preu de venda dels automòbils Ford?

Quanta més fabricació de cotxes hi ha, més s'abarateix el preu.

25.- Quins mètodes creus que es van utilitzar per poder aconseguir augmentar la producció i abaixar-ne el preu?

La producció en sèrie i els mètodes del taylorisme.

Mètodes de concentració industrial

26.- Explica quines diferències hi ha entre un trust, un càrtel i un hòlding.

Un trust és la fusió d'unes quantes empreses per formar-ne una de sola.

Un càrtel és l'agrupament d'unes empreses que es posen d'acord en la producció i en el preu en cada empresa.

Un hòlding és un grup financer que participa en empreses de tot tipus i bancs.

Investiga i completa la taula

Any

Innovacions tècniques

Conseqüències

1700

Rotació quadriennal

No deixem descansar la terra. Ramaderia estabulada. Augment de la producció: Revolució demogràfica.

1732

Utilització del carbó de coc en un alt forn.

Superació dels límits que la utilització del carbó vegetal posava al creixement de la siderúrgia. Gran desenvolupament de la indústria del ferro.

1769

Màquina de vapor de Watt

Sistema fabril. Abandonament de les energies tradicionals. Augment producció/productivitat.

1733

Llançadora volant de Kay

Augment de la velocitat de producció i d'amplada de les peces. Baixen preus.

1829

Locomotora de Stephenson

Ferrocarril. Més rapidesa en el transport. Desenvolupa la siderúrgia.

1869

Dinamo

Electricitat.

1858

Primers pous de petroli

Motor d'explosió. Aparició de nous materials.

1885

Automòbil

Millora transports. Més rapidesa.

1
Descargar
Enviado por:NiNeehy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar