Administración y finanzas


Impòst sobre la renda de les persones físiques


IMPÒST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • OBLIGACIÓ DE DECLARAR

 • Rendiments del Treball.

  • Rendes superiors a 22.000 €, independentment del nombre de pagadors

  • Rendes entre 22.000 € i 11.200 € quan hi ha més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i successius pagadors és més de 1.500 €.

 • Rendiments de Capital Mobiliari i Guanys Patrimonials.

 • Aquells que, estant sotmesos a retenció, tinguen un import superior a 1.600 €, ja siga per separat de cadascun d'aquests apartats o conjuntament.

 • Rendes immobiliàries, de Lletres del Tresor i Subvencions per a l'Adquisició d'Habitatge.

 • Quan l'import conjunt supere els 1.000 €.

 • Altres.

  • Per a aquells que tinguen guanys patrimonials, incloent els rendiments no sotmesos a retenció, quan la suma de tots els apartats anteriors supere els 1.000 €.

  • Els que tenen pèrdues patrimonials superiors a 500 €.

  • Els que són titulars d'activitats empresarials, incloent les agrícoles i ramaderes i les rendes superen els 1.000 €.

  • Els que han fet aportacions a plans de pensions i desitgen deduir-se-les.

  • Qui haja invertit en l'habitatge, incloent els plans d'estalvi d'habitatge, i vullga deduir-se'ls.

  • Els que hagen cobrat lloguers per valor superior a 1.000 €.

 • CUMPLIMENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ.

 • Fulla preliminar: dades personals i familiars.

  • Pas 1. Estat civil, fills, NIF i dades de naixement del declarant i cònjuge.

  • Pas 2. Dades dels fills (atenció a H1 si el fill ha percebut rendes).

  • Pas 3. Dades dels ascendents.

  • Pas 4. Sexe dels membres de la unitat familiar.

  • Pas 5. Sol·licitud d'esborrany per l'any vinent i número de telèfon mòbil.

  • Pas 6. Comunitat Autònoma. del declarant (nº 17 per a la Comunitat Valenciana).

  Després cal confirmar l'estat civil, l'existència de fills menors i si algú d'aquests té rendes.

  FULL 1.

  • Casella 01 a 04: NIF i cognoms i nom del declarant.

  • Casella 15: Adreça i telèfons (2 passos).

  • Casella 50: Titularitat de l'habitatge (clau 1: vivenda o plaça de garatge propietat del declarant i/o cònjuge), situació (clau 3: sense referència catastral) i percentatge.

  • Casella 61 a 64: NIF i cognoms i nom del cònjuge.

  • Data i signatura.

  FULL 2

  • Casella 105: Assignació tributària a l'Església Catòlica.

  • Casella 106: Assignació de quantitats a fins socials.

  • Declaració complementària (sobre les rendes percebudes enguany i que corresponen a anys anteriors).

  FULL 3

  A. RENDIMENTS DEL TREBALL

  Casella 001.

  S'obri un quadre on inclourem per columnes les percepcions cobrades pel treball assalariat realitzat per cadascun dels membres de la unitat familiar en base a tres dades: ingressos bruts, retencions i quotes a la Seguretat Social (les quotes que es satisfan als sindicats també minoren la base imponible). Dins d'aquest apartat s'inclouen també les quantitats cobrades pel contribuent en concepte de pensions, atur o acomiadament.

  Referent a les despeses de locomoció, s'afegiran als ingressos bruts les quantitats percebudes en concepte de desplaçament al lloc de treball; tanmateix, si es tracta de diners cobrats a causa dels desplaçaments fets durant el treball estan exemptes les despeses de transport públic i en les de transport privat estan exemptes les de peatge i les d'aparcament, i sols cal declarar les quantitats percebudes que superen els 0'19 € per quilòmetre recorregut.

  Les dietes per estatge justificades estan exemptes (i per als transportistes que no ho justifiquen, fins 15 € per dia), i en les de manutenció sols es sumen als ingressos bruts les quantitats que superen allò establert en la Llei (53'34 €/dia a Expanya i a municipi distint si es pernocta i 26'67 €/dia en cas contrari).

  En relació a les indemnitzacions per acomiadament, cal dir que queden exemptes -entre d'altres- les que siguen declarades improcedents pels òrgans judicials, les degudes a causes econòmiques o les derivades de cessament de l'activitat per l'empresa. Tanmateix, les quantitats rebudes per aquest concepte que superen allò establert a l'Estatut dels Treballadors caldran declarar-se i per tant es sumaran als ingressos bruts, si bé compten amb una reducció del 40% que cal anotar a la casella 008.

  Les quantitats rebudes com a conseqüència d'estar en situació d'atur també són considerades rendiments del treball i com a tal cal declarar-les, excepte si es reben en un sols pagament i amb el límit de 12.020 € i es fa autònom o s'integra en una cooperativa laboral.

  També es consideren rendiments del treball les pensions compensatòries rebudes del cònjuge (hi haja o no decisió judicial) i les anualitats per aliments (excepte les rebudes dels pares i per decisió judicial). El pagador podrà minorar aquestes prestacions de la seua base imponible (llevat de les exemptes, a les quals se'ls aplica l'escala separadament de la base liquidable general -caselles 570 a 572 del full 11-).

  B. RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI

  Casella 022

  Compren els interessos cobrats pel contribuent -entre d'altres- de comptes corrents, dipòsits i obligacions i bons.

  Apareix un quadre amb les següents columnes:

  • Titular. Contribuent que ha obtingut aquests ingressos.

  • Ingressos Íntegres. Import dels interessos bruts. Tributen al 18 %.

  • Retencions. Amb caràcter general es calculen aplicant un 18% als ingressos (excepcionalment, per a societats concessionàries d'autopistes de peatge i altres, la retenció que s'efectua és de l'1'2%, encara que es dedueix un total del 24%).

  • Despeses. Aquelles que hagen cobrat al contribuent (d'administració, dipòsit, manteniment, etc.)

  • Queda un règim transitori pel qual els dipòsits constituïts a un termini superior a 2 anys amb anterioritat a la reforma de 21 de gener de 2006 fruiran d'una exempció del 40% dels interessos generats fins a l'1 de gener de 2007, i la resta d'interessos ja tributarà al 18%. Aquesta compensació fiscal s'omplirà en la casella 739 de la pàgina 13.

  Casella 024.

  Replega -entre d'altres- els dividends i les primes d'assistència a juntes i participacions en els beneficis de les entitats.

  S'obri un quadre amb les següents columnes:

  • Titular. Contribuent que tributa.

  • Tipus de rendiment. Cal indicar si procedeixen de dividends, primes d'assistència o altres participacions en beneficis (clau 1) o d'altres tipus (clau 2).

  • Import percebut. Replega el valor dels dividends cobrats pel contribuent.

  • Retencions. Com en la generalitat de rendiments de capitals mobiliaris s'aplica un 18% sobre l'íntegre percebut.

  • Despeses. Les que haja pagat el contribuent de custòdia i administració.

  • Els dividends també estan gravats amb el tipus general del 18%, però els primers 1.500 € percebuts per aquest concepte no tributaran.

  Casella 025.

  Cal imputar ací els rendiments derivats de la transmissió o amortització de les Lletres del Tresor. S'obri un quadre amb sols dos columnes, la de titular i la d'import. Aquest serà el resultat de restar a l'import de transmissió o amortització -minorat en les despeses ocasionades- el valor d'adquisició -augmentat en les despeses corresponents-. Les lletres del tresor no tenen retenció, i els rendiments tributen al 18%..

  FULL 4

  C. BENS IMMOBLES NO AFECTES A ACTIVITATS ECONÒMIQUES, EXCLOSA LA VIVENDA HABITUAL I IMMOBLES ASSOCIATS.

  Bens immobles a disposició dels seus titulars i bens immobles arrendats o cedits a tercers.

  • Bens immobles a disposició dels seus titulars.

  Es tracta de la renda que s'imputa a altres immobles diferents de la vivenda habitual que són propietat del declarant (per exemple, un apartament en la platja o un solar). En general, estan gravats en l'1,1% del seu valor cadastral quan ha sigut revisat i en el 2% d'aquest valor quan no s'ha revisat, integrant-se l'import resultant en la base imponible del contribuent. Veiem-lo:

  Casella 060.

  Quan anem a identificar al declarant ens apareix un quadre amb els següents ítems:

  • Titular.

  • % Titularitat. Si és compartida, cal indicar en quina proporció se és propietari.

  • Naturalesa. Pot ser urbana (clau 1) o rústica (clau 2).

  • Situació. Picarem la clau 3 (sense referència catastral).

  • Usos o destins de l'immoble. Pot ser arrendament (1), a disposició dels titulars (2) o ambdues (3). Nosaltres marcarem ara la clau 2.

  • Immoble a disposició dels seus propietaris o usufructuaris. Renda Imputada. Te que estar en blanc, i s'obri un subquadre on cal ficar el valor cadastral que ve en el darrer rebut de l'I.B.I., cal dir si s'ha revisat i el període a computar per dies (per defecte marca 365 -en 2008, 366-).

  • Bens immobles arrendats o cedits a tercers.

  S'ompli també en la casella 060 (hi ha tres en el full) i al entrar en declarant ens apareix el mateix quadre que anteriorment. Fem el mateix, però quan apleguem al punt d'usos o destins de l'immoble, marquem ara la clau 1 d'arrendament. Sols queda per omplir un requadre, però per la seua complexitat anem a desenvolupar-lo de manera separada:

  • Immobles arrendats, subarrendats o cedits a tercers: rendiment net reduït. Resulta d'aplicar un coeficient de reducció sobre la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles. Per a obtindre el seu import, s'obri un nou subquadre amb els següents apartats:

  • Tipus de rendiment. Pot ser: destinat a la vivenda amb reducció del rendiment net del 50% (la general); destinat a vivenda amb reducció del 100% (per a joves de 18 a 35 anys i ingressos superiors al IPREM -7.236'60 €-) o altres arrendaments (per exemple, per a oficines, que no te reducció).

  • Arrendaments a familiars. Si polsem que SI, cal imputar com a ingressos el major import entre l'1,1% o el 2% (segons si el valor cadastral està revisat o no) i el rendiment net reduït.

  • Ingressos íntegres. Cal posar l'import total cobrat pel lloguer.

  • Despeses de reparació i conservació i interessos i altres despeses de finançament. S'enten per despeses de reparacions i conservació les que es destinen a mantindre la vida útil de l'immoble o la seua capacitat productiva o d'ús, mentre que es consideren ampliacions o millores les que generen o un augment de la superfície habitable de l'immoble o un allargament de la seua vida útil (aquestes incrementen el valor de l'immoble i per tant poden ser amortitzades). No poden superar l'import dels ingressos íntegres percebuts, encara que l'excés es podrà deduir als quatre anys següents (anotant aquest excés a la casella 071).

  • Altres despeses deduïbles. Són:

  • Tributs. Tots els imputables a l'immoble.

  • Saldos de dubtós cobrament. El deutor te que estar en situació de concurs (insolvència) i cal que hagen passat al menys 6 mesos entre la primera gestió de cobrament realitzada i el 31 de desembre.

  • L'assegurança de l'immoble.

  • Quantitats devengades per tercers. Pagaments fets per serveis personals (administrador, porter, vigilant, etc.).

  • Despeses de formalització i de defensa jurídica.

  • Les quantitats destinades a serveis o subministraments.

  • Amortització. Pot ser:

  • Sobre bens immobles. Per defecte, s'admet el 3% anual sobre el major import entre el cost d'adquisició i el valor cadastral, en ambdós casos sense incloure el valor del sól (en l'I.B.I. està desglossat i s'aplicaria el mateix percentatge en el cas del cost d'adquisició).

  • Sobre bens de naturalessa mobiliària cedits conjuntament amb l'immoble. Per a les instal·lacions, mobiliari i moblatge, és del 10% anual.

  Cal dir que el que sí permet l'actual reglament d l'I.R.P.F. és que el total de despeses superen els rendiments íntegres (els ingressos), és a dir, que pot existir un rendiment net negatiu, i que sobre aquest també s'aplicarà el coeficient respectiu de reducció.

  FULL 6

  E.2. RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA

  (Excepte agrícoles, ramaderes i forestals)

  Casella 151.

  Apareix un quadre on cal buscar l'epígraf corresponent a l'activitat econòmica que desenvolupa el contribuent.

  Casella 150.

  Al polsar la lletra corresponent al titular de l'activitat s'obri un quadre on ens demanen dades relacionades amb aquesta. Si bé varia segons quina siga l'activitat, apareixerà -entre d'altres- si ha augmentat la plantilla, el nombre de vehicles i si aquests superen els 1.000 kg. de càrrega, el nombre d'habitants del municipi i el nombre màxim d'empleats que han treballat simultàniament. Cal dir que les retencions i els pagaments fraccionats s'anotaran al full 13 a la casella 745.

  Quan acabem d'omplir-lo i acceptem, observarem que a la declaració havia aparegut un quadre de mòduls que varia segons l'activitat realitzada i que tindrem que omplir en base a les dades corresponents, obtenint per cada mòdul un rendiment.

  Posteriorment, a la suma dels rendiments dels mòduls s'aplicaran minoracions i índex correctors en funció -entre d'altres- del nombre d'habitants de la localitat on es fa l'activitat, de la grandària de l'empresa, de si s'ha ampliat la plantilla de treballadors o de si s'han fet inversions.

  FULL 7

  E3. RENDIMENTS D'ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES I FORESTALS EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA.

  Casella 172.

  Hi ha un quadre on cal ficar el tipus d'activitat desenvolupada (nosaltres treballarem amb la clau 1, que correspon a l'activitat agrícola o ramadera susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'I.V.A.).

  Casella 171.

  Quan s'identifica el titular, s'obri un quadre amb els següents ítems: exercici d'activitat en 2007, utilització exclusiva de mitjans de producció aliens, pinsos adquirits a tercers en més del 50% dels consumits, cost de personal assalariat, agricultura ecològica i activitat forestal. Les retencions suportades i els pagaments fraccionats realitzats ho omplirem al full 13, també a la casella 745.

  Si ha hagut una utilització exclusiva de mitjans de producció aliens els rendiments es veuen reduïts posteriorment al ser multiplicats per un coeficient de 0'75 (ho fa el programa automàticament).

  La utilització de personal assalariat suposa l'aplicació automàtica posterior d'un coeficient reductor que va des del 0'75% si el seu cost supera el 40% dels ingressos fins el 0'90 si els salaris pagats estan entre el 10% i el 20%. En canvi, si s'ha fet la utilització exclusiva de mitjans de producció aliens aquest coeficient no s'aplica.

  Després cal omplir un altre quadre que especifica el tipus de producte. Nosaltres treballarem amb les claus 5: cereals, cítrics, fruites seques, horticultura, lleguminoses, raïm per a vi de taula sense denominació d'origen i bolets per al consum humà; i 10: arrels, tubercles, farratges, arròs, cotó, fruits no cítrics, tabac i altres productes agrícoles no compresos expressament en altres números.

  Una volta situats en la clau corresponent (nosaltres 5 o 10), s'obri un nou quadre on tenim que declarar els ingressos obtinguts, tant en terres pròpies com en les arrendades. Al quadre apareix també el coeficient reductor que s'aplicarà als ingressos per a obtenir el rendiment base del producte (del 0'26 per a la clau 5 i del 0'37 per a la clau 10). Al respecte, el govern ha reduït enguany aquests coeficientes per a determinats productes agrícoles i comarques. En concret, per al que ens interessa, s'aplicaran els següents coeficients:

  • Cítrics. Ribera Alta i Vall d'Albaida. 0'14.

  • Cirerers. Vall d'Albaida. 0'15.

  • Albercoquers, ciruelers i melocotoneres. Ribera Alta. 0'19.

  • Caquis. Ribera Alta. 0'26.

  També es poden restar del rendiment net previ l'import de les amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial d'acord amb uns máxims i mínims indicats en una taula que podeu trobar a la plana 265 del llibre.

  Cal dir que, a més a més, hi ha coeficients reductors, com els corresponents a ingressos que provenen de terres arrendades o a aquells en què el rendiment net previ no supera els 9.448 €; en ambdós casos, el rendiment es vorà minorat per l'aplicació d'un coeficient reductor de 0'90.

  FULL 9

  G2. guanys i pèrdues patrimonials DERIVATS DE LA TRANSMISSIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS.

  Els guanys i pèrdues patrimonials adquirits després de 31-12-1994 formaran part de la base imponible especial i tributaran al 18%. Tanmateix, si la compra es va fer abans del 31-12-1996, per cada any o fracció d'any sense contar els dos primers (o el que és el mateix, abans del 31-12-1994) s'apliqen uns coeficients de reducció o d'abatiment que redueixen els guanys a declarar de manera automàtica de la següent manera:

  • Un 11'11% per al cas de bens immobles.

  • Un 25% per a accions admeses a negociació en mercats oficials.

  • Un 14'28 per a la resta de bens i drets (p.ex., un fons d'inversió).

  Per a aquests casos la reforma sols deixa aplicar aquests coeficients reductors a la part de guany obtinguda fins el 19-01-06; en canvi, la part de guany originada des de 20-01-06 tributa sense cap reducció. A aquests efectes, el guany generat abans del 20-01-06 es calcularà:

  Guany abans 20-01-06 = Guany total x Nº dies des de l'adquisició fins 19-01-06

  Nº dies des de la transmissió fins l'adquisició

  I el guany obtingut des de 20-01-06 serà la diferència entre el guany total i el guany calculat en l'operació anterior (el programa ho calcula de manera automàtica).

  Guanys i pèrdues patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte derivats de transmissions o reembosaments d'accions o participacions

  d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons d'inversió).

  Casella 320.

  Titular que ha obtingut rendiments positius o negatius amb accions de societats no cotitzades o amb fons d'inversió.

  Casella 321.

  NIF de la Societat o Fons d'Inversió.

  Caselles 322 a 325.

  S'obri un quadre on cal ficar en la fila corresponent els guanys o les pèrdues que resulten de llevar al preu de transmissió (disminuït amb les despeses) el preu d'adquisició (augmentat amb les despeses). També cal anotar al quadre l'import de les retencions practicades, les quals seran del 18% dels guanys.

  Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d'accions o participacions negociades en mercats oficial

  Casella 340.

  Titular de les accions.

  Casella 341.

  Cal escriure el nom de la Societat emissora de les accions.

  Casella 342.

  S'obri un quadre amb un subquadre per a cada operació, cadascun d'aquests amb les següents files:

  • Tipus de guany o pèrdua patrimonial. Tenim que seleccionar entre: guanys en accions adquirides des de 31-12-1994; guanys de diversos anys anteriors al 31-12-1994 (com sabem, per cada any o fracció d'any anterior a aquesta data no es declaren un 25% dels guanys) i pèrdues patrimonials

  • La segona fila compren els següents punts:

  • Valor de transmissió. Cal restar-li les despeses ocasionades.

  • Valor d'adquisició. Tenim que sumar-li les despeses de la compra.

  • Valor patrimoni 2005. Sols per a accions comprades abans de 31-12-1994.

  • No imputació de pèrdues per compra de valors homogenis. Sols s'ompli si hem comprat accions de la mateixa Societat (i pel mateix nombre) als dos mesos anteriors o posteriors a la venda.

  GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS DERIVATS DE TRANSMISSIONS D'ALTRES ELEMENTS PATRIMONIALS

  Casella 360.

  Titular de l'immoble, obligacions, bons, etc. sobre el que hem obtingut rendiments positius o negatius amb la seua transmissió.

  Casella 361.

  Cal ficar la clau adient. Nosaltres treballarem amb la clau 1 (Immobles i drets reals sobre béns immobles) i amb la clau 5 (Altres elements patrimonials -p.ex. bons i obligacions-).

  Casella 364 i 365.

  Dates de la transmissió i de l'adquisició respectivament.

  Casella 366.

  S'obri un quadre on nosaltres omplirem l'import de la transmissió i les despeses hagudes -en el seu cas, també s'ompliria l'exempció per reinversió de la vivenda habitual-.

  Casella 367.

  En referència al valor d'adquisició s'obri un quadre on nosaltres anotarem el següent:

  • Import de l'adquisició.

  • Import actualitzat. Sols s'aplica quan es tracta d'immobles. És automàtic, i el calcula el programa en base a uns coeficients d'actualització que varien segons l'any de compra.

  • Despeses i tributs.També és per a immobles i els actualitza el programa (si sols hi ha despeses al mateix any de la compra, es poden ficar augmentant l'import d'adquisició i evitar ficar-lo ací).

  FULL 11

  i. Reduccions de la base imponible.

  Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

  Casella 480.

  Anotarem el contribuent que té dret a la reducció per fer l'aportació a plans i fons de pensions i plans de previsió assegurada.

  Casella 481.

  Si en algun dels anys compresos entre 2003 i 2007 no es van poder deduir totes les aportacions per insuficiència de la base imponible o per superar els percentatges que després s'indiquen, i s'ha sol·licitat a l'Agència Tributària poder reduir aquests excessos dins dels cinc exercicis següents, anotarem ací l'import d'aquests excessos.

  Casella 482.

  Import de les aportacions realitzades el 2007. Com a tal reducció va a disminuir la base imponible pel total de les aportacions que faça el contribuent. Els límits establerts per a les aportacions són:

  • Per a contribuents amb 50 anys o menys, el límit serà el menor de 10.000 € o del 30% dels seus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebudes.

  • Per a contribuents de més de 50 anys, el límit serà el menor de 12.500 € o del 50% dels seus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebudes.

  Si es superen els límits de 10.000 € o 12.500 €, el partícep té de temps fins al 30 de juny de 2009 per a retirar-les, o en cas contrari, serà multat en el 50% de l'excés comés. A més a més, les aportacions realitzades no poden ser rescatades fins a l'edat de jubilació, excepció feta de mort (pels beneficiaris), invalidesa permanent, aturat més d'un any, malaltia greu del contribuent o dels familiars de primer grau i en situacions de dependència.

  A més a més, si el cònjuge no treballa o sí que ho fa però els seus rendiments nets del treball són inferiors a 8.000 €, qualsevol dels dos podrà desgravar-se aportacions addicionals als sistemes de previsió social fins a un límit conjunt de 2.000 € (sense superar els límits anteriors).

  FULL 13

  DEDUCCIONS

  DEDUCCIÓ PER OBTENCIÓ DE RENDIMENTS DEL TREBALL O D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  Casella 735.

  Es pot aplicar una deducció de fins a 400 € anuals sobre la quota líquida. Si apliquem el tipus mitjà de gravamen a la suma dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques del contribuent, minorats en les reduccions adients, i l'import que resulta és menor de 400 €, el contribuent sols es podrà deduir eixe import menor (el programa ho calcula de manera automàtica, apareguent l'import de la deducció en aquesta casella).

  DEDUCCIÓ PER MATERNITAT

  Casella 756 i 757.

  S'estableix una deducció de 100 € mensuals per a les dones que tinguen un fill menor de 3 anys i que treballen i estiguen donades d'alta en la Seguretat Social o la Mutualitat. Tanmateix, aquest import no podrà superar el total de les quotes a la Seguretat Social o Mutualitat devengades en el període amb dret a deducció. Es pot integrar en la nòmina de cada mes o descomptar-la al fer la declaració.

  Al picar en la casella 756 s'obri un quadre, i quan indiquem la titular apareix un subquadre on indicarem els mesos d'eixe any durant els quals te dret a la deducció (des del més del naixement fins a l'anterior mes a complir 3 anys). També cal dir el període en el qual ha treballat (per defecte, eixen marcats els mateixos als quals te dret a deducció) i l'import cobrat en cada mes amb dret a deducció. Per últim, cal dir -si és el cas- les quantitats percebudes pel pagament anticipat de la deducció.

  DEDUCCIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ

  Casella 758 I 759.

  Es quantifica en 2.500 € per cada fill nascut o adoptat des de l'1 de juliol de 2007, sent la beneficiària la mare, i sempre i quan aquesta estiguera treballant i donada d'alta en la S.S. o Mutualitat en el moment de donar a llum o adoptar, així com que residira al menys els dos anys anteriors en territori espanyol i que en 2006 haguera obtingut rendiments o guanys patrimonials subjectes a retenció o rendiments d'activitats econòmiques efectuant pagaments fraccionats.

  ANNEX A

  DEDUCCIÓ PER INVERSIONS O DESPESES D'INTERÈS CULTURAL I PER DONATIUS

  S'anota a les caselles A, B o C l'import de les aportacions realitzades, segons la qualificació oficial que ha fet l'Administració de l'entitat a la qual van dirigits aquests donatius.

  DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL.

  La inversió en l'habitatge habitual és una de les principals deduccions que té el contribuent, si bé el límit està establert en 9.015 € per declaració. Tanmateix el percentatge que se aplica varia segons la modalitat de inversió, per la qual cosa anem a estudiar-les separadament.

  Caselles 780 i 781 (apartat A: Adquisició de la vivenda habitual).

  Quan anem a escriure a l'apartat A ens apareix un quadre general en el què estan reflectides totes les modalitats d'inversió en habitatge habitual, que es aquell en el qual viu el contribuent durant més de 180 dies a l'any en els tres anys següents i abans de què passe un any des de l'adquisició en escriptura pública.

  En primer lloc tenim que assenyalar el titular i després la següent casella es correspon amb la modalitat deducció per l'adquisició de l'habitatge habitual. En aquest cas, hem d'omplir la data d'adquisició, l'import invertit amb dret a la deducció, i -si ha hagut necessitat del finançament aliè d'una entitat financera- el número del préstec hipotecari i el % del préstec destinat a l'adquisició.

  Si la compra es va fer des del 20-1-06, la deducció que aplicarà el programa serà del 15%. En canvi, els habitatges adquirits abans d'eixa data gaudien d'una major deducció ja que si l'import del préstec superava el 50% del preu de compra i sempre que no s'amortitzara més del 40% en els 3 primers anys del préstec, els percentatges a aplicar eren:

  • Els dos primers anys, el 25% dels primers 4.508 € abonats, i sols el 15% per als restants 4.507 €.

  • La resta d'anys, el 20% dels primers 4.508 € pagats i el 15% dels següents fins 4.507 €.

  En aquest cas, l'Agència Tributària ha establert unes compensacions fiscals que s'anotaran en la casella 737 de la pàgina 13. Al quadre que s'obri cal dir el titular i anotar l'import de les quantitats satisfetes en la fila corresponent segons que s'hagen abonat als dos primers anys o als següents. Les quantitats addicionals que resulten les calcula el programa de la següent manera:

  • Per alls dos primers anys, i fins els primers 4.508 € abonats, multiplicant pel 6'70% per al tram estatal, i el 3'30% per al tram autonòmic.

  • Per a la resta d'anys, igualment per als primers 4.508 € pagats, multiplicant el 3'35% per al tram estatal i l'1,65% per al tram autonòmic.

  Caselles 782 i 783.

  Al mateix quadre, al primer punt de l'apartat 2, està la modalitat de construcció, rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual, per la qual el contribuent també es podrà deduir sols el 15%, amb els mateixos límits i fent els càlculs el programa. Té un màxim de 4 anys per a finalitzar les obres des de l'inici de la inversió; en cas contrari, tindrà que tornar les quantitats deduïdes més els interessos adients.

  Caselles 784 i 785.

  Es corresponen amb les quantitats dipositades en comptes d'estalvi d'habitatge, i s'anotaran també al mateix quadre al que estem referint-nos, si bé dins s'obri un nou quadre en el que demanen dades sobre el titular, l'import, la data d'obertura del compte i el codi complet d'aquest.

  La finalitat és l'adquisició, rehabilitació o construcció del primer habitatge habitual en un termini màxim de 4 anys des de l'obertura del compte, transcorreguts els quals -si no ha materialitzat la inversió- tindrà que tornar les quantitats deduïdes junts els interessos adients. El contribuent sols es pot deduir un 15%, de les aportacions (els interessos obtinguts també es consideren aportacions) amb el límit de 9.015 € i és el programa qui fa els càlculs.

  DEDUCCIÓ PER LLOGUER DE L'HABITATGE HABITUAL

  Casella 793

  Els contribuents que viuen en règim de lloguer poden deduir el 10'05 % de les quantitats pagades, sempre que la seua base imponible siga inferior a 24.020 €. Caldrà omplir el titular, el NIF de l'arrendador i l'import pagat. La base màxima de deducció serà:

  • 9.015 € anuals si la base imponible és inferior a 12.000 € anuals.

  • 9.015 - [0'75 x (BI - 12.000)] si la base imponible està entre 12.000 € i 24.020 € anuals.

  DEDUCCIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  DEDUCCIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ

  Casella 902

  La quantitat de 265 € per cada fill que haja conviscut amb el contribuent des del seu naixement (prorratejada si hi ha dos contribuents). Aquesta deducció s'allarga els dos següents anys sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no supere els 27.245 € en declaració individual i 44.074 € en declaració conjunta.

  DEDUCCIÓ PER GUARDERIA

  Casella 906

  Es pot deduir el 15% de les quantitats satisfetes en concepte de guarderia o primer cicle d'infantil per cada xiquet/a menor de tres anys, amb el límit de 265 € i sempre que ambdós pares treballen i que la base liquidable no supere 27.245 € en declaració individual i 44.074 € en declaració conjunta (en aquest cas el límit es duplica).

  DEDUCCIÓ PER CONCILIACIÓ DEL TREBALL AMB LA VIDA FAMILIAR

  Casella 907

  La deducció és de 410 € per cada fill entre 3 i 5 anys i és una continuació de la deducció feta a nivell estatal per maternitat de la dona treballadora.

  DEDUCCIÓ PER ASCENDENT MAJOR DE 75 ANYS O MAJOR DE 65 ANYS DISCAPACITATS

  Casella 909

  En aquest cas, la deducció serà de 175 € per cada ascendent si no tenen rendes superiors a 8.000 € anuals, si no presenten declaració per rendes superiors a 1.800 € i si la base liquidable del contribuent no supera els 27.245 € en declaració individual i 44.074 € en declaració conjunta.

  DEDUCCIÓ PER REALITZACIÓ DE TREBALL NO REMUNERAT AL LLAR

  Casella 910

  Es podrà deduir 150 € sempre que conviga amb dos o més fills menors de 25 anys, que la suma de la base liquidable i d'estalvi no supere la quantitat de 27.245 € i que cap membre de l'unitat familiar tinga guanys patrimonials, rendiments del capital immobiliari o mobiliari superiorsa 350 € anuals, ni rendes immobiliàries.

  DEDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ O REHABILITACIÓ DE L'HABITATGE HABITUAL AMB UTILITZACIÓ DE FINANÇAMENT ALIÉ

  Casella 911

  La base màxima d'aquesta deducció no podrà superar els 4.507 €, es sols per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatges habituals realitzats a partir del 20 de gener de 2006, i es tenen que acomplir els mateixos requisits que a nivell estatal. Si és així, la quantia de la deducció és:

  • El 3,3% en els dos anys següents a l'adquisició o la rehabilitació.

  • L'1,65% per a la resta d'anys.

  DEDUCCIÓ PER PRIMERA ADQUISICIÓ DEL SEU HABITATGE HABITUAL PER CONTRIBUENTS D'EDAT IGUAL O INFERIOR A 35 ANYS

  Casella 912

  El 5% de les quantitats satisfetes que no corresponguen a interessos, sempre i quan siga la primera vivenda habitual, tinga un màxim de 35 anys i la suma de la base imponible general i la de l'estalvi no supere dos voltes l'IPREM (14.473 €). En cas de tributació conjunta tenen que acomplir totes les condicions ambdós contribuents.

  DEDUCCIÓ PER ARRENDAMENT DE LA VIVENDA HABITUAL

  Casella 938

  Amb caràcter general, podrà deduir-se el 15% de les quantitats satisfetes al període, amb el límit de 450 € per contribuent, ampliat en un quadre de la pàgina 522. Els requisits són: contracte posterior a 23 d'abril de 1998; vivenda ocupada verdaderament i dipòsit de la fiança constituït a favor de la Generalitat Valenciana; no pot ser propietari d'una vivenda a menys de 100 km.; tampoc pot deduir-se per inversió en vivenda habitual (excepte compte estalvi vivenda) i la base liquidable no pot superar els 27.245 € en declaració individual i 44.074 € en declaració conjunta.

  EXERCICI 1

  Pura Conferència Alejandrina, nascuda el 5-5-1985, viu amb els seus pares al carrer Perera, 5 de Carlet.

  Els seus rendiments del treball han sigut:

  • Ingressos bruts, 20.000 €; retencions, 2.000 € i quotes pagades a la Seguretat Social, 1.000 €.

  Els rendiments de capital que ha obtingut són:

  • Compte corrent, amb uns interessos cobrats de 50 €, una retenció de 9 € i unes despeses de manteniment de 6 €.

  És sòcia d'Unicef, amb un donatiu de 100 €.

  Té un compte d'estalvi d'habitatge per 3.000 € (nº: 0182 0552 23 8105807216)

  EXERCICI 2

  Lupe di Lupo Lopera, nascuda el 15-5-1980, està casada amb Lope Lúpulo López, nascut el 16-6-1976, i viuen en un pis llogat al carrer Lope de Vega, 12 d'Alginet.

  Tenen dos fills, Lupita i Lopito, nascuts respectivament el 3-3-2005 i 4-4-2008.

  Els seus rendiments del treball han sigut:

  • Lupe: Ingressos bruts, 20.000 €; retencions, 2.000 € i quotes pagades a la Seguretat Social, 1.000 €.

  • Lope: Ingressos bruts, 10.000 €; retencions, 800 € i quotes pagades a la Seguretat Social, 500 €.

  Els rendiments de capital que han obtingut, amb les retencions adients, són:

  • Compte corrent comú, amb uns interessos cobrats de 100 €, amb les retencions adients i unes despeses de manteniment de 8 €.

  • Dipòsit financer de Lupe amb venciment al 31-7-2008 amb uns interessos de 1.000 €.

  Han pagat 4.000 € de lloguer.

  EXERCICI 3

  Lola Lolaylo Lola està casada amb Lolo Pocholo Pocho i ambdós tenen un fill de nom Lalo nascut el 7-7-2007 i un altre nomenat Lelo que va nàixer el 8-8-2008.

  Els rendiments de treball han sigut:

  • Lola, uns ingressos bruts de 15.000 €, amb unes retencions totals de 2.200 € i unes despeses de Seguretat Social de 75 € cada mes. Està col·legiada, havent pagat 300 € de quota.

  • Lolo, per la seua part, te uns ingressos bruts de 20.000 €, amb unes retencions de 2.200 € i unes despeses de Seguretat Social de 1.500 €.

  Quant als rendiments de capital, amb les retencions adients, són aquests:

  • Tenen un compte corrent comú que ha donat 100 € d'interessos i unes despeses de manteniment de 4 €, i una targeta de dèbit amb un cost de manteniment de 24 €.

  • Lola comprà 3 lletres del tresor a 6 mesos per cadascuna de les quals pagà 990 € i que venceren el 12 de novembre de 2007, i 5 lletres a 12 mesos amb un cost per lletra de 980 € i venciment el 30 de març de 2008.

  • Lolo ha cobrat dividends per un import brut de 400 €, amb les retencions adients i unes despeses de custòdia de 6 €.

  L'any 2002 Lolo comprà 100 accions de Telefónica a 10'60 €/acció amb unes despeses de 15 € que ha venut en 2008 a 17'80 €/acció, amb 20 € de despeses.

  Tenen un pis en comú comprat el 28-12-2005 pel qual estan pagant un préstec hipotecari del 80% de la inversió, per import de 4.000 € en concepte d'interessos i 2.000 € de devolució de capital.

  Han pagat 1.000 € per la guarderia de Lalo.

  EXERCICI 4

  Saturnino Estornino Minino té 40 anys, està separat i conviu amb el seu fill de 17 anys Faustino Estornino Comino i sa mare Serafina Minino Capuchino de 66 anys i una invalidesa del 40%.

  Pel que fa als ingressos de treball, aquests han sigut:

  • Saturnino ha cobrat 30.000 € de salari brut, amb unes retencions de 5.000 € i unes quotes pagades a la Seguretat Social de 2.500 €. Ha cobrat 1.000 € en concepte de desplaçament al lloc de treball i 2.000 € en concepte de desplaçaments fets com a conseqüència del seu treball (aquests es troben dins dels límits fiscals establerts). Ha tingut uns ingressos de 1.500 € en concepte de despeses de manutenció, que superen en 400 € els límits considerats fiscalment normals. També va cobrar 4.000 € d'indemnització per acomiadament improcedent dictat per sentència, quantitat que sobrepassava en 1.000 € els límits que li corresponien segons l'Estatut de Treballadors. Va estar en l'atur 2 mesos, cobrant un total de 1.600 € i una cotització a la Seguretat Social de 100 €.

  • Faustino ha treballat l'estiu passat i ha cobrat 3.000 € de salari brut, amb unes retencions de 300 € i unes quotes a la Seguretat Social de 250 €.

  • Serafina cobrà el 2008 una pensió bruta de 7.500 €, amb unes retencions de 350 €.

  Respecte dels seus rendiments de capital:

  • Saturnino té un compte corrent del qual ha obtingut 50 € d'interessos, amb les retencions corresponents i unes despeses de manteniment de 3 €.

  • També ha cobrat 1.500 € d'interessos d'un dipòsit a 6 mesos que va vèncer el 26-12-08, amb les retencions adients.

  • Ha obtingut 2.400 € d'import íntegre en concepte de dividends, amb les retencions adients i unes despeses de custòdia de 12 €.

  • Ha cobrat 2.000 € d'interessos d'unes obligacions, amb les retencions corresponents i unes despeses de custòdia de 10 €.

  • Faustino per la seua part, ha tingut 2 € d'interessos del compte corrent, amb les retencions adients i unes despeses de manteniment de 3 €.

  El 6-3-08 Saturnino va retirar un fons d'inversió per un import de 13.500 €, que corresponia a una inversió feta el 3-3-2006 de 12.000 € i suportant una comissió d'entrada al fons del 0'5%.

  Saturnino també ha efectuat dos vendes de valors mobiliaris:

  • 4.000 accions de Repsol YPF a 17'50 € amb unes despeses de 200 €, comprades a 20'50 € amb 300 € de despeses el 10-10-00.

  • 100 obligacions emeses per Endesa, comprades el 16-3-08 a 500 € cadascuna amb 100 € de despeses i venudes a 520 €/obligació amb 150 € de despeses.

  Saturnino és l'únic propietari del pis en que habiten tots, comprat en 1995; pel qual paga un préstec hipotecari amb un rebut mensual de 800 € que inclou interessos i amortització de capital.

  Saturnino també te un altre pis llogat tot l'any per 400 € al mes a Boluda Morruda Mailipaga, de 37 anys, de la qual no cobra des d'agost de 2008, amb les següents despeses anuals: 500 € de conservació, 3.000 € d'interessos i 4.000 d'amortització d'un préstec hipotecari, 300 € de la comunitat, 400 € de l'I.B.I., 200 € de l'assegurança de llar i 250 € d'advocats per a desallotjar a Boluda. Comprà mobiliari per 4.000 €, i el pis per 180.000 € amb valor cadastral de 150.000 €.

  A Faustino li van tocar 5.000 € de premi al Sorteig del “Niño” del 2008.

  Per últim, Saturnino ha fet una aportació a un pla de pensions de 2.000 €.

  EXERCICI 5

  Gilito Pasta Gansa té 44 anys i està casat amb Celeste Aldente Candente, de 40 anys. Tenen un fill de nom Ravioli, de 16 anys i una altra -Lasanya- de 2 anys.

  Pel que fa al treball de la unitat familiar, aquestes són les dades:

  • Celeste ha tingut uns ingressos bruts en el treball de 32.000 €,amb unes retencions de 4.800 € i cotitzacions a MUFACE de 3.200 €. Ha satisfet quotes al seu sindicat per 100 €.

  • Ravioli va treballar 3 mesos i va tindre uns ingressos bruts de 3.600 €, amb unes retencions de 200 € i quotes a la S.S. de 250 €. A més a més, li pagaren 400 € de locomoció, dels quals 100 € superaven els límits fiscals. També va tindre un suplement de 300 € en concepte de manutenció, el qual excedia en 50 € els límits marcats per la Llei de l'I.R.P.F..

  • Gilito té una llibreria a Carcaixent que tributa en règim d'estimació objectiva (epígraf 659.4) en la que treballen 3 persones (dos simultàniament -una menor de 19 anys-) a banda d'ell, que ha treballat 1800 h.. Va consumir un total de 20.000 kw, la superfície de la llibreria és de 120 m2. i té una furgoneta amb una potència de 12 cavalls fiscals i una càrrega de 700 kgs. Els pagaments a compte han segut de 12.000 €.

  Quant als rendimens de capital mobiliari, aquests han segut (amb les retencions adients a aquells que correspon):

  • Gilito i Celeste tenen un compte corrent del qual han cobrat 200 € d'interessos, i despeses de manteniment de 6 €.

  • Ravioli també té un compte corrent, del qual ha cobrat 8 € d'interessos i unes despeses de manteniment de 3 €.

  • Gilito ha obtingut 1.500 € d'interessos d'uns bons, amb unes despeses de custòdia de 6 €.

  • Celeste comprà a 975 € cadascuna 6 Lletres del Tresor a 12 mesos amortitzades en 2008.

  • Celeste ha tingut uns rendiments de 600 € d'un dipòsit que va obrir el 22-1-2007.

  • Gilito ha cobrat 3.000 € de dividends, amb unes despeses de custòdia de 12 €.

  Gilito té una explotació de tarongers a Llombai dels quals obtingué uns rendiments de 12.000 € i una altra arrendada a Alfarb amb 8.000 € de rendiment, i amb unes retencions totals de 1.000 €. No utilitzà exclusivament mitjans de producció aliens i va pagar un total de 3.000 € de salaris.

  Celeste té un camp de cirerers a Albaida pels quals obtingué uns rendiments de 4.000 €, amb retencions de 200 €, sense pagar salaris ni usar en exclusiva mitjans de producció aliens.

  Gilito va vendre el 8-8-2008 un fons d'inversió per 5.000 € i 50 € de despeses que havia subscrit el 4-4-2008 per 5.500 € i 50 € de despeses (NIF G79734406)

  Gilito també vengué el 12-12-2008 accions d'Azcoyen per 9.000 € i 80 € de despeses. Les accions les havia comprades en 1995 per 6.500 € i 60 € de despeses (valor de patrimoni en 2005 per 8.000 €).

  Celeste va vendre el 18-1-2008 per 160.000 € i amb unes despeses de 2.000 € un pis que va heretar el 4-4-1990 amb un valor de 60.000 € i amb unes despeses de 4.000 €.

  Gilito i Celeste han aportat cadascun 6.000 € al seu pla de pensions.

  Gilito i Celeste han pagat 12.000 € d'interessos i 8.000 € d'amortització del préstec hipotecari del seu pis que compraren el 3-3-2001.

  EXERCICI 6

  Pancràcio Rancio Recio té 48 anys i està casat amb Presència Gracia Lacia, de 45 anys. Tenen dos fills: Venància, de 16 anys i Amàncio de 8 anys. Amb ells conviu Crescència Lacia Acacia, de 70 anys i mare de Presencia.

  Les dades referents al treball familiar són les següents:

  • Pancràcio ha tingut uns ingressos bruts de 25.000 €, amb unes retencions de 2.500 € i unes despeses de seguretat social de 2.000 €. També va cobrar de l'atur 5.000 €, sense retencions i amb unes despeses de seguretat social de 300 €. Està apuntat al Col·legi d'Economistes, amb unes despeses de 150 €.

  • Presència tributa en règim d'estimació objectiva singular per una cafeteria (epígraf 672.1) situada a Alginet amb capacitat per a 12 taules, si bé sols te 10. Treballen un total de 5 assalariats, 3 de manera simultània, 2 d'ells menors d'edat -un d'ells a mitja jornada-, havent incrementat la plantilla en un menor a jornada sencera respecte 2007. Presència ha treballat 1.800 h. i Venància també ho ha fet amb 600 h.La potència instal·lada és de 7'7 kw, i disposa de 2 màquines tipus A i una màquina tipus B. Els pagaments a compte han segut de 30.000 €.

  • Venància ha tingut uns ingressos bruts de 4.000 €, amb unes retencions de 80 € i despeses de seguretat social de 300 €. A més a més, li pagaren un suplement per desplaçament al centre de treball de 200 €, i un altre de manutenció de 300 € que superava en 50 € els límits fiscals.

  • Crescència ha cobrat una pensió de 7.000 €, amb unes retencions de 300 €.

  Pel que fa als rendiments de capital mobiliari, aquests són (amb les retencions adients):

  • Pancràcio i Presència tenen un compte corrent que els ha donat 80 € d'interessos, amb unes despeses de manteniment de 3 €.

  • Venància també té un compte corrent del que ha cobrat 10 € d'interessos.

  • Pancràcio comprà 12 lletres del Tresor a 12 mesos a 970 € cadascuna que s'amortitzaren el 2-2-2008 i 6 més a 6 mesos a 980 € cadascuna amortitzades el 3-3-2009.

  • Presència ha cobrat dividends per valor de 2.000 €, amb unes despeses de custòdia de 20 €.

  • Venància també ha cobrat 500 € d'interessos d'unes obligacions del Tresor a 20 anys que li deixà en herència el seu avi Crespòncio, amb unes despeses de custòdia de 5 €.

  Pancràcio ha obtingut uns rendiments de 4.000 € d'uns camps de mandarines que té en arrendament en Alginet, amb unes retencions de 200 €. Els camps se'ls va treballar sols ell i no va utilitzar en exclusiva mitjans de producció aliens.

  Presència ha rebut 2.000 € d'una explotació de caquis que té a Carlet, amb unes retencions de 100 €. Va pagar 500 € de salaris i no va utilitzar en exclusiva mitjans de producció aliens.

  Presència va retirar el 4-4-2008 participacions d'un fons d'inversió per valor de 4.000 € , amb una comissió de cancel·lació parcial anticipada de 200 € i al qual va entrar pagant 3.000 €.

  Pancràcio va vendre el 3-3-2008 bons d'Iberdrola per 4.000 € amb unes despeses de 200 € que havia comprat el 6-6-2006 per 6.000 € i unes despeses de 300 €.

  Presència vengué el 2-2-2008 per 20.000 € i amb unes despeses de 200 €, unes accions de Prisa que va comprar el 10-10-2007 per 18.000 € i unes despeses de 150 €.

  Pancràcio va vendre el 20-7-2008 un solar per 200.000 €, amb unes despeses de 2.500 €. El solar el va comprar el 20-7-1993 per 100.000 € i unes despeses de 1.000 €.

  Pancràcio ha aportat 4.000 € a un pla de pensions.

  Presència i Pancràcio han pagat 10.000 € d'interessos i 2.000 € de devolució de capital per un pis que compraren el 21-1-2006.

  Presència te una casa llogada des d'1 de març a Paca Butxaca Flaca, de 50 anys, per 500 € al mes, de la qual no cobra des d'1 de juny, amb unes despeses des d'1 de març de: 900 € de conservació, 4.000 € d'interessos i 2.000 d'amortització d'un préstec hipotecari i 400 € del jui per a tirar a Paca. També 150 € de l'I.B.I. i 240 € de l'assegurança (pagats l'1 de gener). Comprà la casa per 200.000 € i el valor cadastral és de 120.000 € per a la vivenda i 40.000 € per al sól.

  EXERCICI 7

  Dolça Maria Mil Fulles té 36 anys i està casada amb Tartufo Cioccolato Nero, de 46 anys. Tenen dos fills: Lionesa, de 16 anys i Trufito, de 2 anys. Amb ells conviu Àngel Mil Cabells, de 76 anys i pare de Dolça Maria.

  Les dades referents al treball familiar són les següents:

  • Dolça Maria ha tingut uns ingressos bruts de 30.000 €, amb unes retencions de 4.000 € i unes despeses de seguretat social de 2.500 €. Va cobrar 2.000 € de dietes de locomoció pel desplaçament al lloc del treball, i 3.000 € durant aquest, sobrepassant en 1.000 € els límits fiscals. Va rebre 1.000 € en concepte d'estatge i 2.000 € de manutenció, quantitat que excedeix en 500 € els límits fiscals.

  • Tartufo té una xocolateria i tributa en règim d'estimació objectiva singular (epígraf 676) situada a Mutxamel amb 15 taules. Treballen un total de 6 assalariats, 3 de manera simultània, 4 d'ells majors de 19 anys (2 a mitja jornada), havent incrementat la plantilla en 2008 en els dos majors que treballen a mitja jornada. Tartufo ha treballat 1.200 h., Dolça Maria 600 h. i Lionesa 400 h. La potència instal·lada és de 7'7 kw, i disposa d'una màquina tipus A. Els pagaments a compte han segut de 35.000 €.

  • Lionesa ha tingut uns ingressos bruts de 2.000 €, amb unes retencions de 50 € i despeses de seguretat social de 200 €. A més a més, cobrà una indemnització per acomiadament improcedent de 3.000 € que superava en 500 € el que estableix l'Estatut dels Treballadors.

  • Àngel ha cobrat una pensió de 7.500 €, amb unes retencions de 100 €.

  Pel que fa als rendiments de capital mobiliari, aquests són (amb les retencions adients):

  • Dolça Maria i Tartufo tenen un compte corrent que els ha donat 200 € d'interessos, amb unes despeses de manteniment de 5 €.

  • Lionesa també té un compte corrent del que ha cobrat 20 € d'interessos.

  • Lionesa comprà 2 lletres del Tresor a 12 mesos a 960 € cadascuna que s'amortitzaren el 31-12-2008 i 3 més a 6 mesos a 980 € cadascuna amortitzades el 31-1-2009.

  • Dolça Maria ha cobrat 400 € d'interessos de bons del Tresor a 5 anys, amb unes despeses de custòdia de 3 €.

  • Tartufo ha cobrat dividends per valor de 4.000 €, amb unes despeses de custòdia de 60 €.

  • Dolça Maria ha obtingut 2.000 € d'interessos d'un dipòsit a 6 mesos que va vèncer en 2009.

  Dolça Maria ha obtingut uns rendiments de 3.000 € d'uns camps a Alberic d'albercocs i 2.000 € d'altres que té en arrendament, amb unes retencions totals de 500 €. Els camps se'ls van treballar la família i no va utilitzar en exclusiva mitjans de producció aliens.

  Tartufo ha rebut 5.000 € d'una explotació de llimes a Agres, amb unes retencions de 300 €. Va pagar 1.000 € de salaris i no va utilitzar en exclusiva mitjans de producció aliens.

  Dolça Maria i Tartufo van vendre participacions d'un fons d'inversió per valor de 6.000 € , amb una comissió de cancel·lació parcial anticipada del 2% €. Les participacions els costaren 8.000 €.

  Dolça Maria va vendre els bons del Tresor el dia 21-8-2008 per 20.000 € amb unes despeses de 200 €, havent-los comprat el 26-10-1992 per 17.000 € i unes despeses de 150 €.

  Tartufo vengué unes accions de Ferrovial el 5-10-2008 per 30.000 € (valorades en 29.000 € a efectes de l'Impost del Patrimoni) amb unes despeses de 200 €, les quals va comprar el 18-10-1993 per 15.000 € i unes despeses de 100 €.

  Dolça Maria va vendre el 15-5-2008 un baix comercial per 300.000 €, amb unes despeses de 4.000 €. El baix l'havia comprat el 18-8-1995 per 200.000 € i unes despeses de 2.000 €.

  Dolça Maria ha aportat 8.000 € a un pla de pensions, i Tartufo ho ha fet per per 5.000 €.

  Dolça Maria i Tartufo han pagat 8.000 € d'interessos i 10.000 € de devolució de capital per un pis que compraren el 22-11-1999.

  EXERCICI 6

  Parca Mata Món té 40 anys i està casada amb Fúnebre Guerra Cansina, de 45 anys. Tenen dos fills: Cruela, de 18 anys i Pàlida de 3 anys (nascusa el 30-4). Amb ells conviu Tètrica Mata Anza, de 72 anys, mare de Parca i amb una minusvalidessa del 42%.

  Les dades referents al treball familiar són les següents:

  • Parca ha tingut uns ingressos bruts de 30.000 €, amb unes retencions de 3.000 € i unes despeses de seguretat social de 2.500 €. També va cobrar indemnització per acomiadament improcedent per 5.000 €, amb unes retencions de 750 €. Està apuntada a un sindicat, amb unes aportacions de 120 €.

  • Fúnebre tributa en règim d'estimació objectiva singular per una carnisseria (epígraf 642.1) situada a Morteruelo, amb una superfície independent de 80 m2 i no independent de 50 m2. Treballen un total de 7 assalariats, 3 de manera simultània, 3 d'ells menors d'edat -dos d'ells a mitja jornada-, havent incrementat la plantilla en un major a jornada sencera respecte 2007. Fúnebre ha treballat 1.800 h. i Parca també ho ha fet amb 300 h. La energía consumida ha segut de 25.000 kw. Els pagaments a compte van ser de 20.000 €.

  • Cruela ha tingut uns ingressos bruts de 6.000 €, amb unes retencions de 150 €, i despeses de seguretat social de 300 €. A més a més, li pagaren un suplement per desplaçament al centre de treball de 150 €, i un altre durant el treball de 400 € que superava en 100 € els límits fiscals.

  • Tètrica ha cobrat una pensió de 7.500 €, amb unes retencions de 300 €.

  Pel que fa als rendiments de capital mobiliari, aquests són (amb les retencions adients):

  • Parca i Fúnebre tenen un compte corrent que els ha donat 100 € d'interessos, amb unes despeses de manteniment de 3 €.

  • Cruela també té un compte corrent del que ha cobrat 15 € d'interessos.

  • Parca comprà 6 lletres del Tresor a 12 mesos a 980 € cadascuna.

  • Fúnebre ha cobrat dividends per valor de 1.500 €, amb unes despeses de custòdia de 30 €.

  • Parca també ha cobrat 1.500 € d'interessos d'unes obligacions de Iberdrola, amb unes despeses de custòdia de 5 €.

  Fúnebre ha obtingut uns rendiments de 5.000 € d'uns camps de figues que té en arrendament en Montroi, amb unes retencions de 300 €. Els camps se'ls va treballar sols ell i no va utilitzar en exclusiva mitjans de producció aliens.

  Parca ha rebut 2.000 € d'una explotació de pomels que té a Carlet, amb unes retencions de 200 €. Va pagar 800 € de salaris i no va utilitzar en exclusiva mitjans de producció aliens.

  Parca va retirar participacions d'un fons d'inversió per valor de 5.000 € , amb una comissió de cancel·lació parcial anticipada de 200 € i al qual va entrar pagant 4.000 €.

  Fúnebre va vendre obligacions de Gamesa per 4.000 € amb unes despeses de 300 € que havia comprat per 5000 € i unes despeses de 200 €.

  Parca vengué per 18.000 € i amb unes despeses de 200 €, unes accions de Funespaña que va comprar el 10-10-1994 per 15.000 € i unes despeses de 120 €.

  Fúnebre va vendre el 15-8-2008 un piso per 250.000 €, amb unes despeses de 3.000 € que va comprar el 20-7-1982 per 150.000 € i unes despeses de 1.500 €.

  Parca i Fúnebre han aportat cadascún 6.000 € a un pla de pensions.

  Parca i Fúnebre han pagat 12.000 € d'interessos i 4.000 € de devolució de capital per un pis que compraren el 30-03-2008.

  Parca te una casa llogada des d'1 de maig a Adela Morta Defam, de 30 anys, per 400 € al mes, de la qual no cobra des d'1 d'octubre, amb unes despeses des d'1 de maig de: 800 € de conservació, 3.000 € d'interessos i 1.000 d'amortització d'un préstec hipotecari i 200 € del jui per a tirar a Adela. També 350 € de l'I.B.I. i 150 € de l'assegurança (pagats l'1 de gener). Comprà la casa per 150.000 € i el valor cadastral és de 60.000 € per a la vivenda i 20.000 € per al sól.

  EXAMEN DE FISCALITAT. DATA: 12-06-2009.

  NOM I COGNOMS

  Soto Seso Soso té 38 anys i està casat amb Susi Sal Sosa, de 36 anys. Tenen un fill de 2 anys, Sito, i amb ells viu Sixto Seso Sexto, amb 73 anys i una minusvalidesa del 50%,i és pare de Soto.

  Pel que fa al treball, aquestes són les dades: (2 punts)

  • Soto ha tingut uns ingressos bruts en el treball de 20.000 €, amb unes retencions de 2.000 € i quotes a la Seguretat Social per 1.500 €. Ha cobrat 800 € en concepte de desplaçament al lloc de treball i 2.500 € en concepte de desplaçaments fets com a conseqüència del seu treball, els quals excedeixen en 700 € els límits fiscals. Va cobrar una indemnització per acomiadament improcedent de 4.000 € que sobrepassa en 1.000 € el que marca l'Estatut dels Treballadors, amb unes retencions de 150 € i una antiguitat de 20 anys. Ha satisfet quotes al seu sindicat per 150 €.

  • Sixto ha cobrat una pensió bruta de 7.800 €, amb unes retencions de 400 €.

  • Susi és propietària d'una xicoteta indústria a Carcaixent dedicada a la fabricació de pa i la brioixeria (epígraf 419.1) en la qual ha treballat tot l'any a jornada completa. Té una furgoneta amb 900 Kgs. de capacitat de càrrega, i amb ella treballen 4 persones (2 majors de 19 anys i altres dos menors), de les quals 3 treballen simultàniament, havent incrementat la plantilla en 2008 en 1 treballador menor de 19 anys. Ha fet un total de pagaments a compte de 14.000 € distribuïts homogèniament al llarg de l'any, la superfície del local és de 100 m2., i la del forn de 500 dm2..

  Quant als rendiments del capital mobiliari, aquests han segut (amb les retencions adients) :(2 p.)

  • Soto i Susi tenen un compte corrent del que han cobrat 300 € d'interessos, amb unes despeses de manteniment de 9 €.

  • Susi ha obtingut 2.000 € d'interessos d'unes obligacions de Jazztel, amb unes despeses de custòdia de 8 €.

  • Soto ha cobrat 2.500 € de dividends amb unes despeses de custòdia de 10 €.

  • Soto comprà 10 lletres del Tresor a 12 mesos a 950 € cadascuna que venceren el 5-5-2007.

  Susi i Soto vengueren obligacions per 80.000 €, amb unes despeses de 1.000 €. La compra de les obligacions la feren per 90.000 €, amb unes despeses de 600 €. (1 punt.)

  Soto té una explotació d'albercocs a Alberic, de la qual obtingué uns rendiments de 4.000 €, i una altra en arrendament amb 3.000 € de rendiments, amb unes retencions totals de 150 €. No ha utilitzat en exclusiva mitjans de producció aliens i ha pagat un total de 2.000 € de salaris.(1 punt)

  Susi va vendre un fons d'inversió per 7.000 €, que havia subscrit per 6.000 € amb 100 € de despeses. (NIF: G79734406). (0'5 punts)

  Soto vengué accions d'Ebro-Puleva per 6.000 €, amb 60 € de despeses, que comprà el 2-2-1994 per 6.500, amb 70 € de despeses (valor a efectes de l'Impost del Patrimoni, 6.800 €). (0'5 punts).

  Soto ha aportat 6.000 € al seu pla de pensions, i Susi ha fet el mateix amb 2.000 €. (0'5 punts)

  Soto i Susi han pagat 10.000 € d'interessos i 6.000 € d'amortització del préstec hipotecari del seu pis que compraren el 1-3-2005 (0'5 punts).

  Susi te una casa llogada des d'1 de gener a Insolvèncio Malpagaor Malfaener, de 45 anys, per 600 € al mes,del qual no cobra des d'1 de novembre,amb unes despeses de:500 € de conservació, 2.000 € d'interessos i 4.000 € d'amortització d'un préstec hipotecari, 200 € del jui per a tirar a Insolvèncio, 300 € de l'I.B.I., 100 € del gual i 200 € de l'assegurança del llar. Comprà la casa per 250.000 € i el valor catastral és de 160.000 € per a la vivenda i 40.000 € per al sól. (1 punt).

  Altres deduccions a introduir, 1 punt.

  Extra 0'5 Point: Quin tipus de declaració, conjunta o separada, els interessa més i per quant?.

  EXAMEN DE SUFICIÈNCIA DE FISCALITAT. DATA: 15-6-2006.

  NOM I COGNOMS

  Nardo Novo Petardo té 40 anys i està casat amb Eli Oli Via, de 35 anys. Tenen un fill de 3 anys, Joan Novo Oli, i amb ells viu Marizel Via Celestial, mare d'Eli, que té 70 anys.

  Pel que fa al treball, aquestes són les dades: (2 punts)

  • Eli ha tingut uns ingressos bruts en el treball de 24.000 €, amb unes retencions de 3.000 € i quotes a la Seguretat Social per 2.500 €. Ha cobrat 600 € en concepte de desplaçament al lloc de treball i 1.000 € en concepte de manutenció, els quals excedeixen en 200 € els límits fiscals. Ha satisfet quotes al seu sindicat per 100 €.

  • Marizel ha cobrat una pensió bruta de 7.500 €, amb unes retencions de 200 €.

  • Nardo és propietari d'un xicotet comerç dedicat a la venda al detall de triperies, vísceres i despulles d'animals (epígraf 419.1). Té una furgoneta amb 800 Kgs. de capacitat de càrrega, i amb ell treballen 3 persones (2 majors de 19 anys i una menor), de les quals 2 treballen simultàniament i no ha incrementat la plantilla el 2005. Ha fet un total de pagaments fraccionats de 5.000 €; la superfície del local independent és de 50 m2., i la del no independent de 100 m2., amb un consum d'electricitat anual de 12.000 kw.

  Quant als rendiments del capital mobiliari, aquests han segut (amb les retencions adients): (2 p.)

  • Nardo i Eli tenen un compte corrent del que han cobrat 200 € d'interessos, amb unes despeses de manteniment de 10 €.

  • Eli ha obtingut 1.000 € d'interessos d'uns bons de Gamesa, amb unes despeses de custòdia de 5 €.

  • Nardo i Eli han tingut uns rendiments de 2.000 € d'un dipòsit que van obrir el 12-12-2003.

  • Nardo ha cobrat 4.000 € de dividends amb unes despeses de custòdia de 15 €.

  Eli té una explotació de tarongers dels quals obtingué uns rendiments de 5.000 €, i una altra en arrendament amb 6.000 € de rendiments, amb unes retencions totals de 600 €. No ha utilitzat en exclusiva mitjans de producció aliens i ha pagat un total de 1.500 € de salaris. (1 punt)

  Nardo va vendre el 8-08-2005 un fons d'inversió per 10.000 €, amb unes despeses de 200 € que havia subscrit el 10-12-2004 per 8.000 € (NIF: G79734406). (1 punt)

  Eli vengué el 9-09-2005 accions de Prisa per 9.000 €, amb 100 € de despeses, que comprà el 18-05-2004 per 8.000, amb 80 € de despeses. (1 punt)

  Nardo vengué el 8-06-2005 un pis per 240.000 € i amb unes despeses de 5.000 €. La compra del pis la va fer el 7-07-1999 per 160.000 €, amb unes despeses de 4.000 €. (1 punt)

  Nardo ha aportat 4.000 € al seu pla de pensions, i Eli ha fet una aportació al seu pla de pensions de 5.000 €. (1 punt)

  Nardo i Eli han pagat 10.000 € d'interessos i 5.000 € d'amortització del préstec hipotecari del seu pis que compraren el 4-04-2004. (1 punt).

  Extra0'5Point: Quin tipus de declaració, conjunta o separada, els interessa més i per quant?.

  EXAMEN DE TEORIA DE FISCALITAT. DATA: 05-06-09

  NOM I COGNOMS:

 • Indica la tributació de les despeses de locomoció. (1 punt).

 • Indica el tipus de retenció, el tipus impositiu i les exempcions dels dividends. (1 punt).

 • Explica l'amortització sobre bens immobles quan estan arrendats. (1 punt)

 • Indica els percentatges a aplicar en la deducció de la vivenda habitual per a les adquisicions fetes abans de 20-01-06. (1 punt)

 • La Generalitat Valenciana estableix una deducció del % de les quantitats satisfetes per guarderia o primer cicle d'infantil per cada xiquet/a menor de anys, amb el límit de €. (1 punt).

 • Té l'obligació de declarar: (1'5 punts)

  • Qui percep rendes de treball entre € i € quan hi ha més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon pagador és més de €.

  • Els que tenen pèrdues patrimonials superiors a €.

  • Els que hagen cobrat lloguers per valor superior a €.

 • Indica els límits establerts per a les aportacions als plans de pensions. (1'5 punts)

 • Digues si és vertader (V) o fals (F): (2 punts)

  • En una separació, les pensions compensatòries rebudes del cònjuge es consideren rendiments del treball.

  • Els ingressos de les terres arrendades es minoren amb un coeficient reductor del 75%.

  • Als guanys patrimonials resultants de la venda de bens immoble comprats abans del 31-12-94 se'ls aplica un coeficient reductor del 14'28% per cada any o fracció d'any anterior a eixa data.

  • La Generalitat Valenciana estableix una deducció per conciliació del treball amb la vida familiar de 100 € mensuals per cada fill entre 3 i 5 anys.

  EXAMEN DE TEORIA DE FISCALITAT. DATA: 11-06-08

  NOM I COGNOMS:

 • Indica la tributació de les indemnitzacions per acomiadament. (1 punt).

 • Explica la tributació de les lletres del tresor. (1 punt).

 • Com es graven els immobles diferents de la vivenda habitual que són propietat del declarant? (1 punt)

 • Indica els coeficients d'abatiment que s'apliquen als guanys obtinguts en la transmissió de bens patrimonials quan la compra es va fer abans de 31-12-94 per cada any o fracció d'any anterior a eixa data. (1 punt).

 • La Generalitat Valenciana ha establert una deducció del % de les quantitats satisfetes per inversió en l'habitatge habitual, sempre i quan siga la vivenda habitual, el declarant tinga un màxim de anys i la suma de la Base Imponible general i de l'estalvi no supere voltes l'IPREM. (1 punt)

 • Indica els límits establerts per a les aportacions a plans de pensions. (1'5 punts).

 • Ompli els espais buits: (1'5 punts)

  • Tenen l'obligació de declarar els que són titulars d'activitats empresarials, incloent les agrícoles i ramaderes quan les rendes superen €.

  • El tipus de rendiment que se li aplica al propietari d'un immoble te amb caràcter general una reducció del % si es destina a vivenda, i del % si l'inquilí te una edat compresa entre i anys.

  • En la transmissió d'accions no es poden imputar pèrdues per la compra de valors homogenis en els mesos anteriors o posteriors a la venda.

 • Digues si és vertader (V) o fals (F): (2 punts)

  • Els rendiments de les activitats agrícoles es minoren amb un coeficient reductor del 75% si ha hagut una utilització exclusiva de mitjans de producció aliens.

  • La Generalitat Valenciana estableix una deducció de 265 € per cada fill al seu naixement.

  • Tenen obligació de declarar els que tenen guanys patrimonials superiors a 500 €.

  • La Generalitat Valenciana estableix una deducció de 150 € per treball no remunerat al llar, sempre que conviga amb un fill menor de 25 anys.

  EXAMEN DE TEORIA DE FISCALITAT. DATA: 11-06-08

  NOM I COGNOMS:

 • Indica la tributació de les dietes per locomoció. (1 punt).

 • Indica el tipus de retenció, el tipus impositiu i les exempcions dels dividends. (1 punt).

 • Indica els percentatges a aplicar en la deducció de la vivenda habitual per a les adquisicions fetes abans de 20-01-06. (1 punt)

 • Indica els coeficients d'abatiment que s'apliquen als guanys obtinguts en la transmissió de bens patrimonials quan la compra es va fer abans de 31-12-94 per cada any o fracció d'any anterior a eixa data. (1 punt).

 • La Generalitat Valenciana ha establert una deducció del % de les quantitats satisfetes d'arrendament, amb el límit de €. Entre d'altres requisits, no pot ser propietari d'una vivenda situada a menys de km.

 • Indica els límits establerts per a les aportacions a plans de pensions. (1'5 punts).

 • Ompli els espais buits: (1'5 punts)

  • Tenen l'obligació de declarar els que són titulars d'activitats empresarials, incloent les agrícoles i ramaderes quan les rendes superen €.

  • El tipus de rendiment que se li aplica al propietari d'un immoble te amb caràcter general una reducció del % si es destina a vivenda, i del % si l'inquilí te una edat compresa entre i anys.

  • En la transmissió d'accions no es poden imputar pèrdues per la compra de valors homogenis en els mesos anteriors o posteriors a la venda.

 • Digues si és vertader (V) o fals (F): (2 punts)

  • Els ingressos de les terres arrendades es minoren amb un coeficient reductor del 75%.

  • La Generalitat Valenciana estableix una deducció per conciliació del treball amb la vida familiar de 100 € mensuals per cada fill entre 3 i 5 anys.

  • La Generalitat Valenciana estableix una deducció de 260 € per cada fill al seu naixement.

  • Tenen obligació de declarar els que tenen guanys patrimonials superior a 500 €.

  Per a altres anys, caldria tractar també aquestes problemàtiques:

  • Retribucions en espècie.

  • Reinversió en habitatge habitual.

  • Plans de pensions del cònjuge.

  Telèfons Agència Tributària:

  • Qüestions sobre les declaracions. 901335533.

  • Qüestions sobre el programa informàtic. 901200347.

  Per a gravar:

  • Entrar en el programa (s'obri el quadre on estan totes les declaracions)

  • Cancel·lar.

  • Arxiu.

  • Exportar.

  • Seleccionar declaració a exportar. Podem seleccionar totes (cantó dret de dalt).

  • Apareix “Mis documentos”. Seleccionem on volem que vaja (ex.: Disco 3 ½) i nomenem l'arxiu (Ex.: Renda) i Intro.

  • Apareixerà “Les declaracions han sigut exportades amb èxit”.

  Per a traure-les:

  • Entrar en el programa (s'obri el quadre on estan totes les declaracions)

  • Cancel·lar.

  • Arxiu.

  • Importar.

  • Apareix “Mis documentos”. Seleccionem d'on l'agafem (ex.: Disco 3 ½) i seleccionem l'arxiu (Ex. : Renda) i Doble clic.

  • Seleccionem la declaració que volem importar (o totes) i acceptem.

  • Apareixerà “L'arxiu s'ha importat amb èxit” i acceptem.

  Per a gravar:

  • Entrar en el programa (s'obri el quadre on estan totes les declaracions)

  • Exportar.

  • Seleccionar declaració a exportar. Podem seleccionar totes (cantó dret de dalt).

  • Apareix “Mis documentos”. Seleccionem on volem que vaja (ex.: Disco 3 ½) i nomenem l'arxiu (Ex.: Renda) i Intro.

  • Apareixerà “Les declaracions han sigut exportades amb èxit”.

  Per a traure-les:

  • Entrar en el programa (s'obri el quadre on estan totes les declaracions)

  • Importar.

  • Apareix “Mis documentos”. Seleccionem d'on l'agafem (ex.: Disco 3 ½) i seleccionem l'arxiu (Ex. : Renda) i Doble clic.

  • Seleccionem la declaració que volem importar (o totes) i acceptem.

  • Apareixerà “L'arxiu s'ha importat amb èxit” i acceptem.

  IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

  EXERCICI 1

  Pancho Primitiu Lladruc presenta el següent patrimoni:

  • Vivenda habitual. Presenta les següents valoracions:

  • Valor catastral: 60.000 €.

  • Preu d'adquisició: 80.000 €.

  • Va demanar un préstec per 50.000 €, dels quals encara té pendent de pagament 15.000 €.

  • Va a comprar-se una nova vivenda habitual per 200.000 €, de la qual porta pagats 30.000 €.

  • Compte corrent. Té els següents imports:

  • Valor a 31-12. 15.000 €.

  • Saldo mitjà del darrer trimestre. 16.000 €.

  • Dipòsit financer. Valor a 31-12. 20.000 €.

  • Accions Telefónica.

  • Valor a 31-12. 6.000 €.

  • Valor de cotització mitjana del quart trimestre. 5.000 €.

  • Fons d'inversió.

  • Valor a 31-12. 3.000 €.

  • Valor mitjà del darrer trimestre. 4.000 €.

  • Cotxes. Valoració segons la taula a efectes de l'I.T.P. i A.J.D.:

  • Volkswagen Passat 130 CV Turbodièsel model Trempt-Line, adquirit en 2002. 22.500 €, amb una reducció del 53%.

  • Mazda 5 142 CV Turbodièsel CRTD, comprat en 2006. 21.200 €.

  Fiscalitat, 23
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va interesar