Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


Impactes. L'aigua

Tema 10. Impactes. L’aigua

Definició de Contaminació La contaminació de l’aigua es una alteració desfavorable deguda a les accions humanes (pràcticament total).

Tipus de Contaminació

 • Difosa  Contaminació amb origen no definit. Apareix en zones amplies i no te un focus emissor concret. (Fertilitzant, pesticides, etc)
 • Localitzada o puntual  Es produïda per un focus emissor determinat i afecta zones concretes. (Nuclis urbans, industrials o miners)

Focus de Contaminació

 1. Industrial  Les aigües de les industries contenen molts residus. (metalls pesants, olis, greixos, pols…) A mes produeix contaminació tèrmica.
 2. Agrícola i ramadera  L’aigua que s’utilitza al camp es filtra i retorna als aqüífers però a vegades el que es filtra son pesticides, fertilitzants, compostos orgànics, biocides, entre altres coses.
 3. Urbana Producció de residus en claveguerams, neteja publica, industries, etc.
 4. Minera Provoca contaminació (solida, gasos i liquida) bastant perillosa.

Agents contaminants

 1. Contaminants físics 
 • Temperatura (Origen: Industries. Efectes: Reducció de O2 i desaparició de especies)
 • Partícules radioactives (Origen: central nuclear. Efectes: Mutacions, mort directa)
 • Sòlids en suspensió (Origen: aigües residuals urbanes o industrials, processos d’erosió. Efectes: augment de la terbolesa de l’aigua, alteració de les propietats físiques de l’aigua)
 1. Contaminants químics
 • Inorgànics: Soluble + mòbil i + tòxiques (+ contaminació). Insolubles (partícules en suspensió).
 • Metalls pesants (Origen: Mineria, industria, aigües residuals. Efectes: tòxics, cancerosos, etc)
 • Derivats nitrogenats (Origen: descomposició de m.o. Efectes: acidifiquen el medi)
 • Compostos sulfurats (Origen: ambients anòxics, acció antròpica, abocaments industrials. Efectes: acidifiquen el medi)
 • PH (Origen: aigües de les mines. Efectes: alcalinització o acidificació del medi)
 • Fòsfor i derivats (Origen: Aigües domestiques, aigües residuals agrícoles. Efectes: eutrofització)
 • Clorurs (Origen: Intrusió marina, aigua de subministrament, aigües residuals. Efectes: Variacions en el gust del aigua)
 • Orgànics: 40 % d’origen antròpic
 • Detergents (Origen: aigües residuals i industrials. Efecte: resistents a la biodegradació, eutrofització)
 • Pesticides (Origen: Aigües residuals agrícoles. Efectes: cadenes tròfiques, acumulació.)
 • Compostos orgànics (Efectes: s’acumulen als sediments i animals)
 1. Contaminants biològics
 • Matèria Orgànica: contaminants químics orgànics.
 • Microorganismes: es troben a tota mena de residus (virus, bacteris, protozous, cucs, paràsits.)

Legislació sobre abocaments

 • Abocaments a llera publica  Mínim d’abocaments segons la legislació.
 • Abocament al clavegueram  primer necessitem una autorització i desprès no passar els límits permesos d’abocament (es desprès dels abocaments a la llera publica la que menys es pot contaminar) encara i així es pot contaminar mes perquè l’aigua passa per unes depuradores.
 • Abocament al mar  Es on mes es pot abocar ja que el mar te una autodepuració molt gran encara i així no es pot passar els límits permesos.

Efectes de la contaminació de les aigües

 • Eutrofització En les aigües estancades els bacteris descomponen la matèria orgànica i acaba l’aigua amb excés de sals minerals (fosfats i nitrats) per fer això els bacteris necessiten O2. A causa de l’excés de sals minerals, les algues que viuen al llac proliferen. Gasten O2 creen O2 que va cap a l’atmosfera i el llac queda sense oxigen. Per tant un cop s’han acabat les sals minerals i l’O2, les algues moren, es descomponen i l’últim que queda son una espècie d’algues que deixen putrefactes les aigües. (aigües anòxiques)
 • Marees negres  El mar rep molts contaminants, sobretot de les costes. (Via de contaminació: Els vaixells, les costes urbanes, etc. Efectes: manca d’O2, mort d’organismes, desestabilització de la flotabilitat)
 • Intrusió salina  La vida a les costes fa que i allí una forta demanda d’aigua del subsòl. Si sobre explotem una zona on hi ha mes aigua dolça que salada poc a poc l’aigua salada va guanyant terreny i es barreja amb la dolça
 • Mobilització d’aigües contaminades  El mateix passa amb zones on hi ha un focus de contaminació. Si sobre explotem un aqüífer amb perill de contaminació el focus es pot estendre a altres aqüífers.

Qualitat de L’aigua

 1. Indicadors físics:
 • Terbolesa. Presencia de partícules en suspensió. (H2O no transparent) Principal font l’erosió i el transport.
 • Sòlids en suspensió. Pes dels productes insolubles per unitat de volum.
 • Color. Les aigües naturals poden presentar coloracions (causada per la m.o)
 • Olor i gust. L’aigua es pura, insípida i inodora, però les aigües naturals acostumen a incorporar compostos dissolts (li donen olor i gust)
 • Temperatura. Amb un increment de temperatura augmenta les reaccions químiques, quan incrementa la temperatura baia el O2 dissolt.
 • Conductivitat. Indicador del contingut en sals minerals.
 1. Indicadors químics:
 • Ph. (entre 6 i 9 per poder ser utilitzades)
 • Duresa. (concentració de cations magnesi i calci). Hi ha compostos que quan s’escalfa l’aigua precipiten (temporals) però d’altres que son permanents.
 • Oxigen dissolt. Quan + O2 dissolt + bona es la qualitat del H2O. Quan – O2 es produeix la mort dels microorganismes.
 • DBO5. (Demanda bioquímica d’oxigen). Per saber si l’oxidació a sigut causat pers microorganismes. (Contaminació orgànica)
 • DQO. Oxidació per un oxidant químic de matèria orgànica i inorgànica.

Índexs de qualitat

 • Definició d’índex de qualitat  son formules globals en les quals es tenen en compte diversos paràmetres. De 0 – 100 (de menys a mes potable). Concentració d’O2 dissolt. DBO5 i DQO. Temperatura, PH, conductivitat, sòlids en suspensió. (Aquest so els paràmetres que s’ha de mirar)

Aigües Residuals

 • Definició d’aigües residuals  Son aquelles que resulten d’haver estat utilitzades amb diferents finalitats.
 • Pretractament. Eliminació dels sòlids mes grossos.
 • Tractament Primari (Fisicoquímic). Retenció de materials mes petits i retenció de m.o
 • Tractament Secundari. Eliminar la matèria orgànica restant.
 • Tractament Terciari. Eliminar Nitrats i FosfatsDescargar
Enviado por:Nana 707
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar