Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Hockey sala


HOQUEI SALA: HISTORIA

Com en altres manifestacions esportives, podem parlar de centenars d'anys abans de la nostra Era. Durant els jocs Istmicos de Creixia es va jugar un esport, que es llançava la bola amb un pal, semblança a l'hoquei.
El notable descobriment, fet a Atenes en l'any 1922, fa presumir que aquest esport prové de l'Orient.

'Jockey Sala'

'Jockey Sala'
Així sembla atestar una interessant escultura, un baix relleu que va figurar en un mur de contenció que va fer construir Temistocles en l'any 478 abans de Jesucrist per a protegir aquella ciutat grega de les fúries del mar. En aquest baix relleu, que és una important addició en la història d'aquest esport, figuren, tal com es veu en el gravat, sis esportistes; els del centre efectuen un correcte servei de sortida, és a dir un "bully", mentre els altres quatre, dos a cada costat, esperen la jugada. Els indis americans, tant els del Nord com els del Sud, van practicar fa molts segles un esport semblant. En algunes tribus ho jugaven les dones. Han emprat diverses classes de boles i de pals; boles de fusta, i altres fetes amb pell de cérvol, i a més dels pals de fusta es van utilitzar també pals d'os, adornats amb els més variats dibuixos. Alguns pals tenen curvatura i altres, més llargs, són rectes. Les metes consistien en dos pals clavats en cada extremitat del terreny, amb una separació de 50 i fins a 200 metres. De vegades es jugava sense pals i bastava per a apuntar-se una miqueta que la bola passés una línia marcada que feia les vegades de meta. Els àrabs han tingut també des de temps immemorial, un joc semblant a l'hoquei; és el "koura", que es juga amb una bola feta de fibres de palmera lligades amb espart i usant un pal una mica corbat en l'extremitat oposada al mànec. I els xilens el "cineca", en el qual intervenen un nombre indeterminat de jugadors dividits en dos bàndols. Cadascun va proveït d'un pal encorbat en el seu extrem, que serveix per a llançar una bola cap a un punt donat, mentre el bàndol contrari procura impedir-lo i fer-la passar al camp contrari.

Segons un manuscrit de Fitzstephen, l'hoquei data a Anglaterra des de l'any 1175, si fa no fa. Certament es disposa de molts objectes que ho confirmen. En unes vidrieres de les catedrals de Canterbury i Gloucester es veuen figures pintades que representen a un jugador: el de Canterbury té un estic en la mà dreta que dóna suport sobre el terreny; i el de Gloucester té agafat el pal amb les dues mans en actitud d'impulsar-lo contra la bola. Tals vidrieres daten del segle XIII. Els anglesos fan derivar l'hoquei d'altre joc irlandès que es diu "hurley", i també "hurlino", un joc molt dur que es practicava amb molts jugadors. L'hoquei modern va fer la seva aparició en els començaments de la segona meitat del segle XIX, això és, fa ja més de cent anys. Tal hoquei ja es jugava sobre un terreny amb unes dimensions determinades, 150 per 84 iardes, un rectangle les línies laterals del qual s'inicien a 21, 50 i 75 iardes. La bola era de 5 polzades de diàmetre i 7 unces de pes. Els marcs els formaven dos pals separats entre si 21 peus, units per una barra aixecada a 8 peus del sòl. Com es veu, un gran marc (6,40 per 2,44 mts). Amb tals dimensions els primers jugadors havien de marcar necessàriament nombrosos tants. Antigament els equips es formaven a l'atzar i no representaven cap societat o club.

'Jockey Sala'

En l'any 1875 una societat amb residència a Londres, denominada "The Men Hoquei Association", és a dir, Associació Masculina d'Hoquei, va donar un bon pas al corregir les antigues regles en actitud de millorar el joc, reduint el terreny, el marc i el nombre de jugadors, ja fixant-lo en onze com en el futbol. Havia llavors una dotzena de clubs que practicaven aquest esport, sent els més importants el Blackheath, Molesey, Wimbledom, Earling, Surbiton, Teddington, el Eliot Plau School, de Blackhead; i el Trinity College de Cambridge. El pas definitiu sé va donar el 16 de gener de 1886, que els clubs esmentats van constituir la Federació d'Hoquei. Es considera també aquesta data com la de la creació del modern hoquei. Els 19 representants dels vuit clubs (tres tenien 3 delegats; i altres tres, 2) van redactar el Reglament, que es va sotmetre i es va aprovar en la primera reunió especial del Comitè, celebrada el 3 de febrer del mateix any en el Cannon Street Hotel, de Londres. Aquest Reglament contenia 19 articles; l'original tenia 20 però es va ometre el 19, referent a la durada del joc que era de 80 minuts.

REGLAMENT

1.1 La pista és rectangular:

De llarg no menys de 36 m i no més de 44 m.
D'ample no menys de 18 m i no més de 22m.
En la mesura del possible, deu usar-se el màxim d'ample de pista per a assegurar que les Línies que delimiten l'àrea toquin la línia de fons abans dels laterals.
Marcada clarament amb línies com indica el dibuix.1.2 Totes les línies són de 5 cm d'ample, són part de la pista i marcades en tota la seva longitud amb un color diferent al del color de la pista.

Les bandes laterals consisteixen en polines de 10 x 10 cm. Amb una inclinació de 1 cm en la cara que dóna cap a la pista. Les bandes deuen ser de fusta (o algun altre material amb propietats físiques similars) i no deuen tenir subjectadors o suports perillosos per als jugadors o àrbitres. La part mes curta de la pista (18 a 22m) es diu línia de fons. La part de la línia de fons entre els pals de la porteria es diu línia de gol. Es recomanen àrees lliures d'obstacles endarrere de les línies de fons de 3m i de les línies laterals de 1m.

'Jockey Sala'

1.3 Altres marques


Línia central a l'ample de la pista. Línies de 30 cm de llarg marcades dintre de la pista en la línia de fons en ambdós costats de la porteria a 6m. del costat més extern del pal més proper. La distància serà amidada fins a la part més externa d'aquestes línies.
Línia de 15 cm marcada fora de la pista en cada línia de fons a 1.5m del centre de la línia de fons, aquesta distància serà amidada fins a la part mes interior d'aquestes línies.
Punts de penal de 10 cm de diàmetre, o línies de 60 cm de llarg paral·leles a la línia de gol, dibuixades enfront del centre de cada porteria amb el centre de cada punt o línia a 7m de la part més interior de la línia de gol.1.4 L'àrea


Línies dibuixades dintre de la pista, de 3m. de llarg, paral·leles i a 9m. de les línies de fons, els 9m. s'amiden des de la part mes exterior de la línia de fons i fins a l'extrem exterior d'aquesta línia. Aquestes línies es continuen ininterrompudament cap a cada costat fins a tocar les línies de fons formant cambres de cercles amb el seu centre en la part interior del pal més proper. Tot l'espai dintre d'aquestes línies incloent les línies mateixes, es diu àrea de gol. (Cridat àrea d'aquí des d'ara).


1.5 Cap línia mes de les d'aquí descrites en aquesta regla deuen estar en la pista.1.6 Una banca per a cada equip i una taula per al jutge(ces) deuen col·locar-se fora de la pista en un dels laterals.


La taula deu estar, en la mesura del possible, prop de la línia central amb les banques per a cada equip una a cada costat. La taula deu contar amb protecció. Cadires per a jugadors suspesos estaran prop de la taula. La taula i les banques deuen estar en el mateix costat de la pista i no deuen interferir amb àrbitres o jugadors. Tot l'equip de joc deurà col·locar-se darrere de les banques. Per a cada meitat un equip ocupés la banca més propera a la porteria que defensen.

2. PORTERIAS

2.1 AL centre de cada línia de fons:

Els pals i travesser deuen ser blancs, rectangulars, de no més de 8 cm. d'aresta. Els pals separats per 3m. (amidats per la part interior). Els pals deuen col·locar-se en les marques externes i la seva cara frontal toqués la part mes exterior de la línia de fons. El travesser estarà a 2m. d'altura (mesura interior) i fix en els pals.2.2 Laterals de la porteria:

1m. de longitud mínim i 46 cm. d'altura. Col·locats sobre la pista en angle recte amb la línia de fons, fixos als pals però sense incrementar el seu ample, i amb el fons de la porteria. Pintats en color oscur per la part exterior.2.3 Fons de porteria:


3m de llarg 46*cms. d'altura. Col·locat sobre la pista al final dels laterals. Pintats de color oscur per la part exterior.2.4 Xarxes


Subjectades fermament en intervals no majors a 15*cms. en la part posterior dels pals i travessers, i connectada a la base exterior dels laterals i fons de la porteria.Deu assegurar-se de manera que previngui que la pilota passada entre la xarxa i els pals, travesser, laterals i fons. Col·locada fluixa de manera que eviti el rebot de la pilota. Les perforacions no deuen ser majors a 3.8*cms. En jocs sota control de federacions nacionals es poden permetre lleugers canvis en l'ample de les línies, marcatge d'altres línies, les *estipulacion que els pals deuen tocar la vora exterior de la línia de fons, (en aquest cas deuen tocar la vora interior) i l'obligació de tenir els laterals i fons de la porteria.

3. PILOTA

La pilota:

Serà esfèrica, dura i de qualsevol material.
Pes mínim 156g, màxim 163g.
Circumferència mínima 22.4 cm. màxima 23.5 cm.
Superfície llisa.
Color blanc o com es prefereixi.

4. BASTÓ

El bastó:

Una cara plana solament en el seu costat esquerre, aquesta cara plana comprèn la part plana del bastó i tot el mànec dalt d'aquest. El costat corb del bastó és tot la resta o romanent. Corba o pala (la part sota la part mes baixa de l'entroncament) deu ser corba, de fusta sense protuberàncies ni herratges ni afegits de qualsevol altra substància, no deuran tenir fils tallants o estelles La màxima longitud de la corba pala, amidada des de la part mes baixa de la cara plana, no excedirà de 10cm. i deu ser arrodonida. Pes total mínim 340g. Màxim 794g. Grossor, incloent qualsevol coberta, deu passar a través d'un anell el diàmetre interior del qual serà de 5.1cm. (2").

El bastó ha tingut una forma tradicional que deu mantenir-se, un bastó amb una desviació de fins a 2cm. de qualsevol de les cares de l'entroncament serà acceptat. Cap estil en particular ha estat aprovat però la introducció de noves i mes extremes formes no seran permeses.

5.EQUIPS

El joc es jugués per 2 equips de no mes de 12 jugadors cadascun, però no podrà haver mes de 6 jugadors al mateix temps en la pista per cada equip, cada equip pot fer substitucions de qualsevol dels seus jugadors.


5.2 Si qualsevol equip té menys de 4 jugadors en la pista, o permesos en la pista, els àrbitres deuran detenir el joc, l'equip contrari serà el vencedor.


Un jugador que abandoni la pista, sense ser substituït, no podrà regressar sense l'autorització de l'àrbitre.

5.3 Substitucions


Solament es pugues quan:

La pilota surt de la pista per la línia de fons o línia de gol.

S'ha anotat un gol.

Jugada que reinicia el joc després d'un *stroke fallat.

Jugada que reinicia el joc en el segon temps.

Quan el temps es deté per un lesionat, solament quan el jugador lesionat és substituït.

No deuran permetre's substitucions, excepte per lesió, abans o durant el cobrament d'un curt o *stroke. No hi ha limiti en el nombre de jugadors que poden ser substituïts al mateix temps ni el nombre de vegades que poden ser substituïts els jugadors. Un jugador substituït deu regressar a la banca del seu equip abans de ser triat per a substitució novament. Un jugador podrà entrar solament quan el jugador a ser substituït hagi abandonat la pista El temps no es detindrà per a realitzar les substitucions excepte per lesions.
No podrà permetre's la substitució d'un jugador suspès temporalment durant el temps de la seva suspensió
Els jugadors que surten o entren a la pista deuran fer-lo ho mes prop possible del centre de la pista del costat on es localitzen les banques dels equips.


5.4 Cada equip deu tenir un porter en la pista:


Un porter lesionat o suspès deurà ser reemplaçat immediatament per altre porter.

Un jugador que substitueixi a un porter suspès o lesionat se li permetrà posar-se, sense perduda de temps, equip de protecció.

Un jugador pot ser substituït per un porter.

Un jugador que reemplaça o substitueix a un porter deu usar una *playera d'un color diferent al dels 2 equips i deu usar casc protector quan defensa curts o *stroke; aquest casc no pot portar-se fora de l'àrea.

Durant la suspensió d'un porter l'equip deurà tenir un jugador menys en la pista.5.5 Durant el joc sol jugadors i àrbitres podran estar en la pista a menys que els àrbitres autoritzin el contrari.

Aplicació del joc

1.DURACIÓ DEL JOC.

Dos períodes de 20 minuts cadascun sense prendre en compte temps de compensació. Mig temps 5 minuts, els equips canvien pista i banques.
El joc es perllongués per a completar el cobrament d'un curt atorgat abans del senyal de fi de mig temps o fi de joc. Cada meitat comença quan l'àrbitre indica amb el *silbato el servei del centre.La durada del joc pot variar sota la jurisdicció de federacions nacionals.

2. ANOTANT UN GOL


Un gol és anotat quan la pilota és jugada en l'àrea per un atacant i la pilota no abandona l'àrea abans de creuar completament sobre la línia de gol i sota el travesser.

La pilota pot ser empesa (push) ran de pis, elevada (flic), globus (scoop), o rebotada cap a l'aire per a un tir a gol, quan la pilota és jugada el bastó del jugador deu estar en el pis.

La pilota pot ser jugada o tocada pel bastó o cos d'un defensor abans o després que sigui jugada per l'atacant.

Després de parar la jugada dintre de l'àrea, la pilota deu ser jugada novament dintre de l'àrea per un atacant abans que un gol sigui anotat.

Un gol serà atorgat si el porter infringeix la regla del stroke evitant que un gol sigui anotat.

L'equip que anoti mes gols serà el vencedor.

3. CONDUCTA EN EL JOC

Sense considerar cap jugada especialment, l'hoquei de sala pot ser un joc perillós. Aquesta regla prohibeix o explica accions que poden afectar la seguretat dels jugadors.
Els jugadors no poden:

13.1.1 Ús del bastó i equip de joc.


Jugar la pilota intencionadament amb el costat corb del bastó.

Copejar la pilota (hit)

Un moviment llarg amb el bastó (push oswing) al llarg o a ras de la pista abans de fer contacte amb la pilota no constitueix un cop legal. Després de realitzar un push, no és permès continuar el viatge del bastó al llarg o ras de la pista quan la pilota és dirigida perillosament cap a un oponent.

Elevar la pilota de la pilota excepte per a un tir a gol.

Un jugador no serà penalitzat quan aixequi sense intenció la pilota de la pista per no mes de 10cm., encara que un contrari aquest en la línia directa de joc o a distància de joc de la pilota.

Un jugador no serà penalitzat quan al parar una pilota aquesta s'aixequi lleugerament (no mes de 10cm.) inclusivament encara que un oponent es trobi involucrat en la jugada o a distància de joc.

Pot usar-se el bastó per a "baixar" una pilota aixecada lleugerament amb la intenció de controlar-la.

Si el bastó es troba immòbil quan rep una pilota elevada un rebot en qualsevol adreça no és mancada. Qualsevol moviment deliberat o swing del bastó quan es juga la pilota en l'aire és mancada.

Prendre part o interferir en el joc quan no té el seu bastó en la mà.

Jugar la pilota per dalt de l'altura del muscle amb qualsevol part del bastó.

Elevar el seu bastó sobre el cap d'altres jugadors.

Elevar el seu bastó en una manera perillosa, íntimadament o amenaçadora cap a altres jugadors quan s'apropen, intentant jugar o jugant la pilota.

Jugar la pilota perillosament o en qualsevol forma que sembli conduir a joc perillós.

Copejar, enganxar, carregar, patejar, abraçar, encimbellar, empènyer, o utilitzar les seves mans cap a altre jugador, el seu bastó o les seves robes.

Llançar qualsevol objecte o part de l'equip de joc cap a la pista, la pilota, altre jugador, o un àrbitre.

4. FALTES

Avantatge: Una falta serà atorgada solament quan un jugador o el seu equip han estat clarament desfavorits per la falta comesa per contra.


4.1 Un tir lliure (free push) serà atorgat per:

Una falta d'un atacant.

Una falta no intencionada per un defensor fora de l'àrea.


4.2 Un curt serà atorgat per:

Una falta intencionada per un defensor dintre de la seva pròpia meitat de pista però fora de la seva àrea.

Una falta intencionada per un defensor en l'àrea la qual no eviti l'anotació d'un gol o no privi a un atacant de l'actual o probable possessió de la pilota.

Una falta no intencionada pels defensors, en la seva àrea que no eviti la probable anotació d'un gol.

Els defensors intencionada treuen la pilota per la seva línia de fons des de qualsevol part de la pista.

Una falta concernent a substitucions, vestimenta i equip de protecció de jugadors.


4.3 Un stroke serà atorgat per:

Un falta intencionada per un defensor en la seva àrea que eviti l'anotació d'un gol o privi a un atacant de l'actual possessió o la possible possessió de la pilota.

Una falta no intencionada en l'àrea que eviti la probable anotació d'un gol.

La persistent sortida anticipada de la línia de fons pels defensors d'un curt.

5. PROCEDIMENT PER EL COBRU DE LES FALTES

Tir lliure: per una falta del cobrador.
Gol atorgat: per una falta del porter la qual previndria l'anotació d'un gol.
Stroke: pot ser llençat de nou per una falta de qualsevol jugador d'ambdós equips.
Faltes personals

Per joc perillós, conducta inadequada, o qualsevol falta *intencional, en addició a l'atorgament de la falta adequada l'àrbitre pot:

Advertir al jugador atacant.
Amonestar al jugador atacant: Targeta verda.
Suspendre temporalment al jugador atacant per un mínim de 2 minuts: Targeta groga.
Suspendre permanentment al jugador atacant: Targeta vermella.

Per dolenta conducta per part dels jugadors de la banca l'àrbitre pot advertir, amonestar, suspendre temporalment o permanentment al jugador atacant; durant la suspensió temporal l'equip atacant jugarà amb un jugador menys; per una suspensió permanent l'equip atacant jugarà per la resta del joc amb un jugador menys.

Els suspesos temporalment es reportaran amb els jutges qui iniciaran el període de suspensió quan el jugador aquest s'hagui assegut en el lloc designat; si no hi ha jutges el árbritre controlarà la suspensió.

Quan el període de suspensió ha acabat el jutge (o àrbitre) permetrà que el jugador regressi al joc des de la línia central o regressi a la banca per a ser substituït immediatament a la pista per altre jugador; si un curt o stroke ha estat atorgat però no completat, el suspès o el seu remplaçament no poden regressar al partit fins a que la falta en procés hagi estat completada mitjançant:

L'anotació d'un gol.
En cas de stroke, es completi el stroke però no s'anoto o atorgo cap gol.
En cas de curt, la pilota surti de l'àrea per la línia de l'àrea, les bandes o la línia de fons.
Un atacant comet una falta.


Els suspesos temporalment poden reunir-se amb el seu equip al mig temps, regressant després al lloc designat per a completar el temps de suspensió.
Els suspesos permanentment no romandran dintre de l'àrea de joc o els seus voltants.

TERMINOLOGIA

*Hit: Un *hit implica un moviment de *swing per part del bastó abans de fer contacte amb la pilota i NO ÉS PERMÈS EN HOQUEI EN SALA.

*Push: Un *push mou la pilota al *ras de la pista mitjançant un moviment d'embranzida del bastó després que aquest es col·loca prop de la pilota. Quan un *push es realitza, la pilota i la pala del bastó estan en contacte amb el pis.

Flic: Un flic ocorre quan la pilota és empesa i, com resultat, s'eleva del pis.

*Scoop: Un *scoop ocorre quan a una pilota parada o amb un petit moviment és aixecada del pis mitjançant un moviment de cullera del bastó, després que la pala del bastó és col·locada sota la pilota.

Matís Pajas & Benito Camelas

4 A asaaaaaaaaaaaaaaa

02/03/05llllllllllllllllll
Descargar
Enviado por:Chewaca
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar