Historia


Historia do galego


Lingua Galega e Literatura

1º Bacharelato

SOCIOLINGÜÍSTICA 1: HISTORIA DO GALEGO I

 • NACE UNHA LINGUA

  • O léxico galego está formado por palabras con orixe en diversas linguas, maioritariamente no latín

  • SUBSTRATO: restos lingüísticos que hai no galego de linguas anteriores ao latín

  • SUPERESTRATO: capa que está por riba do latín (linguas que inflúen no galego despois dos romanos)

  • Substrato

 • pobos indoeuropeos (celtas - século VI a. C.) >

 • civilización castrexa >

 • romanos >

 • Gallaecia

 • ¿Que nos quedou dos celtas?

  • No léxico: amorodo, beizo

  • Na toponimia: Callobre, O Grove

  • Na antroponimia: Bríxida, Camiño

 • Romanización (séculos I a.C. - V d.C.)

 • Gallaecia: provincia máis extensa que a actual

 • Imposición lenta do latín

 • Apoio do cristianismo

 • Superestrato

 • Xermánico:

 • S. V d.C. caída do Imperio Romano

  S. V - VI d.C. Reino Suevo (independente)

  S. VII d.C. Reino Visigodo (autonomía dos romanos)

  a extensión galega redúcese, semellándose máis ao territorio actual

  Autonomía + illamento formación dunha identidade

  [lingüística

  Xermanismos:

  • No léxico: garfo, rifar

  • Na toponimia: Allariz, Castromil

  • Na antroponimia: Alberto, Gonzalo

 • Árabes:

 • S. VII fin do reino visigodo

 • O árabe non chega a Galicia, chega algunha palabra pola franxa Sur, nada máis.

 • Arabismos:

    • No léxico: alcume, laranxa

    • Na toponimia: Acea, Almuíña

    • Na antroponimia: Zaida, Fátima

     • IDADE MEDIA (SÉCULOS IX - XV)

      • Latín vulgar linguas románicas

  Debido ós diferentes substratos e superestratos

  galego-portugués - astur-leonés - castelán - aragonés - catalán - mozárabe

  • AQUÍ PODEMOS FALAR DO GALEGO COMO LINGUA

  • S. IX-XIII - Galicia vive un periodo de esplendor económico, político e cultural

  • S. IX - Descubrimento do sartego do Apóstolo

  • S. XII - Independencia de Portugal

  • (gráficos) os reinos van cambiando a súa extensión ata chegar ao territorio actual

  • S. XVIII - Lírica trobadoresca: galego-portugués convértese en lingua de escritura (sobre todo na poesía)

  - Integración de Galicia no reino de Castela-León

  • S. XIV - Primeira loita dinástica pola Coroa de Castela >

  - Galicia apoia ao perdedor >

  - Castigo: a nobreza galega é cambiada por nobreza castelá

  • S. XV - Segunda loita pola Coroa de Castela >

  - Galicia apoia ao perdedor >

  - Castigo: os mandatarios da Igrexa e da Administración galegos son cambiados por mandatarios casteláns

  {= DECLIVE DO GALEGO, APARTADO, DIGLOSIA, ...}

  • S. XV - o galego desaparece da escrita pero mantense na oralidade >

  - imposición do castelán

  • SÉCULOS ESCUROS (SÉCULOS XVI - XVIII)

  • O galego é desprezado, cargado de connotacións negativas, con prexuízos >

    • DIGLOSIA: dúas linguas, a unha delas dáselle maior importancia/aplicación que á outra

     • S. XVIII - Renovación económica e industria por foráneos >

  - Burguesía catalán-falante (conserveiras...)

  • BILINGÜISMO SOCIAL |

  | | son independentes; empréganse

  | | indistintamen as dúas linguas

  • BILINGÜISMO INDIVIDUAL|

  O lóxico en Galicia: bilingüismo individual (nos falemos na

  e lingua que nos pete)

  bilingüismo social (a Admon. pública, todo

  documento nas 2 linguas)

  • S. XVIII (finais) - Primeiras voces en defensa do galego (curas -cultos que falaban galego-... (nobreza e burguesía falaban castelán)

  - Frei Martín Sarmiento: ensino en galego, do galego,

  obriga de coñecelo para os funcionarios

  • PRINCIPAIS EVOLUCIÓNS

  • Latín - galego simplificación das consoantes dobles: -LL, -NN

  GALLU galo

  • Sonorización das consoantes oclusivas xordas intervocálicas

  RIPARIA ribeira

  ROTA roda

  AMICU amigo

  • Evolución do grupo latino -CT- a -it-

  NOCTE noite

  LACTE leite

  • Os grupos consonánticos iniciais latinos PL-, CL-, FL- convértense en ch-

  PLORARE chorar

  CLAMARE chamar

  FLAMMA chama

  • Desaparición do -N- e -I- intervocálicos latinos

  LUNA lúa

  FILU fío

  • Ditongo AU ou

  AUTUMNU outono

  TAURU touro

  AURUM ouro

  CAUSA cousa

  • Conservación das vogais E, O breves tónicas latinas

  NEBULA néboa

  PETRA pedra

  SORTE sorte

  SOCRA sogra

  • Conservación do F- inicial latino

  FARINA fariña

  FACERE facer

  • -F- intervocálico latino (ou -PH- grego) pode evolucionar a bilabial

  DEFENSA devesa

  • Conservación do grupo -MB- intervocálico

  LUMBU lombo

  PLUBU chumbo

  • Redución do grupo latino -MN- a -n-

  DAMNARE danar

  • Grupo consonántico -LT- vocaliza o primeiro elemento

  CULTELLU coitelo

  MULTU moito

  SALTO souto

  • GALEGO MEDIEVAL

  • Existían vogais nasais pola perda do -N- intervocálico

  MANU maõ (en portugués aínda existen

  • Había oposición entre silabantes xordas e sonoras

  posso rosa

  peixe hoje

  cabeça cozer

  • Ausencia dun morfema feminino para as rematadas en -or

  O senhor A senhor

  • Uso do pronome personal TE tanto para CD como para CI

  Faleite de amor

  • Emprego do posesivo sen artigo que o preceda

  Vodas fazen a meu amigo

  • Vacilación en terceira persoa dos pretéritos

  ouve ouvo

  disse disso

  • Palabras que desaparecen: ARCAÍSMOS

  assaz bastante

  eire onte

  crus mañá

  vejada vez

  • Galego perde oposición sonora/xorda nas silabantes

  peixe/hoje peixe/hoxe

  • Portugués perdeu a fricada palatal xorda ((-CH-))

  chorar [xorar]

  • Galego distingue TE e CHE

  • Hai diferenzas nalgunhas desinencias verbais

  cantaste cantades

  cantais cantades

  - 2 -
  Descargar
  Enviado por:Car
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar