Varios


Historia del arte


SISTEMA DE COMENTARI PER A UNA PINTURA

FITXA TECNICA

Autor, Títol i cronologia, Tecnica, Dimensions, Ubicació actual

COMENTARI

1. LA TECNICA

Suport: ceramica, llenç o tela, mur, paper, taula...

Procediment: acrílic, aquarel.la, collage, dripping, fresc, oli, pastel, tecnica mixta, tremp...

Eines: espatula, esponja, llapis, pinzell...

Factura i textura: - tipus de pinzellada (llarga, curta, gruixada, marcada, puntillista...).

- tipus d'empremta si s'han emprat altres eines.

- tipus de textura: plana, pastosa, amb relleu...

2. L ' ANALISI DE LA FORMA

La línia: - tipus de línia: continua, discontinua, definida, indefinida, recta, corba...

- tipus de traç: acurat, ràpid, gruixat, prim...

El color: - Primaris: groc, blau i vermell

- Secundaris: verd, taronja, violeta..

- Complementaris

- Càlids: grocs, vermells, taronges...

- Freds: blaus, verds

- Neutres

Tonalitats i lluminositat dels colors: games dominants, apagats, lluminosos, veladures, tintes planes...

La Llum: - tipus de llum: Real natural (diurna, crepuscular...) o artificial (espelma, bombilla...). Irreal (simbólica...)

- origen: una finestra, una espelma, dels propis objectes o figures, indeterminat...

- tractament: contrastada o homogènia. Clarobscur, sfumat, tenebrisme...

 • funció: resaltar el volum; aconseguir perspectiva; valors expressius; altres

El volum: Tractament del modelatge de les figures i objectes mitjançant el dibuix, el color i la llum.

L 'espai: - Bidimensional. La pintura plana.

- Tridimensional. La perspectiva: Cavallera, Linial, Aèria

 • Altres. Perspectives cubistes, invertides, combinades...

La composició: - Determinar el paper que han jugat els diferents elements plàstics en el resultat final de l'obra (línia, color...).

- Categories: Estatica / Dinàmica; Simètrica / Assimètrica; Tancada / Oberta; Unitària / No unitària; Superficial / Profunda; Piramidal, oval, circular / Diagonal, espiral, vertical; Altres.

3. L'ANÀLISI DEL TEMA

Tipologia: religiosa o civil

Gènere: històric, de gènere, mitològic, natura morta, paisatge, retrat...

Descripció narrativa: - descripció i identificació de personatges i escenes.

- descripció de l'ambient i el vestuari.

 • descripció actitudinal: gestualitat, expressions, comunicació...

Tractament del tema (En base a l'anàlisi de les proporcions, anatomia, vestuari, ambientació, paisatge...): - Naturalista: Realista, Idealista

- Antinaturalista (Simbólic, especulatiu, expressiu...)

4. DEFINICIÓ ESTILÍSTICA I VALORACIÓ HISTÓRICA.

Cronologia i definició estilística: - Estil: a partir de l'anàlisi formal i temàtic deduir l'estil.

- Cronologia: època i data concreta si escau

- Localització geogràfica: lloc de creació

Anàlisi de l'estil: - Definir les particularitats estilistiques de l'epoca, l'escola o l'autor.

- Influències: precedents aportacions

- Conseqüències (projecció posterior)

- L 'autor i la seva obra. El procés de creació i execució de l'obra

Anàlisi històric: - Cirscunstàncies històriques, socials, culturals, polítiques..

- Funció de l'obra: religiosa, didàctica, propagandística, decorativa, màgica, especulativa...

SISTEMA DE COMENTARI PER A UNA ESCULTURA

FITXA TÈCNICA

Autor, Títol i cronologia, Tècnica, Dimensions, Ubicació

COMENTARI

 • LA TÈCNICA

 • Tipologia escultorica: - Exempta o punt rodó: Individual (cap, bust, cos sencer, d'empeus, sedent, jacent, orant, eqüestre); Grup; Forma abstracta

  - Relleu: Alt, Baix, Excavat o enfonsat

  Materials: bronze, cera, fang, ferro, fusta, pedra ( calcària, granit, marbre...)

  Procediment tècnic: Fundició, Modelatge, Talla, Altres

  Eines: cisell, gúbia, llima, mans, trepa...

  Textura: Els valors táctils: llisa, porosa, rugosa...

  Dimensions

 • L ' ANALISI DE LA FORMA

 • El Volum: - La distribució de les masses i la seva relació amb l'espai. Plens i buits.

  - El modelatge. El tractament de les superficies (planes, arredonides..)

  - Els punts de vista (frontal, angular, lateral, global)

  • La masa i el pes (gravetat e ingravidesa).

  El moviment: - Repòs

  • Moviment: il.lusori (potencial, en acte); real [de l' espectador, de la pròpia escultura (mòbils)]

  - Equilibri

  La Llum i el color: - La llum propia. Homogenia o contrastada. El clarobscur.

  - La llum exterior. La llum natural o arti:ficial i la seva projecció sobre la superficie escultorica.

  - Cromatisme. Cromatisme natural i cromatisme aplicat. Vocació naturalista o simbolica.

  L'espai il.lusori (relleu): - Bidimensional: el relleu pla.

  • Tridimensional: el tractament de la perspectiva.

  La composició: - Armonia i proporció.

  - En relació al marc arquitectònic (escultura monunental).

  - Categories: Estàtica / Dinàmica; Simètrica / Assimètrica; Jeràrquica; Geomètrica (piramidal, circular, diagonal...); Altres.

  - Valors expressius de la composició.

 • L ' ANALISI DEL TEMA.

 • Tipologia: religiosa o civil

  Gènere: històric, de gènere, mitològic, natura morta, paisatge, retrat...

  Descripció narrativa: - descripció i identificació de personatges i escenes.

  - descripció de l'ambient i el vestuari.

  - descripció actitudinal: gestualitat, expressions, comunicació...

  Tractament del tema (En base a l'anàlisi de les proporcions, anatomia, vestuari, ambientació, paisatge...): - Naturalista: Realista, Idealista

  - Antinaturalista (Simbólic, especulatiu, expressiu...)

 • DEFINICIÓ ESTILÍSTICA I VALORACIÓ HISTÓRICA.

 • Cronologia i definició estilística: - Estil: a partir de l'anàlisi formal i temàtic deduir l'estil.

  - Cronologia: època i data concreta si escau

  - Localització geogràfica: lloc de creació

  Anàlisi de l'estil: - Definir les particularitats estilistiques de l'epoca, l'escola o l'autor.

  - Influències: precedents aportacions

  - Conseqüències (projecció posterior)

  - L 'autor i la seva obra. El procés de creació i execució de l'obra

  Anàlisi històric: - Cirscunstàncies històriques, socials, culturals, polítiques..

  - Funció de l'obra: religiosa, didàctica, propagandística, decorativa, màgica, especulativa...

  SISTEMA DE COMENTARI PER A UNA ARQUITECTURA

  FITXA TECNICA

  Autor, Títol i cronologia, Tecnica, Dimensions, Ubicació actual

  COMENTARI

 • TÈCNICA.

 • Materials: Tova, carreus, maons, pedra, fusta, fomñgó, ferro, vidre, acer, plexigIas...

  Tipus d'aparell: Regular (Isodom, Soga i de través, Encoixinat, D'espina de peix, Poligonal, Reticular, Altres); Irregular (Ciclopi, Paredat, Avellanat); Combinat

  Sistema constructiu: Arquitravat, De voltes, Materials industrials

 • ANALISI DE LA FORMA

 • ELEMENTS CONSTRUCTIUS

  Elements de suport: Mur, Contrafort, Pilar (quadrangular, cruciforme, complexe...), Columna (Base, Fust, Capitell)

  Elements sostinguts: Llinda (embigat), Arc (tipologia), Voltes (Canó, Canó apuntat, Anular, Quart d'esfera, Aresta, Creueria, Estrellada, Sexpartida, Ventall, Mocàrabs, Calada), Cúpula [Mitja taronja, Gallonada, Aproximació de filades (falsa cúpula)]

  Obertures: Portes, Finestres...

  ARTICULACIÓ DE L'ESPAI

  Espai interior: - La planta: Forma geometrica que descriu i distribució de l'espai.

  - Línies dominants: rectes, corbes, horizontals, verticals, dinàmiques, estàtiques...

  - Tipologia espacial: unidireccional, multidireccional, estàtic, dinàmic, centrípet, centrífug, unitari, fragmentari...

  - Escala.

  - Il.luminació.

  - Policromia i decoració.

  Espai exterior: - El volum. La relació amb l'espai interior.

  - Línies dominants: rectes, corbes, verticals, horizontals, dinàmiques, estàtiques...

  - La façana

  - La relació amb l'entorn. Situació urbana o rural.

 • NATURALESA I TIPOLOGIA DE L 'EDIFICI

 • RELIGIOS: Temple (Sinagoga, mesquita, església, catedral, capella...); Baptisteri; Altar; Martirium

  FUNERARI: Mausoleu; Tomba (Piramide, hipogeus, sepulcre...)

  CIVIL: Oci i espectacles (Teatre, anfiteatre, estadi, circ, auditori, cinema, odeó, balneari, plaça de toros, palau d'esports, biblioteca...); Vivenda (unifamiliar, plurifamiliar, vi1.la, palau...); Treball (Taller, fàbrica, banc, oficines, palau de congressos, parlament, mercat...); Comunicacions (Aeroport, estació...); Obres d'enginyeria (Ponts, aqueductes...)

  MILITAR: Fortalesa, castell, torre...

 • DEFINICIÓ ESTILÍSTICA I VALORACIO HISTÓRICA

 • Cronologia i definició estilística. - Situació en el temps: ampli (epoca) concret (any)

  - Situació a /'espai: ampli (Area geografica) concret (lloc )

  - Estil: A partir de l'analisi formal deduir l'estil. Influències: precedents. Consequencies (projecció posterior). Innovacions.

  - L 'autor i la seva obra. El procés de creació i execució de l'obra.

  Anàlisi històric - Condicionaments històrics, socials, culturals, polítics...

  - La concepció de l'espai. Funcionalitat. Simbologia.

  - Clientela.

  Valoració Significat de l'obra, valoració personal i crítica.
  Descargar
  Enviado por:Carlylem
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar