Lengua Española


Historia da Lingua Galega


Historia da Lingua Galega: S. XX e XXI

 • Introducción

 • Durante o século XX o galego sufriu un proceso de consolidación de normalización.

  A pesares de distinguirmos varias etapas durante ese século, acada importancia literaria ata entón vedados (ensaio, narrativa...). A consideración do galego vai ascendendo, e trala dictadura de Franco (que supón un total estancamento para o galego, reducido ó ámbito rural, sobre todo), o idioma pasa a ser cooficial xunto ó castelán.

  É importante destacar o desgaleguización social, que se intenta paliar a través de campañas promovidas pola área de normalización lingüística.

 • Periodización

 • Preguerra (1900-1936)

  • Continuación do labor dignificador do galego comezado no século anterior (Rexurdimento)

  • 1906: Real Academia Galega, como primeiro presidente Manuel Murguía.

  • 1912-1915: Liga Agraria de Acción Galega

  • 1916: Creación da primeira Irmandade da Fala, asociación que pretende a defensa, a difusión e emprego do galego. Fórmase na Coruña. Rapidamente créanse máis institucións de Irmandades, cuestionándose, máis tarde, a participación en cuestións políticas, dando lugar a dúas tendencias:

   • Grupo Nós: Vicente Risco

   • Partido Galeguista: Castelao

    • 1920: Revista Nós, nada en Ourense, escrita integramente en galego promovido polo grupo Nós (Vicente Risco, Otero Pedrayo, López Cuevillas...).

    • 1923-1936: Seminario de Estudos Galegos, que espalla o uso do galego ó medio científico e técnico, conseguindo importantes logros.

    • Aparición de numerosas publicacións

    • Creación de editoriais

     • 1924: Lar

     • 1927: Nós

      • Estudios lingüísticos

       • 1913: Diccionario galego castelán

       • 1909: Elementos de gramática historia gallega

       • 1922: Gramática do idioma galego, Lugrís Freire

       • Guerra Civil (1936-1939) e Dictadura de Franco (1936-1975)

        • 1936: Estatuto de Autonomía para Galicia, que non chega a pórse en vigor polo comezo da G.civil

        • Período moi negativo para a cultura galega

        • Parálise total do avance galeguizador

        • Dura represión, traducida no uso do galego ó ámbito familiar e coloquial

        • Exilio de intelectuais galegos, sobre todo a Bos Aires

        • Aparición de novas editoriais

        • Difusión de campañas galeguistas e emprego do galego entre a vida cotiá dos exiliados galegos

        Década dos 50

        • Certa apertura por motivos da política internacional

        • Editoriais e Colección literarias

         • 1950-1951: Editorial Galaxia, impulsada por Otero Pedrayo, Ferro Couselo...

         • Colección de Benito Soto

         • Colección Xistral (Lugo)

         • Editorial Monterrey (Vigo)

         • Editorial Biblífilos Gallegos (Santiago de Compostela

          • Revistas

        • Grial

        • Revista de Economía de Galicia

        • Suplemento de La Noche

         • Estudios Lingüísticos

          • Gramática elemental del gallego común, Carballo Calero

          • Diccionario enciclopédico, Eladio Rodríguez López

           • Asociacións culturais

            • Facho (Coruña)

            • Abrente (Ribadavia)

        Década dos 60

        • 1963: proclamación do Día das Letras Galegas

             • 1971: Instituto da Lingua Galega

             • Despois da morte de Franco (1975-2004)

              • Recuperación das formas democráticas

              • Aumento das liberdades reivindicación cultural e lingüística galega

              • 1976: Departamento Universitario de galego-portugués

              • 1978: Constitución

              • 1981: Estatuto de Autonomía

              • 1978-1981: Galego como lingua cooficial xunto có castelán na Comu. autó. Galega

              • 1982: Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego (RAG-ILG)

              • 1983: Lei de Normalización lingüística

               • Escolarización en galego

                • 1986: RTVG

                • Prensa en galego

                 • Tempos

                 • Natureza Galega

                 • A Nosa Terra

                 • Correo Galego

                • Estudios lingüísticos e literarios

                • Novas editoriais

                 • Do Cumio

                 • Vía Láctea

                 • Sotelo Blanco

                • Expansión do galego ata o eido da informática

                • Actualidade: uso do galego

                • Administración

                   • Nacional

                    • Depende do Ministerio

                     • M. Fachenda: utilización do bilingüismo

                     • M. Defensa: uso do castelán

                      • Autonómica

                       • Uso ritual do galego: emprego do galego en ocasións moi sinaladas: actos protocolarios

                       • Uso do galego na propaganda autonómica

                       • Uso do galego nos papeis autonómicos (así tamén coma o do castelán)

                        • Local e Municipal

                         • Uso do galego dependente da vontade do partido que goberne

                         • Pequenos núcleos rurais: uso do castelán

                         • Núcleos urbanos, grandes cidades e capitais de provincias: uso do galego bastante estendido agás Na Coruña

                 Ensinanza

                 • Obrigatoriedade do estudio do galego dende o curso 79/80

                 • 1983: Lei de Normalización lingüística pola que o galego se converte en lingua vehicular dalgunhas disciplinas

                 • 1995: Decreto Lei

                  • E.Infantil e 1º C.Primaria: usarase a lingua materna predominante entre os alumnos

                  • 2º e 3º C.Primaria: como mínimo dúas áreas de coñecemento, obrigatorio a de C. Medio

                  • 1º Bach: Filosofía, Tecn, Bio/Xeoloxía/, Hª Contem, D.técnico

                  • 2º Bach: Hª e Hª Filo , D.Tecn, Tecn.Ind, Ciencias da Terra e Medioamb, Xeografía, Hª Arte

                  • Universidade: queda nas mans do profesor

                 Partidos Políticos

                 • Depende da ideoloxía do partido e das circunstancias

                 Sindicatos, mundo comercial e empresarial

                 • S.Galegos: emprego do galego

                 • Uso do galego entre empresas moi concretas: Castromil, Unipro

                 • Uso do galego en campañas publicitarias--> axudas económicas autonómicas para promover o seu uso

                 • Área Central: emprego do galego sen subvención

                 Igrexa

                 • Institución desgaleguizadora

                 • Figuras destacadas que defenderon o uso do Galego

                 • Frei Sarmiento

                 • Torres Queiruga

                 • Chao Rego

                 • 1987: Versión oficial do Misal Romano en galego

                 • Cregos galegofalantes pero que non utilizan o galego no acto da liturxia

                 • Revistas de carácter relixioso en galego

                 • Encrucillada

                 • Irimia: Asociación de Crentes Galegos

                 • 1986: 1ª edición da Biblia en Galego

                 Mundo cultural e editorial

                 • Derradeiros 25 anos: auxe especular debido a:

                 • Recuperación das liberdades políticas

                 • Oficialidade do galego

                 • Incorporación do galego ó sistema educativo

                 • Presencia das axudas autonómicas para a difusión de libros(...) en galego

                  • Música en Galego

                   • Carlos Núñez

                   • Lar na Lubre

                    • Editoriais

                 • Nomes dalgunhas

                     • Xerais

                     • Cumio

                     • Sotelo Blanco

                      • Incremento de libros en galego

                       • Escritos orixinais

                       • Traduccións

                        • Falta de profesionalidade no sector

                 Medios de Comunicación

                        • Radio

                 • Nacemento da radio en Galicia

                  • 1933: Unión Radio Galicia

                 Programa diario en lingua galega: O vello dos contos

                 Emisións en galego

                 1939-1975

                 • Inexistentes: Radio Popular de Vigo

                 • Algunhas emisións esporádicas no estranxeiro

                 Década dos 80

                 • Presencia do galego nas emisións

                 • Radio Fene

                 • Radio Galega

                 Actualidade

                         • Radio Galega: apoiada pola Xunta

                         • Emisoras municipais

                         • Cadeas estatais que emiten algunha programación en galego cando se trata de programas locais

                        • Medios escritos: Prensa

                        • S.XIX

                         • Nacemento da prensa en Galicia

                          • Nacemento no S.XIX asociada a:

                           • Loita contra a invasión napoleónica

                           • Debate entre liberais e absolutistas

                           • Escritos totalmente en lingua castelá

                           • 1º periódico editado en Galicia: El Cantón Compostelano (1800)

                         1833-1868

                         • Introducción paulatina de modificacións (aumento de formato, diversificación dos contidos)

                         • Colaboracións literarias en galego nos sornáis

                         • Creacións de novos sornáis

                          • Faro de Vigo

                         1868-1874

                         • Aumenta o nº de publicacións

                         1876-1900

                         • Reducción notable do nº de publicacións

                         • Destaca a prensa de emigración: La Ilustración Gallega y Asturiana -Madrid-

                         • El Correo Gallego

                         • La Voz de Galicia

                         • Diario de Pontevedra

                         prensa en galego (último cuarto do S.XIX)

                           • 1º xornal escrito integramente en galego: O Tío Marcos da Portela

                           • Posteriormente: A Monteira

                           • S.XX

                           • 1900-1923

                                    • Aparición de novos xornais

                            • El Progreso

                            • La Centuria (Ou)

                            • La Zarpa (Ou)

                            • La Región

                            • Ideal gallego

                            prensa en galego

                            • A Nosa Terra

                            • Revista Nós: publicación de maior contido ideolóxico nacionalista galego

                            • Importancia da prensa de esta época: produccións poéticas e narrativas

                            1923-1931

                             • Novos xornais

                              • Fundación de moi poucos diarios: El Pueblo Gallego

                              • Revista Ronsel: plurilingüe

                            1931-1936

                               • Momento de certo esplendor

                            prensa en Galego

                               • Publicacións de orientacións nacionalistas

                               • Revistas político-literarias: Yunque

                            1940-1975

                            • La Noche (Santiago) que ten suplementos culturais e literarios os sábados nos que participan importantes galeguistas

                            • Cuadernos de Estudios Gallegos

                            • Revistas culturais

                             • Verba

                             • Boletín Auriense

                            prensa en galego

                              • Trasladación a América

                              • Publicacións contra o réxime franquista: Vieiros

                            Década 60-70

                            • Recuperación da prensa nacionalista e obreira clandestinamente

                            • Revista cultural: Grial, promovida pola E.Galaxia

                            1976-actualidade

                            • Espectacular incremento de publicacións

                            • Nacemento de Atlántico Diario

                            prensa en galego

                            • Xornais máis importantes: A Nosa Terra e O Correo Galego

                            • Revistas: Cerna

                            • Revistas de pensamento cristián, adicadas á literatura, ó estudio da lingua, pensamento crítico, economía e empresa

                            • Televisión

                            • 1914-1985: Presencia esporádica do galego en programas emitidos polo Centro Rexional de TVE en Galicia

                             • TVG (1985): dependente da Xunta

                             • TVE1: algunhas desconexións de carácter autonómico

                            • Internet

                            • Presencia escasa do galego

                            • 1996: utilización por parte da Xunta de webs en galego

                            • portais: Vieiros, Galiciacity, Enxebre, U-lo

                            • Prensa virtual : O Correo Galego

                              • Publicidade

                               • A lingua galega comeza a ter presencia na publicidade

                               • Etiquetados en galego
  Descargar
  Enviado por:Sabrina Rodríguez López
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar